Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6.4. ДЖЕРЕЛА і ПРИМІТКИ

ДЖЕРЕЛА і ПРИМІТКИ

1              Костомаров М.І. Закон Божий (Книга буття українського народу). — К., 1991.
— С ЗО.

2              Зайончковский П.А. Кирилло-Мефодиевское общество (1846—1847). — М,
1959. —С 129—130.

3              Там же.

4Белинский В. Полное собрание сочинений. — Т. 5. — М., 1954. — С. 177.

5              Там же. — С. 330.

6              Цит. за: Миллер А. "Украинский вопрос" в политике властей и русском общест­
венном мнении (вторая половина XIX в.). — Спб., 2000. — С. 72.

7              Сарбей В. Національне відродження України. — К., 1999. — С. 214.

8              Там само. —С. 215.

9              Пам'ятки суспільної думки України (XVIII — перша половина XIX ст.): Хрес­
томатія— Дніпропетровськ, 1995. —С. 35.

10            Основа. — 1862.— №3. —С. 14—15.

11            Миллер А. Указ. соч. — С. 79.

12            Катков М. 1863 год: собрание статей по польскому вопросу, помещавшихся в
"Московских ведомостях", "Русском вестнике" и "Современной летописи". — Вып.
2. — М, 1887.—С. 665.

13            Миллер А. Указ. соч. —С. 100.

14            Там же. — С. 104.

15            Русский вестник. — 1863, май. — С. 259.

16Миллер А. Указ. соч. —С. ПО.

17            Там же. — С 240—241.

18            Дневник П.А. Валуева, министра внутренних дел. — Т. 1. — М., 1961. — С.
239.

19Катков М. Указ. соч. — С. 677.

20            Там же. — С. 685.

21            Там же. — С. 693.

22Українська культура: Лекції за редакції Дмитра Антоновича. — К., 1993. —С. 106.

23Каппелер А. Россия — многонациональная империя: Возникновение. История. Распад. — М, 2000. — С. 190.

24            Цит. за: Шпорлюк Р. Імперія та нації. З історичного досвіду України, Росії, По­
льщі та Білорусі. — К., 2000. — С 142.

25            Там само. — С. 144.

26            Там само. — С 146.

27Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. — Т. І. — К., 1994. — С 159.

28            Каппелер А. —Указ. соч. —С. 158.

29            Савченко Ф. Заборона українства 1876 р. — К., 1930. — С 198.

30            Див.: Миллер О. Указ. соч. — С. 128.

31            Вестник Европы. — 1872, май. — С. 238.

32Див.: ДрагомановМ. Вибране. —К., 1991. —С. 204—233. 33 Савченко Ф. Вказ. праця. — С. 18. 34Украинская жизнь. — 1915. —№ 1. —С. 60.

35 Павлик М. М.П. Драгоманов (1841—1895). Ювілей на смерть. Автобіографія. — Львів, 1896.—С. 361.

36Драгоманов М. Вказ. праця. — С. 422.

37            Савченко Ф. Вказ. праця. — С. 63.

38            Там само. — С. 64.

39Миллер О. Указ. соч. —С. 166.

40            Архівна справа. — 1927. — № 2—3. — С. 21.

41            Савченко Ф. Вказ. праця. — С. 329.

42            Там само. — С. 204.

43            Там само. — С. 372.

44            Там само. — С. 375.

45            Там само. — С. 380—382.

46Лотоцький О. Сторінки минулого. —Т. 1. — Варшава, 1932. —С. 59.

Є. Чикаленко згадував, що в середині 90-х pp. XIX ст. В. Антонович та П. Житецькии звернулись до Київського генерал-губернатора Драгомирова з прохан­ням, щоб "він ужив у Петербурзі заходів, аби скасувати або полегшити закон 76 року [...] Результатом заходів Драгомирова було справді малесеньке полегшення для укра­їнського слова, і "Киевской старине" нарешті дозволено було друкувати на своїх сто­рінках українську белетристику" (Чикаленко Є. Спогади. 1861—1907. В 3-х част. — Львів, 1925. — Ч. 2. — С 22).

47 Єфремов С Про дні минулі [Спогади] // Молода нація, 2003, № 1. — С 142.

48Лотоцький О. Вказ. праця. — С 35.

49 "Українське питання" в Російській імперії (кінець XIX — поч. XX ст.). В 3-х частинах.—Ч. 1.—К. 1999. — С 72—73.

50ГрушевськийМ. Місія Драгоманова // "Україна", 1926. — Ч. 2—3. — С. 3.

51 Громада. — 1878. — № 1.—С 3.

52Миллер О. Указ. соч. — С. 235.

53Хаймсон Л. Исторические корни Февральской революции // Анатомия револю­ции. 1917 год в России: массы, партии, власть. — Спб., 1994. — С. 22.

54Касьянов Г. Українська інтелігенція на рубежі XIX—XX ст. Соціально-політи­чний портрет.— К., 1993.—С. 15.

55 Політична історія України XX ст. В 6-ти т. — Т. 1. — К., 2002. — С. 97.

56 Милюков П. Национальный вопрос (Происхождение национальности и нацио­нальные вопросы в России). — Б.м., 1925. — С. 159.

51 Лисяк-Рудницький І. Вказ. праця. —Т. 1. —С. 150.

58 Українська суспільно-політична думка у XX столітті. —Б.м., 1983. — Т. 1. — С. 22.

59Грінченко Б. Драгоманов М. Діалоги про українську національну справу. — К.,

1994.       —С. 105.

60Цит. за: ВерстюкВ. Українська Центральна Рада. — К., 1997. — С. 31.

61            Франко І. Літературно-науковий вістник. — Львів, 1900. — Т. XII. — С. 9.

62            Праця. — 1905, січень № 11. — С. 4.

63            Праця. — 1905, березень-квітень, № 13—14. — С. 6.

64            Гермайзе О. Нариси з історії революційного руху на Україні. — Т. 1. — Рево­
люційна Українська партія (РУП). — К., 1926. — С 227.

65            Політична історія України XX століття. — Т. 1. — К., 2002. — С. 275.
66Дорошенко В. Українство в Росії. Новіші часи. — Відень, 1916. — С 39.

67            Феденко П Український рух у XX ст. — Лондон, 1959. — С. 29.

68            Українські політичні партії кінця XIX — початку XX ст.: програмові і довідко­
ві матеріали / Упоряд. В.Ф. Шевченко та ін. — К., 1993. — С 35.

69            Там само. — С 38.

70            Там само. — С 34.

71            Там само. — С 75—76.

72            Там само. — С. 46.

73            Там само. — С 55.

74            Там само. — С. 62.

15Дорошенко В. Вказ. праця. — С. 33.

76            Єфремов С. Історія українського письменства. — К., 1995. — С 567.

77            Чикаленко Є. Вказ. праця. — Ч. 3. — С. 9.

78            Цит. за: Верстюк В. Українська Центральна Рада. — С 39—40.

79            Субтельний О. Україна: історія. — К., 1991. — С. 263.

80            Феденко П. Вказ. праця. — С 58.

81            Ковалевсъкий М. При джерелах боротьби: спомини, спогади, рефлексії. — Ін-
сбрук, 1960. — С 16—17.

82            Программы политических партий России. Конец XIX — начало XX в. — М,

1995.       —С. 328.

83'КовалевсъкийМ. Вказ. праця. —С. 17.

84            Цит.за: Верстюк В. Українська Центральна Рада. — С. 44.

85            Касьянов Г. Вказ. праця. —С. 83.

86Рибалка Л. Про одну заяву // Наш голос. — 1911. — № 6 — 8. — С. 356. 87Петлюра С. Статті, листи, документи. — Т. 1.— Нью-Йорк, 1956.—С. 65. 88 Див.: Жук А. (А. А-ко) Короткий нарис партійної історії // Наш голос, 1911, №6—8.—С. 286.

89Петлюра С. Статті. —К., 1993. —С. 55.

90            Там само. — С. 56.

91            Лотоцький О. Вказ. праця. — Т. 3. — С. 22.

92            Там само. — С. 25.

93Грушевський М. Освобождение России и украинской вопрос. — Спб., 1907. — С. 71,76.

94            Там само. — С. 88—89.

95            Михутина И. Украинский вопрос в России (конец XIX — начало XX века). —
М, 2003.— С. 79.

96            Політична історія України XX ст. — Т. 1. — С. 284.

* III Державна Дума діяла з 1 листопада 1907 р. до 9 червня 1912 р. В ній було представлено 442 депутати, в тому числі від українських губерній 111 депутатів. Май­же всі останні належали до фракцій "октябристів" та націоналістів. У 1909 р. фракція "русские националисты" нараховувала у своєму складі близько 100 депутатів, а блок

"октябристів" та правих — 110 депутатів, а разом з тими депутатами, що до них при­єдналися. — 154.

97            Политические партии России. Конец XIX — первая треть XX века. —М., 1996.

           С. 135.

* Фінляндія оголошувалась невід'ємною частиною імперії на правах завоюван­ня.

98            Устав клуба русских националистов в Киеве. — К., 1908. — С. 1—2 .

99            Киевлянин. — 1908, 26 мая.

100          Див.: Дорошенко В. Українство в Росії. — С. 92.

101          Цит. за: Грушевский М. Иллюстрированная история Украины. — К., 1996. —
С. 554.

102          Киевлянин. — 1914, 11 января.
шМшутина И. Указ. соч. — С. 139.

104          Там само. — С. 139.

105          "уКраїнське питання" в Російській імперії (кінець XIX — початок XX ст.) —
Ч. 3. — С. 169, 199.

106          Політична історія України XX ст. — Т. 1. — С 283.

107          Там само. — С 287.

108Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє минуле. —Львів, 1923. —Ч. І. —С. 16.

109          Там само. — Ч. 1.—С 19.

110          Доклад Української соціал-демократичної робітничої партії Росії Міжнарод­
ному Соціалістичному конгресові в Копенгагені. —Львів, 1910. —С 2.

111          Петлюра С. Статті, листи, документи. — Т. 1. — С. 85.

112          Там само. —С 87.

113          Там само. — С 86.

114          Там само. — С 162.

115          Там само. —С 165.

116          Там само. — С 172.

117          Там само. — С 172.

118          Там само. — С 170.

119          Політична історія України XX ст. — Т. 1. — С. 298.

120          Феденко П. Вказ. праця. — С 89.

121          Касьянов Г. Вказ. праця. — С. 62.

122          Витанович І. Історія українського кооперативного руху. — Нью-Йорк, 1964.

           С 128.

123Дорошенко Д. Вказ. праця. —Ч. 1. —С 62.

124          Наше минуле. — 1918. —№ 3. —С 131.

125          М. фон Хаген. Великая война и искусственное усиление этнического самосоз­
нания в Российской империи // Россия и первая мировая война (Материалы междуна­
родного научного коллоквиума). — Спб., 1999. — С. 389.

126          Там же. — С. 391—392.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+