Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.1. Класифікація валютних операцій

В Україні діє нормативне встановлений перелік видів валютних операцій, що їх мають право здійснювати уповноважені банки (рис 7.1), затверджений постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів»


Згідно з українським законодавством, валютними операціями називають певні банківські та фінансові операції, пов'язані з переходом права власності на валютні цінності, за винятком операцій, що здійснюються між резидентами у валюті України. Це використання валютних цінностей в міжнародному обігу як засобу платежу з передаванням заборгованостей та інших зобов'язань, предметом яких є валютні цінності; вивезення, ввезення, пересилання та переказування валютних цінностей; отримання і надання кредитів, нарахування процентів, дивідендів; залучення інвестицій, придбання цінних паперів та інші операції, здійснення яких відбувається тільки за умови отримання відповідних ліцензій Національного банку України.

Генеральні ліцензії видаються комерційним банкам та іншим кредитно-фінансовим установам України на здійснення валютних операцій, що не потребують індивідуальної ліцензії, на весь період дії режиму валютного регулювання. Уповноважені банки та інші кредитно-фінансові установи, що одержали генеральну ліцензію НБУ на здійснення операцій, пов'язаних з торгівлею іноземною валютою, мають право відкривати на території України пункти обміну іноземних валют, у тому числі на підставі агентських угод з іншими юридичними особами-резидентами.

Індивідуальні ліцензії видаються резидентам і нерезидентам на здійснення разової валютної операції на період, необхідний для здійснення такої операції. Індивідуальної ліцензії потребують такі операції:

1)  вивезення, переказування і пересилання за межі України валютних
цінностей, за винятком:

-         вивезення, переказування і пересилання за межі України фізичними
особами - резидентами іноземної валюти на суму, що визначається
НБУ;

-         вивезення, переказування і пересилання за межі України фізичними
особами - резидентами і нерезидентами іноземної валюти, яка була
раніше ввезена ними в Україну на законних підставах,

-         платежі в іноземній валюті, що здійснюються резидентами за межі
України на виконання зобов'язань у цій валюті перед нерезидентами
щодо оплати продукції, послуг, робіт, прав інтелектуальної власності
та інших майнових прав;

-         платежі в іноземній валюті за межі України у вигляді процентів за
кредити, доходу (прибутку) під іноземних інвестицій;

-         вивезення за межі України іноземної інвестиції в іноземній валюті,
раніше    здійсненої    на    території    України,    в    разі    припинення
інвестиційна)' діяльності;

 

2)         ввезення, переказування, пересилання в Україну валюти України, за
винятком випадків, коли йдеться про суми у валюті України, що були вивезені,
переказані, переслані на законних підставах за кордон, які можуть бути вільно
ввезені, переслані, переказані назад в Україну;

3)         надання й одержання резидентами кредитів в іноземній валюті, якщо
терміни і суми таких кредитів перевищують встановлені законодавством межі;

4)       використання іноземної валюти на території України як засобу платежу
або як застави;

5)       розміщення валютних цінностей на рахунках і у вкладах за межами
України, за винятком:

 

-         відкриття фізичними особами - резидентами рахунків в іноземній
валюті на час їх перебування за кордоном;

-         відкриття кореспондентських рахунків уповноваженими банками;

-         відкриття рахунків в іноземній валюті резидентами - дипломатичними,
консульськими,        торговельними        та        іншими        офіційними
представництвами України за кордоном, які користуються імунітетом і
дипломатичними привілеями, а також філіями та представництвами
підприємств і організацій України за кордоном, що не здійснюють
підприємницької діяльності;

6)   здійснення інвестицій за кордон, у тому числі шляхом придбання
цінних паперів, за винятком цінних паперів або інших корпоративних прав,
отриманих фізичними особами - резидентами як дарунок або у спадщину.

Уповноважений банк у межах отриманої ним ліцензії на право здійснення операцій з валютними цінностями може залучати кредитні ресурси від іноземних банків-кореспондентів на строк до 1 року з урахуванням можливої пролонгації кредиту (при цьому загальний строк користування кредитом не може перевищувати 1 рік) без одержання реєстраційного свідоцтва. Для залучення кредитних ресурсів на строк понад 1 рік уповноважений банк має одержати таке свідоцтво.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+