Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.2. Аудит ліквідності та платоспроможності підприємства

7.2. Аудит ліквідності та платоспроможності підприємства

Аудит фінансового стану підприємств АПК починають із вивчення ліквідності і платоспроможності підприємства. До платоспроможного відноситься підприємство, в якому сума поточних активів (запаси, кошти, дебіторська заборгованість та інші активи) більша або дорівнює його зовнішній заборгованості (зобов’язанням).

Ліквідність підприємства виявляється в можливості швидко мобілізувати діючі засоби (активи) для оплати у відповідні строки по зобов’язаннях (пасивах), а також непередбачених боргів. Показник ліквідності залежить від ступеня відповідності платіжних засобів, що є в наявності, та короткострокових боргових зобов’язань.

Поняття платоспроможності та ліквідності дуже близькі, але дру­ге є більш ємне. Ліквідність характеризує як поточний стан розрахун­ків, так і перспективу. Підприємство може бути платоспроможним на звітну дату, але мати несприятливі можливості в майбутньому.

Ліквідність підприємства є важливим критерієм оцінки його фінансового стану акціонерами, банками, постачальниками та іншими партнерами. Ліквідність — одна з найважливіших умов стійкого фінансового стану підприємства.

Високоліквідними засобами підприємств АПК є грошові засоби в касі і на поточних рахунках в банку, так як вони у будь-який час можуть бути використані для оплати заборгованості.

Наступними за ступенем ліквідності активами є цінні папери і термінова дебіторська заборгованість за відвантажені товари і надані послуги.

Менш ліквідною є прострочена заборгованість за відвантажені товари, що не оплачені в строк покупцями за розрахунковими документами, термін оплати якої невідомий.

Ще менш ліквідними вважаються вартість готової продукції, яку ще потрібно буде реалізувати, а також вартість запасів матеріальних цінностей.

Ліквідні засоби використовуються підприємством на погашення першочергових зобов’язань по заробітній платі, банківських кредитах і процентів за ними, по відрахуваннях та інших платежах.

Послідовність розміщення засобів (активів) за їх ліквідністю, тобто можливості обертання в готівкові гроші, можна представити таким чином:

1. Гроші:

банкноти, депозити, монети;

переказні векселі, грошові перекази, чеки;

поточний рахунок.

2. Цінні папери, які легко реалізуються:

короткострокові акції і облігації;

акцептовані банком векселі;

договір з перекупки;

депозитні сертифікати.

3. Дебіторська заборгованість:

по основній діяльності;

по інших видах діяльності.

4. Матеріально-виробничі запаси:

готова продукція;

матеріали;

товари;

незавершене виробництво;

інші запаси.

5. Необоротні активи:

основні засоби;

нематеріальні активи;

інвестиції;

відкладені платежі;

відкладені витрати.

Платоспроможність підприємства характеризується його можливостями здійснювати чергові платежі і виконувати грошові зобов’язання за рахунок готівкових грошей і грошових засобів активів, що легко мобілізуються.

Тобто платоспроможність — це наявність у підприємства грошових коштів і їх еквівалентів, достатніх для розрахунків по кредиторській заборгованості. Ознаками платоспроможності є:

наявність грошей у касі та на поточних рахунках;

відсутність простроченої кредиторської заборгованості.

До платіжних засобів відносяться суми по таких статтях балансу, як грошові засоби, товари відвантажені, готова продукція, розрахунки з покупцями та замовниками та інші активи, що легко реалізуються. До складу платежів і зобов’язань входять заборгованість з оплати праці, короткострокові і прострочені кредити банку, постачальники та інші кредитори і першочергові платежі.

В умовах ринкових відносин платоспроможність аграрного підприємства вважається найважливішою умовою його господарської діяльності.

Оцінка рівня платоспроможності проводиться за даними балансу на основі характеристики ліквідності оборотних засобів, тобто з урахуванням часу, що необхідний для перетворення їх у грошову готівку. Найбільш мобільною частиною оборотних засобів є грошові засоби і цінні папери. Менш мобільними є засоби в розрахунках, готовій продукції, товарах відвантажених та інші. Найбільшого часу ліквідності для обміну їх у грошові засоби потребують виробничі запаси і затрати.

На практиці для аналізу показників ліквідності підприємств АПК використовують показники, що наведені в табл. 7.1.

Таблиця 7.1

Основні показники ліквідності підприємства
та методика їх розрахунку

Показник

Методика розрахунку
на основі форм звітності

Нормативне
значення
показника

 
 

Коефіцієнт абсолютної
ліквідності

>0,2

 

Коефіцієнт проміжної
ліквідності

>0,7

 

Коефіцієнт покриття

>2

 

Власний оборотний капітал

Ф. 1 (р. 380 – р. 080)

×

 

Маневреність власного
оборотного капіталу

×

 

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+