Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.3. Аналіз використання природних ресурсів та охорони навколишнього середовища при розробці програми соціально-економічного розвитку регіону

7.3. Аналіз використання природних ресурсів та охорони навколишнього середовища при розробці програми соціально-економічного розвитку регіону

Для обґрунтування показників використання природних ресурсів і охорони навколишнього середовища на перспективу необхідно провести їх аналіз за минулий період. Він включає харак­теристику використання природних ресурсів і стану екологічної ситуації в регіоні, для чого використовуються показники діючої статистичної звітності, дані відповідних місцевих органів, які контролюють раціональне використання окремих видів природних ресурсів і формують відповідні показники: державних управлінь екобезпеки, обласних управлінь земельних ресурсів, обласних виробничих управлінь меліорації і водного господарства, державних геологічних підприємств, облас­них державних лісогосподарських об’єднань, обласних інспекцій рибоохорони.

Аналіз використання природних ресурсів та охорона навколишнього середовища здійснюється за такими показниками:

Кількість забруднених стічних вод, що складають поверхневі водойми, млн куб. м.

Кількість забруднюючих речовин, що скидаються у поверхневі водойми із забрудненими стічними водами, тис. т.

Кількість забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення, тис. т.

Рекультивація земель (за рахунок усіх джерел фінансування); га, у відсотках до загальної площі, що підлягають рекультивації (відпрацьованих).

Обсяг фінансування на вжиття природоохоронних заходів за рахунок усіх джерел — всього, млн га; в тому числі по джерелах фінансування за рахунок: коштів Державного бюджету, місцевого бюджету, власних коштів підприємств, місцевих позабюджетних екологічних фондів, інших джерел; млн грн.

Із загального обсягу фінансування на виконання заходів Національної програми екологічного оздоровлення басейну Дніпра і поліпшення якості питної води — всього; в тому числі по джерелах фінансування за рахунок коштів Державного бюджету, місцевого бюджету, власних коштів підприємств, місцевих позабюджетних екологічних фондів, інших джерел; млн грн.

Після розрахунку наведених показників визначаються причини зниження (збільшення) обсягів викидів і скидів за умов спаду (росту) виробництва, зміни структури паливно-енергетичних ресурсів тощо. Тобто, наведені показники супроводжуються відповідними аналітичними (пояснювальними) записками. Особлива увага звертається на використання вторинних ресурсів. Раціональне використання відходів виробництва і споживання, побічних продуктів, залучення їх у народногосподарський обіг з метою отримання певного економічного ефекту та охорони навко­лишнього середовища є важливим завданням регіонів. При аналізі використовується каталог відходів, які утворюються на території регіону внаслідок виробничої діяльності підприємств, організацій, населення. Показники утворення і використання вторинних ресурсів аналізуються за кожним видом ресурсів. Вихідною є інформація, яка надходить від установ державної статистики і безпосередньо від заготівельних організацій, підприємств і установ, що розташовані на території регіону.

Номенклатура вторинних ресурсів:

Макулатура.

Матеріали текстильні вторинні.

Сировина полімерна вторинна.

Шини зношені.

Склобій покупний.

Відходи вуглевидобутку і вуглезбагачення.

Відходи деревини.

Відходи побутові.

Номенклатура вторинних ресурсів може бути розширена за рішенням місцевих органів влади.

Запитання для самостійного контролю

У чому полягає роль наявних природних ресурсів, їх розміщення і структура для розвитку продуктивних сил регіону?

Класифікація покладів корисних копалин за різними ознаками.

У чому полягає особлива роль мінеральних ресурсів для економічного розвитку регіону?

Наведіть основні цілі економічної оцінки територіального сполучення природних ресурсів.

Які теоретичні положення використовуються при оцінці природ­них ресурсів ТКПР, у чому полягає їх сутність?

Які вам відомі основні методи економічної оцінки сільськогосподарських угідь, лісових, водних і рекреаційних ресурсів?

У чому полягає необхідність урахування природоохоронного фактора для регіону?

Чим характеризується поточний аналіз використання природних ресурсів та охорони довкілля регіону при розробці програми соціально-економічного розвитку?

За якими показниками проводиться поточний аналіз використання природних ресурсів і охорони довкілля регіону?

Чому особлива увага при розробці програми звертається на використання вторинних ресурсів?

Хто затверджує номенклатуру аналізованих вторинних ресурсів регіону?

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+