Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.4.3. Комерційна спроможність інвестиційних проектів

Реалізація інвестиційного проекту в Україні пов'язана зі значним ступенем ризику. Для отримання будь-якого (тим більше пільгового) кредиту, залучення інвестора, а також власної впевненості у правильно вибраній стратегії інвестицій вимагається виконати розрахунки комерційної спроможності проекту або його техніко-економічне обгрунтування.

Оцінка ефективності інвестиційного проекту - це математичне завдання пошуку оптимального рішення в умовах великої кількості невизначеностей, до яких відносяться:

політична, соціальна і економічна нестабільність;

високий рівень інфляції;

непередбачувані зміни цінової структури інвестиційного ринку;

недостатній правовий захист інтересів інвестора і його капіталу;

непередбачувані зміни нормативно-правової бази та ін.

В цих умовах доцільна реалізація інвестиційних проектів з мінімальним терміном окупності, що мінімізує ризик інвестора.

Перед тим, як приступити до оцінки комерційної спроможності інвестиційного проекту, вимагається провести дослідження динаміки поведінки основних факторів невизначеності на вибраному відрізку часу. Це необхідно для більшої вірогідності прогнозування ситуації з урахуванням вищевказаних факторів. У кінцевому підсумку, методом оцінки чутливості факторів визначається одна конкретна залежність при різних варіаціях інших змінних - в даній ситуації це зміна інфляції у часі. Цим досягається поступовий вихід із стадії невизначеності для програмування конкретних вихідних даних і умов інвестиційних завдань.

Основні вихідні (початкові) дані:

фінансові затрати у часі (графік кредитування проекту);

розміри процентів по кредиту й графік погашення кредиту;

прогноз інфляції на весь період реалізації проекту;

вибір стабільної розрахункової грошової одиниці;

визначення терміну "життя" проекту;

визначення величини оборотних коштів на впровадження в дію проекту;

потенційно можливі доходи від реалізації проекту;

сумарні витрати;

податки, обов'язкові платежі та збори;

величина резерву фінансових коштів на непередбачувані витрати і ін.

Бажаний кінцевий результат: забезпечення максимального прибутку при мінімальному терміну окупності проекту.

При наявності всіх вихідних (базових) даних завдання вирішується класичним методом – прогнозуванням надходжень та витрат грошових засобів у часі. Для цього вибраний час реалізації проекту розбивають на етапи (місяці, квартали, роки).

Для здійснення співвимірності величин у часі доцільно вибрати стабільну грошову одиницю (долар, німецьку марку та ін.). Вибір такої стабільної одиниці не означає відхід від прогнозованої інфляції, тим більше так званої внутрішньої інфляції самої стабільної грошової одиниці.

При наступних розрахунках слід врахувати не тільки специфіку багатофакторної моделі вихідних даних, але і багатоваріантну (варіаційну) структуру самого розрахунку. Якщо вибраний часовий період розрахунку більше одного року, то можуть проводитися коректування за рахунок переоцінки основних коштів та сум амортизаційних відрахувань. Ці складові є ще однією невизначеністю, тому що в Україні періодичність переоцінки основних фондів нерегулярна, що впливає на темпи росту індексів балансової вартості активів. Це ж стосується і податкової системи України.

Оцінку комерційної спроможності інвестиційного проекту згідно з вимогами інвестора або кредитора проводять комплексно:

1) за ліквідністю (фінансовим станом);

2) за ефективністю інвестування.

Термін погашення кредиту доцільно вибрати таким чином, щоб розрахуватися з кредиторами тільки за рахунок власного майбутнього прибутку, не використовуючи нових позик. В іншому випадку зростання зовнішньої заборгованості збільшує рівень інвестиційного ризику. Слід зазначити, що такий ризик може додатково обумовлюватися:

більш вищими (у порівнянні з прогнозованими) темпами інфляції;

збільшенням періоду обертання оборотного капіталу;

більш низька, ніж прогнозувалася, рентабельність туристичного продукту чи послуг;

збільшення часу інвестиційної фази проекту (будівництва, монтажу обладнання, вводу в експлуатацію й ін.);

збільшенням частки амортизаційних відрахувань у поточних затратах і ін.

Як уже вказувалося вище, отримані багатоваріантні розрахунки в стабільній грошовій одиниці слід прив'язувати до національної валюти в гривнях за той же період розрахунку, тобто реалізувати "двовалютний" розрахунок.

Слід також враховувати певний запас фінансування (5-10%) для непередбачуваних ситуацій.

Виконання багатоваріантних розрахунків оцінки комерційної спроможності інвестиційного проекту доцільно провести на комп'ютері з використанням пакетів прикладних програм.

Рекомендуються варіанти отриманих розрахунків представити незалежним експертам, що підвищить об'єктивність оцінки й довіри до проекту.

Наведемо приклад розрахунку комерційної ефективності інвестиційного проекту.

Потрібно провести оцінку доцільності інвестиційних внесків засновників зі створення туристичної фірми. Вихідні (базові, початкові) дані:

організаційно-правова форма майбутнього підприємства акціонерне товариство закритого типу;

форма власності - приватна, пайова;

основні фонди - орендні;

основний вид діяльності - туристичні послуги;

додатковий вид діяльності: організація дозвілля, індивідуальне транспортне обслуговування, бронювання білетів та ін.;

формування обігових коштів за рахунок інвестиційної позики засновників;

дивіденди по акціям за перші два роки роботи підприємства капіталізуються;

покриття збитків - солідарне;

пільги по податкам: на землю, на ПДВ, на рекламу.

Схема розрахунку наведена у табл.7.4.1. Якщо рентабельність даного проекту у результаті розрахунку складає 20-35% при терміну окупності затрат до одного року, тобто організація такої туристичної фірми ефективна, то інвестиційні внески її засновників мають достатньо високу ліквідність.

Таблиця 7.4.1.

 

Найменування статей

Сума, грн.

1. ВИТРАТИ

 

1.1. Витрати по створенню фірми:

15000

витрати на розробку засновницьких документів,

1000

витрати за послуги нотаріуса;

550000

витрати по формуванню статутного капіталу;

50000

реєстраційні збори;

1500

витрати на виготовлення печаток і штампів;

500

витрати по відкриттю банківських рахунків;

250

витрати на поставлення фірми на облік;

500

витрати на ліцензію (на право діяльності);

5000

витрати, що пов'язані з виготовленням акцій або сертифікатів;

700

витрати, що пов'язані з веденням реєстру акціонерів;

300

витрати на виготовлення путівок (ваучерів);

400

витрати, що пов'язані з виготовленням бланково-обліковою документацією;

600

витрати на реєстрацію товарного знаку фірми.

250

1.2.Витрати на створення інтелектуального продукту:

 

розробка бізнес-плану;

550

розробка інвестиційних програм;

450

розробка пакетів методичного забезпечення турів;

700

розробка системи податкового планування;

300

розробка стратегії рекламної компанії;

1000

розробка товарного знаку фірми;

200

розробку (або придбання) програмного забезпечення для ЕОМ.

5000

1.3. Передпускові експлуатаційні витрати:

 

витрати на оренду офісу;

250

витрати по оплаті комунальних послуг;

200

витрати на придбання засобів оргтехніки (телефони, факси, копіювально-множувальна техніка і ін.);

20000

витрати по комп'ютеризації офісу;

30000

витрати на придбання меблів і сейфів;

20000

витрати на охоронну сигналізацію;

15000

канцелярські витрати;

3600

інші витрати по даній статті.

400

1.4. Експлуатаційні витрати, що пов'язані з виробничою діяльністю:

 

оренда, бронювання або придбання квоти місць розміщення;

10000

оренда транспортних засобів;

5000

витрати по бронюванню білетів;

5000

витрати по харчуванню;

5000

прямі експлуатаційні витрати;

10000

заробітна плата з нарахуваннями;

30000

амортизаційні відрахування;

5000

інші витрати.

7000

Всього по статті 1

806650

2. ДОХОДИ:

 

від основної діяльності;

100000

від всіх видів додаткової діяльності;

40000

інші доходи.

10000

Всього по статті 2

15000

3. ПОДАТКИ, ОБОВ'ЯЗКОВІ ПЛАТЕЖІ І ЗБОРИ

40000

Всього по статті 3

40000

4. ПРИБУТОК, ЩО ЗАЛИШАЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ ПІДПРИЄМСТВА:

 

направлений на споживання;

20000

направлений на розвиток;

30000

направлений на погашення кредиту;

20000

направлений на погашення позики засновників;

10000

направлений на соціальні програми;

10000

направлений в резервний фонд;

40000

інше розподілення прибутку.

20000

Всього по статті 4

150000

5. СОБІВАРТІСТЬ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ ЗА ВИДАМИ:

 

основна діяльність;

50000

додаткова діяльність.

20000

6. РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ, %

25

7.ТЕРМІН ОКУПНОСТІ, років

10

 

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+