Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8.10.1.1. Основні завдання та функції управління

8.10.1.1. Основні завдання та функції управління

Основними завданнями управління є:

реалізація державної політики комплексного розвитку житлово-комунального господарства з питань водо- і теплопостачання, водовідведення, експлуатації та ремонту житла, дорожнього і зеленого господарства, благоустрою території міст і селищ міського типу, надання ритуальних, готельних та інших послуг, виконання ремонтно-будівельних робіт для населення, соціально-побутових і виробничих споживачів усіх форм власності, а також проведення державної політики, спрямованої на розвиток міського електротранспорту;

участь у розробленні проектів програм соціально-економіч­ного розвитку області, цільових програм, метою яких є підвищення рівня забезпеченості населення, соціальної та виробничої сфери в усіх видах житлово-комунальних послуг, поліпшення їхньої якості, забезпечення охорони навколишнього природного середовища, енергозбереження, а також участь у розробленні містобудівної документації;

облік споживання житлово-комунальних послуг;

участь у формуванні цін і тарифів на житлово-комунальні послуги;

реалізація економічної реформи в житлово-комунальному господарстві та міському електротранспорті;

проведення інвестиційної політики у процесі проектування, будівництва нових і реконструкції діючих об’єктів житлово-комунального господарства, здійснення контролю за їх будівництвом.

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

бере участь у формуванні державної житлової політики, а та­кож науково-технічної та економічної політики в житлово-кому­нальній сфері та забезпечує її реалізацію;

готує і подає в установленому порядку пропозиції щодо:

комплексного розвитку житлово-комунального господарства області з метою якнайповнішого задоволення потреб населення, соціальної та виробничої сфери в усіх видах житлово-комунальних послуг;

вдосконалення структури управління житлово-комуналь­ним господарством області, розташування, спеціалізації та розвитку підприємств, організацій, об’єктів житлово-комунально-
го господарства усіх форм власності та міського електротранс­порту;

поглиблення економічної реформи в житлово-комунально­му господарстві області;

розміщення виробництва продукції для потреб житлово-комунального господарства області;

здійснення житлової реформи, проведення організаційної та методичної роботи, пов’язаної з приватизацією житлового фонду, реєстрацією та інвентаризацією житлового фонду, інженерних мереж та об’єктів житлово-комунального господарства області;

удосконалення системи соціального захисту населення, порядку надання субсидій для відшкодування витрат в оплаті житлово-комунальних послуг;

передачі або продажу підприємств та об’єктів житлово-комунального господарства, які мають важливе значення для надання житлово-комунальних послуг населенню;

удосконалення управління майном підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства та міського електротранспорту;

бере участь у розробленні проектів благоустрою територій міст і селищ міського типу;

розробляє заходи, спрямовані на забезпечення сталої роботи житлово-комунального господарства області в умовах стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків;

контролює хід виконання рішень органів виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства та міського електротранспорту;

здійснює в межах своєї компетенції контроль за станом експлуатації та утримання житлового фонду і об’єктів комунального господарства усіх форм власності;

вживає заходів для оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії згідно з державними та регіональними програмами;

аналізує рівень цін і тарифів на продукцію, роботи й послуги житлово-комунального господарства та проїзд у міському електротранспорті, готує пропозиції щодо їх удосконалення;

координує роботу підприємств житлово-комунального господарства та міського електротранспорту;

бере участь у складанні балансів фінансових і трудових ресурсів житлово-комунального господарства, розробленні проекту бюджету області;

сприяє розвиткові підприємництва та конкуренції, демонополізації виробництва в житлово-комунальній сфері та міському електротранспорті;

вносить пропозиції до проектів місцевих програм приватизації майна підприємств житлово-комунального господарства, що перебувають у комунальній власності;

сприяє розвиткові зовнішньоекономічної діяльності підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства, а також міського електротранспорту;

вживає заходів до прискорення передачі об’єктів житло-
во-комунального господарства, що перебувають у повному господарському віданні або в оперативному управлінні державних підприємств, установ та організацій, у комунальну власність;

здійснює контроль за дотриманням законодавства в частині надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг;

проводить інвестиційну політику в процесі проектування, будівництва нових і реконструкції діючих об’єктів житлово-комунального господарства, здійснює контроль за їх будівництвом, бере участь у розробленні проектів благоустрою територій міст і селищ міського типу;

реалізує разом з відповідними органами державну політику з питань охорони природи та раціонального використання природних ресурсів, екологічної безпеки, санітарного стану населених пунктів, якості питної води, поліпшення технічного і технологічного стану систем водопостачання та водовідведення, запобігання підтопленню міст і селищ міського типу, ліквідації його наслідків;

проводить організаційну та методичну роботу, спрямовану на реалізацію державної політики з питань праці та заробітної плати, соціального захисту працівників житлово-комунального господарства та міського електротранспорту;

сприяє формуванню та розвиткові комунальної служби в сільській місцевості;

здійснює контроль за організацією та якістю обслуговування населення;

вживає заходів для поліпшення умов охорони праці на підприємствах і в організаціях житлово-комунального господарства та міського електротранспорту;

сприяє розвиткові галузевої науки, проведенню науково-технічних досліджень з метою підвищення рівня технології вироб­ництва та якості житлово-комунальних послуг;

організовує разом з місцевими органами Держстандарту здійснення заходів, спрямованих на дотримання єдиної системи вимірювань, стандартизації та сертифікації продукції, робіт і жит­лово-комунальних послуг, а також нагляд за впровадженням і дотриманням стандартів, метрологічних норм і правил;

провадить підготовку та перепідготовку робітничих кадрів для потреб житлово-комунального господарства;

вносить у встановленому порядку пропозиції для вдосконалення системи обліку, звітності та державної статистики у сфері житлово-комунального господарства та міського електротранспорту.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+