Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8.3. Податковий облік валових доходів від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг

8.3. Податковий облік валових доходів від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг

Валовi доходи за своїм змiстом вiдрiзняються вiд доходів за реалiзовану

продукцiю чи власне валового доходу як економiчної категорiї. Якщо валовий

дохід – це новостворена вартiсть (за сумарним обчисленням дорiвнює фонду

оплати працi та прибутку підприємства), а доходи вiд реалiзацiї отримують

лише за умови вiдвантаження продукцiї, робiт, послуг, то валовi доходи – це

iнша економiчна категорiя, що застосовується тiльки у податковому облiку. До

складу валових доходiв доходи вiд реалiзацiї товарiв, продукцiї, робiт, послуг

включають у випадках, коли вiдвантаження (виконання) було до надходження

коштiв вiд покупцiв. Якщо ж вiд покупцiв надiйшла попередня оплата (аванс) за

товари, продукцiю, роботи, послуги, що мають бути вiдвантаженi (виконані), то

вона зараховується у валовi доходи. Доходу ж вiд реалiзацiї в цьому випадку

немає. Його взагалi може й не бути, якщо товари, продукцiя, роботи, послуги не

будуть вiдвантаженi. Сума попередньої оплати, таким чином, в цьому у

фінансовому облiку вiдображається як кредиторська заборгованiсть перед

покупцями, хоч у податковому облiку її зараховано до валових доходiв. При

наступному вiдвантаженнi товарiв, продукцiї, виконанні робiт, послуг

вiдбудеться погашення кредиторської заборгованостi, доходи вiд їх реалiзацiї

буде вiдображено записом цих операцiй лише у фінансовому облiку, оскiльки до

валових доходiв у податковому облiку вони в цьому випадку повторно не

зараховуються.

Облiковують валові доходи в податковому облiку з метою визначення

розрахунковим шляхом оподатковуваного прибутку в декларацiї про прибуток

пiдприємства. Облiк доходів вiд реалiзацiї продукцiї, робiт, послуг у

фінансовому облiку здійснюють для забезпечення взаєморозрахункiв із

покупцями i замовниками, визначення фiнансових результатiв вiд реалiзацiї в

системi кореспонденцiї рахункiв, забезпечення фiнансової, статистичної та

внутрiшньої звiтностi про результати дiяльностi пiдприємства.

Облiковують валові доходи на рахунку 747 “Валовi доходи”. Облiк

доходів вiд реалiзацiї товарiв, продукцiї, робiт, послуг здійснюють на рахунку

70 “Доходи від реалізації”.

Валовi доходи вiдображають у кореспонденцiї рахункiв, залежнiй вiд того,

яка подiя вiдбулась насамперед. Якщо спочатку надходять кошти в оплату за

товари, продукцiю, роботи i послуги, що будуть вiдвантаженi (виконані), записи

операцiй здійснюють таким чином:

Кореспонденція рахунків з обліку валових доходів при продажі продукції

робіт, послуг та наступній оплаті їхньої вартості покупцями

Інакше відображаються валові доходи при надходженні від покупців

попередньої оплати.

Кореспонденція рахунків з обліку валових доходів при попередній оплаті

покупцями вартості продукції, товарів, робіт, послуг і реалізації їх за

готівку

Валовi доходи облiковують у податковому облiку таким чином, щоб за

його даними можна було скласти за кожний звiтний квартал декларацiю про

прибуток пiдприємства. В той же час у нiй передбачено вiдображення валових

доходiв зростаючим пiдсумком за рiк. Тому поряд із вiдображенням валових

доходiв окремо за кожний квартал у реєстрах аналiтичного облiку необхiдно

передбачити мiсце для запису зростаючих пiдсумкiв за перше пiврiччя, три

квартали i загалом за рiк. Оскiльки реєстрiв аналiтичного облiку для

вiдображення валових доходiв не встановлено, для цього доводиться

пристосовувати наявні. Зокрема, для податкового облiку валових доходiв можна

використати багатографну книгу, ф. № 33. При цьому для першого кварталу у

ній можна застосувати перших чотири графи (4 – 7), для другого наступних

п’ять (8 – 12), оскiльки одна з них має бути для зростаючого пiдсумку за перше

пiврiччя, i т. д. Змiст запису в широкiй графi 3 у цьому випадку треба

використати для перелiку валових доходiв, встановленою в декларацiї про

прибуток пiдприємства. Оскiльки за мiсяць валовi доходи слід у цьому реєстрi

записувати навпроти вiдповiдного рядка однiєю цифрою, то данi окремих

первинних документiв (товарно-транспортних i податкових накладних,

розрахункiв, актiв тощо) необхiдно попередньо згрупувати у листках-

розшифровках, а вже пiдсумок вiдповiдних однорiдних операцiй переносити в

цей аналiтичний реєстр.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+