Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8.5. Паювання сільськогосподарських угідь

8.5. Паювання сільськогосподарських угідь

У відповідності з указами Президента України "Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва від 10 листопада 1994 року N 666 (с.253) та "Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям" від 8 серпня 1995 року N 720 (с.25 5) на добровільних засадах, за рішенням трудових колективів, здійснюється паювання сільськогосподарських угідь, переданих у колективну власність колективним сільськогосподарським підприємствам, сільськогосподарським

кооперативам, сільськогосподарським акціонерним товариствам, у тому числі створеним на базі радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств*

Паювання земель радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств здійснюється після перетворення їх на колективні сільськогосподарські підприємства;

Паювання земель ; передбачає визначення розміру земельної частки (паю) і у .колективній власності на землю кожного члена колективного сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарського кооперативу сільськогосподарського акціонерного товариства без виділення земельних ділянок в натурі (на місцевості),

Установлено, що при паюванні вартість і розміри в умовних кадастрових гектарах земельних часток (паїв) всіх членів підприємства, кооперативу, товариства є рівними.

Право на; земельну частку (пай) мають члени колективного сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарського кооперативу сільськогосподарського, акціонерного товариства, в тому числі пенсіонери, які раніше працювали в ньому і залишаються членами зазначеного підприємства, кооперативу, товариства, відповідно до списку, що додається до державного акту на право колективної власності на землю.

Для здійснення паювання земель у підприємствах, кооперативах, товариствах утворюються комісії з числа їх працівників, які затверджуються загальними зборами уповноважених) членів підприємства. Рішення щодо затвердження обчислених комісією розмірів земельної частки (паю) приймається районною державною адміністрацією.

Паювання земель, проводиться за методикою, розробленою Інститутом аграрної економіки УААН разом з Держкомземом ;України (с.355).

Методикою передбачається розрахунок вартості земельної .частки (паю) та визначення її розміру, в кадастрових гектарах. Для цього використовуються слідуючі показники:

- площа сільськогосподарських угідь, переданих підприємству у колективну власність;

- грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення;

- кількість пайовиків, які мають право на земельну частку (пай), у відповідності        з        списком        громадян-членів        колективного сільськогосподарського підприємства, що додається до державного акта на право колективної. .власності на землю. У разі потреби список, уточнюється і підписується головами відповідної Ради.і підприємства.

Вартість земельної частки (паю) обчислюється діленням суми грошової оцінки сільськогосподарських угідь, переданих у колективну власність підприємству і підлягають паюванню,, на кількість пайовиків, тобто членів підприємства, які мають право на земельну частку (пай), за формулою:

де: Взч(п) - вартість земельної частки (паю), млрд.грн.; , Гоз-. грошова оцінка сільськогосподарських угідь, переданих у колективну власність підприємству, всього, млн. грн.

К(п) - кількість пайовиків, які мають право на земельну .частку

(пай) (чол.).

Середня        грошова        .оцінка        одного        гектара сільськогосподарських угідь, переданих у колективну власність підприємству, обчислюється за формулою:

Гос = Гоз : Пзкв'

де: Гос .- середня грошова оцінка одного гектара сільське господарських угідь по підприємству, переданих у колективну власність, млн.грн.;

Гоз - грошова оцінка сільськогосподарських угідь, пе реданих у колективну власність підприємству, всього млн.грн.;

Пзкв - площа сільськогосподарських угідь, переданих у колективну власніс.ть підприємству, гектарів.

Розмір земельної частки (паю) в умовних кадастрових гектарах обчислюється за формулою:

Рзчк = Гоз : Гоз,

Де: Рзчк - розмір земельної частки (паю) в умовних кадастрових гектарах.

В цілому розмір земельної частки (паю) в умовних кадастрових гектарах по підприємству Повинен відповідати кількості фізичних гектарів, які припадають, на одного пайовика.

Після затвердження результатів паювання земель відповідна районна державна адміністрація видає (з одночасною реєстрацією) кожному члену колективного сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського акціонерного товариства сертифікату право приватної власності на земельну частку (пай) єдиного в Україні зразка.

Паюванням земель колективної власності з видачею кожному члену колективного сільськогосподарського підприємства сертифікату на право приватної власності на земельну частку( пай), без виділення земельної ділянки в натурі (на місцевості), по суті завершується розв'язання основного завдання земельної реформи на селі. Цим самим відкривається широкий    простір    для    радикальної    організаційно-господарської реструктуризації колективних сільськогосподарських підприємств.

На основі приватної власності на землю громадянам надається можливість створювати спільні сільськогосподарські підприємства, асоціації, об'єднання, спілки, акціонерні товариства, інші; кооперативні підприємства і організації. Власники земельних часток (паїв) можуть передавати право на них в оренду спадщину, дарувати обмінювати, .передавати під заставу, продавати без зміни цільового призначення земель. Лише на такій основі можна сформувати істинного господаря на землі

Оцінка вартості майна сільськогосподарських підприємств здійснюється за методикою, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від: 15 серпня 1996р. №961.

Об'єктами паювання: майнової колективної власності підприємств є основні і обігові засоби виробництва кошти та цінні папери, грошові та майнові внески його членів, вироблена ними продукція, доходи, інші активи і пасиви, майно, придбане на законних підставах. Об'єктами власності підприємства є також частки (пайові внески) у майні та прибутках міжгосподарських підприємств, в які входить підприємство.

При нарахуванні члену підприємства частини прибутку у формі дивідендів останні за його бажанням можуть бути зараховані, на збільшення частки пайового фонду. Паювання здійснюється: з визначенням вартості майнового паю по слідуючих складових: виробничі будівлі (по видах); машинно-тракторний парк, продуктивна та робоча худоба та інше майно.

 

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+