Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8.9. ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ

з політичної економії для студентів економічних спеціальностей ДДМА усіх форм навчання

- Зародження і розвиток економічних знань. Предмет політичної економії.
- Система економічних законів.

- Економічні системи: сутність і класифікація.

- Марксистська    класифікація     факторів     суспільного    виробництва.

- Продуктивні  сили  і  виробничі  відносини.   Сучасні  економісти  про класифікацію економічних ресурсів.

- Проблема   ефективності   використання   ресурсів.   Крива   виробничих можливостей економіки. Закон зростаючих альтернативних витрат.

- Характеристика натурального господарства.

- Основні риси товарного господарства, його історичні типи. Порівняльна характеристика капіталістичного і соціалізованого товарних господарств.

- Товар і його властивості. Концепції вартості товару. Величина вартості і визначаючі її фактори.

- Виникнення, сутність і функції грошей.

- Характеристика елементів грошової системи. Системи металевого обігу.

- Загальна характеристика золотого стандарту. Види золотого стандарту.

- Демонетизація золота і виникнення паперово-грошових систем. Дискусія про повернення до золотого стандарту.

- Характеристика     сучасних     паперово-грошових     систем.     Методи встановлення і регулювання валютних курсів, які використовуються державою.

- Методи    встановлення    і    регулювання    валютних    курсів,    які використовуються міжнародними організаціями. Колективні валюти: СДР,
- ЄВРО. Види конвертованості валют.

- Власність як економічна категорія. Економічна природа фірми. Головні типи контрактів.

- Особливості оренди як форми реалізації власності. Види оренди. Орендна плата, методи її визначення.

- Інші типи підприємств.

- Індивідуальні приватні фірми. Товариства на паях. Види партнерств.

- Необхідність, сутність і структура малого бізнесу. Функції малого бізнесу в ринковій економіці.

- Переваги і недоліки малих підприємств. Державна підтримка малого бізнесу.

- Франшиза як засіб організації своєї справи. Види франшиз.

- Акції й облігації: сутність, класифікація, види.

- Причини виникнення і функції акціонерної власності. Засновники АТ.
- Статутний капітал: функції, шляхи формування.

- Моделі  корпоративної структури.  Керування  корпорацією.   "Системаучасті".

- Переваги і недоліки корпорацій. Типи корпорацій.

- Робоча акціонерна власність. "Ділема інсайдерів".

- Злиття і поглинання. Типи злиття. Офф-шорні компанії і зони, їхні переваги.

- Економічна природа капіталу. Постійний і змінний капітал. Товар – робоча сила і його властивості.

- Теорія капіталістичної експлуатації К.Маркса. Норма і маса додаткової вартості, способи її збільшення.

- Критерії ефективності бізнесу. Переваги великого виробництва перед дрібним.

- Норма прибутку і визначаючі її фактори.

- Тенденція до утворення середньої норми прибутку. Ціна виробництва.

- Обіг капіталу. Економічна сутність і структура основного й обігового капіталу. Фізичний і моральний знос основного капіталу.

- Амортизація. Норма амортизації. Політика прискореної амортизації й особливості її здійснення в Україні.

- Концентрація і централізація капіталу.

- Фактори стійкості доходу. Невизначеність і ризик. Асортимент ризиків.

- Вимір і оцінка можливого ризику. Відношення до ризику.

- Способи зниження ризику.

- Методи керування ризиком. Види страхування бізнесу.

- Сутність і роль сфери обігу, необхідність її відокремлення. Витрати обігу, їхні види і динаміка.

- Сутність торгового капіталу. Торговий прибуток і його джерело.

- Необхідність, сутність і функції маркетингу. Американська та японська концепції маркетингу.

- Задачі маркетингової служби підприємства.

- Етапи маркетингової діяльності. Методика дослідження ринку.

- Формування попиту на товари фірми. Види попиту і стратегії маркетингу.

- Сутність і особливості позичкового капіталу. Джерела тимчасово вільних коштів.

- Функції позичкового капіталу. Позичковий відсоток. Границя коливання норми позичкового відсотка і фактори, що впливають на неї.

- Роль кредиту в розвитку виробництва, форми і види кредиту. Способи забезпечення кредитних угод.

- Розвиток капіталізму в сільському господарстві.  Феодальна рента і капіталістична рента.

- Аграрні відносини, їхній зміст і місце в сучасних економічних системах.

- Особливості відтворення в сільському господарстві.

- Монополія на землю як об'єкт господарювання і диференціальна рента I і II. Механізм вилучення і присвоєння диференціальної ренти в різних типах господарств.

- Власність на землю. Типи сільськогосподарських підприємств.

- Монополія приватної власності на землю й абсолютна рента. Монопольна рента.

- Несільськогосподарські види ренти. Ціна землі. Динаміка ціни землі в сучасних умовах. Закон України "Про плату за землю".

- Сутність і функції розподілу. Економічні закони розподілу. Закони Енгеля.

- Плюралізм відносин власності і множинність форм розподілу в сучасних економічних системах. Номінальні і реальні доходи населення. Індексація доходів.

- Нерівність у доходах. Крива Лоренцо та коефіцієнт Джині. Принцип соціальної справедливості в розподілі.

- Форми розподілу за працею: спільність і розходження.

- Сутність і форми заробітної платні. Марксистське тлумачення категорії
- "Заробітна платня". Системи заробітної платні в Україні й в інших країнах.

- Мінімальний    споживчий    бюджет.    Державні    програми    захисту незаможних шарів населення.

- Форми розподілу, що не залежать від трудового внеску.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+