Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Висновок

Зараз суспільство переживає етап проникнення інтелек­туальних інформаційних технологій в різні сфери діяльність людини. Як би не сприймався цей процес — як сприяючий або перешкоджаючий прогресу — він, мабуть, необоротний і нікого не залишає осторонь, викликаючи до життя цілий спектр проблем. Однією з найбільш насущних є проблема формування світогляду молодої людини. Саме забезпечення кожного і усіх загальним правом доступу до інформації є од­ним з основних атрибутів інформаційного суспільства.

У відповідь на появу нових сфер науки і технологій потре­бують змін традиційні навчальні дисципліни. Виникає не­обхідність відходу від класичних підходів, що грунтувалися на конкретних дисциплінах і наближення до проблемно орієнтованих методів формування знань, а також зменшення дистанції між фундаментальними і прикладними досліджен­нями. Професійна підготовка і дослідження в нових сферах знань потребують інтеграції цілої низки дисциплін, які раніше вважалися самостійними і непов'язаними між собою. Нові форми генерування знань потребують реорганізації на­укових досліджень і підготовки фахівців, орієнтованих на вирішення складних міждисциплінарних проблем.

Суспільство знань та інформації несе людству нові викли­ки та величезні можливості для вирішення його головних проблем і забезпечення подальшого розвитку. Але воно ви­магає активної участі всіх в осмисленні та втіленні в життя нової парадигми. Тому дуже важливо, щоб наша країна не відставала від цих світових процесів і повною мірою скорис­талася благами цивілізації XXI століття

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+