Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

ДОДАТОК 3. Приклад бізнес-плану в сфері надання пошуково-інформаційних послуг

ДОДАТОК 3.

Приклад бізнес-плану в сфері надання пошуково-інформаційних послуг

1. РЕЗЮМЕ

Малий бізнес на сучасному етапі розвитку потребує недорогих пошуково-інформаційних послуг з питань застосування законодавства України в різних галузях господарської діяльності та цивільно-правових відносин. Купівельна спроможність та невеликі обсяги оборотних засобів приватних підприємств малого бізнесу та багатьох невеликих за обсягом виробляємої продукції суб’єктів господарювання не дозволяють їм мати власні підрозділи або посадових осіб, які б виконували завдання з інформаційного забезпечення, або замовляти такі послуги в спеціалізованих консалтингових чи аудиторських фірмах.

Застосування сучасних технологій пошуку необхідної інформації на приватному рівні свідчать про те, що організація цієї роботи без залучення найманих працівників дозволяє в достатніх обсягах задовольняти потреби малого бізнесу окремого регіону в довідково-консультативній інформації, в інформації стосовно розвитку бізнесу, напрямків діяльності та застосування з найбільшою вигодою для себе та споживачів законодавчих та нормативно-правових можливостей, які б дозволили мінімізувати виробничі витрати та усунути можливі збитки і ризики.

Огляд ринку аналогічних послуг свідчить про те, що окрім їх недостатності, вартість інформації, яку надають спеціалізовані фірми, майже завжди перевищує місячні доходи приватних підприємців. Так, наприклад, одна інформація, підготовлена за запитом в фірмах „Реал Консалтинг” або „Інтербаланс”, коштує близько 100-150 грн., а одноденний консультативний семінар в консалтинговій компанії „КІМО” коштує від 400 до 500 грн.

Розрахунки свідчать, що при першопочатковому вкладені близько 5000-6000 грн. (придбання комп’ютерної та іншої оргтехніки, забезпечення нормативною базою, сучасними Інтернет-технологіями тощо) можливо досягти певних результатів та отримати прибуток, починаючи з другого кварталу 2003 року. Такі цінові характеристики дозволяють впевнено стверджувати, що на сучасному етапі приватне підприємство з надання інформаційно-пошукових послуг у сфері малого бізнесу має право на життя та забезпечить його організаторам доходи в середньому від 380 до 770 грн. в місяц, а споживачам послуг їх незначну вартість.

Для організації приватного підприємства необхідно першопочатково вкласти близько 5,5 тис. грн., які частково (близько 3,1 грн.) планується отримати через механізм одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації безробітними підприємницької діяльності, за умовами, визначеними Порядком надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності, затвердженим Міністерством праці та соціальної політики України від 20 листопада 2000 року № 307. Отриманням залишку необхідних коштів планується від надходженяя коштів за надання інформаційно-консультаційних послуг, а також, при необхідності, звернутися до комерційних структур, які надають мікро кредити для організації малого бізнесу або акумулювати власні можливості чи можливості партнерів.

2. ОПИС ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Назва підприємства: „-------------------------------------”.

2.2. Напрямки діяльності

Задоволення потреб споживачів в пошуково-інформаційних та консультаційних послугах з питань застосування законодавства України та міжнародного права в області трудових взаємовідносин, оподаткування, бухгалтерського обліку, виготовлення та реалізації продукції з метою отримання прибутку.

2.3. Загальна характеристика товару

Пошук та надання споживачам інформації з питань підготовки проектів нових законодавчих та нормативно-правових актів, внесення змін в існуючу законодавчу і нормативно-правову базу державних та відомчих органів управління, податкових та консультаційних роз’яснень, які видаються органами державного управління, науково-дослідними установами, періодичними виданнями.

Пошук та надання споживачам інформації щодо виробників продукції, ринку товарів, їх цінової характеристики, якості, обсягів та місця знаходження.

Підготовка довідково-інформаційної продукції (переліків виробників продукції та їх товарів, дайджестів законодавства з питань бухгалтерського обліку, оподаткування, трудового законодавства, соціального захисту населення тощо. Напрацювання та видання словників термінології, що застосовується в господарській діяльності, типових форм договорів для оформлення цивільно-правових відносин.

Посередницькі послуги в організації взаємовідносин з аудиторсько-консультаційними (консалтинговими) товариствами.

2.4 Місце знаходження приватного підприємства

місто -------------------------------------

3. ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ

3.1. Цільовий ринок бізнесу

За наявними даними на сьогодні в сфері надання пошуково-інформаційних послуг з питань застосування нормативно-правового забезпечення господарської діяльності та життєдіяльності населення практично відсутні структури малого бізнесу, які б забезпечували потреби споживачів в недорогій та оперативній інформації.

На ринку інформаційного забезпечення працюють в основному аудиторські фірми (наприклад: «Реал Консалтинг», консалтінгова компанія “КІМО”, ТОВ “Інтербаланс” та ін.), цінові параметри послуг яких коливаються в межах від 100 до 500 грн. за підготовку одного оглядового листа чи однієї консультації. Послуги цих фірм не мають попиту серед персоналу з числа малого бізнесу, місячний обсяг прибутку яких не перевищує вартість самих інформаційних послуг.

3.1. Сегментація ринку

В якості сегмента ринку для послуг приватного підприємця на початку діяльності розглядається місто Київ та Київська область, а з розвитком діяльності та стосовно інформації про ринок продукції та її виробників можливо очікувати потребу в послугах споживачів інших регіонів України.

Основними споживачами продукції приватного підприємця розглядаються: приватні підприємці, структури малого бізнесу, господарські товариства, фінансово-економічні та бухгалтерські структури підприємств та організацій недержавного сектора економіки, громадяни, які мають потребу недорогих послугах з оперативного пошуку необхідної інформації.

3.2. Конкурентоспроможність продукції

Конкурентоспроможність продукції приватного підприємця спиратиметься на швидкості надання послуг, що забезпечуватиметься застосуванням Інтернет-технологій та оперативністю оформлення цивільно-правових відносин між замовником та виробником.

На сьогодні ринок пошуково-інформаційних послуг має тенденцію до розвитку у напрямку баз даних про виробників та їх продукцію, що з придбанням споживачів комп’ютерного обладнання та підключенням його до автоматизованим базам даних призведе до поступового згортання потреби в таких послугах.

В свою чергу продукція приватного підприємця, підготовлена в вигляді дайджестів законодавства та практики його застосування за основними напрямками господарювання та життєдіяльності буде мати постійний попит та збільшення кола споживачів.

4. МАРКЕТИНГ-ПЛАН

4.1.Стратегія маркетингу

Стратегія маркетингу приватного підприємця будується виходячи з того, що його продукція є товаром постійного попиту та довгострокового застосування і має розширене коло покупців з числа підприємців малого бізнесу а також достатньо великий сегмент ринку. З огляду на зазначене маркетинг орієнтується насамперед на малий бізнес, та фахівців невеликих державних і недержавних підприємств, організацій та господарських товариств.

4.2. Основні напрямки маркетингу продукції

Розповсюдження інформації про послуги в масових рекламних виданнях, шляхом розповсюдження скорочених оглядових проспектів про послуги приватного підприємця, з залученням можливостей електронної пошти.

Маркетинг продукції здійснюється з тим, щоб мінімізувати затрати та забезпечити максимальний обсяг доведення до споживачів інформації про наявність ринку послуг.

4.2. Очікувані обсяги затрат на маркетинг продукції

Рік 1 квартал 2003 року 2 квартал 2003 року 3 квартал 2003 року 4 квартал 2003 року

Потенційна місткість ринку (к-ть робоч.часів) 120 280 360 440

Витрати на маркетинг (реклама) 300 400 400 400

5. ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН

5.1. Основні виробничі операції

основні виробничі операції з товарної підготовки послуг включають пошук замовленої інформації, її аналіз та приведення до виду, який би дозволяв використання споживачем за призначенням без додаткової обробки. Пошук включає як вивчення документальної бази за даними законодавчих та нормативних документів, періодичних видань, навчально-методичної літератури, так і безпосереднє спілкування з фахівцями в області застосування напрямку, що вивчається в період пошуку. Кінцевим етапом товарної підготовки послуги є оформлення результатів у вигляді текстового або табличного матеріалу, який може формуватися як на паперових, так і на електронних носіях, а також в усній співбесіді. Передача споживачеві закінченого результату інформації здійснюється або за місцем підготовки послуги, або шляхом кур’єрських послуг чи поштовим відправленням.

5.2. Машини та устаткування

Виробнича діяльність приватного підприємця передбачає застосування в роботі персональної електронно-обчислювальної машини (ПОЕМ), обладнання для друку та копіру (принтер, копір), пристроїв телефонного та факсимільного зв’язку.

5.3. Приміщення, сировина, матеріали та комплектуючі вироби

В якості приміщення використовується житло приватного підприємця. Для забезпечення діяльності приватного підприємства використовуються витратні матеріали за переліком, що включає: канцелярські приладдя, друкарський папір, матеріали для забезпечення роботи оргтехніки (дискети, картриджі, спеціальний папір тощо). Також використовуються періодичні видання газет „Урядовий кур’єр”, „Бізнес”, довідкова література, Інтернет послуги, телефонні послуги, бази нормативно-правових даних системи „Ліга”, урядових пошуково-інформаційних систем тощо.

5.4 Основні виробничі показники

Рік 1 квартал 2003 року 2 квартал 2003 року 3 квартал 2003 року 4 квартал 2003 року

Планові обсяги виробничої діяльності

(к-ть роб.часів з клієнтом) 120 280 360 440

6. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН

Організація роботи приватного підприємця ґрунтується на виконанні безпосередньому виконані робіт приватним підприємцем без додаткового найманого персоналу з залученням у необхідних випадках на договірній основі інших господарських структур аналогічного напрямку діяльності.

7. ОЦІНКА РИЗИКІВ

За розрахунками загальна питома вага ризиків, які можуть вплинути на роботу приватного підприємця, не перевищує 1/7 річного показника доходності, та включає такі їх основні складові: зростання податків, нестійкість потреби, зростання цін на затратні матеріали через інфляцію, неплатоспроможність споживачів.

Основним способом уникнення ризиків розглядається зниження собівартості одиниці продукції.

8. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

8.1. Прибуток і збитки

Рік 2003

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

А. Загальний обсяг продажу товару (послуг) 3000 7000 9000 11000

Б. Собівартість реаліз. послуг 1628 2215 2315 2565

1. матеріальні витрати: 1628 2215 2315 2565

·         канцелярські товари 86 90 90 190

·         рекламні послуги 300 400 400 400

·         транспортні послуги 150 150 150 200

·         послуги зв”язку 250 450 450 550

·         послуги на період.видання 300 400 500 500

·         послуги інтернету 500 600 600 600

·         амортизац.відрахування 42 125 125 125

В. Валовий прибуток 1372 4785 6685 8435

Г. Операційні витрати 1700 2250 2600 4050

·         комунальні послуги 250 250 300 350

·         послуги зовнішн.консульт. 1000 1300 1500 2500

·         розрах.-касове обслугов. 320 700 800 1200

·         відкрит. рах.,отрим.печатки 130

Д. Операційний прибуток - 328 2535 4085 4385

Ж.Податок з прибутку 400 600 600 600

З. Чистий прибуток - 728 1935 3485 3785

8.2. План грошових надходжень

Рік 2003

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

А. Готівкові кошти на початок періоду (допомога по безробіттю - 1 кв.) 3100 914 2974 6584

Б. Грошові надходження: 3000 7000 9000 11000

·         виторг від реаліз.послуг 3000 7000 9000 11000

В. Грошові платежі в сторону 5186 4940 5390 7090

·         канцелярські товари 86 90 90 190

·         рекламні послуги 300 400 400 400

·         транспортні послуги 150 150 150 200

·         послуги зв”язку 250 450 450 550

·         послуги на період.видання 300 400 500 500

·         послуги інтернету 500 600 600 600

·         придбання оргтехніки 1500

·         комунальні послуги 250 250 300 350

·         послуги зовнішн.консульт. 1000 1300 1500 2500

·         розрах.-касове обслугов. 320 700 800 1200

·         відкрит. рах.,отрим.печатки 130

·         єдиний податок 400 600 600 600

Г. Чистий потік готівки - 2186 2060 3610 3910

Д. Готівкові грошові кошти на кінець кварталу 914 2974 6584 10494

8.3. Плановий баланс на 2003 рік

А К Т И В П А С И В

Назва затрат грн Назва джерела забезпечення активів грн

Первісна вартість основних засобів 1500 Допомога по безробіттю, одноразово виплачена центром зайнятості 3100

Амортизаційні відрахування 417 Доходи від підприємницької діяльності 30000

Баланс.варт.основн. засобів 1083

Придбання товарів, робіт, послуг 7956

Грошові кошти в банку(залиш. на кінець року) 10494

Послуги сторонніх організацій 7800

Послуги банків 3150

Сплата податків 2200

Б А Л А Н С 33100 Б А Л А Н С 33100

8.4. Фінансові коефіціенти

Рік 2003

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

Обсяг продажу товару (послуг) 3000 7000 9000 11000

Прямі витрати 1628 2215 2315 2565

Загальні операційні витрати 1700 2250 2600 4050

Ціна продажу одиниці послуги 25 25 25 25

Обсяг робочих годин 120 280 360 440

Точка беззбитковості в 1 кварталі 2003 року дорівнює:

(1628+1700)/120 =28 грн. за одиницю послуги(роб.годину)

Точка беззбитковості в 2 кварталі 2003 року дорівнює:

(2215+2250)/280 =16 грн. за одиницю послуги(роб.годину)

Точка беззбитковості в 3 кварталі 2003 року дорівнює:

(2315+2600)/360 =14 грн. за одиницю послуги(роб.годину)

Точка беззбитковості в 4 кварталі 2003 року дорівнює:

(2565+4050)/440 =15 грн. за одиницю послуги (роб.годину)

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+