Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Перелік основних законодавчих та нормативних актів з охорони праці, рекомендованих при вивченні курсу

І. ЗАКОНИ УКРАЇНИ

„Про охорону праці" від 14. 10. 1992 р. „Про пожежну безпеку" від 17. 12. 1993 р.

„Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення" від 24. 02. 1994 р.

II. ДЕРЖАВНІ НОРМАТИВНІ АКТИ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ (ДНАОП)

0.00-1.07-94                  Правила будови і безпечної експлуатації

посудин, що працюють під тиском.

0.00-1.08-94                  Правила будови і безпечної експлуатації

парових і водогрійних котлів.

0.00-1.21-98                  Правила безпечної експлуатації

електроустановок споживачів.

0.00-1.26-96                  Правила будови і безпечної експлуатації парових

котлів з тиском пари не більше 0,07 МПа (0,7 кіс/см2), водогрійних котлів іводопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115 °С

0.00-1.29-97                  Правила захисту від статичної електрики.

0.00-4.03-98                  Положення про розслідування та облік нещаснихвипадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях.

0.00-4.09-93                  Типове положення про комісію з питань охоронипраці підприємства.

0.00-4.11-93                  Типове положення про роботу уповноваженихтрудових колективів з питань охорони праці.

0.00-4.12-99                  Типове положення про навчання з питаньохорони праці.

0.00-4.21-93                  Типове положення про службу охорони праці.

0.00-4.24-94                Положення про навчання неповнолітніхпрофесіям, пов'язаних з важкими роботами іроботами з шкідливими або небезпечнимиумовами праці.
0.00-4.26-96                Положення про порядок забезпеченняпрацівників спеціальним одягом, спеціальним взут

тям та іншими засобами індивідуального захисту.
0.00-8.01-93                Перелік посад посадових осіб, які зобов'язані

проходити попередню і періодичну перевірку

знань з охорони праці.

0.00-8.02-93                Перелік робіт з підвищеною небезпекою.

0.00-8.05-94                Єдина державна система показників обліку умов

та безпеки праці.

0.01-1.01-95                Правила пожежної безпеки в Україні.

0.03-3.28-93                Граничні норми підіймання і переміщення важких

речей   жінками.
0.03-3.29-96                Граничні норми підіймання і переміщення важких

речей   неповнолітніми.
0.03-4.02-94                Положення про медичний огляд працівників

певних категорій.
0.03-8.06-94                Перелік робіт, де є потреба у професійному

доборі.
0.03-8.07-94                Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і

небезпечними умовами праці, на яких

забороняється   застосування праці

неповнолітніх.
0.03-8.08-93                Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і

небезпечними умовами праці, на яких

забороняється   застосування праці жінок.

III. ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ УКРАЇНИ (ДСТУ)

2272-93       Пожежна безпека. Терміни та визначення.

2293-93       Охорона праці. Терміни та визначення.

2300-93       Вібрація. Терміни та визначення.

2325-93       Шум. Терміни та визначення.

3038-95       Гігієна. Терміни та визначення основних понять.

IV. МІЖДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ СИСТЕМИ СТАНДАРТІВ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ (ГОСТ ССБТ)

12.0.003-74                 Опасные и вредные производственные факторы.

Классификация.

12.1.001-89                 Ультразвук. Общие требования безопасности.

12.1.002-84                 Электрические поля промышленной частоты.

Допустимые уровни напряженности и требова­
ния к проведению контроля на рабочих местах.
12.1.003-83                 Шум. Общие требования безопасности.

12.1.004-91                 Пожарная безопасность. Общие требования.

12.1.005-88                 Общие санитарно-гигиенические требования к

воздуху рабочей зоны.
12.1.006-84                 Электромагнитные поля радиочастот.

Допустимые уровни на    рабочих местах и

требования к проведению контроля.
12.1.007-76                 Вредные вещества. Классификация и общие

требования безопасности.

12.1.010-76                 Взрывобезопасность. Общие требования.

12.1.011-78                 Смеси взрывоопасные. Классификация и методы

испытаний.

12.1.012-90                 Вибрационная безопасность. Общие требования.

12.1.019-79                 Электробезопасность. Общие требования и

номенклатура видов защиты.
12.1.030-81                 Электробезопасность. Защитное заземление,

зануление.
12.1.044-89                 Пожаробезопасность веществ и материалов.

Номенклатура показателей и методы их определения.
12.1.045-84                 Электростатические поля. Допустимые уровни

на рабочих местах и требования к проведению

контроля.
12.2.003-91                 Оборудувание производственное. Общие

требования безопасности.
12.2.032-78                 Рабочее место при выполнении работ

сидя. Общие эргономические требования.
12.2.033-84                 Рабочее место при выполнении работ стоя.

Общие эргономические требования.
12.2.049-80                 Оборудование производственное. Общие

12.3 002-75                 Процессы производственные. Общие

требования безопасности.
12 4.011-89                 Средства защиты работающих Общие

требования и классификация

12.4.026-76                 Цвета сигнальные и знаки безопасности.

12.4.103-83                 Одежда специальная защитная, средства

индивидуальной защиты ног и рук.

Классификация.

V. САНІТАРНІ НОРМИ І ПРАВИЛА (САННиП)

№ 2392-79                   Санитарные нормы и правила устройства и

эксплуатации лазеров.

№ 3044-84                   Санитарные нормы вибрации рабочих мест.

№ 3223-85                   Санитарные нормы допустимых уровней шума

на рабочих местах.
№ 4086-86                   Санитарные нормы микроклимата

производственных помещений.
№ 4559-88                   Временные санитарные нормы и правила для

работников вычислительных центров.
СН 181-70                   Указания по проектированию цветовой отделки

интерьеров производственных зданий

промышленных предприятий.
СН 245-71                   Санитарные нормы проектирования

промышленных  предприятий.

VI. БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ І ПРАВИЛА (СНиП)

2.01.02-85                   Противопожарные нормы проектирования

зданий и сооружений.
2.04.05-91                    Отопление, вентиляция и кондиционирование

воздуха

2.04 09-84                   Пожарная автоматика зданий и сооружений.

2.09.02-85                   Производственные здания.

2.09 04-87                   Административные и бытовые здания.

И-4-79                            Естественное и искусственное освещение.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+