Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Розділ 10. Трудовий договір

Розділ 10. Трудовий договір

 

10.1. Економічні основи трудового договору

10.2. Зміст трудового договору

10.3. Укладання трудового договору

 

Громадяни реалізують своє право на працю шляхом укладання трудового договору (контракту) з суб’єктами господарської діяльності.

Трудовий договір – це угода між працівником і власником підприємства або уповноваженим ним органом, чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з виконанням правил внутрішнього трудового розпорядку, а власник підприємства або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладання трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін.

Особливою формою трудового договору є контракт, в якому строк його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі довгострокового, можуть встановлюватися угодою сторін. Сфера застосування контракту визначається законами України.

Забороняється необгрунтована відмова у прийнятті на роботу. Відповідно до Конституції України будь-яке пряме або непряме обмеження прав чи встановлення прямих або непрямих переваг при укладанні, зміні та припиненні трудового договору залежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, членства у професійній спілці чи іншому об’єднанні громадян, роду і характеру занять, місця проживання не допускається. Вимоги щодо віку, рівня освіти, стану здоров’я працівника можуть встановлюватись законодавством України.

Трудовий договір може бути:

безстроковим, що укладається на невизначений строк;

на визначений строк, встановлений за погодженням сторін;

таким, що укладається на час виконання певної роботи.

Строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами.

Трудовий договір укладається, як правило, у письмовій формі.

Додержання письмової форми є обов’язковим:

при укладанні контракту;

у випадках, коли працівник наполягає на укладанні трудового договору у письмовій формі;

при укладанні трудового договору з неповнолітнім;

при укладанні трудового договору з фізичною особою;

При укладанні трудового договору громадянин зобов’язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, – також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров’я та інші документи.

Укладання трудового договору оформляється наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу про зарахування працівників на роботу.

Трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли наказ чи розпорядження не були видані, але працівника фактично було допущено до роботи. Особі, запрошеній на роботу в порядку переведення з іншого підприємства, установи, організації за погодженням між керівниками підприємств, установ, організацій, не може бути відмовлено в укладанні трудового договору. Забороняється укладання трудового договору з громадянином, якому за медичним висновком запропонована робота протипоказана за станом здоров’я.

У разі укладання трудового договору між працівником і фізичною особою фізична особа повинна у тижневий строк з моменту фактичного допущення працівника до роботи зареєструвати укладений у письмовій формі трудовий договір у державній службі зайнятості за місцем свого проживання у порядку, визначеному Міністерством праці та соціальної політики України.

При укладанні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну і національну приналежність, походження, прописку та документи, подання яких не передбачено законодавством.

Необхідні безпосередні умови трудового договору визначаються за слідуючими питаннями:

погодження по факту прийняття на роботу та про місце роботи громадянина;

визначення трудових функцій, які буде виконувати той, що поступає на роботу в цьому підприємстві, тобто за якою спеціальністю і кваліфікацією (розрядом) він буде працювати або яку посаду буде займати;

визначення часу початку роботи, а при укладанні трудового договору на певний термін – також і терміну тривалості роботи.

До додаткових умов трудового договору відносяться: випробування при прийнятті на роботу, суміщення професій (посад), надання житлової площі та інші умови.

При укладанні трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова про випробування повинна бути застережена в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу. В період випробування на працівників поширюється законодавство про працю.

Випробування не встановлюється при прийнятті на роботу:

осіб, які не досягли вісімнадцяти років;

молодих робітників після закінчення професійних навчально-виховних закладів;

молодих спеціалістів після закінчення вищих навчальних закладів;

осіб, звільнених у запас з військової чи альтернативної (невійськової) служби;

інвалідів, направлених на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи. Випробування не встановлюється також при прийнятті  на роботу в іншу місцевість і при переведенні на роботу на інше підприємство, а також в інших випадках, якщо це передбачено законодавством.

Строк випробування при прийнятті на роботу, як правило, не може перевищувати трьох місяців, а для робітників – одного місяця.

Коли строк випробування закінчився, а працівник продовжує працювати то він вважається  таким, що витримав випробування, і наступне розірвання трудового договору допускається лише на загальних підставах.

Якщо протягом строку випробування встановлено невідповідальність працівника роботі, на яку його прийнято, власник  або уповноважений ним орган протягом цього строку вправі розірвати трудовий договір. Розірвання трудового договору з цих підстав може бути оскаржене працівником в порядку, встановленому для розгляду трудових спорів у питаннях звільнення.

Власник вправі запроваджувати обмеження щодо спільної роботи на одному і тому ж підприємстві, які є близькими родичами чи свояками (батьки, подружжя, брати, сестри, діти, а також батьки, брати, сестри і діти подружжя), якщо у зв’язку з виконанням трудових обов’язків вони безпосередньо підпорядковані або підконтрольні один одному. На підприємствах, державної форми власності порядок запровадження таких обмежень встановлюються законодавством.

До початку роботи за укладеним трудовим договором власник або уповноважений  ним орган зобов’язаний:

роз’яснити працівникові його права і обов’язки та проінформувати під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;

ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором;

визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони. 

Прийняття (наймання) на роботу працівників шляхом укладання з ними контракту власником або уповноваженим ним органом, громадянином може здійснюватись у випадках, прямо передбачених чинним законодавством.

Контракт як особлива форма трудового договору повинен спрямовуватися на забезпечення умов для проявлення ініціативності та самостійності працівника, враховуючи його індивідуальні здібності й професійні навички, підвищення взаємної відповідальності сторін, правову і соціальну захищеність працівника. Умови контракту, що погіршують становище працівника порівняно з чинним законодавством, угодами і колективним договором, вважаються недійсними.

Роботодавець зобов’язаний забезпечувати конфіденційність умов контракту. Особи, які за своїми службовими обов’язками мають доступ до інформації, зафіксованої в контракті, не вправі її розголошувати. Вимоги конфіденційності не поширюються на умови контракту, що регулюються чинним законодавством, та по відношенню до органів, які здійснюють контроль за їх додержанням.

Контракт укладається у письмовій формі і підписується роботодавцем та працівником, якого приймають (наймають) на роботу за контрактом. Контракт оформляється у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної із сторін контракту. За згодою працівника копію укладеного з ним контракту може бути передано профспілковому чи іншому органові, уповноваженому працівником представляти його інтереси, для здійснення контролю за додержанням умов контракту.

Контракт набуває чинності з моменту його підписання або з дати, визначеної сторонами у контракті, і може бути змінений за згодою сторін, складеною у письмовій формі. Контракт є підставою для видання наказу (розпорядження) про прийняття (найняття) працівника на роботу з дня, встановленого у контракті за угодою сторін.

У контракті передбачаються обсяги пропонованої роботи та вимоги до якості і строків її виконання, строк дії контракту, права, обов’язки та взаємна відповідальність сторін, умови оплати й організації праці, підстави припинення та розірвання контракту, соціально-побутові та інші умови, необхідні для виконання взятих на себе сторонами зобов’язань, з урахуванням специфіки роботи, професійних особливостей та фінансових можливостей підприємства, установи, організації чи роботодавця.

Умови оплати праці та матеріального забезпечення працівників, з якими укладається контракт, визначаються угодою сторін. Розміри виплат не можуть бути меншими, ніж передбачено чинним законодавством, угодами і колективним договором, і залежать від виконання умов контракту. У контракті можуть також визначатись умови підвищення або зниження обумовленого сторонами розміру оплати праці, встановлення доплат і надбавок, премій, винагород за підсумками роботи за рік чи інший період, участі у прибутках підприємства, установи, організації (якщо це передбачено чинним законодавством та їхніми статутами) чи громадянина-підприємця.

У контракті може бути передбачено додаткові пільги, гарантії та компенсації, не встановлені чинним законодавством, за рахунок коштів роботодавця. Якщо умовами контракту передбачається переїзд працівника на роботу в іншу місцевість, сторони визначають у контракті умови, гарантії та компенсації такого переїзду та умови забезпечення працівника (а в разі необхідності і членів його сім’ї) житловою площею або оплату витрат за найом (піднайом) житлового приміщення чи користування готелем.

У контракті визначаються режими робочого часу і часу відпочинку працівника. Тривалість відпустки працівника не може бути меншою від встановленої законодавством для цієї категорії працівників. За угодою сторін у контракті може бути визначено й інші умови організації праці, необхідні для виконання зобов’язань, взятих на себе сторонами.

У контракті можуть визначатися додаткові, крім встановлених чинним законодавством, підстави його розірвання.

Контракт повинен передбачати зобов’язання роботодавця щодо компенсації моральної та матеріальної шкоди, заподіяної працівникові у разі довгострокового розірвання контракту:

працівником – з причин невиконання чи неналежного виконання роботодавцем зобов’язань, передбачених контрактом;

роботодавцем – з підстав, не передбачених чинним законодавством та контрактом.

Контрактом може бути встановлено додаткові гарантії працівникові на випадок дострокового припинення контракту з незалежних від працівника причин.

У разі невиконання або неналежного виконання сторонами зобов’язань, передбачених у контракті, його може бути достроково розірвано з попередженням відповідної сторони за два тижні. Контракт підлягає розірванню достроково на вимогу працівника в разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за контрактом, порушення роботодавцем законодавства про працю, невиконання чи неналежного виконання роботодавцем зобов’язань, передбачених контрактом, та з інших поважних причин.

 

ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ

З ПРАЦІВНИКОМ

 

Місце

укладання контракту_____                            “____”__________ 200__ р.

 

Підприємство, установа, організація (громадянин) ____________ _____________________________________________________________

(повна назва підприємства, установи, організації або прізвище, ім’я, по батькові громадянина-підприємця)

в особі власника або уповноваженого ним органу  _________________

____________________________________________________________

(посада)

____________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

іменований далі працівник, з другого боку, уклали цей контракт про таке:

 

Працівник ________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

приймається (наймається) на роботу _____________________________

_____________________________________________________________

(найменування структурного підрозділу підприємства, установи, організації: цех, відділ, лабораторія тощо)

за професією (посадою) ________________________________________

(повне найменування професії, посади)

кваліфікацією ________________________________________________

(розряд, кваліфікаційна категорія)

 

Запис робиться відповідно до Класифікатора професій та посад, тарифно-кваліфікаційних довідників професій, кваліфікаційних довідників посад.

 

Працівнику (не) встановлюється строк випробування (непотрібне викреслити) ____________________________________________________

(тривалість строку випробування)

 

Загальні положення

1. Цей контракт є строковим трудовим договором. На підставі контракту виникають трудові відносини між працівником і підприємством, установою, організацією та громадянином, які з боку останнього реалізуються роботодавцем.

2. Терміном “сторони” в цьому контракті позначаються роботодавець і працівник.

 

Обов’язки сторін

1. За цим контрактом працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цим контрактом, а роботодавець зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством, колективним договором і угодою сторін.

2. Працівник зобов’язується (зазначаються основні характеристики роботи та вимоги до рівня її виконання: за обсягом виробництва (робіт), якістю продукції, що випускається (якістю обслуговування), рівня виконання норм та нормованих завдань, дотримання правил з охорони праці, строків її виконання тощо):

_____________________________________________________________

3. Роботодавець зобов’язується організувати працю працівника, забезпечити безпечні та нешкідливі умови праці, обладнати робоче місце відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці (зазначаються конкретні заходи щодо організації виробничого процесу, обладнання робочого місця, підготовки та підвищення кваліфікації працівника та забезпечення інших умов праці тощо):

 

Обов’язок роботодавця щодо забезпечення умов роботи на робочому місці із зазначенням достовірних характеристик, компенсацій та пільг працівнику за роботу в небезпечних і шкідливих умовах праці:

_____________________________________________________________

 

Робочий час

1. Працівник зобов’язується виконувати Правила внутрішнього трудового розпорядку.

2. Особливості режиму робочого часу (неповний робочий день, неповний робочий тиждень, погодинна робота тощо): ______________

_____________________________________________________________

(вказати необхідне)

 

Оплата праці та соціально-побутове

забезпечення працівника

1. За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, працівнику встановлюється: посадовий оклад (тарифна ставка, відрядна розцінка) у розмірі __________________ на місяць або у розмірі _________________ за 1 годину роботи; надбавка (доплата та інші виплати) ________________________________________________

(вказати види доплат, надбавок тощо)

у розмірі _____________________________________________________

(у % до тарифної ставки, посадового окладу).

2. У випадку використання працівником власного автомобіля для службових поїздок йому встановлюється компенсація ________ _____________________________________________________________

(вказати вид, розмір)

3. Працівнику надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю: основна ________________ днів, додаткова __________ днів. До щорічної відпустки виплачується матеріальна допомога у розмірі _____________________________________________________________

4. Додаткові пільги, гарантії, компенсації:

 

(за необхідності вказати, які з них надаються за рахунок коштів роботодавця)

 

Відповідальність сторін, вирішення спорів

1. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства та цього контракту.

2. Спори між сторонами вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством.

Інші умови:  ______________________________________________

 (за необхідності вказати інші умови)

Зміни, припинення та розірвання контракту

1. Зміни та доповнення до цього контракту вносяться тільки за угодою сторін, складеною у письмовій формі.

2. Цей контракт припиняється:

а) після закінчення строку дії контракту;

б) за згодою сторін;

в) з ініціативи роботодавця до закінчення строку дії контракту у випадках, передбачених законодавством та цим контрактом;

г) з ініціативи працівника до закінчення строку дії контракту у випадках, передбачених законодавством та цим контрактом;

д) з інших підстав, передбачених законодавством.

3. Додаткові підстави припинення та розірвання контракту, не передбачені чинним законодавством:

____________________________________________________________

При розірванні контракту з підстав, не передбачених чинним законодавством, звільнення провадиться на умовах, передбачених законодавством.

4. У випадку дострокового припинення контракту з незалежних від працівника причин, в тому числі розірвання контракту працівником з причин невиконання чи неналежного виконання роботодавцем зобов’язань, передбачених цим контрактом, або роботодавцем – з підстав, не передбачених чинним законодавством та цим контрактом, встановлюються відповідно додаткові гарантії та (або) компенсації моральної та матеріальної шкоди, заподіяної працівникові: __________

_____________________________________________________________

 

5. При достроковому розірванні контракту у випадку невиконання або неналежного виконання сторонами зобов’язань, передбачених контрактом, він розривається з попередженням відповідної сторони за два тижні.

6. За два місяці до закінчення строку чинності контракту він може бути за згодою сторін продовжений або укладений на новий строк.

 

 

Термін дії та інші умови контракту

1. Строк дії контракту з _________________ до _____________. Контракт набуває чинності з моменту його підписання сторонами або _____________________________________________________________

2. Сторони можуть передбачати у контракті випадки конфіденційності умов цього контракту або окремих його частин:

 

Конфіденційність контракту не поширюється на умови, врегульовані чинним законодавством, та щодо органів, які здійснюють контроль за їх додержанням.

3. Умови цього контракту можуть бути змінені тільки за згодою сторін у письмовій формі.

4. Цей контракт укладений у двох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.

 

Додатки до контракту:

 

(вказується перелік додатків, якщо вони є)

1. Інші умови, пов’язані зі специфікою праці:

 

 

Адреси сторін

1. Відомості про роботодавця: Повна назва підприємства, установи, організації або прізвище, ім’я, по батькові громадянина-підприємця

 

Адреса: ___________________________________________________

Розрахунковий рахунок № (№ свідоцтва про реєстрацію громадянина-підприємця) в __________________________________________________

2. Відомості про працівника:

Домашня адреса: ___________________________________________

Домашній телефон:  ________________________________________

Службовий телефон:  _______________________________________

Паспорт: серія ___ № _________ виданий ______________________

“__”_____________19___р.                          (вказати орган, що видав паспорт)

 

Підстава для пільг по оподаткуванню та інших пільг

_____________________________________________________________ (вказати відомості про кількість дітей, утриманців, інші підстави)

 

РОБОТОДАВЕЦЬ

ПРАЦІВНИК

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

 

“__” _______________2000 р.

 М.П.

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

“__” __________________2000 р.

М.П

 

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+