Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Розділ 12. Банківська система

Розділ 12. Банківська система

 

12.1. Роль банків у господарській діяльності суб’єктів підприємництва

12.2. Характеристика банківських операцій

12.3. Рахунки суб’єктів господарювання та їх касове обслуговування

12.4. Кредитування суб’єктів підприємницької діяльності

 

Банк – це суб’єкт, який професійно здійснює торгівлю грошима, та інші операції з грошовими коштами.

Термін “банк” має італійське походження banco – “конторка”, “лавка”, “стіл міняли”, за яким здійснювався обмін грошей.

Потреба в банках виникла тільки тоді, коли, по-перше, мірою вар-тості обмінюваних речей стали виступати не самі речі, а гроші, як за-гальний та універсальний еквівалент вартості будь-якого товару; по-друге, товарообмін почав зосереджуватись на цілях отримання певного майнового надлишку (підприємницького прибутку); по-третє, найго-ловніше, гроші самі стали продаватись-купуватись або стали товаром.

У відповідності з загально-комерційним принципом одержання прибутків – “подешевше купити – подорожче продати” – банки залучають (“купують”) грошові кошти за “ціну” нижчу, а розміщують (“продають”) за більш високу. Класичним прикладом залучення (“купівлі”) банком грошей (чужих грошей) є депозитні (вкладні) угоди, або операції. Депозит (вклад) – це договірне зобов’язання, у відповідності з яким банк, що прийняв у власність грошову суму (вклад) від вкладника (або від третьої особи, що вносить вклад на користь вкладника), бере на себе обов’язок через визначений договором строк виплатити вкладникові (або уповноваженій вкладником особі) таку ж суму грошей та нараховані проценти – строковий вклад – чи виконати ті ж дії за першою вимогою вкладника (або уповноваженої вкладником особи) – вклад на вимогу.

Навпаки, класичним прикладом “продажу” грошей слід назвати кредитні операції.

Банківський кредит – це надані у власність клієнтові-кредито-одержувачеві гроші, при зобов’язанні кредитоодержувача повернути через обумовлений договором час таку ж суму грошей, сплатити про-центи за кредит та, як правило, використовувати кредитні кошти тіль-ки на встановлені договором цілі. Проценти, що нараховуються за на-дання кредитних грошей, виступають прибутком банку з цієї операції.

Банки – це установи, функцією яких є кредитування суб’єктів господарської діяльності та громадян за рахунок залучення коштів підприємств, установ, організацій, населення та інших кредитних ресурсів, касове та розрахункове обслуговування народного господарства, виконання валютних та інших банківських операцій.

Банківська система України складається з двох рівнів: перший рівень – Національний банк, другий – комерційні банки.

Національний банк України – це головний банк, банк – банків (рис. 12.1).

 

 

Рис. 12.1. Структура Національного банку України

 

Відповідно до Конституції України основною функцією Національного банку є забезпечення стабільності грошової одиниці України. Крім того Національний банк виконує такі функції:

1) визначає та проводить грошово-кредитну політику;

2) монопольно здійснює емісію національної валюти України та організує її обіг;

3) виступає кредитором останньої інстанції для банків і організує систему рефінансування;

4) встановлює для банків та інших фінансово-кредитних установ правила проведення банківських операцій, бухгалтерського обліку і

звітності, захисту інформації, коштів та майна;

5) організовує створення та методологічно забезпечує систему грошово-кредитної і банківської статистичної інформації та статистики платіжного балансу;

6) визначає систему, порядок і форми платежів, у тому числі між банками та фінансово-кредитними установами;

7) визначає напрями розвитку сучасних електронних банківських технологій, створює, координує та контролює створення електронних платіжних засобів, платіжних систем, автоматизації банківської діяльності та засобів захисту банківської інформації;

8) здійснює банківське регулювання та нагляд;

9) веде Реєстр банків, їх філій та представництв, валютних бірж і фінансово-кредитних установ, здійснює ліцензування банківської діяльності та операцій у передбачених законами випадках;

10) складає платіжний баланс, здійснює його аналіз та прогнозування;

11) представляє інтереси України в центральних банках інших держав, міжнародних банках та інших кредитних установах, де співробітництво здійснюється на рівні  центральних банків;

12) здійснює відповідно до визначених спеціальним законом повноважень валютне регулювання, визначає порядок здійснення платежів в іноземній валюті, організовує і здійснює валютний контроль за комерційними банками та іншими кредитними установами, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення операцій з валютними цінностями;

13) забезпечує накопичення та зберігання золотовалютних резервів та здійснення операцій з ними та банківськими металами;

14) аналізує стан грошово-кредитних, фінансових, цінових та валютних відносин;

15) організує інкасацію та перевезення банкнот і монет та інших цінностей, видає ліцензії на право інкасації та перевезення банкнот і монет та інших цінностей;

16) реалізує державну політику з питань захисту державних секретів у системі Національного банку;

17) бере участь у підготовці кадрів для банківської системи України;

18) здійснює інші функції у фінансово-кредитній сфері в межах своєї компетенції, визначеної законом.

Другий рівень банківської системи становить вся сукупність ко-мерційних банків. Комерційні банки можуть виконувати такі операції:

1) залучення і розміщення грошових вкладів та кредитів;

2) здійснення розрахунків за дорученням клієнтів, банків-кореспондентів та їх касове обслуговування;

3) ведення рахунків клієнтів і банків-кореспондентів;

4) фінансування капітальних вкладень за дорученням власників або розпорядників інвестованих коштів;

5) випуск платіжних документів і цінних паперів (чеків, акредитивів, акцій, облігацій, векселів тощо);

6) купівля, продаж і зберігання платіжних документів, цінних паперів, а також операції з ними;

7) видача поручительств, гарантій та інших зобов'язань за третіх осіб, що передбачають їх виконання у грошовій формі;

8) придбання права вимоги з поставки товарів і надання послуг, прийняття ризику виконання таких вимог та інкасація цих вимог (факторинг);

9) придбання за власні кошти засобів виробництва для передачі їх в оренду (лізинг);

10) купівля у організацій і громадян та продаж їм іноземної валюти готівкою і валюти, що знаходиться на рахунках і вкладах;

11) купівля і продаж в Україні і за кордоном монетарних металів;

12) залучення і розміщення дорогоцінних металів на рахунки і вклади та інші операції з цими цінностями відповідно до міжнародної банківської практики;

13) довірчі операції (залучення та розміщення коштів, управління цінними паперами та інші) за дорученням клієнтів;

14) надання консультаційних послуг;

15) проведення операцій по касовому виконанню державного бюджету за дорученням Національного банку України;

16) здійснення інших операцій з дозволу Національного банку України.

Комерційним банкам забороняється діяльність у сфері матеріального виробництва, торгівлі, страхування. Комерційний банк може мати у власності нерухоме майно загальною вартістю не більше 10 відсотків власного статутного фонду (це обмеження не поширюється на приміщення, в яких розміщуються підрозділи банку).

Здійснення операцій, передбачених пунктами 1, 2, 3, 11, крім банків, іншими юридичними особами забороняється.

Банки не відповідають по зобов’язаннях держави, а держава не відповідає по зобов’язаннях банків, крім випадків, коли сторони беруть на себе таку відповідальність.

Суб’єкти підприємницької діяльності (юридичні та фізичні особи) для зберігання коштів і здійснення всіх видів банківських операцій відкривають рахунки у національній та іноземній валюті в банках на власний вибір і за згодою цих банків на умовах, викладених у договорі між установою банку і власником рахунку.

Підприємства можуть мати такі рахунки:

поточні – для зберігання грошових коштів та здійснення усіх видів операцій за цими рахунками;

поточні бюджетні – відкриваються підприємствам, яким виділяються кошти за рахунок державного або місцевого бюджету для цільового їх використання.

депозитні – відкриваються на підставі укладеного депозитного договору між власником рахунку та установою банку на визначений у договорі строк. Кошти на депозитні рахунки перераховуються з поточного рахунку і після закінчення строку зберігання повертаються на поточний рахунок.

Для відкриття рахунків підприємства подають установам банків такі документи:

а) заяву на відкриття рахунку встановленого зразка;

Заяву підписує керівник та головний бухгалтер підприємства. Якщо в штаті немає посади головного бухгалтера чи іншої службової особи, на яку покладено функцію ведення бухгалтерського обліку та звітності, то заяву підписує лише керівник;

б) копію свідоцтва про державну реєстрацію в органі державної виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчену нотаріально чи органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію;

в) копію належним чином зареєстрованого статуту (положення), засвідчену нотаріально чи органом, який реєструє. Господарські товариства, договірні об’єднання, товарні біржі, друковані засоби масової інформації (редакції, видавництва) крім зазначених документів, надають нотаріально засвідчену копію установчого договору, колективні сільськогосподарські підприємства, товариства споживчої кооперації, політичні партії та громадські організації, релігійні організації (релігійні громади, управління і центри, монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства (місії), духовні навчальні заклади) подають протокол загальних зборів про їх створення або копію протоколу (витяг з протоколу), засвідчену нотаріально, орендні підприємства, подають копію договору оренди, засвідчену нотаріально;

г) копію документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік, засвідчену податковим органом, нотаріально або уповноваженим працівником банку;

д) картку із зразками підписів осіб, яким відповідно до чинного законодавства чи установчих документів підприємства надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, завірену нотаріально або вищестоящою організацією в установленому порядку. У картку включається також зразок відбитка печатки підприємства.

 

ЗАЯВА

на відкриття рахунків

 

Найменування установи банку 

_______________________________

Найменування підприємства

_______________________________

 (повна і точна назва)

_______________________________

 

Просимо відкрити _____________________________________________

(поточний (основний, додатковий), бюджетний та ін. рахунки)

рахунок на підставі Інструкції Національного банку України про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті, що має для нас обов’язкову силу, із змістом цієї Інструкції ознайомлені. В інших установах банків рахунків ________________________________

_____________________________________________________________

не маємо, маємо (вказати номери рахунків та в яких установах банків відкриті)

 

Керівник (посада)                                             (Підпис, прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер                                         (Підпис, прізвище, ініціали)

М. П.                                                                      "____"___________200__р.

_____________________________________________________________

 

Картку із зразками підписів та відбитком печатки подають усі юридичні особи та інші суб’єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності, яким відкриваються рахунки в установах банків. У картку включаються зразки підписів осіб, яким відповідно до чинного законодавства та установчих документів підприємства надано право розпоряджання рахунком і підписання розрахункових документів.

Право першого підпису належить керівнику підприємства, якому відкривається рахунок, а також відповідним службовим особам, уповноваженим керівником.

Право другого підпису належить головному бухгалтеру, а у разі відсутності такої посади особі, що користується правами головного бухгалтера, або службовій особі, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку та звітності, та уповноваженим ними відповідним службовим особам.

Особи, які мають право першого та другого підпису, вказуються в картці із зразками підписів і відбитком печатки при її складанні. Зразок підпису керівника включається в картку обов’язково.

Право першого підпису не може бути надано головному бухгалтеру та іншим особам, які мають право другого підпису.

Право другого підпису не може бути надано особам, які користуються правом першого підпису.

За рахунками юридичних осіб, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями, право другого підпису належить головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії та особам, ним уповноваженим.

За рахунками юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів, у штаті яких відсутні особи, яким може бути надане право другого підпису, а також підприємців без створення юридичної особи в установу банку подається засвідчена відповідно до вимог картка із зразками підписів осіб, яким належить право першого підпису.

Фізичним особам – суб’єктам підприємницької діяльності, які здійснюють свою діяльність без створення юридичної особи, поточний та інші рахунки відкриваються на їх ім’я за умови надання паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу.

Для відкриття рахунку в установу банку подаються:

а) заява про відкриття поточного рахунку встановленого зразка, підписана суб’єктом підприємницької діяльності;

б) копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності, засвідчена нотаріально або органом, що його видав;

в) копія документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік, засвідчена податковим органом, нотаріально або уповноваженим працівником банку;

г) довідка про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України;

д) картка із зразком підпису, що надається в присутності працівника банку, який відкриває рахунок, та засвідчується цим працівником або нотаріально.

За довіреністю суб’єкта підприємницької діяльності – фізичної особи, що засвідчена нотаріально, його рахунком можуть розпоряджатися інші особи.

У разі смерті суб’єкта підприємницької діяльності – фізичної особи його права і обов’язки щодо розпоряджання коштами на рахунках переходять до його спадкоємців.

Послуги банку з відкриття та ведення рахунків здійснюються у відповідності з договором на розрахунково-касове обслуговування.

 

ДОГОВІР

на здійснення розрахунково-касового обслуговування

 

______________________                           _____________________

(місце складання)                                              (дата)

 

_____________________________________________________________

(назва установи банку)

 в особі ______________________________________________________

(посада керівника, прізвище, ім’я, по батькові)

(далі – Банк), що діє на підставі ___________ (назва установчого документа)

з однієї сторони, та ___________________________________________,

(повна назва юридичної або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи)

(далі – Клієнт) в особі ________________________________________,

(посада керівника, прізвище, ім’я, по батькові)

що діє на підставі _______________________ (назва установчого документа або документа, що засвідчує особу)

з другої сторони, уклали цей договір.

 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1. Банк відкриває Клієнту ____________________ рахунок відповідно до Інструкції N 3 "Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті" та здійснює його розрахунково-касове обслуговування.

 

II. ПРАВА ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН

2. Банк має право:

2.1. Використовувати кошти Клієнта, які зберігаються на рахунку, гарантуючи їх наявність і проведення операцій відповідно до нормативних актів Національного банку України.

2.2. У разі оформлення Клієнтом розрахункових документів з порушенням чинного законодавства та нормативних актів Національного банку України мотивовано, з посиланням на підстави, передбачені чинним законодавством України, повернути їх Клієнту.

2.3. Відмовляти Клієнту у видачі готівки на різні потреби у разі неподання ним попередньо заявки на отримання готівки.

2.4. Здійснювати безспірне стягнення та безакцептне списання коштів з рахунку Клієнта у випадках, передбачених чинним законодавством України.

2.5. Отримувати від Клієнта плату за надані послуги.

3. Клієнт має право:

3.1. Самостійно розпоряджатися коштами на своєму рахунку з дотриманням вимог чинного законодавства, за винятком безспірного стягнення та безакцептного списання коштів.

3.2. Отримувати готівкові кошти у межах касової заявки на отримання готівки і за умови наявності коштів на розрахунковому рахунку у випадках, передбачених законодавством.

3.3. Вимагати своєчасного і повного здійснення розрахунків та інших обумовлених цим договором послуг.

4. Банк бере на себе зобов’язання:

4.1. Належним чином виконувати умови цього договору.

4.2. Своєчасно здійснювати розрахункові операції відповідно до Інструкції про безготівкові розрахунки в господарському обороті України.

4.3. Забезпечувати своєчасне зарахування коштів на рахунок Клієнта.

4.4. Здійснювати приймання та видачу готівки відповідно до чинного законодавства та нормативних актів Національного банку України

4.5. Видавати за вимогою Клієнта виписку з рахунку з додаванням необхідних документів.

4.6. Гарантувати таємницю операцій за рахунком Клієнта. Без згоди Клієнта довідки третім особам з питань проведення операцій на рахунку можуть бути надані лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.

4.7. Надавати консультації Клієнту з питань застосування банківського законодавства та порядку здійснення розрахунків.

4.8. Проводити нарахування відсотків у розмірі ____ % річних за залишками вільних коштів на рахунку Клієнта і зараховувати їх на рахунок Клієнта ______________________________.

                               (термін зарахування відсотків)

5. Клієнт бере на себе зобов’язання:

5.1. Виконувати вимоги діючих Інструкцій, правил, інших нормативних актів Національного банку України з питань здійснення розрахунково-касових операцій та надання звітності.

5.2. Дотримуватися принципів організації безготівкових розрахунків, їх форм, стандартів документів і документообороту, що впроваджені в господарський оборот України, та встановлених правил Порядку ведення касових операцій в народному господарстві України.

5.3. Щорічно надавати Банку заявку-розрахунок для встановлення лімітів залишку готівки в касі.

5.4. Узгоджувати строки видачі заробітної плати з Банком і дотримуватися їх.

5.5. Щоквартально надавати Банку за встановленою формою касову заявку та інші звітні і прогнозні дані, необхідні для складання прогнозів касових оборотів банку та визначення потреби Клієнта у готівці, не пізніше ніж за ___ днів до початку кварталу, що планується.

5.6. Не пізніше наступного дня повідомляти Банк про всі помічені неточності або помилки у виписках з рахунку та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за рахунком.

5.7. Повідомляти Банк про зарахування на рахунок Клієнта коштів, що йому не належать, і у 5-денний термін з дня надходження коштів на рахунок подати Банку платіжне доручення на перерахування коштів власнику.

5.8. Своєчасно здійснювати оплату за виконані Банком операції і надані послуги.

III. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6. За несвоєчасне (пізніше наступного дня після отримання відповідного документа) чи неправильне списання з вини Банку суми з рахунку Клієнта, а також за несвоєчасне чи неправильне зарахування суми, яка належить власнику рахунку, Банк сплачує Клієнту штраф у розмірі ____% несвоєчасно або неправильно зарахованої (списаної) суми за кожний день прострочення.

7. Клієнт за неповідомлення Банку протягом 5 днів після отримання виписки з рахунку про помилково зараховані на його рахунок суми сплачує Банку за кожний день прострочення штраф у розмірі ______ неправильно зарахованої на рахунок суми, що йому не належить.

8. За неодержання Клієнтом замовленої готівки з вини Банку або Клієнта винна сторона сплачує _____% від замовленої суми.

9. За несвоєчасну сплату послуг Банку Клієнт сплачує йому пеню у розмірі _____% за кожний день прострочення.

IV. ФОРМИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

10. Клієнт застосовує такі форми розрахунків:

 

 

11. Клієнт за розрахункові послуги Банку розраховується ________________________________________в ___________________.

                (форма та порядок розрахунків)                                                  (термін)

 

12. Оплата за касове обслуговування здійснюється відповідно до Порядку організації розрахунково-касового обслуговування комерційними банками клієнтів у день отримання з каси банку готівки.

V. “ФОРС-МАЖОР”

13. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого з положень цього договору, якщо це невиконання стало наслідком причин, що знаходяться поза сферою контролю невиконуючої сторони. Такі причини включають стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, військові дії, громадянське безладдя і таке інше ( далі – “форс-мажор”), але не обмежуються ними. Період звільнення від відповідальності починається з моменту оголошення невиконуючою стороною “форс-мажору” і закінчується чи закінчився б, якщо невиконуюча сторона вжила б заходів, які вона і справді могла вжити для виходу з “форс-мажору”. “Форс-мажор” автоматично продовжує термін виконання зобов’язань на весь період його дії та ліквідації наслідків. Про настання “форс-мажорних” обставин сторони мають інформувати одна одну невідкладно. Якщо ці обставини триватимуть більше ніж 6 місяців, то кожна із сторін матиме право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за цим договором, і в такому разі жодна із сторін не матиме права на відшкодування другою стороною можливих збитків.

 VI. ПОРЯДОК ЗМІН ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

14. Сторона, яка вважає за необхідне змінити чи розірвати договір, надсилає пропозиції про це другій стороні за договором.

15. Сторона, що одержала зміни та доповнення чи пропозицію про розірвання договору, повинна відповісти на неї не пізніше 20 днів після отримання пропозиції. Якщо сторони не досягли згоди щодо розірвання договору, а також у разі неотримання відповіді у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована сторона має право передати спір на вирішення суду, арбітражного суду (у разі, якщо стороною договору є фізична особа, порядок внесення змін та доповнень до договору чи його розірвання встановлюється сторонами при укладенні договору).

VII. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ

16. Спори, що виникають протягом дії договору, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди – в судовому порядку.

VIII. ОСОБЛИВІ УМОВИ

 

IX. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

17. Договір, укладений на невизначений строк, набуває чинності з дня його підписання. Дія договору припиняється за згодою сторін або у випадках, передбачених чинним законодавством України.

X. ПОРЯДОК ЗАКРИТТЯ РАХУНКІВ

18. Якщо протягом __ місяців з дня відкриття рахунку або протягом __ місяців з дати останньої операції не здійснюються операції, Банк має право порушити питання про закриття рахунку і розірвання договору.

19. Клієнт має право порушити питання про закриття рахунку і розірвання договору в разі відсутності коштів на кореспондентському рахунку Банку.

20. Після закриття рахунку залишок на ньому має бути перерахований _______________________________________________.

(на новий рахунок в іншому банку, в бюджет, в доход банку тощо)

XI. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

21. Юридична адреса та банківські реквізити Банку:

_________________________________________________________

22. Юридична адреса та банківські реквізити Клієнта:

_________________________________________________________

23. Цей договір складений у двох примірниках. Усі оформлені та підписані примірники договору мають однакову юридичну силу.

Крім передбачених цим договором умов, сторони у разі укладення договору можуть встановлювати й інші умови, які не повинні суперечити чинному законодавству України.

 

Діяльність суб’єктів господарювання неможлива без періодичного використання різноманітних форм залучення коштів через такі форми кредиту: банківський, комерційний, лізинговий, іпотечний, бланковий, консорціумний.

Банківський кредит – це економічні відносини між кредитором та позичальником з приводу надання коштів банком підприємству на умовах терміновості, платності, повернення, матеріального забезпечення.

Кредити, які надаються банками, поділяються:

за строками користування:

а) короткострокові – до 1 року;

б) середньострокові – до 3 років;

в) довгострокові – понад 3 роки.

Строк кредиту, а також відсотки за його користування (якщо інше не передбачено умовами кредитного договору) розраховуються з моменту отримання (зарахування на рахунок позичальника або оплати платіжних документів з позичкового рахунку позичальника) до повного погашення кредиту та відсотків за його користування.

Короткострокові кредити можуть надаватись банками у випадку тимчасових фінансових труднощів, що виникають у зв’язку із витратами виробництва та обігу, не забезпечених надходженнями коштів у відповідному періоді.

Середньострокові кредити можуть надаватись на оплату обладнання, поточні витрати, на фінансування капітальних вкладень.

Довгострокові кредити можуть надаватись для формування основних засобів. Об’єктами кредитування можуть бути капітальні витрати на реконструкцію, модернізацію та розширення вже діючих основних засобів, на нове будівництво, на приватизацію та інше.

за забезпеченням:

а) забезпечені заставою (майном, майновими правами, цінними паперами);

б) гарантовані (банками, фінансами чи майном третьої особи);

в) з іншим забезпеченням (поручительство, свідоцтво страхової організації);

г) незабезпечені (бланкові);

за ступенем ризику:

а) стандартні кредити;

б) кредити з підвищеним ризиком;

за методами надання:

а) у разовому порядку;

б) відповідно до відкритої кредитної лінії;

в) гарантійні (із заздалегідь обумовленою датою надання, за потребою, із стягненням комісії за зобов’язанням).

за строками погашення:

а) водночас;

б) у розстрочку;

в) достроково (за вимогою кредитора або за заявою позичальника);

г) з регресією платежів;

д) після закінчення обумовленого періоду (місяця, кварталу).

Банківський кредит надається суб’єктам кредитування усіх форм власності у тимчасове користування на умовах, передбачених кредитним договором. Основними із них є забезпеченість, повернення, строковість, платність та цільова направленість.

Принцип забезпеченості кредиту означає наявність у банку права для захисту своїх інтересів, недопущення збитків від неповернення боргу через неплатоспроможність позичальника.

Принцип повернення, строковості та платності означає, що кредит має бути повернений позичальником банку у визначений у кредитному договорі строк з відповідною сплатою за його користування.

Цільовий характер використання передбачає вкладення позичкових коштів на конкретні цілі, передбачені кредитним договором.

Комерційні банки самостійно визначають порядок залучення та використання коштів, проведення кредитних операцій, встановлення рівня відсоткових ставок та комісійних винагород.

Комерційний кредит – це товарна форма кредиту, яка визначає відносини з питань перерозподілу матеріальних фондів і характеризує кредитну угоду між двома суб’єктами господарської діяльності. Учасники кредитних відносин при комерційному кредиті регулюють свої господарчі відносини і можуть створювати платіжні засоби у вигляді векселів – зобов’язань боржника сплатити кредитору зазначену суму у визначений термін.

Об’єктом комерційного кредиту можуть бути реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги щодо яких продавцем надається відстрочка платежу.

У випадку оформлення комерційного кредиту за допомогою векселя інших угод про надання кредиту не укладається.

Погашення комерційного кредиту може здійснюватися шляхом:

сплати боржником за векселем;

передачі векселя відповідно до чинного законодавства іншій юридичній особі (крім банків та інших кредитних установ);

переоформлення комерційного кредиту на банківський.

У випадку оформлення комерційного кредиту не за допомогою векселя, погашення такого кредиту здійснюється на умовах, передбачених договором сторін.

Лізинговий кредит – це відносини між юридичними особами, які виникають у випадку оренди майна і супроводжуються укладанням лізингової угоди. Лізинг є формою майнового кредиту.

Об’єктом лізингу є різне рухоме (машини, обладнання, транспортні засоби, обчислювальна та інша техніка) та нерухоме (будинки, споруди, система телекомунікацій та ін.) майно.

Суб’єктами лізингу можуть бути лізингодавець (суб’єкт господарювання, що є власником об’єкта лізингу і здає його в оренду), користувач (суб’єкт, що домовляється з лізингодавцем на оренду про набуття права володіння та розпорядження об’єктом лізингу у встановлених лізинговою угодою межах), виробник (підприємство, організація та інші суб’єкти господарювання, які здійснюють виробництво або реалізацію товарно-матеріальних цінностей).

Іпотечний кредит – це особливий вид економічних відносин з приводу надання кредитів під заставу нерухомого майна.

Кредиторами з іпотеки можуть бути іпотечні банки або спеціальні іпотечні компанії, а також комерційні банки.

Позичальниками можуть бути юридичні та фізичні особи, які мають у власності об’єкти іпотеки або мають поручителів, які надають під заставу об’єкти іпотеки на користь позичальника.

Предметом іпотеки при наданні кредиту доцільно використовувати: житлові будинки, квартири, виробничі будинки, споруди, магазини, земельні ділянки, які є власністю позичальника і не є об’єктом застави за іншою угодою.

Споживчий кредит – кредит, який надається тільки в національній грошовій одиниці фізичним особам-резидентам України на придбання споживчих товарів тривалого користування та послуг і який повертається в розстрочку, якщо інше не передбачено умовами кредитного договору.

Консорціумний кредит – кредит, який надається групою банків. Такі методи застосовуються тоді, коли об’єкт кредитування потребує значних грошових витрат, які одному банкові не під силу, або це пов’язано з досить високим фінансовим ризиком. Консорціумне кредитування здійснюється за такою схемою: обирається банк-менеджер, який збирає з банків-учасників необхідну суму грошей, укладає з кредитоодержувачем відповідний договір, видає кошти, стежить за процесом освоювання кредиту та його погашенням, розподіляє одержаний прибуток за нарахованими кредитними відсотками між учасниками консорціуму.

Бланковий кредит – кредит, який надається тільки фінансово стійким підприємствам без визначення забезпечення зобов’язань.

Для одержання кредиту позичальнику необхідно підготовити слідуючі документи:

Клопотання позичальника на одержання кредиту.

Картка позичальника.

Нотаріально засвідчені копії установчого документу, статуту (положення), реєстраційного посвідчення (свідоцтва). (У разі, якщо позичальник є клієнтом даної установи банку і ці документи вже є в юридичній справі банку, подаються ксерокопії цих документів.

Довідку органу реєстрації юридичної особи про останнє внесення змін і доповнень до установчих документів, статуту (положення), реєстраційного посвідчення (свідоцтва) та нотаріально посвідчені копії вказаних документів.

Ліцензії (оригінали та ксерокопії) на здійснення діяльності, передбаченої статутом позичальника, якщо наявність їх є обов’язковою відповідно до чинного законодавства. Після перевірки оригінали документів повертаються позичальнику.

Документи (оригінали та ксерокопії), що підтверджують повноваження посадових осіб позичальника (наказ про призначення, протокол про обрання на посаду). Після перевірки оригінали цих документів повертаються позичальнику.

Документи (оригінали та ксерокопії), що посвідчують право власності на землю або право тимчасового користування земельною ділянкою. Ці документи подаються при одержанні кредиту на будівництво об’єктів. Після перевірки оригінали повертаються позичальнику.

Договори (оригінали та копії) оренди виробничих об’єктів (приміщень, обладнання) та інші документи, що підтверджують правомірність клієнта в одержанні кредиту. Договори оренди подаються в тих випадках, коли виробнича діяльність заявника здійснюється на орендованих основних засобах. Після перевірки оригінали цих документів повертаються позичальнику.

Техніко-економічне обгрунтування кредитного проекту (бізнес-план), яке відповідає вимогам банку.

Фінансова звітність позичальника (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до звітів) за попередній рік та на останню звітну дату. Новостворені підприємства подають вказані документи за період свого існування.

Висновки аудиторських організацій (подаються на вимогу банку при необхідності).

Контракти у підтвердження кредитного проекту, включаючи договори оренди приміщень, обладнання, контракти на придбання сировини, матеріалів, комплектуючих та інших товарно-матеріальних цінностей, надання послуг, виконання робіт та контракти на реалізацію продукції.

Виписки по рахунках позичальника, у разі, якщо він має другий поточний рахунок або позичковий рахунок в іншому банку.

Бізнес-план позичальника. Подається банку у разі отримання кредиту:

в іноземній валюті;

новоствореним підприємством;

довгострокового кредиту на будівництво, реконструкцію на технічне переоснащення об’єктів.

Картка зі зразками підписів осіб, яким відповідно до чинного законодавства чи установчих документів підприємства надано право розпоряджатися рахунками в банку та підпису на платіжних та інших розрахункових документах. Картка може не подаватися, якщо заявник є постійним клієнтом банку і цей документ вже є в установі банку.

У разі заміни чи доповнення хоча б одного з підписів подається нова картка із зразками підписів усіх осіб, які мають право першого чи другого підпису.

Довідка податкової адміністрації, про взяття суб’єкта господарювання на облік. Якщо заявник вже є клієнтом банку, ця довідка не подається.

Розшифровка дебіторської і кредиторської заборгованості та основних засобів на дату подання документів.

Розшифровка грошових надходжень на поточний рахунок позичальника за останніх 12 місяців. Подається при вирішенні питання про надання кредиту у формі овердрафту.

При одержанні кредиту на будівництво об’єктів додатково подається:

зведений кошторис будівництва;

відомість про договірну ціну;

контракти та договори на виконання робіт з будівництва, постачання обладнання та його монтажу;

документ про відведення земельної ділянки під будівництво даного об’єкта;

дозвіл органів виконавчої влади (держархбудконтролю) на проведення будівельних робіт;

позитивні висновки щодо експертного проекту:

Держкомприроди або його регіонального відділення про екологічну оцінку проекту;

органів охорони праці;

документ про узгодження проекту з відповідними органами державного нагляду.

При розгляді питання про видачу кредиту на придбання майна в процесі приватизації державних підприємств подаються оригінал та копія договору між продавцем і покупцем, що містить відомості про продавця, покупця, посередника, найменування підприємства і його місцезнаходження, склад і ціну активів підприємства, у тому числі ціну земельної ділянки (у разі її продажу) або умови її оренди, кількість і ціну акцій акціонерного товариства, порядок передачі майна підприємства, форму і строки платежу, взаємні зобов’язання сторін щодо подальшого використання підприємства. Витяг з протоколу про передачу майна у приватну власність.

Інші документи. З метою визначення кредитоспроможності позичальника банк може вимагати від позичальника подання внутрішніх управлінських звітів щодо обліку операцій та інвестицій.

Банківський кредит надається суб’єктам господарювання всіх форм власності на умовах, передбачених кредитним договором.

 

КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР N

 

м. Київ                                                                 “__“ ___________ 200_.

 

Акціонерно-комерційний банк __________________________________

у подальшому іменується Банк, в особі___________________________,

що діє на підставі Статуту,______________________________________

з однієї сторони, та ____________________________________________

_________________________________________________в подальшому

іменується Позичальник, в особі________________________________, що діє на підставі_____________________________________________,

з другої сторони, уклали цей договір про таке.

 

1. Предмет договору

1.1 Банк надає Позичальнику кредит на________________________

__________________________________________________________

(зазначити на які цілі, номер та дата договору)

у сумі________________________________________________________

(сума цифрами і літерами)

строком______________ місяців з_______________по_______________

200__року із сплатою_______________відсотків річних.

 

2. Умови забезпечення кредиту

2.1. В забезпечення зобов’язань за договором Банком прийняті:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

(вказати конкретно: укладений договір застави, договір поруки (гарантія), цінні папери, що здані на зберігання в Банк, інші документи).

2.2. Кредит, наданий Банком, забезпечується всім належним Позичальнику майном та коштами, на які може бути звернено стягнення в порядку, встановленому законодавством України.

 

3. Банк зобов’язується

3.1. Відкрити Позичальнику позичковий рахунок N__________ для видачі кредиту.

3.2. Забезпечити Позичальника консультативними послугами з питань виконання договору.

3.3. На підставі даних бухгалтерської звітності (місячної, квартальної) аналізувати кредитоспроможність Позичальника, перевіряти забезпеченість та цільове використання кредиту і вносити пропозиції про подальші відносини з Позичальником.

 

4. Позичальник зобов’язується

4.1. Використати кредит на зазначені у договорі цілі і забезпечити повернення одержаного кредиту та сплату нарахованих відсотків із свого розрахункового рахунку N ________________________________

в____________________________________________________________

(установа банку Позичальника)

 в такі строки __________________________________ відповідно до строкових зобов’язань. Відсотки за кредит Позичальник сплачує платіжним дорученням на рахунок доходів Банку N________ до 25 числа кожного місяця.

4.2. Кошти для погашення заборгованості в першу чергу направляти для оплати відсотків за кредит, потім – простроченої заборгованості. Сума, що залишилася, направляється для погашення кредиту.

4.3. За порушення строків повернення кредиту і відсотків за кредит сплачувати Банку додатково до встановленої відсоткової ставки за кредит пеню в розмірі_______ відсотків за кожний день прострочення платежу.

4.4. Самостійно надавати Банку до________________________ (вказати строк) бухгалтерський баланс, планові, звітні документи, зміни і доповнення до угод поставки, реалізації об’єктів, що кредитуються, та інші матеріали для видачі, перевірки забезпечення кредиту і контролю за його використанням і поверненням.

4.5. Періодично (_____________) інформувати Банк про хід виконання угоди.

4.6. Надати Банку право самостійно стягувати відсотки у разі настання строків платежів і пені за несвоєчасну сплату відсотків.

4.7.Надати банку право після перевірки цільового використання кредиту стягувати штраф ___________відсотків від суми коштів, що використані не за цільовим призначенням.

5. Банк має право

5.1. Дозволяти за клопотанням Позичальника в окремих випадках у разі наявності вільних кредитних ресурсів перенесення строків повернення кредиту зі стягненням підвищеної відсоткової ставки в розмірі_______відсотків річних.

5.2. Проводити перевірку на місці забезпечення банківських позичок, а у разі потреби – і попередню перевірку заставних можливостей Позичальника та третіх осіб, які гарантують повернення позички.

5.3. Проводити перевірку цільового використання кредитів на місці у позичальника.

У разі виявлення нецільового використання кредитів стягувати з позичальника штраф у розмірі_________відсотків від суми нецільового використання.

5.4. У разі недотримання Позичальником умов кредитного договору розірвати договір і достроково стягнути кредит зі сплатою штрафу у розмірі______відсотків від суми позички.

5.5. У разі недостатнього забезпечення кредитними ресурсами обмежити надання кредиту за відкритою кредитною лінією, повідомивши про це Позичальника за 7 днів до призупинення кредитування.

 

6. Позичальник має право

6.1. Порушувати перед Банком питання про перенесення строків платежу у разі виникнення тимчасових фінансових або інших ускладнень з незалежних від нього причин, пов’язаних з виконанням контрактів, угод за кредитним договором.

6.2. Достроково погашати кредит і сплачувати відсотки за кредит.

6.3. Достроково розірвати договір, повністю повернувши одержаний кредит, включаючи відсотки за його користування, повідомивши про це Банк не пізніше, ніж за 7 днів.

 

7. Особливі умови

7.1. У разі відсутності коштів на розрахунковому рахунку Позичальника відшкодування боргів банку проводиться шляхом

_____________________________________________________________ (вказати  конкретно: звернення стягнення на предмет застави, стягнення з гаранта, поручителя тощо у встановленому чинним законодавством порядку).

7.2. У разі зміни кредитної політики згідно з рішеннями Верховної Ради України, Національного банку України, а також Банку в договір за погодженням з Позичальником вносяться в десятиденний строк відповідні зміни з моменту введення нових положень. При розбіжностях сторін Банк пред’являє кредит до стягнення. У разі відсутності коштів кредит виноситься на рахунок прострочених позичок з нарахуванням відсотків і пені відповідно до п.4.2.

7.3. Плата за кредит підлягає коригуванню при зміні облікової ставки Національного банку України.

7.4. У разі зміни національної грошової одиниці сума кредиту підлягає перерахунку відповідно до чинного законодавства.

7.5. Спірні питання за цим договором розглядаються згідно з чинним законодавством в арбітражному порядку.

7.6. Позичальник зобов’язується у триденний строк повідомити Банк про зміну юридичної та фактичної адреси, номера телефону.

7.7. Зміни в договорі оформляються додатковою угодою сторін і є невід’ємною частиною угоди.

7.8. Строк дії цього договору встановлюється з дня надання кредиту і до повного погашення кредиту та відсотків за ним.

7.9. Особливі умови________________________________________

 

8.Юридична адреса та реквізити:

Адреса Банку

______________________________

Поштова адреса і банківські реквізити Позичальника

______________________________ ______________________________

(підпис керівника)

_____________________________

  (підпис гол. бухгалтера)

 

 

“___” ____________ 200__р.

 

_____________________________

_____________________________

  (підпис керівника)

_____________________________

(підпис гол. бухгалтера)

 

 

“___” ________________ 200__р.

 

Паспортні дані керівників Позичальника:

Керівник__________________________________________________

_____________________________________________________________

Гол. бухгалтер ____________________________________________

_____________________________________________________________

 

 

 

 

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+