Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Розділ 12. Фінансовий облік позик і поточних зобов’язань

Розділ 12. Фінансовий облік позик і поточних зобов’язань

Для обліку кредитів банку, виданих на термін до 12 місяців, або таких, що

були видані на цей термін, але вчасно не повернуті, тому відтерміновані чи

винесені на протермінування, призначено рахунок 60 “Короткострокові

позики”.

Аналітичний облік здійснюють за позикодавцями (банками) щодо кожного

кредиту (позики) зокрема і термінами їх погашення.

Типові операції за рахунком 60 “Короткострокові позики”

Для узагальнення інформації про стан розрахунків за поточними

зобов’язаннями, переведеними зі складу довготермінових, при настанні терміну

погашення протягом дванадцяти місяців з дати балансу призначено рахунок 61

“Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями”.

За кредитом рахунка 61 “Поточна заборгованість за довгостроковими

зобов’язаннями” відображають ту частину довготермінових зобов’язань, що

підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу, за дебетом –

погашення поточної заборгованості, її списання тощо.

Аналітичний облік здійснюють за кредиторами та видами заборгованості.

Типові операції за рахунком 61 “Поточна заборгованість за

довгостроковими зобов’язаннями”

Облік виданих короткотермінових векселів здійснюють за однаковою

методикою, як і виданих довготермінових векселів із тією відмінність, що для

останніх призначено рахунок 51 “Довгострокові векселі видані”, а на рахунку 62

“Короткострокові векселі видані” обліковують розрахунки за заборгованістю

постачальникам, підрядникам та іншим кредиторам за одержані сировину,

матеріали, товари, послуги, роботи та за іншими операціями, на котру

підприємство видало векселі на термін не більш ніж дванадцять місяців.

За кредитом рахунка 62 “Короткострокові векселі видані” відображають

видачу векселів постачальникам та іншим кредиторам, за дебетом – погашення

заборгованості за виданими векселями, її списання тощо.

Аналітичний облік ведуть за кожним виданим векселем та за термінами їх

погашення.

Типові операції за рахунком 62 “Короткострокові векселі видані”

Як поточні зобов’язання на господарських товариствах відображають

взаєморозрахунки з постачальниками з приводу отримання від них сировини,

матеріалів, електроенергії, газу, основних засобів тощо, а також підрядниками,

які виконують для них роботи, в т. ч. і капітальні вкладення, надають послуги,

пов’язані з виробничою і невиробничою діяльністю підприємств. За отримані

товарно-матеріальні цінності, роботи і послуги господарські товариства

здійснюють оплату постачальникам у грошовій формі (готівкою чи

перерахуванням коштів через банк) або за бартером, тобто відпускають взамін

власну продукцію, товари, надають послуги чи виконують для них інші роботи.

Взаємовідносини з постачальниками і підрядниками господарського

товариства здійснюють на підставі укладених між ними договорів постачання

чи підряду.

Крім цього, обов’язковою умовою є виписування доручень типової форми

при одержанні товарно-матеріальних цінностей від постачальників або видачі

продукції представникам підприємства-постачальника, якщо оплату за них

здійснюють шляхом бартерного обміну.

Якщо постачальник вимагає попередню оплату за товарно-матеріальні

цінності, що він має продати господарському товариству, він виписує рахунок-

фактуру, згідно з чим йому будуть перераховані кошти через банк. Товарно-

транспортну накладну в цьому випадку також виписують на основі доручення

господарського товариства. Крім цього, постачальники виписують податкові

накладні за першою подією, що відбулася: надходженням коштів як

попередньої оплати чи попереднім відвантаженням товарно-матеріальних

цінностей. Виконані підрядниками роботи і послуги оформляють актами

встановленої форми.

Для оплати за отримані товарно-матеріальні цінності від постачальників

безготівковим способом застосовують різні документи. Найпоширенішою

формою є платіжні доручення, за котрими здійснюють як попередню, так і

наступну оплату матеріалів, робіт і послуг.

В окремих випадках при взаємному довір’ї між господарським

товариством і постачальником попередню оплату можуть не застосовувати. В

цьому випадку розрахунки здійснюють за допомогою платіжних вимо-

доручень.

Для забезпечення своєчасності оплати за одержані товарно-матеріальні

цінності, особливо при розрахунках з іншими містами, якщо постачальника і

господарське товариство обслуговують різні відділення банків, що до того ж

перебувають на значній віддалі один від одного, доцільно оплату здійснювати

розрахунковими чеками. В окремих випадках при віддаленості постачальника

чи підрядника доцільно застосувати розрахунки акредитивами. Практикують

також розрахунки готівкою при відсутності податкової заборгованості на

підприємстві.

Такі операції обліковують на рахунку 63 “Розрахунки з постачальниками і

підрядниками”. За кредитом рахунка 63 “Розрахунки з постачальниками та

підрядниками” відображають заборгованість за одержані від постачальників і

підрядників товарно-матеріальні цінності, прийняті роботи, послуги, за дебетом

– її погашення, списання тощо.

Аналітичний облік здійснюють окремо за кожним постачальником і

підрядником щодо кожного документа (рахунку) на сплату.

Типові операції за рахунком 63 “Розрахунки з постачальниками і

підрядниками”

У господарських товариствах здійснюють операції з обов’язкового і

добровільного страхування майна (основних засобів, виробничих запасів,

незавершеного виробництва), ризиків при перевезенні вантажів і пасажирів,

відрахування у Пенсійний фонд, на обов’язкове соціальне страхування, в т. ч. і

на випадок безробіття, у Фонд соціального захисту інвалідів України, при

продажі ювелірних і тютюнових виробів, при придбанні автомобілів, імпорті

тютюнових виробів тощо.

Для обліку таких операцій призначений рахунок 65 “Розрахунки за

страхуванням”.

За кредитом рахунка 65 “Розрахунки за страхуванням” відображають

нараховані зобов’язання за страхуванням, а також одержані від органів

страхування кошти, за дебетом – погашення заборгованості та витрачання

коштів страхування на підприємстві.

Аналітичний облік здійснюють за кожним видом зборів і відрахувань,

страхувальниками та окремими договорами страхування.

Схема обліку за цим рахунком така. На підставі договорів страхування та

карток розрахунків страхових платежів визначають суму платежів з

добровільним чи обов’язковим страхуванням майна. Суму відрахувань у

Пенсійний фонд і на соціальне страхування визначають у відомості обліку

витрат на виробництво, відповідно до нарахованого фонду оплати праці за

аналітичними рахунками з обліку витрат і встановлених відсотків відрахувань.

Вирахування з оплати праці працівників на соціальне страхування визначають

на основі розрахунково-платіжних відомостей. Загальну суму цих платежів

записують за кредитом рахунка. Сплату заборгованості з платежів за

страхуванням і Пенсійному фонду відображають на основі платіжних доручень,

а зарахування витрат на зменшення заборгованості за внесками на соціальне

страхування – на основі розрахунків допомоги з тимчасової непрацездатності

або інших виплат, установлених законодавством, за дебетом рахунка.

Типові операції за рахунком 65 “Розрахунки за страхуванням”

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+