Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

СЛОВНИК БІЗНЕСМЕНА

КОРОТКИЙ СЛОВНИК БІЗНЕСМЕНА

Аваль банківський - поручительство за векселем, зроблене третьою особою. Означає взяття на себе відповідальності перед власником векселя за виконання зобов'язань будь-якою особою по ньому.

Аванс - грошова сума, що сплачується в рахунок наступних платежів.

Авізо - офіційне повідомлення, що надсилається одним контрагентом Ін­шому про переказ грошових коштів, зміни у взаеморозрахунках, надсилан­ня товарів; про операції, залишки коштів на рахунку, відкриття акредитива Використовується у банківській, комерційній та бухгалтерській практиці.

Авіста - напис на векселі, який засвідчує, що вексель підлягає сплаті за пред'явленням або по закінченні певного строку з дня його пред'явлення. Напис авіста може також робитися на чеках та переказах.

Авуари - у широкому розумінні - різні активи (кошти, валюта, чечи, век­селі, перекази, акредитиви), за рахунок яких можуть бути здійснені платежі і погашені зобов'язання або борги їх власників.

Агент - у комерційній діяльності особа, що виконує також роль брокера, ділера, комісіонера, маклера. Агент виконує певні доручення іншої особи від Ті імені, а також дії по підготовці угод, але без права підпису їх. Свої дії агент здійснює, як правило, за винагороду, розмір якої визначається за уго­дою між ним і особою, що дала доручення.

Ажіо - надлишок, з яким продаються цінності на біржі (грошові знаки, векселі, акції, облігації) проти їх номінальної ціни.

Акредитив - 1) один Із видів іменних цінних паперів, а саме, розрахунко­вий або грошовий документ, що засвідчує право особи, на ім'я якої він вида­ний, отримати у кредитній установі (банку, ощадній касі) зазначену у ньому суму; 2) одна з форм банківського рахунку (форма розрахунку), використо­вується як форма безготівкових іногородніх розрахунків між підприємства­ми та організаціями, а також у міжнародних розрахунках по комерційних операціях.

Актив(и) - 1) перевищення грошових доходів над видатками; 2) частина бухгалтерського балансу, що відображує у грошовому вираженні всі мате­ріальні та фінансові цінності, які належать даній юридичній особі з погляду їх складу І розміщення,

Акцепт - згода однієї сторони на укладання угоди відповідно до пропози­ції (оферти) іншої сторони: 1) у міжнародному праві одностороння заява про об'єднання умовами угоди; 2) прийняття платником (трасатом) за переказ-ним векселем (траттою) зобов'язання сплатити вексель при настанні вказа­ного у ньому строку; 3) згода банку гарантувати сплату суми, зазначеної у переказному векселі; 4) одна з форм безготівкових розрахунків між гос­подарськими організаціями.

Акциз - один з найпоширеніших державних непрямих податків на про­дукти масового попиту (цукор, тютюн, горілку тощо), що стягується з ви­робників або продавців товарів і переноситься у ціні товару та споживача.

Акції засновницькі - акції, що розподіляються серед засновників акціо­нерних компаній І дають їм додаткову кількість голосів на загальних зборах акціонерів; користуються першочерговим правом на одержання акцій у ви­падку додаткового випуску їх.

Акціонерне товариство - форма організації господарських об'єднань, що грунтується на концентрації коштів випуском та продажем акцій. Акціо­нерне товариство є юридичною особою І відповідає по зобов'язаннях у ме­жах належного йому майна. Відповідальність кожного акціонера обмежу­ється вартістю його акцій.

Акціонерні товариства бувають двох типів: закриті, коли акції мають обіг тільки всередині товариства і не представлені на фондовій біржі; відкриті -акції мають обіг на ринку цінних паперів.

Акціонування - одна з форм приватизації державної та приватної влас­ності за рахунок перетворення її в акціонерну.

Акція - один з видів цінних паперів, що свідчить про вкладення певної суми грошей у статутний фонд акціонерного товариства.

Акції випускаються іменні та на пред'явника, бувають звичайними, при­вілейованими та засновницькими. Іменна акція містить Ім'я або наймену­вання Ті власника (фізична особа). Рух кожної Іменної акції фіксується у кни­зі реєстрації акцій. Акції на пред'явника не містять імені їх власника. У книзі реєстрації акцій фіксується лише загальна кількість випущених на пред'явни­ка акцій.

Звичайна (проста) акція — частина прибутку, що залишається після спла­ти твердого відсотка (дивіденда) власникам привілейованих акцій, розподі­ляється між власниками простих акцій. Власники таких акцій мають право на управління підприємством. Привілейовані акції дають право на першо­чергове одержання доходу, що відраховується з чистого прибутку під­приємства у вигляді фіксованого відсотка на вкладені гроші. Як правило, привілейована акція не дає права голосу на загальних зборах акціонерів, у тому числі при обранні членів правління. Ці акції не можуть бути випуще­ними на суму, що перевищує 10% статутного фонду акціонерного това­риства.

Амортизація - поступовий знос основних фондів (устаткування, споруд, будівель) І перенесення їхньої вартості в міру зношення на собівартість про­дукції, що виробляється, з метою наступного відшкодування зносу основних фондів.

Антимонопольне законодавство - сукупність законодавчих та норма-: тивних актів, що обмежують монопольну діяльність у країнах з ринковою економікою.

Апорти - майно, що надходить акціонерному товариству у сплату за акції.

Арбітраж - спосіб розгляду спірних справ, за якого сторони звертають­ся до третейського суду (незалежний від сторін, що сперечаються, посе­редник).

Асоціація - об'єднання, спілка організацій або осіб для досягнення пев­них цілей.

Асоціація є юридичною особою, може мати самостійний баланс, розра­хунковий та інші рахунки, печатку зі своїм найменуванням. Керівництво асоціацією здійснюється радою засновників, оперативне управління - вико­навчою дирекцією, що призначається радою.

Господарська діяльність в асоціації здійснюється в основному за спіль­ними проектами або на договірній основі між зацікавленими засновниками.

Аудиторська служба - аудит-фірми, що перевіряють стан фінансово-господарської діяльності акціонерних компаній на основі контракту.

Аукціон - продаж з публічних торгів, при якому товари або майно, що продаються, купуються особою (організацією), яка запропонувала за них найвищу плату.

Аутсайдери - підприємства, що не входять з тих чи інших причин (в ос­новному малі та середні підприємства) до монополістичних об'єднань, І уго­ди, які укладаються в конкретній сфері діяльності.

Баланс - система показників, що характеризує на певну дату в грошо­вому вираженні стан засобів виробництва як за складом (актив), так і за їх джерелами, цільовим призначенням і строками повернення (пасив).

Баланси поділяють на систему зведених балансів і бухгалтерських ба­лансів.

Серед зведених балансів можна виділити: платіжний баланс, торговель­ний, розрахунковий, міжнародної заборгованості.

Балансова вартість - вартість основних І оборотних коштів на певний період і зафіксована у бухгалтерському балансі. Змінюється із змінами кон'юнктури ринку; зменшується в міру зношення (морального та фізичного). Балансовий прибуток - показник, що характеризує кінцеві результати виробничо-господарської діяльності за певний період і відображується у бухгалтерському балансі.

Банк - кредитно-фінансова установа, яка здійснює залучення і нагро­мадження вільних коштів підприємств та організацій (усіх видів власності), населення (пасивні операції), а також емісію грошей (випуск грошей в обіг), випуск цінних паперів, кредитування народного господарства і населення, надання різного роду позичок на умовах платності, зворотності, строково-сті (активні операції).

Банкноти - банківський білет; грошові знаки, що випускаються в обіг центральними емісійними банками держав замість металевих як засіб обі­гу 1 платежу.

Банкрутство - боргова неспроможність, неможливість підприємця спла­тити по своїх боргових зобов'язаннях у зв'язку з відсутністю коштів, непла­тоспроможність, фінансовий крах, розорення. Добровільне банкрутство ви­никає у зв'язку із заявою в суд самого боржника; примусове - при звернен­ні в суд кредиторів.

Бартер - натуральний товарообмін, коли певна кількість одного або кіль­кох товарів замінюється на еквівалентну за ціною кількість іншого (інших) товару. Обмін здійснюється на безгрошовій основі.

Безготівкові розрахунки - розрахунки, що здійснюються перерахуванням сум з рахунку платника на рахунок отримувача або взаємним зарахуванням сум (при реалізації продукції один одному) без участі готівкових грошей. „Бики" - спекулянти, що грають на біржі на підвищення цін. Бізнес (справа) - 1) будь-яка економічна (господарська, виробнича то­що) діяльність в умовах ринкової економіки, що дає прибуток (доходи) влас­нику; 2) система ділових відносин, що виникають між людьми в процесі ви­робництва і реалізації продукту (робіт, послуг) з метою отримання прибутку. Розрізняють підприємницький, споживчий, трудовий та державний бізнес. Бізнес-план - ретельно підготовлений документ, що розкриває всі сто­рони будь-якого початкового комерційного заходу.

Біль-брокери - (вексельні брокери) - посередники в операціях з обліку і переобліку векселів.

Біржа - установа (організація), в якій здійснюється купівля-продаж (бір­жова операція) товарів (товарна), цінних паперів (фондова), валюти (валют­на), найм робочої сили (праці), Інформації (Інформаційна), науково-технічних розробок (інтелектуальних ресурсів) на основі співвідношення попиту та пропозиції. У широкому розумінні виступає як організований ринок торгівлі зазначеними ресурсами.

Біржова сесія - спеціально встановлений час, протягом якого здійсню­ється торгівля на біржі лише певним товаром.

Біржові операції (угоди) - здійснюються товарними біржами. Бувають чотирьох різновидів: 1) операції на наявний товар з пред'явленням товару або його зразків; 2) форвардні операції, що включають зобов'язання поста­вок товару у майбутньому; 3) строкові, так звані ф'ючерсні операції. На від-

міну від форвардної операції, в якій кількість, якість продукції, час і місце її поставки встановлюються у процесі кожної операції, у ф'ючерсній операції ці умови заздалегідь визначаються біржею. Отже, ф'ючерсна операція - це сво­го роду стандарт біржового бізнесу, а форвардна має Індивідуальний, вибір­ковий характер. Четвертим різновидом біржової операції є торгівля опціона-ми, тобто правом продажу (купівлі) ф'ючерсного контракту за певною ціною.

Біржовий курс - продажна ціна цінного паперу (акції, облігації), що має обіг на біржі. Біржовий курс прямо залежить від величини дивіденде і обер­нено від норми позичкового відсотка.

Бланковий кредит - кредит, що надається без забезпечення товарно-ма­теріальними цінностями або цінними паперами. Бланковим кредитом кори­стуються в основному клієнти, які мають тривалі ділові стосунки з банком, довіряють йому свої фінансові операції та мають високу платоспроможність. Відсоток по бланкових кредитах диференційований.

Боніфікація - надбавка до обумовленої у договорі ціни товару, якщо його якість виявиться вищою. Обернена боніфікація - знижка до ціни товару, якщо його якість є нижчою від рівня, обумовленого договором.

У ряді випадків боніфікація - це система стимулювання постачальників за терміновість поставки, а покупців - за розміри покупок. За кордоном во­на широко використовується для формування попиту і стимулювання збуту готових товарів та послуг.

Бонус - 1) додаткова винагорода (премія), що отримується торговим по­середником у вигляді відсотка до загальної суми обороту, проведеного за його участю; 2) додаткова знижка, що надається продавцем покупцю відпо­відно до умов операції або окремої угоди.

Бордеро - докладний опис реалізованих цінних паперів (акцій, облігацій, векселів та ін.), що складається банком, банківською конторою або біржо­вим маклером на ім'я особи, яка доручила здійснити зазначену в бордеро операцію з її цінними паперами.

Брокер - посередник при укладанні угод між продавцями і покупцями товарів, цінних паперів, валют тощо.

Брокерські кредити - кредити, що надаються банками біржовим макле-рам-брокерам і ділерам для здійснення операцій на фондовій біржі з купівлі та продажу цінних паперів.

Брутто - 1) маса товару разом з упаковкою, загальна маса; 2) валовий доход без відрахування видатків.

Бюджет - збалансований кошторис, де відображують грошові доходи і видатки на певний період. Якщо видаткова частина перевищує доходну, то бюджет зводиться з дефіцитом (нестачею). Перевищення доходів над видат­ками утворює позитивний залишок бюджету. Основним джерелом доходів державного бюджету виступають відрахування від доходів підприємств у вигляді податків, а також на доходи населення.

Валова продукція - загальний обсяг продукції, виражений у грошових одиницях, вироблений підприємством за певний період (місяць, квартал, рік). Валова продукція є одним з показників сукупного суслільного продук­ту і включає в себе уречевлену працю (вартість споживчих матеріальних ресурсів, включаючи знос знарядь праці) І живу працю (заробітну плату й прибуток). Валова продукція є показником роботи підприємства, що відоб­ражує його загальні результати.

Валовий внутрішній продукт (ВВП) - сума всіх кінцевих товарів і послуг у грошовому вираженні, вироблених у певній країні за певний проміжок ча­су (рік, квартал, місяць).

Валюта - грошова одиниця, що використовується для вимірювання вели­чин вартості товарів: 1) грошова одиниця певної країни (долар США, япон-

ська єна, угорський форинт тощо) і той чи інший її тип (золота, срібна, па­перова); 2) грошові знаки іноземних держав, а також кредити та платіжні засоби, що виражені в Іноземних грошових одиницях І використовуються у міжнародних розрахунках, - Іноземна валюта; 3) міжнародна (регіональ­на) грошова розрахункова одиниця і платіжний засіб.

Валюту поділяють на вільно конвертовану (що повністю обертається), яку можна безперешкодно обмінювати на будь-яку іншу іноземну валюту; частково конвертовану, обмін якої частково обмежений для певних утриму­вачів І з яких видів операцій; замкнену (не конвертовану), тобто не обміню­вану на інші валюти.

У світовій торгівлі роль основної валюти виконує долар США, англійський фунт стерлінгів, марка ФРН, японська єна, французький франк, що відобра­жає економічне значення відповідних країн у світогосподарському обміні.

Валютна корзина - набір національних валют, який використовується при котируванні Іноземної валюти для визначення валютного курсу націо­нальної або міжнародної (регіональної) колективної валюти.

Валютні операції - фінансова діяльність підприємств, банків, юридичних та фізичних осіб купівлі-продажу валюти.

Валютний кліринг - офіційна угода про взаємне зарахування зустрічних вимог і зобов'язань, що витікають з вартісної рівності товарних поставок і послуг, що надаються.

Валютний курс - ціна одиниці національної валюти, виражена у грошо­вих одиницях іншої країни. Встановлюється з урахуванням купівельної спро­можності валют.

Валютний паритет - законодавче встановлене співвідношення між дво­ма валютами, яке є основою валютного курсу.

Варант - 1) цінний папір, що випускається корпорацією І дає власникові право протягом певного періоду придбати у компанії акції за встановленим курсом; 2) свідоцтво на отримання товару з біржового складу.

„Ведмеді" - спекулянти, що грають на біржі на пониження цін.

Вексель - офіційне боргове зобов'язання, що надає його власникові пра­во вимагати сплати боржником вказаної у векселі суми у встановлений строк.

Венчурне підприємство - „ризикові" фірми, які займаються комерційною апробацією науково-технічних нововведень. У переважній більшості малі та середні фірми створюються у наукомістких галузях економіки. Розрізняють дві організаційні форми венчурних фірм: всередині великої компанії; само­стійні венчурні фірми.

Викуп - прямий одночасний продаж державою підприємства трудовому колективу. Подібний акт може здійснюватися за рахунок кредитів банку, особистих коштів, коштів, одержаних від інших підприємств, кооперативів, у тому числі з допомогою випуску акцій підприємств. Можливе залучення для цієї мети іноземного капіталу.

Генеральна ліцензія - видається на право самостійного проведення зов­нішньоекономічних операцій.

Генерика - швидко зростаюча група невеликих компаній, що займається копіюванням послуг провідних фірм.

Дебет - ліва сторона бухгалтерського рахунку. В рахунках активу бух­галтерського балансу представлена прибуткова частина, куди заносять усі надходження по певному рахунку, в рахунках пасиву - витратна частина, в якій групують усі витрати по рахунку.

Дебітор - юридична або фізична особа, що має фінансову заборгованість підприємству, організації, фізичній особі.

Дебіторська заборгованість - борг підприємству, організації, фізичній особі, що виник у ході господарських відносин з іншими юридичними та фі­зичними особами. Наявність дебіторської заборгованості є наслідком не­своєчасних розрахунків за продукцію, послуги.

Девальвація - зниження офіційної вартості - золотого вмісту національ­ної грошової валюти, що здійснюється в офіційному порядку. Девальвація характеризує кризовий стан економіки, супроводжуваний збільшенням ма­си грошей, яка перебуває в обігу.

Декларація митна - офіційна заява розпорядника вантажу, представле­на ним митниці для виконання митних процедур при імпорті або експорті товару.

Декорт - знижка з ціни товару за дострокову його оплату. Застосову­ється також у випадках, коли товар виявляється нижчої якості (або іншого зразка), ніж було передбачено в угоді про поставку.

Делькредере - поручительство (з майновою відповідальністю) торгово­го посередника (комісіонера) за виконання угоди третьою особою. За це торговий посередник (комісіонер) отримує від поручителя (комітента) особ­ливу винагороду.

Демонополізація - політика, спрямована на роздержавлення, розвиток конкуренції І створення умов, що перешкоджають монополістичній діяльності.

Демпінг - продаж товарів за штучно зниженими цінами, значно менши­ми, ніж їх собівартість. При високих цінах на внутрішньому ринку продаж товарів на експорт за зниженими (демпінговими) цінами сприяє витісненню конкурентів і завоюванню зовнішнього ринку.

Депозит - 1) кошти або цінні папери, що віддаються на тимчасове збере­ження в кредитні установи (банки, ощадні банки); 2) грошова сума (цінні па­пери), що вноситься боржником у судові органи для передання кредитору (внесок за судовим позовом).

Депозит як форма збереження грошових заощаджень населення назива­ється вкладом.

Депозитний рахунок - розрахунковий рахунок фізичної або юридичної особи у кредитній установі, на якому зберігається депозит.

Депозитор (депонент) - 1) власник депозиту; 2) фізична або юридична особа, що має грошову суму, не виплачену їй з якої-небудь причини іншою фізичною або юридичною особою у встановлений строк.

Депозит-свідоцтво (сертифікат) - документ, що підтверджує право його власника на кошти, розміщені як депозит у кредитній установі.

Державна податкова Інспекція - форма податкових служб, створена в нашій країні.

Державне замовлення - замовлення уряду підприємствам на вироб­ництво устаткування, воєнної техніки, товарів народного споживання, введення виробничих потужностей та об'єктів соціальної сфери, що ви­конується за рахунок коштів державного бюджету. В країнах з ринковою економікою використовується як дійовий економічний важіль здійснення структурної перебудови народного господарства, науково-технічного прогресу.

Державне регулювання - форма цілеспрямованого впливу держави на економіку з метою забезпечення або підтримки її функціонування в задано­му режимі або для зміни й розвитку економічних явищ чи їх зв'язків. Регу­лювання здійснюється через адміністративні методи впливу: закони, нака­зи, інструкції, а також через систему економічних методів, регуляторів: ці­ни, податки, банківські проценти, преференції, санкції тощо.

Державний бізнес - діяльність державних підприємств, що випускають товари та послуги, необхідні для розвитку національної економіки.

Діяльність державних органів у тому випадку, коли вони виходять на ри­нок з діловими пропозиціями.

Дефіцит бюджету - являє собою різницю між доходами і видатками в бюджеті країни.

Дефлятор - показник розбіжності між реальним та номінальним вало­вим національним продуктом. Характеризує загальний рівень інфляції в економіці країни.

Дефляція - 1) вилучення з обігу частини надлишкової грошової маси, ви­пущеної в період інфляції; 2) оскільки при дефляції ціни, як правило, знижу­ються, то під нею також розуміють загальне зниження цін у країні.

Джобер - особливий вид маклера, що веде посередницькі операції лише з членами біржі і тільки з певними цінними паперами; спекулянт, що здійс­нює операції за свій рахунок.

Диверсифікація - одночасний розвиток кількох або багатьох, не пов'яза­них технологічно один з одним, видів виробництва та (або) обслуговування, розширення асортименту створюваних виробів та (або) послуг.

Дивіденд - доход, одержуваний власником акцій; є частиною прибутку акціонерного товариства (за результатами господарської діяльності за рік після сплати відповідних податків, різного роду відрахувань). Величина ди­віденде залежить від суми одержаного прибутку, а також від виду акції.

Директ + мейл - один з елементів маркетингу, являє собою пряму пош­тову рекламу товарів та послуг поштовим розсиланням або самих товарів, або рекламних листів (повідомлень) про товари та послуги.

Дистриб'ютор - оптові посередницькі, самостійні фірми, які обслугову­ють різні галузі промисловості і пропонують виробникам товарів та послуг, що споживаються цими галузями, себе у ролі збутових посередників. Дист­риб'ютори купують товари у свою власність, мають їх складські запаси і продають зі своїх складів, від свого імені та за свій рахунок.

Ділер - фізична або юридична особа, що займається торговими угодами з товарами, цінними паперами, валютою, дорогоцінними металами від сво­го імені та за рахунок своїх фінансових коштів.

Ділова етика - (етика підприємництва) - сукупність певних принципів, правил і норм господарської поведінки підприємців (бізнесменів).

Добавлена вартість - різниця між вартістю продукції (послуг), одержа­ної й реалізованої підприємством, та вартістю попередньої переробки сиро­вини і матеріалів. Визначається на кожній стадії виробництва або на кожно­му підприємстві.

Договір поставки - офіційна угода між сторонами (підприємствами та організаціями), що домовляються, на поставку продукції, за якою підприєм-ство-постачальник (виробник продукції) зобов'язується підприємству-по-купцю здійснити поставку у встановлений договором строк продукції узгод­женого асортименту та якості, а покупець зобов'язаний також в установле­ний строк сплатити її.

Доручення - письмове повноваження, що видається однією фізичною або юридичною особою (доручителем) іншій фізичній або юридичній особі (довіреному, представникові) для здійснення різного роду операцій, у тому числі господарських.

Дотація - спосіб фінансування збиткових підприємств, яким видаються кошти з державного бюджету з метою покриття витрат, що не покриваються виручкою від реалізації власної продукції. Дотації видаються тим підприєм­ствам, у яких витрати на виробництво продукції перевищують і'х доходи.

Дочірнє товариство - філія головної акціонерної компанії, що перебуває під контролем материнського товариства.

Економічна зона - регіон з особливо сприятливим режимом для спільно­го підприємства.

Економічний ефект - результат виробничо-господарської діяльності, що визначається порівнянням витрат за порівнюваними варіантами.

Економічний суверенітет - економічна незалежність і самостійність су­веренної держави за зовнішньою та внутрішньою господарською діяльністю, що не допускає втручання іноземної держави.

Експлуатація - привласнення власником додаткового і навіть необхідно­го продукту праці безпосередніх виробників.

Експорт - вивезення за межі країни товарів, послуг та капіталу для про­дажу з метою отримання доходу.

Ембарго - заборона державною владою ввезення та вивезення товарів або валюти в іншу країну, що диктується економічними або політичними мо­тивами.

Емісія - випуск в обіг грошей та цінних паперів (акцій, облігацій, депо­зитних сертифікатів та інших зобов'язань).

Євровалюта - Іноземні валюти, в яких комерційні банки здійснюють без­готівкові депозитно-позичкові операції за межами країн-емітентів цих валют.

Євровалютний ринок - міжнародний ринок коротко- та середньостроко-вих кредитів. Він грунтується на кредитних операціях, що здійснюються з національною валютою за межами країни Ті походження. „Євро" не озна­чає, що ринок є обмеженим кордонами Західної Європи, а свідчить про те, що валюта (долар, марка, єна) перебуває на рахунках зарубіжних банків, які використовують її для надання кредитів.

Євродолар - тимчасово вільні кошти у доларах США, що розміщені ор­ганізаціями та приватними особами різних країн в банках за межами США і використовуються останніми для кредитних операцій. Євродолар - це не готівка, а банківські рахунки в американських доларах.

Європейська валютна одиниця (ЕКЮ) - умовна валютна одиниця, з якою порівнюють різні валюти. Розраховується на основ! „кошика" із національ­них валют країн - членів ЄЕС. Являє собою одну з форм міжнародних кре­дитних грошей.

Ємність споживчого ринку - характеризується сукупним платоспро­можним попитом покупців, тобто розміром грошових доходів споживачів за винятком їх заощаджень.

Життєвий цикл товару - складається з п'яти стадій: 1) впровадження; 2) зростання; 3) зрілість; 4) насиченість; 5) спад. На кожній стадії вирішують­ся певні завдання, пов'язані з виробництвом та реалізацією товару. Жиро - вид безготівкових розрахунків, те саме, що й індосамент, Жиророзрахунок - різновид безготівкових розрахунків, що провадяться банками та ощадними банками країн Заходу перерахуванням сум з одного рахунку на інший. Термін „жиророзрахунок" застосовується також для по­значення усієї суми безготівкових розрахунків.

Забалансовий рахунок - частина оборотних коштів у вигляді валютного фонду (як правило, на валюту), яка може бути реалізована при внесенні відповідної суми у рублях (рубльове покриття); відображується на спеціаль­ному банківському рахунку.

Заборгованість:

дебіторська - сума боргів, що припадає об'єднанню, підприємству, орга­нізації, установі від юридичних або фізичних осіб у результаті господарських взаємовідносин з ними;

зовнішня - сума фінансових зобов'язань країни щодо іноземних кредитів на певну дату, що підлягають погашенню в установлені отроки;

кредиторська - операції, що породжують вимоги до іншої сторони.

Заповзятливість - особливий новаторський стиль господарської пове­дінки, в основі якого лежить постійний пошук нових можливостей для роз­витку своєї справи та ресурсів.

. Застава - вимога щодо певного майна, що надане позичальником як за­безпечення кредиту і реалізується кредитором у випадку, коли позичальник не в змозі здійснити платежі, обумовлені у кредитному контракті. Обліга­ція, яка забезпечена таким чином, отримує назву „заставної".

Зовнішня торгівля - сектор економіки окремої держави, суб'єктами якої є й підприємницькі структури, пов'язані з реалізацією товарів (послуг) на зарубіжних ринках.

Золотий запас - резервний фонд золота у зливках і монетах, що нале­жить центральному емісійному банку або казначейству країни.

Золотий паритет - }) вміст (маса) чистого золота у грошовій одиниці країни, який встановлений державою І зафіксований законом; 2) співвідно­шення двох грошових одиниць за масою чистого золота, встановлене як зо­лоте забезпечення. Золотий вміст (золотий паритет) грошової одиниці ви­значається виходячи з „ціни" золота, що сплачується паперовими грішми за певну валову одиницю золота, наприклад грам. Так долар США забезпечу­ється 0,818513 г чистого золота.

Зона спільного підприємництва - регіон (частина) національно-держав­ної території, на якій здійснюється спільне з Іноземними партнерами підпри­ємництво у різних формах за спеціальним законодавством.

Зустрічна торгівля - торгівля, що грунтується на зустрічних зобов'язан­нях експортерів із закупівлі в імпортерів частини товарів або товарів, які повністю експортуються.

Зустрічний позов - позовна вимога, що пред'являється відповідачем по­зивачу для спільного розгляду з позовом, який пред'явлений позивачем від­повідачу.

Імідж - сформований і стійкий „образ" товару, послуги, підприємства (що виробляє цей товар), людини, торговельної марки (марки обслуговуван­ня). Може бути позитивним і негативним.

інвестиційний банк - банківська установа, що займається фінансуван­ням І довгостроковим кредитуванням народного господарства.

інвестиція - всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкла­даються в об'єкти підприємницької й інших видів діяльності, в результаті якої утворюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект.

Інвестор (інвеститор) - фізична або юридична (включаючи державу) осо­ба, що здійснює інвестицію.

індексація доходів - механізм підвищення грошових доходів громадян, що дає змогу частково або повністю відшкодувати їм подорожчання спо­живчих товарів та послуг, індексація є частиною державної системи соці­ального захисту громадян.

Індивідуальне підприємство - грунтується на особистій власності фізич­ної особи та винятково його праці.

Інжиніринг - одна з форм послуг у сфері науки, основним змістом якої є доведення науково-дослідної і дослідно-конструкторської розробки до впровадження.

Інкасо - вид банківської операції, що полягає в одержанні банком гро­шей за різними фінансовими документами (векселями, чеками, платіжними дорученнями тощо) від імені й за рахунок своїх клієнтів. Ці кошти банк зара­ховує на розрахунковий рахунок клієнта.

Інновація - нововведення, пов'язане з науково-технічним прогресом, оновленням основних фондів, удосконаленням управління, організації ви­робництва та праці, економіки окремого підприємства в цілому.

інтелектуальна власність - продукт будь-якої інтелектуальної творчої праці.

інформатизація - процес якісного перетворення всієї інформаційної сфе­ри суспільства на основі забезпечення повного використання достовірних, вичерпних і своєчасних знань в усіх сферах людської діяльності.

Інформація - опосередковане знання про дійсність. Це опосередкування відбувається завдяки перенесенню знання на матеріальний носій (паперо­вий, плівковий, машинний тощо). Інформація е основою для прийняття будь-якого управлінського, комерційного, науково-технічного рішення.

Інфраструктура - сукупність (система) складових частин загальної по­будови (або частин) економічного (науково-технічного, ринкового, інформа­ційного та ін.) життя, що мають підпорядкований, допоміжний характер і за­безпечують нормальну діяльність економічної системи в цілому.

інфраструктура бізнесу - включає в себе системи фінансового, інфор­маційного, технічного та іншого забезпечення і обслуговування підприємств бізнесу.

Іпотека - застава нерухомого майна (землі, виробничих та житлових бу­дівель, споруд тощо) для одержання позики на тривалий строк.

Казначейський білет - паперові гроші, що випускаються державним каз­начейством (центральним банком).

Калькулювання - один із способів групування й розподілу витрат для об­числення на підприємствах собівартості продукції. Калькуляція включає всі види витрат на виготовлення продукції.

Капітал - вартість, що дає додаткову вартість.

Квотування - система регулювання зовнішньоекономічної діяльності, що запроваджується державними та міжнародними органами з обмеження виробництва, експорту та імпорту товарів.

Кліринг - форма безготівкових розрахунків за товари, цінні папери, включаючи „ноу-хау", що грунтується на зарахуванні взаємних вимог.

Колективне (народне) підприємство - підприємство з колективно-пайо­вою формою власності робітників.

Командитне товариство (товариство на вірі) - вид господарської орга­нізації, яка включає поряд з одним або більшістю учасників, що несуть відпо­відальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном, а також учасників, відповідальність яких обмежується вкладом у майно товариства.

Комерсант - провідна професія ринкової економіки, організатор торгівлі, здорової ринкової кон'юнктури, становлення збалансованого товарного ринку.

Комерційна таємниця - повідомлення, пов'язані з виробництвом, техно­логічною інформацією, управлінням фінансами та іншою діяльністю підпри­ємства, які не є державною таємницею, розголошення (передавання) яких може зашкодити його інтересам. Збереження комерційної таємниці є важ­ливим засобом у конкурентній боротьбі.

Комерційний розрахунок - метод ведення та управління виробництвом підприємств бізнесу; йому властива безмодельна форма функціонування й розподілу доходу (прибутку).

Комерційний кредит - кредит, що надається підприємствами один одно­му в товарній формі у вигляді відстрочення платежу за продані товари. Контроль за взаємним комерційним кредитуванням підприємств здійсню­ють банки.

Комерція - торговельна діяльність, спрямована на одержання прибутку.

Комівояжер - роз'їзний агент - посередник між продавцем товарів та його покупцями. Має зразки, товарні знаки та рекламу.

Комісійна операція - операція, що здійснюється за договором, згідно з яким одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням іншої сто­рони (комітента) за певну винагороду здійснити для комітента одну (кілька) операцію від свого імені.

Комісіонер - посадова особа, що представляє одну сторону торгової ко­місії. За дорученням комітента (іншої сторони) комісіонер здійснює в його інтересах за певну винагороду операції від свого імені.

Комунікація - 1) форма зв'язку (телефон, радіо, телебачення, кіно, теле­граф, супутниковий та ін.); 2) акт спілкування, зв'язок між двома або більше людьми, що грунтується на взаєморозумінні, повідомлення інформації один одному; 3) шляхи сполучення.

Конверсія - 1) обмін, перетворення, перерахунок; 2) перепрофілювання воєнної промисловості на випуск продукції цивільного призначення.

Конвертованість - певний режим зовнішньоекономічних зв'язків, що включає валютні та грошові елементи й спирається на ринкову економіку

Конвертованість національної валюти передбачає можливість вільного її використання для будь-яких операцій та необмеженого обміну на інші валюти.

Конгломерат - різновид великого комплексу, у якому під єдиним фінан­совим та організаційним контролем об'єднані підприємства та об'єднання різних галузей.

Конгломерати об'єднують десятки підприємств, діяльність яких грунту­ється на акціонерній формі власності.

Конкуренція - 1) суперництво, боротьба за досягнення кращих результа­тів на будь-якій ниві; 2) боротьба між фірмами (підприємцями) за більш ви­гідні умови виробництва та збуту товарів; 3) боротьба між країнами за дже­рела сировини, ринки збуту та сфери вкладання капіталу.

Коносамент - офіційний документ, що видається судновласником ван­тажовідправнику як свідчення прийняття вантажу до перевезення морським шляхом.

Консалтинг - консультування з різних питань.

Консенсус - означає згоду сторін, що домовляються. Результатом кон­сенсусу є прийняття спільного документа, договору або угоди.

Консенсус інтересів - означає взаємні зобов'язання учасників бізнесу не порушувати суверенітету своїх контрагентів.

Консигнатор - здійснює обробку і збереження товарів, але не володіє ними як власністю, працює на комісійних засадах.

Консигнація - вид договору, за яким комітент (консигнант) передає ко­місіонеру (консигнатору) товар для продажу. Звичайні умови консигна­ції - зберігання товару на складі посередника від 1 до 1,5 рока. Якщо за цей період товар не буде проданий, то він повертається власнику за його ра­хунок.

Контрагент - кожна із сторін у договорі щодо один до одного.

Контракт - договір, угода (найчастіше письмова) з взаємними зобов'я­заннями для сторін, що домовляються.

Контрафакція - використання фірмами чужих товарних знаків (як прави­ло, виробів, що вже зарекомендували себе).

Контрольний пакет - частка акцій, що забезпечує їх власникові вкладу більшість в акціонерному товаристві.

Концерн - одна з форм монополій, об'єднання багатьох промислових, фі­нансових та торговельних підприємств.

Кон'юнктура - сукупність умов в їх взаємозв'язку, становище, яке скла­лося в економічній сфері (на ринку) і зумовлює її розвиток.

Кореспондентський рахунок - банківський рахунок фізичної або юридич­ної особи (кореспондента), що виконує фінансові, комерційні доручення для іншої фізичної або юридичної особи (за рахунок останніх).

Корпоративне підприємство - є акціонерним товариством, акції якого належать учасникам корпорації. Керівництво корпорацією здійснюється правлінням (радою директорів).

Котирування біржове - встановлення на біржі цін на товари, курсів цін­них паперів та валюти. Визначається спеціальною (котирувальною) комісією.

Кредит - 1) права сторона бухгалтерського рахунку. Являє собою вит­ратну частину, куди заносять усі видатки по рахунку, а в рахунках пасиву -

прибуткову частину, в якій групуються всі надходження по рахунку; 2) тим­часове надання у борг товарів або грошей.

Кредитна картка - документ платіжно-витратного призначення, що ви­дається банком вкладникам для оплати товарів та послуг, які купуються ними. Оформлюється у вигляді пластини з нанесенням на неї даних про ім'я її власника, номера та шифру, зразка підпису та строку дії.

Кросові угоди - одночасна купівля та продаж брокером або комісійним домом на неконкурентній основі контрактів різних клієнтів.

Купон - 1) частина цінного паперу (облігації, акції), яка відрізняється від нього і передається замість розписки при одержанні відсотків або дивіден­дів; 2) використовується в Україні як купон-крб., тимчасова грошова одиниця.

Латентна економіка -різновид тіньової економіки, що має більш яскраво виражений криміногенний характер.

Легітимність - визнання або підтвердження законності будь-якого пра­ва, повноваження, договору, контракту.

Лізинг - договір на право користування устаткуванням та майном на основі орендних відносин.

Ліцензія - спеціальний дозвіл, що отримується від державних органів на ввезення-вивезення або транзит певних товарів.

Лот - партія речей, що продається на аукціоні (сортованих за якістю); спеціальна міра для визначення партій товарів та біржових угод, що уклада­ються. Повний лот дорівнює 100 одиницям (контрактів, договорів).

Мале підприємство - підприємство, фірма будь-якої галузі господарства з невеликою кількістю штатних працівників.

Малий бізнес - малі фірми, що функціонують в умовах ринку у різних сферах суспільного виробництва. Характеризується невеликими обсягами виробництва (робіт, послуг) та кількістю зайнятих.

Маржа - різниця між цінами, курсами, ставками, що отримується у тор­говельній, біржовій, страховій та банківській діяльності.

Маркетинг - система організації діяльності підприємства, фірми, коли в основі прийняття господарських рішень лежать вимоги ринку та одержан­ня максимального прибутку. До основних функцій маркетингу належать: комплексне вивчення ринку, планування товарного асортименту, політика цін, реклама та стимулювання збуту, управління збутом та післяпродажним обслуговуванням.

Менеджер - професійний управляючий, що має спеціальну підготовку й здійснює керівництво підприємством, фірмою тощо.

Менеджмент - 1) управління виробництвом (обслуговуванням); 2) си­стема стратегій, принципів, методів, засобів, функцій та форм управління.

Міжнародний валютний фонд - спеціалізований орган ООН, створений у 1944 р. для сприяння розвитку міжнародної торгівлі та валютного співро­бітництва.

Міжнародна торгівля - об'єднує зовнішні сектори національних економік. Пов'язана з світовими ринками та регулюється міжнародними економічни­ми організаціями.

Мікро- та макроекономіка - позначення аналізу стану економіки на різ­них рівнях управління - верхніх (усе господарство - макроекономіка) та нижніх (на рівні управління підприємством, фірмою - мікроекономіка).

Монополія - виняткове право виробництва, торгівлі тощо, які належать одній особі, групі осіб або державі.

.Ноу-хау" (знаю як) - система різних знань науково-технічного, економіч­ного, правового характеру, практично необхідних для певної діяльності, але таких, що не стали загальним надбанням. Передавання, обмін і поширення ноу-хау здійснюється на комерційній основі укладанням ліцензійних до­говорів.

Облігація - вид цінного паперу (на пред'явника), за яким її власникові сплачується щорічний доход, розмір якого заздалегідь встановлений у фор­мі певного відсотка до номінальної вартості облігації.

Оборотні кошти - кошти, що постійно перебувають у русі й переносять повністю свою вартість на знову створений продукт.

Олігополія - групова монополія невеликої кількості великих підприємств (фірм), що ведуть між собою переважно нецінову конкуренцію.

Опціон - угода, в якій одна сторона надає іншій право купити або прода­ти фінансовий інструмент (акція, облігація, ф'ючерсний контракт, процентна ставка, іноземна валюта). Інша сторона виплачує певну суму за купівлю або продаж за фіксованою ціною, не беручи на себе зобов'язання здійснити цю угоду.

Оренда - наймання фізичною або юридичною особою у іншої фізичної або юридичної особи майна (основних фондів, землі, підприємства, житлових будинків тощо) у тимчасове користування на певний строк і за певну плату,

Оферта - офіційна письмова комерційна пропозиція, спрямована потен­ційному покупцеві, про продаж товару на певних умовах.

Паблик рилейшнз - сукупність методів та форм відносин, зв'язків з гро­мадськістю. Є складовою частиною реклами та маркетингу.

ПаблисІтІ - процес некомерційного стимулювання попиту на товар чи послугу поширенням позитивної інформації про них у засобах масової ін­формації та серед громадськості.

Парафування - одна з форм підтвердження згоди укладення договору.

Паритет - 1) рівність, однакове становище згоди, укладення договору; 2) рівність, рівноправність господарських суб'єктів бізнесу у договірних стосунках.

Партнерство - 1) юридична форма організації бізнесу; 2) співробітницт­во кількох осіб, що беруть участь у діяльності фірми капіталом та особис­тою працею.

Пасив - 1) частина бухгалтерського балансу, що відображає джерела утворення коштів юридичної особи та призначення їх; 2) перевищення грг шових видатків над доходами; 3) дефіцит платіжного балансу.

Підприємництво - ініціативна діяльність суб'єктів різних форм власності у межах чинного законодавства, що здійснюється під власну фінансову та майнову відповідальність.

Підприємницький бізнес - динамічний елемент бізнесу, що характери­зується самостійною діяльністю з виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг), здійснюється на власний ризик з метою отримання при­бутку (доходу). Розрізняють виробниче, комерційне та фінансове підприєм­ництво.

Платіжна вимога - документ, в якому міститься вимога виробника (по­стачальника) або іншого отримувача платникові про виплату певної суми коштів через банківську установу.

Платіжне доручення - документ, в якому міститься доручення підпри­ємства банку про перерахування (переказ) з його рахунку певної суми на рахунок отримувача (за продукцію, послуги тощо).

Повне товариство - вид господарської організації, коли всі його учасни­ки займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть певну солі­дарну відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном. Діє на основі засновницького договору.

Податок - обов'язковий платіж, що стягується державою або від імені держави з підприємств та населення у встановленому законодавством по­рядку.

Податок на добавлену вартість - частина знов створюваної вартості на кожному етапі випуску товарів (виконання робіт, послуг), що спрямовуєть­ся у бюджет після реалізації їх.

Позика - договір, за яким одна сторона передає у власність або опера­тивне управління іншій стороні гроші або матеріальні цінності, а позичаль­ник зобов'язується повернути одержані суми й цінності на умовах, обумов­лених у договорі.

Поліс страховий - іменний документ (свідоцтво), що підтверджує угоду страхування.

Попит - сукупність платоспроможних потреб населення на споживчі то­вари та послуги.

Презентація - офіційне представлення підприємства, фірми, фонду, виду діяльності тощо перед громадськістю.

Преференція - переваги, особливі пільги у торговельних та митних від­носинах, що взаємно надаються країнами, які домовляються одна одній.

Прибуток - форма додаткової вартості, що виступає як різниця між про­дажною ціною товару та витратами капіталу на його виробництво.

Прибуток засновницький - різниця між сумою цін акцій залежно від їх курсу та сумою капіталу дійсно вкладеного в акціонерне підприємництво.

Приватизація - перетворення державної власності в Інші форми власно­сті продажем, передаванням або їх поєднанням.

Пролонгація - продовження строку дії контракту, угоди, векселя, повно­важень тощо.

Пропозиція - сукупність товарів, що знаходяться на ринку, або здатних бути поставленими туди.

Профіт - прибуток, вигода, доход. Вживається розмовне.

Пул - одна з форм об'єднань бізнесменів, характерна тим, що прибуток всіх учасників надходить до загального фонду, а "отім розподіляється між ними відповідно до заздалегідь встановленої пропорції.

Рантьє - особа, що живе на доходи (відсотки) від грошей, які надаються у позику або на дивіденди від цінних паперів.

Рахунок-фактура - фінансовий документ, яким оформляється торговель­на угода (купівля-продаж). Виставляється продавцем товару його покупцю.

Рекет - вимагання, шантаж, залякування, що застосовується за допомо­гою насильства або погрози його використання.

Реклама - спеціальна Інформація про осіб чи продукцію, яка розповсю­джується в будь-якій формі і в будь-який спосіб з метою прямого або опосе­редкованого одержання прибутку.

Рекламація - заява отримувача товару (робіт, послуг) про те, що поста­чальник не виконує договірних зобов'язань.

Рента - регулярно отримуваний доход з приватної власності, з капіталу, майна, землі.

Ринок- 1) місце торгівлі або сфера товарного обігу, товарообороту; 2) си­стема відносин, що виникають між людьми з приводу купівлі-прсдажу товарів.

Сальдо - різниця між грошовими надходженнями і видатками за певний період часу.

Санкції - вплив на бізнесменів, що порушують умови контрактів та угод.

Сегментація ринку - поділ ринку на окремі сектори (сегменти) за різки­ми ознаками.

Сегмент ринку - сукупність споживачів, що однаково реагують на той самий набір спонукальних стимулів маркетингу.

Сертифікат - свідоцтво, що засвідчує якість (робіт, послуг) фактично по­ставленого товару і його відповідність умовам контракту.

Собівартість продукції - поточні витрати підприємства на виробництво продукції, що відбиваються у грошовій формі.

Спільні підприємства - форма співробітництва партнерів, що об'єднують капітал для здійснення спільної виробничої діяльності, управління та розпо­ділу прибутку пропорційно вкладеному капіталу.

Споживчий бізнес - масове явище у ринкових відносинах. Здійснюється всіма суб'єктами, які вступають у ділові стосунки з приводу угоди купівлі-продажу товарів. Відображує зацікавленість людей у кінцевих результатах виробництва. Є силою, що врівноважує, і стимулом щодо підприємницького бізнесу, змушуючи останній зважати на запити споживачів і сприймати їх як природних рівноправних партнерів по ділових зв'язках.

Спонсор - юридична або фізична особа, що бере на себе фінансове за­безпечення будь-якого заходу.

Стагфляція - стан економіки країни, що характеризується спадом (.*> стоєм) в економіці з одночасною інфляцією.

Статутний фонд (капітал) - сукупність коштів та майна, необхідних для початку та ведення діяльності підприємства.

Субсидія - вид допомоги, як правило, грошової, що надається кому-не-будь державою або юридичною особою без жодних умов.

Суверенітет ділових відносин (стосунків) - означає, що законна діяль­ність суб'єктів бізнесу перебуває під захистом органів влади та управління держави і ніхти не має права втручатися у неї та примусово нав'язувати свої умови здійснення угод.

Тендери - міжнародні торги, що грунтуються на конкурсному розміщен­ні замовлень на устаткування або залучення підрядників для будівництва великих об'єктів з включенням інжинірингових послуг.

Товар - продукт праці (виріб, послуга), що призначений для купівлі-про-дажу і задовольняє потребу підприємств або населення.

Товариство - організаційно-економічна форма підприємства з участю фізичних осіб, що несуть спільну та індивідуальну необмежену відповідаль­ність за результати діяльності.

Товариство з додатковою відповідальністю - вид господарської органі­зації, коли її статутний фонд розділений на дві частини, розміри яких визна­чені засновницькими документами. Граничний розмір відповідальності учасників передбачається засновницькими документами.

Товариство з обмеженою відповідальністю - господарська організація, що створюється на основі угоди між юридичними особами та (або) громадя­нами об'єднанням їх вкладів для досягнення загальних цілей. Учасники то­вариства несуть відповідальність тільки у межах їх внесків.

Торгівля - форма обміну продуктами праці та послугами; процес купів-лі-продажу товарів.

Трейдер - 1) тип біржового репортера, що спеціалізується переважно на торгівлі цінними паперами на фондовій біржі; 2) біржовий спекулянт, що скуповує та продає контракти.

Трудовий бізнес - бізнес громадян, що працюють за наймом.

Факторинг - фінансова операція, згідно з якою „фактор-фірма" купує у своїх клієнтів їх вимоги до контрагентів, протягом 2-3 днів оплачує 70-90 % цих вимог у вигляді авансу, а частину, що залишилася, •- тільки після надходження до клієнта рахунку-оплати.

Фізична особа - суб'єкт цивільного права та бізнесу.

Фірма - загальна назва підприємств первинних господарських ланок у ринковій економіці, що переслідують у своїй діяльності мету отримання прибутку.

Форс-мажор - обставини (пожежа, стихійне лихо, війна, блокада тощо), в разі виникнення яких виконання зобов'язань будь-якою із сторін виявля­ється повністю або частково неможливим.

Форфейтинг - означає перепоступку продавцем права вимоги платежу від покупця за доставлені йому товари або надані послуги.

Франко - умова поставки товарів у міжнародній торгівлі, коли витрати з доставки вантажів до порту (станції, складу) покупця несе продавець. Звичайно включається в ціну товару. Відповідно споживач вивільняється від цих витрат.

Франчайзинг - система договорів, що грунтустьсн на наданні великою фірмою малому підприємству свого фірмового знаку (торговельної марки), послуг з маркетингу, реклами в обмін на зобов'язання підприємства прода­вати продукцію фірми.

Фрахт - плата власників транспортного засобу за перевезення вантажів або пасажирів, а також за відвантаження та розвантаження.

Ф'ючерсна угода - різновид угоди на товарній або фондовій біржі, що пе­редбачає виплату грошової суми за товар, цінні папери, золото, валюту че­рез певний строк після укладення угоди за фіксованою ціною, встановленою у контракті. Основною метою ф'ючерсної угоди є одержання різниці в цінах або курсах акцій, що виникає до ліквідаційного строку (строку завершення угоди).

Хеджування - метод страхування валютного ризику, що використову­ється у банківській, біржовій та комерційній практиці.

Холдинг - різновид акціонерної компанії або корпорації, характерною особливістю якої є володіння контрольним пакетом акцій інших компаній з метою контролю та управління їх діяльністю.

Ціна - грошове вираження вартості уречевленої у товарі праці відособ­лених товаровиробників.

Цінний папір - грошовий документ, пред'явлення якого необхідне для от­римання заздалегідь визначеного за розміром доходу, інших грошових сум або передавання майнових прав.

Чартер - договір фрахтування морського та повітряного судна (його частини); свого роду оренда транспортного засобу на певний рейс або строк.

Чистий доход - прибуток після відрахування витрат (на виробництво та реалізацію) та сплати податків і всіх боргових зобов'язань.

Штраф - покарання у вигляді грошового стягнення, що використовуєть­ся як захід матеріального впливу.

Юридична особа - суб'єкт бізнесу, що відповідає певним вимогам зако­нодавства. Ними можуть бути підприємства, фірми, банки, асоціації тощо, які володіють відособленим майном, ведуть самостійний баланс і від свого імені ведуть бізнес.

Якість продукції - сукупність властивостей (характеристик) продукції, що обумовлюють її здатність задовольнити конкретні особисті та виробничі потреби згідно із своїм призначенням.

Ярмарок - 1) зібрання бізнесменів, організацій бізнесу, окремих комер­сантів та брокерів переважно для оптового продажу і закупівлі товарів за виставленими зразками; 2) виставка зразків товарів, протягом якої здій­снюється укладання договорів на їх продаж.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+