Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Словник термінів (Глосарій)

актив

Ресурс, контрольований підприєм­ством у результаті минулих подій, від якого очікується надходження майбутніх економічних вигід до підприємства

активи сегмента

Всі матеріальні та нематеріальні активи, які можна визначити в кон­кретному сегменті. Активи, що відносяться до двох або більше сегментів, можна розподілити між цими сегментами, якщо для такого розподілу є належна база

активи,
що амортизуються

Активи, які:
а) за очікуванням, будуть викори­стовуватися більше одного обліко­вого періоду;
б) мають обмежений строк корис­ної експлуатації;
в) утримуються підприємством для використання у виробництві, або для постачання товарів чи послуг, для здачі в оренду іншим особам, або для адміністративних цілей

актуарна
теперішня
вартість
обіцяних пенсій

Теперішня вартість очікуваних вип­лат згідно з програмою пенсійного забезпечення існуючим та праців­никам, що вийшли на пенсію, і по­в'язаних з послугами, які вже були надані

акції в обігу

Акції інші, ніж "власні викуплені" акції компанії

амортизація

Систематичний розподіл суми ак­тиву, що амортизується, протягом очікуваного строку його корисної експлуатації

ассоційована компанія

Підприємство, в якому інвестор має суттєвий вплив і яке не є ні дочір­нім, ні спільним підприємством ін­вестора

базисний прибуток на акцію

Сума чистого прибутку за період, яка відноситься до утримувачів зви­чайних акцій, поділена на серед­ньозважену кількість звичайних акцій, які знаходяться в обігу про­тягом періоду

балансова вартість

Сума, за якою актив включається до балансу після вирахування будь-якої суми накопиченої амортизації

банк

Фінансова установа, одним з ос­новних видів діяльності якої є прий­няття депозитів та позичання кош­тів з метою кредитування або інве­стування і на яку поширюється дія банківського або подібного законо­давства

безперервність

Підприємство, як правило, розгляда­ється як діюче, тобто таке, що про­довжуватиме свою діяльність в недалекому майбутньому. Припу­скається, що підприємство не має ні наміру, ні необхідності ліквідувати або суттєво скоротити свою діяль­ність

безповоротні позики

Позики, які позикодавець надає, відмовляючись від права на їх пога­шення за певними попередньо ви­значеними умовами

будівельний контракт

Контракт, спеціально укладений на спорудження одного активу або комбінації активів, які тісно пов'­язані між собою або взаємозалежні за умовами їх проектування, техно­логії та функціонування чи за їх кінцевим призначенням і викори­станням

валові інвестиції в оренду

Сукупна сума мінімальних орен­дних платежів згідно з договором про фінансову оренду з точки зору орендодавця та будь-якої негаран-тованої ліквідаційної вартості, на­рахованої орендодавцю

валюта звітності

Валюта, яка використовується при поданні фінансової звітності

валютний курс

Коефіцієнт обміну двох валют

валютний ризик

Ціновий ризик: ризик того, що вартість фінансового інструмента буде коливатися внаслідок змін курсу обміну валют

варант

Фінансовий інструмент, який надає його утримувачам право на прид­бання звичайних акцій

вартість погашення

Недисконтоваїїі суми грошових коштів або їх еквівалентів, які, як очікується, будуть сплачені дчя по­гашення зобов язань у ході зви­чайної діяльності підприємства

вартість
поточних послуг

Витрати підприємства згідно з програмою пенсійного забезпечення на оплату послуг, наданих протягом поточного періоду працівниками підприємства, що є учасниками програми

вартість придбання

Сума виплачених грошових кош­тів чи їх еквівалентів або справед­лива вартість па дату обміну ін­ших компенсацій за придбання, наданих покупцем в обмін на кон­троль за чистими активами іншого підприємства, плюс будь-які ви­трати, які безпосередньо відно­сяться до п ридбання

вартість
раніше наданих послуг

Витрати підприємства за програ­мою пенсійного забезпечення на послуги, надані протягом поперед­ніх періодів працівниками підпри­ємства, іііо є учасниками програ­ми, в результаті: а) запровадження програми пенсій­ного забезпечення або б) внесення змін та доповнень до такої програми

вартість реалізації

Сума грошових коштів або їх екві­валентів, яку можна було б отри­мати на поточний момент шляхом продажу активу в ході звичайної реалізації

визнання

Процес включення до балансу або до звіту про прибутки та збитки статті, яка відповідає визначенню елементі та задовольняє наведеним нижче критеріям визнання:
а) існує ймовірність надходження до підприємства або вибуття з нього будь-якої майбутньої економічної вигоди, пов'язаною із статтею;
б) стаття має собівартість або вар­тість, яка може бути достовірно ви­значена

винагороди, пов'язані з орендованим активом

Очікування прибуткової діяльності протягом економічного строку екс­плуатації активу та прибутку від зростання вартості активу або реа­лізації ліквідаційної вартості

витрати на позики

[ Витрати на сплату відсотків або ін­ші витрати, понесені підприємст­вом у зв'язку з запозиченням кош­тів

витрати на придбання

Усі: ціна придбання, мита на ввіз та інші податки (окрім тих, що зго­дом повертаються підприємству по­датковими органами), а також вит­рати на транспортування, роботи з навантаження і розвантаження та інші витрати, безпосередньо пов'­язані з придбанням будь-якої оди­ниці виробу. Торговельні знижки, інші знижки та інші подібні їм статті вираховуються при визна­ченні витрат на придбання

витрати на розробки

Усі витрати, які безпосередньо від­носяться до діяльності з розробок або які можуть бути обгрунтовано віднесені до такої діяльності

відстрочені податкові активи

Суми податків па прибуток, що пцпягають відшкодуванню в май­бутніх періодах відповідно до
а) тимчасових різниць що не під-чягають оподаткуванню,
б) перенесення невикористаних по­даткових збитків
в) перенесення невикористаних по­даткових пільг

відстрочені податкові зобов'язання

Суми податків на прибуток що піддягають сплаті в майбутніх пері одах відповідно до оподатковува­них тимчасових різниць

власний капітал

Заіишкова частка в активах під приємства після вирахування всіх його зобов'язань

власні викуплені акції

Акції компанії, які буїи придбані компанією емітентом або консош дованою дочірньою компанією і б юридичне доступними дчя повтор ного випуску або продажу

внутрішньо-групові альдо або операції

Сальдо або операції між
а) материнською компанією та п дочірніми підприємствами,
б) дочірнім підприємством та його материнською компанією або ін­шими дочірніми иідприємсівами групи

галузеві сегменти

Компонент підприємства, які мож на визначити, кожний з яких виго-товчяє певну продукцію чи надає певні посіуги або річні групи по­дібної продукції чи послуг в першу черіу споживачам за межами цього підприємства

гарантовані пенсії

Пенси, право на отримання яких, зидно з умовами програми пенсій­ного забезпечення, не залежить від подальшого строку роботи

географічні сегменти

Компоненти підприємства, які мож­на визначити і які здійснюють опе­рації в окремих країнах або групах країн у межах певних географіч­них регіонів, які можна визначити, виходячи з певних обставин під­приємства

гіперінфляція

Купівельна спроможність грошей зменшується настільки, що порів­няння сум, отриманих від операцій та інших подій, що відбуваються у різні проміжки часу, навіть у той самий звітний період, вводить в оману.
Показником гіперінфляції є харак­теристики економічного середови­ща в країні, які включають наступ­не, але не обмежуються ним:
а) основна маса населення віддає перевагу збереженню своїх матері­альних цінностей у формі немоне-тарних активів або у відносно ста­більній іноземній валюті. Суми, отримані у національній валюті, негайно інвестуються для збере­ження купівельної спроможності;
б) основна маса населення розгля­дає грошові суми не в національ­ній грошовій одиниці, а у відносно стабільній іноземній валюті. Ціни можуть також наводитися у цій валюті;
в) продаж та придбання в кредит здійснюється за цінами, які компен­сують очікувану втрату купівель­ної спроможності протягом пері­оду кредиту, навіть якщо цей пері­од є коротким;
г) ставки відсотка, заробітна плата та ціни індексуються;
д) кумулятивний темп інфляції за період трьох років наближається до 100% або перевищує цей рівень

гранти, пов'язані з активами

Державні гранти, основною умо­вою надання яких є те, що підпри­ємство, яке відповідає критеріям надання грантів, купує, будує або іншим способом набуває довго­строкові активи. Можуть визнача­тися також додаткові умови, які обмежують тип чи місце розмі­щення активів або періоди, протя­гом яких активи слід придбати чи утримувати

гранти, пов'язані з доходом

Державні гранти, інші, ніж гранти, які пов'язані з активами

грошові кошти

Готівка в касі і депозити до запи­тання

грошові потоки

Надходження та вибуття грошових коштів і їх еквівалентів

група

Материнська компанія і всі її дочір­ні підприємства

гудвіл

Будь-яке перевищення вартості придбання над часткою покупця у справедливій вартості придбаних активів та зобов'язань, які підляга­ють визначенню на дату обмінної операції

дата придбання

Дата, на яку контроль за чистими активами і діяльністю підприємства, що купується, фактично переходить до покупця

держава

Уряд, урядові установи та подібні структури, незалежно від того, чи є вони місцевими, загальнодержав­ними або міжнародними

державна допомога

Захід уряду, розроблений для на­дання економічних пільг, визначе­них конкретно для одного підприєм­ства або групи підприємств, які від­повідають певним якісним крите­ріям

державні гранти

Допомога держави у формі пере­дачі ресурсів підприємству в обмін па минуле або майбутнє дотри­мання певних умов, які пов'язані з основною діяльністю підприємства. Вони не поширюються на такі фор­ми державної допомоги, які не мо­жуть мати достовірно визначеної вартості, а також на операції з державою, які не можна відрізнити від звичайних торговельних опера­цій підприємства

дилерські цінні папери

Ринкові цінні папери, які купують­ся і утримуються з метою їх пере­продажу в короткий строк

дивіденди

Розподіл прибутку власникам ін­вестицій у капітал пропорційно до їх внесків капіталу певного класу

довгострокова інвестиція

Інвестиція інша, ніж поточна інве­стиція

доречність

Інформація є доречною, якщо вона впливає на економічні рішення ко­ристувачів шляхом надання допо­моги в оцінці ними минулих, ни­нішніх чи майбутніх подій або ж вона допомагає їм підтвердити чи виправити їх минулі оцінки

дослідження

Дослідження, здійснювані вперше даним підприємством, згідно з планом для отримання і розуміння нових наукових і технічних знань

достовірність

Інформація має якість достовірно­сті, коли вона вільна від суттєвих помилок та упередженості і кори­стувачі можуть покластися на неї тою мірою, якою вона відображає або, як очікується, буде відобра­жати дійсний стан справ

дохід сегмента

Дохід, який відноситься безпосе­редньо до сегмента, або відповідна частина доходу, яку можна розпо­ділити на сегмент за обгрунтова­ною основою і яку отримують від операцій зі сторонами, що не вхо­дять до даного підприємства, а та­кож сторонами, що входять до ін­ших сегментів того ж підприємства

дохід

Збільшення економічних вигід про­тягом облікового періоду у вигляді надходження чи збільшення корис­ності активів або у вигляді змен­шення зобов'язань, результатом чо­го є збільшення власного капіталу, за винятком збільшення, пов'яза­ного з внесками учасників

дохід

Валове надходження економічних вигід протягом певного періоду, яке виникає в ході звичайної діяльності підприємства, коли власний капі­тал зростає в результаті цього припливу, а не в результаті внесків учасників капіталу

дочірнє підприємство

Підприємство, яке контролюється іншим підприємством (відомим як материнська компанія)

еквіваленти грошових коштів

Короткострокові, високоліквідні ін­вестиції, які вільно конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик змі­ни вартості

екстраординарні статті

Дохід або витрати, які виникають у результаті подій чи операцій, що чітко відрізняються від звичайної ді­яльності підприємства, а значить не очікується, що вони повторюва­тимуться часто або регулярно

забезпечення

Теперішнє зобов'язання, яке відпо­відає решті визначення зобов'язан­ня, навіть якщо його сума має бути попередньо оцінена

закордонна господарська одиниця

Дочірнє підприємство, асоційована компанія, спільне підприємство або відділення підприємства, що звітує, діяльність яких базується або здій­снюється в іншій країні, ніж країна підприємства, що звітує

закордонне підприємство

Закордонна господарська одиниця, діяльність якої не є частиною діяль­ності підприємства, що звітує

запаси

Активи, які:
а) утримуються для продажу за умов звичайної господарської ді­яльності;
б) знаходяться в процесі вироб­ництва для такого продажу;
або
в) існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для спожи­вання у виробничому процесі або при наданні послуг.
Запаси включають товари, що бу­ли придбані та зберігаються для пе­репродажу, наприклад товари, при­дбані підприємством роздрібної торгівлі та призначені для перепро­дажу, або землю та іншу нерухо­мість для перепродажу.
Запаси також включають готову вироблену продукцію або незавер­шене виробництво підприємства і основні та допоміжні матеріали, призначені для використання у про­цесі виробництва. У випадку під­приємства, що надає послуги, за­паси включають витрати з надання послуг, для яких підприємство ще не визнало відповідний дохід

збитки

Зменшення економічних вигід, що за своєю суттю не відрізняються від інших витрат

зв'язані сторони

Сторони вважаються зв'язаними, якщо одна сторона має можливість контролювати іншу, або здійсню­вати суттєвий вплив на прийняття фінансових та операційних рішень іншою стороною

звичайна акція

Інструмент власного капіталу, який має нижчий статус, ніж всі інші класи інструментів власного капі­талу

звичайна діяльність

Будь-яка діяльність, що здійсню­ється підприємством як складник його господарської діяльності, а та­кож супутня діяльність, яка забез­печує цю діяльність або виникає через неї

зворотне придбання

Придбання, коли підприємство от­римує у власність акції іншого під­приємства, але в межах обмінної операції випускає достатню кіль­кість акцій з правом голосу як ком­пенсацію для передачі контролю за об'єднаним підприємством тим власникам підприємства, акції яких були придбані

згортання, юридичне право

Юридичне, визначене контрактом або іншим чином право дебітора гасити чи інакше вилучати всю або частину суми до сплати кредитору шляхом заліку цієї суми з сумою до сплати від кредитора

зменшення корисності

Коли сума очікуваного відшкоду­вання зменшується нижче балансо­вої вартості

змінні виробничі накладні витрати

Ті непрямі витрати на виробництво, що змінюються прямо або майже прямо пропорційно обсягу вироб­ництва, такі як витрати на непрямі матеріали та непрямі витрати на оплату праці

зобов'язання
 (liability)

Теперішня заборгованість підпри­ємства, що виникає внаслідок ми­нулих подій, від погашення якої очікується вибуття ресурсів з під­приємства, котрі втілюють у собі майбутні економічні вигоди

зобов'язання (obligation)

Обов'язок чи відповідальність діяти або робити певним чином. Зобов'­язання можуть мати юридичну силу внаслідок контрактних зобов'язань або статутних вимог. Але зобов'­язання також виникають у резуль­таті повсякденної ділової практики, традиції та бажання підтримувати добрі ділові стосунки або діяти справедливо

зрозумілість

Інформації, що подається у фінан­сових звітах, має якість зрозумі­лості, якщо вона є вичерпною для користувачів, які мають відповідні знання з бізнесу, економічної діяль­ності та бухгалтерського обліку і прагнуть вивчати інформацію з достатньою ретельністю

інвестиційна власність

Інвестиція у землю або будівлі, які в основному не зайняті або не вико­ристовуються в операціях підпри­ємством-інвестором чи іншим під­приємством тієї ж групи, що й підприємство-інвестор

інвестиційна діяльність

Придбання і продаж довгостроко­вих активів, а також інших інве­стицій, які не є еквівалентами гро­шових коштів

інвестиційні
цінні папери

Цінні папери, які купуються та ут­римуються з метою одержання при­бутку або приросту капіталу; як правило, їх утримують до строку погашення

інвестиція

Актив, утримуваний підприємст­вом з метою приросту капіталу че­рез розподіл доходу (наприклад відсотків, роялті, дивідендів та рен­ти), для збільшення вартості капі­талу або інших вигід для підприєм­ства-інвестора, наприклад, отрима­них завдяки торговельним відноси­нам

інвестор у спільне підприємство

Сторона, яка є учасником спільного підприємства і не здійснює спіль­ний контроль за спільним підпри­ємством

іноземна валюта

Валюта, інша, ніж валюта звітності підприємства

інструмент капіталу

Будь-який контракт, який засвідчує залишкову частку в активах під­приємства після вирахування всіх його зобов'язань

історична собівартість

Активи відображаються за сумою сплачених грошових коштів чи їх еквівалентів або за справедливою вартістю компенсації, виданої, щоб придбати їх, на момент їх прид­бання. Зобов'язання відображають­ся за сумою надходжень, отриманих в обмін на зобов'язання або, за де­яких інших обставин (наприклад податки на прибуток), за сумами грошових коштів чи їх еквівален­тів, що, як очікується, будуть спла­чені з метою погашення зобов'я­зання під час звичайної діяльності підприємства

капітал

Згідно з фінансовою концепцією капіталу, такого як інвестовані кош­ти або інвестована купівельна спро­можність, це чисті активи або вла­сний капітал підприємства. Фінан­сова концепція капіталу прийнята більшістю підприємств.
Згідно з фізичною концепцією ка­піталу, такого як виробнича потуж­ність, це продуктивність підприєм­ства, основана, наприклад, на оди­ницях продукції за день

капіталізація

Визнання витрат як частини собі­вартості активу

клас активів

Групування активів, однакових за характером та способом викори­стання у діяльності підприємства

консолідовані фінансові звіти

Фінансові звіти групи, подані як фінансові звіти єдиного підприєм­ства

контракт з фіксованою ціною

Контракт, за яким підрядник пого­джується з фіксованою ціною кон­тракту або з фіксованою ставкою на одиницю кінцевої продукції і який у деяких випадках підлягає дії застереження про змінні ціни

контракт з ціною "витрати плюс"

Будівельний контракт, за яким під­ряднику відшкодовуються допусти­мі або іншим чином визначені ви­трати, плюс відсотки від суми цих витрат або фіксована винагорода

контракт

Угоду між двома або кількома сто­ронами з чітко визначеними еко­номічними наслідками, яких сторо­ни майже не можуть уникнути (як­що взагалі мають). Це відбувається, як правило, тому, що закон вимагає здійснення такої угоди. Контракти можуть набирати різноманітних форм

контроль

Повноваження керувати фінансо­вою та операційною політикою під­приємства з метою одержання вигід від його діяльності

контролюючий учасник

Сторона, яка є учасником спіль­ного підприємства і здійснює спіль­ний контроль за цим спільним під­приємством

коригування на основі набутого досвіду

Коригування, яке виникає в резуль­таті різниці між попередніми акту-арними припущеннями щодо май­бутніх подій та подіями, що фак­тично мали місце

кредитний ризик

Ризик того, що одна сторона кон­тракту про фінансовий інструмент не зможе викопати зобов'язання і буде причиною виникнення збитків іншої сторони

курс при закритті

Курс "спот" обміну двох валют на дату балансу

курсова різниця

Різниця, яка є наслідком відобра­ження в звітності однієї і тієї ж кількості одиниць іноземної валю­ти у валюті звітності при різних курсах обміну

ліквідаційна вартість

Чиста сума, яку підприємство очі­кує отримати за актив по закін­ченні строку його корисної експлу­атації після вирахування очікуваних витрат па вибуття

ліквідність

Наявність достатніх коштів для за­безпечення зняття депозитних вкла­дів та інших фінансових зобов'язань згідно з їх строками

ліквідність підприємства

Спроможність підприємства здій­снювати повсякденну діяльність без фінансових труднощів

ЛІФО ("останнє надходження— перший видаток")

Припущення, що одиниці запасів, які були придбані або вироблені ос­танніми, продаються першими, і в результаті одиниці, які залишаються в запасах на кінець періоду, є ти­ми, що були придбані або вироб­лені першими

майбутня економічна вигода

Потенціал, який може сприяти над­ходженню, прямо або непрямо, гро­шових коштів і їх еквівалентів до підприємства. Потенціал може бу­ти виробничим, тобто частиною го­сподарської діяльності підприєм­ства. Він також може набирати форми конвсртованості у грошові кошти чи їх еквіваленти або спро­можності зменшувати відплив гро­шових коштів, наприклад, коли аль­тернативний виробничий процес змен­шує витрати на виробництво

материнська компанія

Підприємство, яке має одне або кілька дочірніх підприємств

метод "собівартість плюс"

Метод ціноутворення, згідно з яким до суми собівартості, яку визначає постачальник, додається відповідна націнка

метод поетапного виконання робіт

Метод, за яким дохід від контракту зіставляють з витратами за контра­ктом, понесеними у процесі досяг­нення певного етану завершення, що призводить до відображення у зві­тах доходів, витрат та прибутку, які можна віднести на завершену ча­стину робіт

метод середньо­зваженої собівартості

За цим методом собівартість кож­ної одиниці визначається з серед­ньозваженої собівартості подібних одиниць на початок періоду та со­бівартості подібних одиниць, що були придбані або вироблені про­тягом періоду. Середнє значення може бути обчислено на періо­дичній основі чи з отриманням кожної додаткової партії товару залежно від обставин, що склалися на підприємстві

метод собівартості

Метод обліку інвестицій, згідно з яким інвестиція відображається за собівартістю. Звіт про прибутки та збитки відображає прибуток від інвестиції лише тою мірою, якою інвестор одержує частку акуму­льованого чистого прибутку об'єк­та інвестування, що виникає після дати придбання

метод участі в капіталі

Метод обліку, згідно з яким інве­стиція (частка участі в спільно кон­трольованому підприємстві) пер-вісно відображається за собіварті­стю, а потім коригується відповідно до зміни частки інвестора (кон­тролюючого учасника) в чистих активах об'єкта інвестування (спі­льно контрольованого підприєм­ства) після придбання. Звіт про прибутки та збитки відображає частку інвестора (контролюючого учасника) в результатах діяльності об'єкта інвестування (спільно кон­трольованого підприємства)

методи
оцінки
нарахованих пенсій

Методи актуарної оцінки, що визначають витрати на пенсійне забезпечення па основі послуг, наданих працівниками станом на дату актуарної оцінки

методи
оцінки
прогнозованих пенсій

Методи актуарної оцінки, що ви­значають витрати на пенсійне за­безпечення на основі послуг як наданих, так і тих, що надавати­муться працівниками станом на дату актуарної оцінки

мінімальні орендні платежі

Платежі протягом строку оренди, які здійснюються орендарем або можуть здійснюватися орендарем протягом строку оренди (за винятком варто­сті послуг та податків, що підля­гають сплаті орендодавцем і які повинні відшкодуватися орендодав­цю), а також:
а) з боку орендаря будь-які суми, га­рантовані орендарем або стороною, пов'язаною з орендарем;
або
б) з боку орендодавця будь-яка лікві­даційна вартість, гарантована орен­додавцю, або:
і) орендарем;
іі) стороною, пов'язаною з оренда­рем,
або
ііі) незалежною третьою стороною, здатною з фінансової точки зору забезпечити цю гарантію.
Проте, якщо орендар має право ви­бору придбати актив за ціною, що, як очікується, буде нижче за спра­ведливу вартість на дату, коли ви­бір може бути здійсненим, і достат­ньою для обгрунтованої впевнено­сті, на початку оренди, в тому, що вибір буде здійсненим, тоді міні­мальні орендні платежі включають мінімальні суми орендних внесків, які підлягають сплаті протягом стро­ку оренди, та плату, яка необхідна для здійснення такого права вибору на придбання

монетарні статті (монетарні фінансові активи та монетарні фінансові зобов'язання; монетарні фінансові інструменти)

Утримувані гроші, а також активи (фінансові активи) та зобов'язання (фінансові зобов'язання), які мають бути отримані або сплачені у фік­сованій або визначеній сумі гро­шей

невідмовна оренда

Оренда, що анулюється лише за наявності таких умов:
а) при виникненні віддаленої не­передбаченої події;
б) з дозволу орендодавця;
в) якщо орендар укладає нову оре­ндну угоду на той же або еквіва­лентний актив з тим же орендо­давцем;
г) або після сплати орендарем до­даткової суми, яка з самого початку свідчить про прийнятність про­довження строку оренди

негарантована ліквідаційна вартість

Та частина ліквідаційної вартості зданого в оренду активу (оцінена на початку строку оренди), про­даж якого орендодавцем не гаран­тується або гарантується лише сто­роною, пов'язаною з орендодавцем

негативний гудвіл

Будь-яке перевищення на дату об­мінної операції частки покупця у справедливій вартості придбаних активів та зобов'язань, які підля­гають визначенню, понад вартість придбання

незароблений фінансовий дохід

Різниця між валовими інвестиціями орендодавця в оренду та їх тепе­рішньою вартістю

нейтральність

Неупередженість інформації, яка міститься у фінансових звітах

непередбачена орендна плата

Сума орендної плати, що не є фік­сованою, а базується на будь-якому іншому факторі, ніж фактор часу (наприклад на відсотку продажу, обсягу використання, індексах цін, ринковій ставці відсотка)

непередбачена подія

Обставина або ситуація, у яких кін­цевий результат, прибуток або зби­тки, буде підтверджено тільки після того, як відбудеться або не відбу­деться одна чи кілька невизначених майбутніх подій

непрямий метод звітування про рух грошових коштів від операційної діяльності

За таким методом, чисті прибутки чи збитки коригуються відповідно до впливу операцій негрошового характеру, будь-яких відрахувань або нарахувань минулих чи май­бутніх надходжень або виплат гро­шових коштів щодо операційної діяльності, а також відповідно до статей доходу або витрат, пов'я­заних з рухом грошових коштів від інвестиційної або фінансової діяль­ності

нефондова програма пенсійного забезпечення

Програма пенсійного забезпечення, згідно з якою підприємство зберігає за собою зобов'язання щодо виплати пенсій згідно з програмою без ство­рення окремого фонду

нормальна потужність виробничого устаткування

Очікуваний рівень виробництва, який може бути досягнутий у серед­ньому протягом певної кількості періодів або сезонів за звичайних обставин, якщо взяти до уваги па­діння потужності, що виникає в ре­зультаті запланованого обслугову­вання виробництва

об'єднання компаній

Об'єднання окремих підприємств в одну господарську одиницю в ре­зультаті приєднання одного під­приємства до іншого або отримання контролю одним підприємством над чистими активами та діяльністю ін­шого підприємства

об'єднання інтересів

Об'єднання компаній, при якому акціонери об'єднуваних компаній об'єднують контроль за всіма або фактично за всіма своїми чистими активами та діяльністю з метою до­сягнення подальшого спільного роз­поділу ризиків і вигід від об'єд­наного підприємства таким чином, що жодна зі сторін не може бути визначена як покупець

обачність

Дотримання певної обережності при формуванні судження, необхідного при оцінці за умов непевності, та­ким чином, щоб активи або дохід не були завищені, а зобов'язання чи витрати — занижені

облікова політика

Конкретні принципи, основи, до­мовленості, правила та процедури, прийняті підприємством для скла­дання та подання фінансових зві­тів

обліковий прибуток

Чистий прибуток або збиток за період до вирахування податкових витрат

операційна діяльність

Основна діяльність підприємства, яка приносить дохід, а також інші види діяльності, які не є інвести­ційною або фінансовою діяльністю

операційна оренда

Будь-яка інша оренда, крім фінан­сової

операційний цикл підприємства

Середній проміжок часу між прид­банням матеріалів для виробництва та кінцевою реалізацією продукції за грошові кошти

операція в іноземній валюті

Операція, яка визначається в іно­земній валюті або потребує роз­рахунків в іноземній валюті

операція зі зв'язаною стороною

Обмін ресурсами або зобов'язання­ми між зв'язаними сторонами неза­лежно від того, чи призначається ціна

оподаткований прибуток (податковий збиток)

Прибуток (збиток) за період, ви­значений відповідно до правил, встановлених податковими органа­ми, згідно з якими податки на при­буток підлягають сплаті (відшкоду­ванню)

оподатковані тимчасові різниці

Тимчасова різниця, яка при визна­ченні суми оподаткованого прибут­ку (податкового збитку) майбутніх періодів, призводить до виникнення сум, що підлягають оподаткуванню, коли балансова вартість активу або зобов'язання відшкодовується чи компенсується

опціон

Фінансовий інструмент, який надає його утримувачам права на прид­бання звичайних акцій

оренда

Угода, згідно з якою орендодавець передає орендарю за орендну плату право користування активом протя­гом погодженого терміну

основна угода про взаємну компенсацію зобов'язань з однаковими строками

Угода, яка забезпечує для підприєм­ства, що здійснює багато операцій з фінансовими інструментами з од­ним партнером, одноразове пога­шення на основі нетто-заборгова­ності за всіма фінансовими інстру­ментами, які підпадають під дію угоди, у випадку невиконання або закінчення строку дії будь-якого одного контракту

основні засоби

Матеріальні активи, які:
а) утримуються підприємством для використання у виробництві або по­стачанні товарів та наданні послуг, оренди іншим, або для адміністра­тивних цілей;
б) будуть використовуватися, як очі­кується, протягом більш ніж одного періоду

оцінка

Процес визначення грошових сум, за якими мають визнаватися і відоб­ражатися елементи фінансових зві­тів у балансі та в звіті про прибут­ки й збитки

первісні фінансові інструменти

Фінансові інструменти, такі як де­біторська і кредиторська заборго­ваність та цінні папери, які надають право власності і не є похідними фінансовими інструментами

переоцінена
сума активу

Справедлива вартість активу на дату переоцінки, мінус сума будь-якої подальшої накопиченої амор­тизації

переоцінка

Перерахунок активів та зобов'­язань

перспективне застосування

Застосування нової облікової полі­тики до подій та операцій, які від­буваються після дати зміни обліко­вої політики

підприємство,
що звітує

Підприємство, яке має користу­вачів, котрі використовують фі­нансові звіти як основне джерело фінансової інформації про це під­приємство

підхід на основі загальної купівельної спроможності

Перегляд деяких або всіх статей фінансових звітів з урахуванням змін загального рівня цін

підхід на основі поточної собівартості

Загалом, це методи, які використо­вують відновлювану собівартість як первісну основу вимірювання. Од­нак якщо відновлювана собівартість перевищує і чисту вартість реалі­зації, і теперішню вартість, то за основу вимірювання беруть більшу з цих двох величин

плато­спроможність

Наявність грошових коштів упро­довж більшого періоду часу для вчасного виконання фінансових зо­бов'язань

податкова база активу або зобов'язання

Сума, яка використовується з ме­тою оподаткування цих активів чи зобов'язань

податкові витрати (податковий дохід)

Загальна сума, що включається до визначення чистого прибутку або збитку за певний період, відповід­но до поточних податків та від­строчених податків. Податкові ви­трати (податковий дохід) включа­ють у себе поточні податкові вит­рати (поточний податок на при­буток) та відстрочені податкові ви­трати (відстрочений податок на при­буток)

події,які відбуваються після дати балансу

Ті події, сприятливі чи несприятли­ві, які відбуваються в період між датою балансу і датою затвердження фінансових звітів до випуску. Мо­жна визначити два типи подій:
а) ті, що свідчать про обставини, які існували на дату балансу;
б) ті, що вказують на обставини, які виникли після дати балансу

постійні виробничі накладні витрати

Ті непрямі витрати на виробництво, які залишаються відносно незмін­ними, незалежно від обсягу вироб­ництва, серед них амортизація та утримання будівель і обладнання за­воду, а також витрати на управління й адміністративні витрати заводу

постійні різниці

Різниці між оподатковуваним при­бутком та обліковим прибутком за певний період, які виникають у по­точному періоді і не сторнуються в наступних періодах

потенційна звичайна акція

Фінансовий інструмент або інший контракт, який може надати право його утримувачу па звичайні акції

поточна інвестиція

Інвестиція, що легко реалізується за своїм характером та призначається для утримання протягом не більше одного року

поточна собівартість

Сума грошових коштів або їх екві­валентів, яка була б сплачена в разі придбання такого ж або еквівалент­ного активу па поточний момент.
Недисконтована сума грошових коштів або їх еквівалентів, яка була б необхідна для погашення зобов'­язання па поточний момент

поточний податок

Сума податків на прибуток за пе­ріод, пю підлягають сплаті (відшко­дуванню) щодо оподаткованого при­бутку (податкового збитку) за пе­вний період

поточні активи

Активи, які будуть реалізовані у близькому майбутньому.
Серед статей, що включаються до складу поточних активів, повинні бути:
а) залишки грошових коштів у ка­сі та на банківському рахунку, які доступні для поточних операцій. Залишки коштів у касі та на бан­ківському рахунку, використання яких для поточних операцій підля­гає обмеженням, слід включати як поточний актив, тільки якщо три­валість обмежень лімітується стро­ком зобов'язання, що було класи­фіковане як поточне зобов'язання або якщо обмеження втрачає чин­ність протягом одного року;
б) цінні папери, які не призначені для зберігання і можуть бути легко реалізовані;
в) торговельна та інша дебіторська заборгованість, яка, як очікується, може бути реалізованою протягом одного року, починаючи з дати балансу. Торговельна дебіторська заборгованість може бути вклю­чена в цілому до поточних активів у разі розкриття суми, яка, як очі­кується, не буде реалізована протя­гом одного року;
г) запаси;
д) авансові виплати на придбання поточних активів;
е) витрати майбутніх періодів, які, як очікується, будуть використані протягом одного року, починаючи з дати балансу

поточні зобов'язання

Зобов'язання, які будуть ліквідовані в близькому майбутньому.
Серед статей, які включаються до складу поточних зобов'язань, повин­ні бути зобов'язання, що підлягають сплаті на вимогу кредитора, а та­кож ті частини наступних зобов'­язань, які, як очікується, будуть лік­відовані протягом одного року, по­чинаючи з дати балансу:
а) позики банків та інші позики. Якщо позика підлягає сплаті згідно з графіком сплати, що узгоджений з кредитором, вона може бути кла­сифікована відповідно до цього гра­фіка, незважаючи на право кре­дитора вимагати поточні виплати у поточному періоді;
б) поточну частину довгострокових зобов'язань, якщо підприємство не має наміру рефінансувати зобов'­язання на довгостроковій основі і є обгрунтована впевненість, що під­приємство буде спроможним це зро­бити;
в) торговельні зобов'язання та нара­ховані витрати;
г) забезпечення податків, що підля­гають сплаті;
д) дивіденди, що підлягають сплаті;
е) доходи майбутніх періодів та аі»ап-сн від замовників;
є) нарахування щодо непередбаче­них подій

похідні фінансові інструменти

Фінансові інструменти, наприклад фінансові опціони, ф'ючерсні та форвардні контракти, відсоткові та валютні свопи, які створюють права і зобов'язання, що ведуть до пере­дачі між сторонами даного інстру­мента одного чи декількох фінан­сових ризиків, властивих основ­ному первісному фінансовому ін­струменту. Похідні інструменти не призводять до передачі основного первісного фінансового інструмен­та після вступу контракту в силу, і така передача необов'язково має місце після закінчення дії контрак­ту

початок строку оренди

Дата, яка наступає раніше: дата орендної угоди або дата прийняття сторонами зобов'язання щодо ос­новних положень угоди

превалювання сутності над формою

Принцип, згідно з яким операції

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+