Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

ТЕСТИ

1. За яких умов характер попиту на додаткові послуги готелю є еластичним?

1) Темп зростання попиту відповідає темпу зниження цін.

2) При зростанні ціни обсяг попиту знижується на необмежену величину.

3) Темп зростання попиту перевищує темп зростання ціни.

 

2. За яких умов характер попиту на послуги готелю є одинично еластичним?

1) Попит зростає більш високими темпами, ніж знижується ціна.

2) При зростанні ціни попит знижується на необмежену величину

3) Темп зростання попиту відповідає темпу зростання ціни.

 

3. За яких умов характер попиту на послуги готелю є нееластичним?

1) Попит зростає меншими темпами, ніж знижується ціна.

2) Темп зниження попиту менший, ніж темп зростання ціни.

3) При зниженні ціни обсяг попиту зовсім не змінюється.

 

4. Якщо будь-яка кількість послуг реалізується за однаковою ціною, то попит на цю послугу є:

1) досконало еластичним;

2) нееластичним;

3) одинично еластичним.

 

5. Якщо ціна на послугу нееластичного попиту зросла з 0,5 до 0,8 грн., то обсяг доходу готелю:

1) скоротиться;

2) зросте;

3) залишиться незмінним.

 

6. Оптимальний обсяг діяльності підприємства визначається рівністю:

1) АVС=ТFС;

2) МС=АVС;

3) МС=АТС.

7. Згідно з теорією трудової вартості об'єктивною основою визначення ціни товару є:

1) суспільна вартість товару;

2) співвідношення попиту і пропозиції на товар;

3) ринкова вартість товару.

 

8. Який вид зв'язку між ціною на додаткову послугу й попитом на цю послугу є характерним для закону попиту:

1) прямий;

2) зворотний;

3) немає зв'язку.

 

9. Якщо товари змінюють один одного (є товарами-субститутами), то зростання ціни на перший викличе:

1) падіння попиту на другий;

2) підвищення попиту на другий;

3) не призведе до зміни попиту на другий товар.

 

10. Ціна пропозиції на ринку чистої конкуренції — це:

1) мінімальна ціна, за якою послуга може бути запропонована

на ринку;

2) максимальна ціна, за якою послуга може бути запропонована

на ринку;

3) середня ціна, яка склалася на ринку.

 

11. Об'єктивною основою максимальної ціни послуги є:

1) повна собівартістю  її виробництва й реалізації;

2) ціни на аналогічні послуги конкурентів;

3) платоспроможний попит покупців.

 

12. Мінімальна ціна на послугу розміщення у готелі визначається:

1) експлуатаційною собівартістю послуги;

2) повною собівартістю виробництва й реалізації послуги;

3) цінами на аналогічні послуги конкурентів;

4) платоспроможним попитом покупців.

 

13.Торговельна надбавка в складі регульованої роздрібної ціни товару встановлюється до:

1) роздрібної ціни товару;

2) ціни посередника;

3) відпускної ціни виробника.

14. Граничний рівень рентабельності застосовується як інструмент

формування:

1) фіксованої ціни;

2) регульованої ціни;

3) вільної ціни.

 

15. Яке співвідношення між ціною /Ц/ та основним якісним параметром /П/ базового й нового продукту має бути обов'язковим при встановленні ціни методом питомих показників:

1)Цб Пн ^Лн

2) Цб _Цн Пб Пн

3) Цб_ Цн_ Пб Пн

16. Відпускна ціна виробника на підакцизний товар розраховується за формулою:

1) (S+П+А)х1,2;

2) (S+П)х1,2+А;

3) (S+П+А+ПДВ)х1,2.

 

17. Збутова надбавка на підакцизний товар має таку структуру:

1) S+П;

2) S+П+А;

3) S+П+ПДВ;

4) S+П+А+ПДВ.

 

18. Якщо одновідсоткове зниження ціни товару призводить до двовідсоткового збільшення попиту на нього, то цей попит:

1) еластичний;

2) одиничне еластичний;

3) досконало еластичний.

 

19. Який із наведених висновків не стосується характеристики еластич­ного попиту на послугу:

1) коефіцієнт цінової еластичності =0,5;

2) обсяг доходів скорочується, коли ціна зростає;

3) обсяг доходів зростає, коли ціна зменшується.

20. Оптова ціна підприємства є меншою від відпускної ціни промисловості на суму:

1) прибутку підприємства;

2) податку на додану вартість;

3) податку з прибутку підприємства.

 

21. Підпускна ціна промисловості є меншою від роздрібної ціни товару на суму:

1) акцизного збору;

2) податку на додану вартість;

3) оптово-збутової надбавки.

 

22. У відпускну вартість додаткових послуг не включається:

1) податок з прибутку підприємства;

2) податок на додану вартість;

3) готельний збір.

 

23. До прямих податків належать:

1) Податок на прибуток;

2) Податок на додану вартість;

3) Акцизний збір.

 

24. Який з названих видів знижок роздрібної ціни товару відноситься до функціональних знижок?

1) знижка «Сконто»;

2) спеціальна знижка для постійних клієнтів (привілейованих покупців);

3) дилерська знижка.

 

25. Престижна ціна послуги — це:

1) ціна на послугу дуже високої якості, що має неперевершені властивості;

2) монопольно висока ціна унікальних послуг;

3) ринкова ціна, яка викликає ажіотажний попит.

 

26. Визначте фактори, які впливають на зростання ринкових цін на послуги гостинності для вітчизняних туристів:

1) перевищення обсягу пропозиції над обсягом попиту;

2) зниження рівня забезпечення грошових доходів населення товарною масою;

3) стабільність рівня доходів населення.

27. Визначте методи державного регулювання цін на послуги для іноземних туристів, які не порушують взаємозв'язок основних елементів ринку туристичних послуг:

1) встановлення середнього рівня цін на основні послуги для іноземних туристів;

2) встановлення норм відпуску на послуги міжнародного супутникового зв'язку в хвилинах;

3) встановлення податкових пільг на окремі види послуг.

 

28. Якщо продукт А використовується у виробництві продукту Б, а продукт Б є доповнюючим щодо продукту В, то можна очікувати, що зменшення ціни А призведе до:

1) зростання пропозиції продукту Б і зростання попиту на продукт В;

2) скорочення пропозиції Б і зростання попиту на В;

3) скорочення пропозиції Б і скорочення попиту на В.

 

29. Визначте, яка з ринкових моделей роздрібних цін на другі страви (Ц) в готельному ресторані є найменш гнучкою, якщо С — вартість сировини, необхідної для приготування страви у відпускних цінах промисловості; В — поточні витрати, необхідні для приготування страви; П — прибуток, який планує одержати ресторан; ПДВ — податок на додану вартість за встановленою ставкою; Н — максимальний розмір націнки у відсотках від вартості сировини, яку планує одержати ресторан:

1) Ц=С+В+П+ ПДВ;

2) Ц = С + В + ПДВ;

3) Ц == С (1 + Н/100).

 

30. Подайте визначення нормального прибутку підприємства:

1) нормальний прибуток можна отримати за умови, коли МС = МR;

2) прибуток, що відповідає середньогалузевому рівню рентабельності, є нормальним;

3) прибуток, необхідний для подальшого функціонування під­приємства на ринку, є нормальним.

 

31. Назвіть структурні елементи оптової ціни підприємства на товар:

1) прибуток промислового підприємства;

2) оптово-збутова надбавка;

3) система знижок для привілейованих покупців.

32. Попит на які продовольчі товари є нееластичним (чи мало-еластичним)

1) сіль;

2) шампанське;

3) майонез.

 

33. Визначте об'єктивну основу мінімальної ціни товару:

1) рівень рентабельності виробництва товару;

2) рівень доходів споживачів;

3) собівартість виробництва товару.

 

34. Які з перелічених дій підприємства вважаються недобросовісною кон­куренцією:

1) застосування системи знижок для привілейованих покупців;

2) реклама високої якості своєї продукції;

3) використання фірмового знаку іншого підприємства.

 

35. Назвіть неузаконені методи державного регулювання попиту на ринку:

1) нормування обсягів продажу продукції харчування;

2) встановлення мінімального розміру заробітної плати;

3) встановлення державних замовлень і розміщення держзамов­лень на виробництво продукції.

36. Яке з вказаних явищ не може бути наслідком зниження споживчого попиту на послуги:

1) падіння норми прибутку;

2) скорочення обсягу пропозиції;

3) зростання цін на послуги.

 

37. Падіння попиту на туристичні послуги не може бути наслідком:

1) зменшення доходів споживачів;

2) скорочення обсягу пропозиції туристичних послуг;

3) зниження цін на туристичні послуги.

 

38. Визначити особливості формування вартості інклюзив-туру:

1) це загальна вартість повного набору послуг будь-якого туру (індивідуального чи групового);

2) це загальна вартість обслуговування й проїзду за жорстко спла­нованим маршрутом, часом, терміном, набором і якістю послуг;

3) це загальна вартість туру за взаємно погодженою домовленістю щодо туристського маршруту та програми обслуговування.

39.    Які ціни виконують роль орієнтовних для підприємств?

1) світові;

2) оптові;

3) індикативні.

 

40. Яке з наступних тверджень є правильним?

1) бухгалтерські витрати + економічні витрати = нормальний прибуток;

2) економічний прибуток - бухгалтерський прибуток = явні витрати;

3) бухгалтерський прибуток — неявні витрати = економічний прибуток.

 

41. Що являє собою маржа туристичного підприємства?

1) це показник ефективності поточних витрат по реалізації туру;

2) це показник ефективності одночасних витрат по реалізації туру;

3) це різниця між ціною й обмеженою собівартістю туру.

 

42. Якщо ринкова ціна є нижчою від рівноважної, то це є наслідком того, що:

1) має місце надлишок товарів на ринку;

2) виникає дефіцит товарів на ринку;

3) формується ринок покупців.

 

43. Які складові включає «Європейський тариф»?

1) вартість розміщення й повного сніданку;

2) лише вартість розміщення (без вартості сніданку);

3) вартість розміщення й дворазового харчування (сніданок і обід або сніданок і вечеря).

 

44. Визначити особливості формування вартості «Туру на замовлення»:

1) це набір послуг будь-якого туру (індивідуального чи групового), загальна вартість якого дорівнює вартості повного набору послуг;

2) це загальна вартість обслуговування й проїзду за жорстко спланованим маршрутом, часом, терміном, набором і якістю послуг;

3) це загальна вартість туру за взаємно погодженою домовленістю щодо туристського маршруту та програми обслуговування.

 

45. Які елементи є складовими «економічних» витрат?

1) явні й неявні витрати;

2) явні витрати;

3) неявні витрати.

 

46. Обсяг платоспроможного попиту на певний тур визначається як:

1) Потреба, яку бажає задовольнити певна чисельність туристів;

2) Сума доходів, яку певна чисельність туристів готова заплатити за певний тур;

3) Кількість певних турів, яка може бути реалізована при встанов­леній ціні на тур.

 

47. З метою освоєння певної частки ринку за показником обсягу наданих послуг туристична фірма встановлює:

1) низький рівень цін;

2) високий рівень цін;

3) середній рівень цін.

 

48. З метою виживання та збереження існуючого становища готель встановлює:

1) низький рівень цін;

2) високий рівень цін;

1) середній рівень цін.

 

49. З метою опанування певної частки ринку за показником якості послуг готельний ресторан встановлює:

1) низький рівень цін;

2) високий рівень цін;

3) середній рівень цін.

 

50. Які з наведених видів поточних витрат туристичного підприємства не беруть до уваги у процесі прийняття рішення щодо оптимізації обсягу випуску послуг:

1) умовно-постійні витрати;

2) умовно-змінні витрати;

3) бухгалтерські витрати.

 

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+