Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.1.3. Види та операції комерційних банків

1.3.  Види та операції комерційних банків

Згідно із Законом України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.00 банк— це юридична особа, яка має виключне право на підставі ліцензії Національного банку України здійснювати у сукупності такі операції:

• залучати як вклади грошові кошти фізичних та юридичних осіб;

• розміщувати вказані кошти від свого імені, на власних умовах та на власний ризик;

відкривати і вести банківські рахунки фізичних та юридичних осіб.

В основу даного визначення покладено функціональний принцип. Виходячи з нього розрізняють такі базові операції банків, які відрізняють їх від небанківських установ, а саме:

1)   залучення депозитів;

2)   надання кредитів;

3)   розрахунково-касове обслуговування клієнтів. Комерційні банки, як правило, розглядаються у двох аспектах.

У широкому розумінні комерційний банк — це будь-який банк, що функціонує на другому після центрального банку рівні банківської системи. У вузькому розумінні комерційний банк — це банк, що виконує певний набір базових банківських операцій, єдиною метою якого є одержання максимального прибутку.

Світова практика виробила два принципи побудови комерційних банків:

1)   принцип сегментування, коли банківська діяльність обмежена певним видом операцій чи сектором грошового ринку;

2)   принцип універсальності, коли будь-які обмеження щодо діяльності банків на грошовому ринку знімаються.

1)   У ринковій економіці функціонують різні види банків, які

класифікують за певними ознаками:

I.          За формою власності:

1)   державні;

2)   приватні;

3)   кооперативні.

Згідно із законодавством України державним банком є банк, 100% статутного капіталу якого належить державі. Він засновується за рішенням Кабінету Міністрів України. У разі прийняття рішення про часткове або повне відчуження державою належних їй акцій (паїв) такий банк втрачає статус державного. В Україні функціонує два державних банки: експортно-імпортний та ощадний.

Кооперативні банки створюються за принципом територіальності і поділяються на місцеві та центральний кооперативний банки. Мінімальна кількість учасників місцевого (у межах області) кооперативного банку повинна бути не менше 50 осіб. Учасниками центрального кооперативного банку є місцеві кооперативні банки.

II.        За масштабами операцій:

2)   роздрібні (акумулюють кошти багатьох клієнтів, невеликі за обсягом. Таким банкам потрібна розвинута інфраструктура);

3)   оптові (обслуговують незначну кількість великих клієнтів, необхідні для цього ресурси вони залучають на фінансовому ринку).

 

III.       За територіальним охопленням:

1)   міжрегіональні;

2)   регіональні (здійснюють діяльність на території одного регіону);

3)   банки, що ведуть діяльність у національному масштабі.

IV.       За колом виконуваних операцій:

1)   спеціалізовані;

2)   універсальні.

Спеціалізовані банки обмежують свою діяльність невеликим колом операцій або функціонують у вузькому секторі ринку, або обслуговують окремі галузі економіки. Універсальні банки здійснюють широкий спектр банківських операцій, охоплюють багато секторів грошового ринку та галузей економіки.

Банки в Україні можуть функціонувати і як універсальні, і як спеціалізовані. За спеціалізацією банки можуть бути:

  ощадними;

  інвестиційними;

  іпотечними;

  розрахунковими (кліринговими).

Кожний комерційний банк самостійно визначає напрями своєї діяльності і спеціалізацію за видами операцій. Національний банк України здійснює регулювання діяльності спеціалізованих банків через економічні нормативи та нормативно-правове забезпечення здійснюваних цими банками операцій.

Банк набуває статусу спеціалізованого банку у разі, якщо більше 50 % його активів є активами одного типу. Банк набуває статусу спеціалізованого ощадного банку у разі, якщо понад 50 % його пасивів є вкладами фізичних осіб.

V.        За організаційно-правовою формою: в Україні банки створюються у формі акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю або кооперативного банку.

VI.       За наявністю мережа філій банки поділяються на багатофіліальні та безфіліальні.

Банківська система України складається з Національного банку України та інших банків, що створені і діють на території України відповідно до українського законодавства.

Згідно з положеннями нового Закону України «Про банки і банківську діяльність» особлива увага приділяється економічній самостійності комерційних банків. Тобто банки мають право самостійно володіти, користуватися та розпоряджатися майном, що перебуває в їх власності. При цьому держава не відповідає за зобов'язаннями банків, а банки в свою чергу не відповідають за зобов'язаннями держави, якщо інше не передбачено законом або договором. Національний банк України також не відповідає за зобов'язаннями банків, а банки не відповідають за зобов'язаннями Національного банку України, якщо інше не передбачено законом або договором.

Органам державної влади і органам місцевого самоврядування забороняється будь-яким чином впливати на керівництво чи працівників банків у ході виконання ними службових обов'язків або втручатись у діяльність банку, за винятком випадків, передбачених законом.

Шкода, заподіяна банку внаслідок такого втручання, підлягає відшкодуванню у порядку, визначеному законом.

У процесі своєї діяльності банки виконують активні, пасивні та позабалансові операції. Пасивні операції полягають у залученні банками ресурсів (джерел фінансування). Суть активних операцій полягає у вкладенні коштів. Позабалансові операції не пов'язані з безпосереднім рухом коштів, а тому до певного часу не значаться у балансі, аж поки не знайдуть відображення в прибутках чи збитках банку (наприклад, консультативні послуги, операції комісійного характеру).

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+