Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.1.7. Вимоги до оформлення розрахункових документів

1.7. Вимоги до оформлення розрахункових документів

Клієнт, виходячи із своїх технічних можливостей, може подавати до банку розрахункові документи як у паперовій формі, так і у формі електронних розрахункових документів (електронних повідомлень). Спосіб подання ним документів до банку передбачається в договорі на розрахунково-касове обслуговування.

Паперові розрахункові документи, як правило, виписуються з використанням технічних засобів у двох примірниках, платіжні вимоги та документи підприємств, які обслуговуються в одній установі банку, - у трьох примірниках.

Розрахункові документи повинні відповідати вимогам установлених стандартів та вміщувати, залежно від їх форми, такі реквізити:

   назву документа;

   номер документа, число, місяць, рік його виписки;

   назви платника та одержувача коштів (їх офіційне скорочення), які відповідають зареєстрованим у статуті, їх ідентифікаційні коди за Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України (далі за текстом - код), у фізичних осіб - ідентифікаційні номери, що проставляються на підставі відповідних документів податкових органів, номери рахунків в установах банку;

   назви банків платника та одержувача, їх місцезнаходження та умовні номери за МФО (код банку);

   суму платежу цифрами та літерами;

   призначення платежу: назва товару (виконаних робіт, наданих послуг), посилання на документ, на підставі якого здійснюється операція (договір, рахунок, товарно-транспортний документ та інше), із зазначенням його номера і дати, законодавчого акта, яким передбачено право безспір-ного стягнення та безакцептного списання коштів (його дата, номер і відповідний пункт). Замість назви товару може зазначатись його кодове (умовне)значення;

   на першому примірнику (незалежно від способу виготовлення розрахункового документа) - відбиток печатки (окрім випадків, передбачених інструкцією) та підписи відповідальних осіб платника або (та) одержувача коштів;

   підрозділи бюджетної класифікації та строк настання платежу (у разі перерахування коштів до бюджету);

   суму податку на додану вартість або напис «без податку на додану вартість».

Банк не приймає документ до виконання в разі, якщо хоча б один з вищезазначених реквізитів (якщо вони передбачені формою документа) не заповнений або заповнений неправильно.

Використання факсиміле, виправлення і підчистки у розрахункових документах не допускаються.

Робити виправлення на поданих розрахункових документах, за винятком випадків, обумовлених нормативними актами Національного банку України, банк не має права.

У разі відмови прийняти від клієнта розрахунковий документ банк у день отримання документа має зробити на його зворотному боці напис про причину повернення документа без виконання (за підписами головного бухгалтера і виконавця, завіреними штампом банку) та повернути його клієнтові.

До основних правил роботи з розрахунковими документами в банках відносяться:

   Кошти списуються з рахунку платника тільки на підставі першого примірника розрахункового документами документа.

   Розрахункові документи банки приймають до виконання без обмеження їх максимального або мінімального розміру суми. Платежі з рахунків клієнтів банки виконують у межах залишків коштів на початок операційного дня, у разі технічної можливості врахування поточних надходжень коштів на рахунки клієнтів протягом операційного дня, можуть здійснювати платежі за їх дорученнями з урахуванням цих сум.

   Для документального підтвердження часткової оплати розрахункових документів відповідальний працівник банку виписує у двох примірниках меморіальний ордер.

   Банк платника приймає документи від клієнтів протягом операційного часу, який регламентується режимом роботи банку.

   Розрахунки за документами, що надійшли до банку платника протягом операційного дня, здійснюються банком того ж дня.

   Розрахункові документи, які надійшли після операційного дня, банк виконує наступного дня.

   На всіх примірниках паперових розрахункових документів банк в обов'язковому порядку в правому верхньому куті проставляє дату надходження цих документів. Якщо документи надійшли після закінчення регламентованого банком часу роботи з клієнтами, на них, крім того, проставляється штамп «Вечірня». Дата виконання розрахункового документа проставляється у правому нижньому куті.

■ У разі, якщо дата розрахункового документа збігається з датою проведення його банком, дата отримання банком документа у правому верхньому куті може не проставлятися.

Перевірте свої знання

1. Перерахуйте основні реквізити, які повинні бути в первинних документах.

2. Як оформляється відмова банку в прийнятті документів?

3. Які правила роботи з розрахунковими документами ви запам'ятали?

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+