Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.8.2. Підприємство і його функцій Види підприємств.

2. Підприємство і його функції. Види підприємств

Основною організаційною та виробничою ланкою економічної системи будь-якої сучасної країни є підприємство. Економічна сутність підприємства полягає в тому, що його діяльність спрямована на отримання прибутку після реалізації товару, а об'єктивними умовами його існування є безперервний, постійно повторюваний процес виробництва.

За часів командно-адміністративної економічної системи, коли все було монополізовано в економіці державою, підприємства, як невід'ємні частки цієї системи, були економічно однотипними, тобто: не були власниками майна, оскільки воно належало державі; не реалізовувався виробничий, фінансовий, інноваційний менеджмент, маркетинг, менеджмент персоналу, оскільки усі параметри функціонування підприємства (що виробити, в які строки, в якій кількості, кому і за якими цінами продавати, за якими тарифами сплачувати робітникам зарплату тощо) декларувались згори державою через відповідні органи управління і плани; панували єдина власність і єдиний критерій оцінки результатів діяльності підприємства - виконання директивних планів.

Докорінно іншою є економічна ситуація в ринковій економіці, де за наявності різноманітних форм власності, видів підприємств, форм організації господарювання власник чи менеджер підприємства вирішує долю свого підприємства на ринку у боротьбі з конкурентами, де все визначається перш за все пануванням закону попиту та пропозиції.

У ринковій економіці підприємство не може легковажно відноситись до свого майнового, фінансового стану, до споживачів своєї продукції, постачальників сировини, напівфабрикатів, ринкового попиту, цін. Інакше воно опиниться у кризовому стані чи навіть збанкрутує.

Налагодити ефективне функціонування підприємства у ринковій економіці, уникнути кризи та банкрутства можна лише при наявності чіткої, досконалої форми організації господарювання, яка передбачає:

- всебічне   знання   свого   конкретного   ринку,    споживача, конкретних цін на свою продукцію чи послуги, що досягається маркетингом підприємства;

- чітку взаємодію з постачальниками, ринками усіх факторів виробництва,   внутрішньофірмову   організацію   виробничого процесу,  персоналу і т.д.,  що досягається менеджментом підприємства.

Незважаючи на особливості різних видів підприємств (див. табл. 2.6), їм властиві певні спільні риси:

- підприємство є технологічно відособленою сукупністю засобів виробництва і робочої сили (трудовий колектив);

- підприємство   -   це   ланка   національної   або   міжнародної спеціалізації, тому що займається виробництвом певного товару або послуги;

- підприємство   відрізняється   економічною   відособленістю   й самостійністю;

- підприємство має певну організаційно-правову форму.

Отже, підприємство - це відокремлений, техніко-економічний і соціальний комплекс, призначений для виробництва корисних для суспільства благ. За іншим визначенням, підприємство - це самостійний статутний суб'єкт господарювання, що володіє правами юридичної особи і здійснює виробничу, науково-дослідну і комерційну діяльність із метою одержання відповідного прибутку (доходу).    Сучасне    українське    законодавство    так    визначає підприємство: "Підприємство самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому цим Господарським кодексом та іншими законами".

Таблиця 2.6 Класифікація основних видів підприємств

 

КЛАСИФІКАЦІЙНІ ОЗНАКИ

 

Сфера (вид) діяльності

Форма власності

Форма організації

Розмір

Кількість власників

Рівень спеціалізац ії

виробничі

приватні

одноосібні

малі

індивідуа

спеціаліч

комерційні

державні

товариства

середні

льш

овані

фінансові

засновані

асоціації

великі

колектив

універсал-

посередни-

на

корпорації

 

НІ

ьні

цькі

власності

консорціум

 

 

змішані

страхові

об'єднання

и

 

 

 

 

громадян

концерни

 

 

 

Підприємство (фірма) існує в економіці для:

- задоволення потреб населення шляхом виробництва товарів і послуг;

- виробництва товарів і послуг із мінімальними витратами;

- реалізації виробленої продукції.

Тому метою функціонування кожного підприємства є максимально-можливий випуск суспільно-корисної продукції при мінімальних витратах. Математична інтерпретація виробничої функції підприємства може мати такий вигляд:

де О - кількість виробленої продукції; А" - кількість використаного капіталу (засобів виробництва); і   кількість використаної праці.

Інакше кажучи, метою підприємства є оптимізація виробничої функції, що означає пошук варіанта використання мінімальної кількості ресурсів, здатних виробити максимальну кількість продукції.

Незважаючи на самостійність підприємств, вони діють до певної міри  спільно.  Ті  з  них,  що  виробляють  однорідну  продукцію, утворюють галузь. Усі галузі спеціалізуються й взаємодіють шляхом обміну продукцією, при цьому представляючи собою в сукупності єдиний господарський організм - національну економіку.

Які ж функції виконують підприємства в економіці?

Головна мета функціонування економіки полягає у створенні товарів і послуг для задоволення потреб населення з найменшими витратами на виробництво та реалізацію продукції. Саме цю мету й покликані реалізувати підприємства. У цьому і полягає їхня головна функція. Для її здійснення підприємство розгортає діяльність у різних сферах, виконуючи у кожній специфічні функції (виробничо-технологічні, економічні, соціальні).

Виробничо-технологічні функції

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+