Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.9.5. Прибуток. Фактори, що зумовлюють диференціацію прибутку.

5. Прибуток. Фактори, що зумовлюють диференціацію прибутку

Винагорода, яку отримує підприємець за використання своїх здібностей, за організаційну та управлінську діяльність, за новаторство і ризик, називається підприємницьким доходом або прибутком.

До визначення прибутку в економічній теорії також існує декілька підходів. Класики та марксисти вважали, що прибуток - це частина новоствореної вартості, яка присвоюється капіталістом у результаті експлуатації робочої сили. На думку неокласиків прибуток -   це результат використання продуктивного капіталу. Представники теорії  втримання   дотримуються   погляду,   що   прибуток   -   це винагорода підприємця за відстрочку особистого споживання.

Сучасна економічна теорія твердить, що прибуток - це плата за підприємницькі здібності. Його величина визначається граничним продуктом ресурсу, який називається здатністю до підприємництва. Розрізняють нормальний та економічний, або чистий прибуток; економічний і бухгалтерський прибуток; монопольний прибуток.

Нормальний прибуток - це така величина прибутку, яка виправдовує зусилля підприємця і дозволяє йому залишатися в даній галузі. Економічний, або чистий прибуток - це додатковий прибуток, який підприємець може отримати, якщо він постійно вдосконалює техніку, технологію, організацію виробництва. Різниця між бухгалтерським та економічним прибутком пов'язується із різницею у його підрахунку. Бухгалтерський прибуток - це загальна виручка мінус явні (бухгалтерські) витрати. Економічний прибуток - це загальна виручка мінус явні та неявні (внутрішні) витрати.

Економічний прибуток менший, оскільки при його розрахунку враховуються ті виграти, які фірма несе за власний рахунок, а також альтернативні виграти (втрачені можливості). Монопольний прибуток отримують монополії за рахунок перерозподілу на свою користь доходів немонополізованих фірм шляхом встановлення монопольних цін як на ринках факторів виробництва, так і на ринках готової продукції.

Прибутковість виробництва - це співвідношення між величиною прибутку та витратами на його одержання, виражене у відсотках. Факторами, що впливають на величину прибутковості, виступають:

-   кількість залучених до виробництва коштів;

-  технологія виробництва;

-  розміри та структура витрат виробництва;

-  рівень продуктивності праці, фондоозброєності;

-  масштабність виробництва;

-  становище на ринку;

-  ціни, тарифи, податки та ін.

Прибуток виступає рушійною силою виробництва. Прагнення отримати більш високі прибутки спричиняє перелив капіталу із галузі в галузь і тим самим сприяє раціональному розподілу ресурсів з метою виробництва продукції відповідно до потреб ринку. Він є стимулом для впровадження нових технологій, а також виступає джерелом для нових капіталовкладень.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+