Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.10.3. Національне рахівництво і значення національних рахунків.

3. Національне рахівництво і значення національних рахунків

Від ступеня, достовірності й оперативності інформаційних потоків залежить і якість управління господарськими структурами. Макропоказники виконують такі ж функції, що й бухгалтерський облік для окремого підприємства (фірми).

Без наявності рахівництва в масштабах держави було б неможливим корегування економічних процесів з боку держави й економічна політика базувалась би на інтуїції.

Різні показники дозволяють вимірювати обсяг виробництва у конкретний момент часу, розкрити фактори, які безпосередньо визначають функціонування економіки, робити прогноз економічного розвитку. Щоб визначити обсяг національного виробництва, проаналізувати причини його зменшення та умови зростання, проаналізувати ефективність розвитку національної економіки, порівняти її з розвитком економіки інших країн, використовується система макроекономічних показників. Ці показники розраховуються за однаковою методикою в усіх країнах. Вона представлена як система національних рахунків (СНР). З травня 1993 року за Указом Президента в Україні була впроваджена СНР, тобто наші статистика й облік перейшли на міжнародні стандарти. В основу СНР покладена концепція господарського кругообігу, згідно з якою в економічній системі відбувається постійна циркуляція потоків ресурсів і товарів, що обслуговуються грошовими потоками витрат і доходів.

Передбачається, що будь-яка економічна операція записується один раз як використання і один раз як ресурси, тобто має місце принцип подвійного запису. Тому для кожної суттєвої операції існує рівновага між різними потоками продукції, споживанням та інвестиціями. Тобто кожний рахунок сам по собі має вигляд балансової таблиці, одна сторона якої характеризує ресурси, а інша -їх використання.

Іншою особливістю СНР є ширший ступінь охоплення обліком процесу розширеного відтворення. Тут враховуються всі види діяльності, пов'язані з виробництвом матеріальних благ і послуг. У СНР під виробництвом розумію соціально організовану діяльність щодо створення благ і послуг, отже до виробничої діяльності, окрім товарного виробництва, зараховується нетоварне виробництво державних органів і домашніх господарств.

СНР застосовує розширювальне трактування продуктивності праці, за яким продуктивною є будь-яка діяльність, праця, що приносить дохід. Тому до сфери обміну зараховується і сфера нематеріального виробництва.

СНР визнає, що у створенні вартості товарів і послуг, крім праці, беруть участь земля, капітал, підприємницький талант, тобто всі ресурси виробництва. Ключовим поняттям у структурі показників виробництва СНР є додана вартість. Повна вартість, тобто валовий випуск, охоплює, крім доданої вартості, ще й проміжне споживання. Додана вартість показує внесок факторів виробництва у створення вартості в масштабах економіки в цілому стосовно не продукту, а виробника.

І, нарешті, базовою одиницею обліку у СНР є інституційна одиниця, під якою розуміють економічну одиницю, що характеризується єдністю поведінки й самостійністю у прийнятті рішень у сфері своєї основної діяльності, тобто веде бухгалтерську звітність і є юридичною особою (домашні господарства, підприємства, організації).

Національна економіка визначається як сукупність інститупійних одиниць - резидентів, що функціонують на даній території понад рік.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+