Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.13.1. Гроші, їх суть, функції та історія розвитку.

1. Гроші, їх суть, функції та історія розвитку.

Гроші - невід'ємна частина нашого повсякденного життя. І неможливо знайти навіть найнримітивнішої цивілізації, яка б не використовувала їх. Проте, незважаючи на те, що гроші, на перший погляд, є ніби й зовсім простим, цілком зрозумілим і добре знайомим для нас явищем, при визначенні його суты можуть виникнути певні проблеми. Останні пов'язані з "тим, що гроші виконують декілька відмінних між собою функцій, які непросто зв'язати в єдине цілісне поняття.

На проблему суті грошей існували й існують різні точки зору. Згідно з найпоширенішими із них, гроші - це:

-  засіб платежу або засіб обміну (Р.Дорнбуш, С.ФІшер);

-  абсолютно ліквідний засіб обігу (М.Н.Чепурін, А.Є.Кисельова);

-  мастило обміну (Пол А.Самуельсон, В.Д.Нордгауз);

-  засіб оплати товарів і послуг, засіб виміру вартості і засіб збереження (накопичення) вартості (Едвін Дж.Долан, Колін Р.Кемпбелл);

-  сукупність активів, які використовуються при здійсненні угод (М.Грегорі Менк'ю);

- особливий   товар,   яким   служить   загальним   еквівалентом (С.Дзюбик, О.Ривак) та ін.

Усі вищенаведені означення фактично зводяться до перерахунку однієї або декількох функцій, виконуваних грошима. Тому, визначаючи суть грошей, найкраще буде сказати, що гроші - це усе, що виконує їхні функції (К.Р. Макконнелл, С.Л.Брю), тобто гроші -це те, що вони роблять. У багатьох підручниках з економіки та фінансів гроші визначаються як будь-який товар, який представляє засіб обігу, мір\ вартості і засіб зберігання (накопичення) багатства. Ряд вчених приписують грошам не три, а цілих п'ять функцій. Крім вищеназваних, називають ще дві: засіб платежу та світові гроші. В рамках саме такого переліку ми розглянемо окремі функції грошей, тобто: міра вартості, засіб обігу (обміну), засіб платежу, засіб нагромадження та світові гроші.

Функція міри вартості полягає в тому, що гроші використовуються для вимірювання і порівняння вартостей благ. Вартість благ можна вимірювати за допомогою кількості затраченого на їх вивиробництво часу, або за допомогою інших благ, але найзручніше це робити за допомогою грошей. За допомогою грошей вартість речей вимірюється так само, як і з допомогою кілограмів і метрів визначається вага і довжина. Кожна держава в законодавчому порядку встановлює свою міру вартості, тобто грошову одиницю. Наприклад, в Україні мірою вартості є гривня, у США - долар, в Японії - йєна, у країнах Євросоюзу - євро, у Росії - рубль. Раніше, коли основою функціонування грошових систем були металеві гроші, держава при встановленні міри вартості визначала також масштаб цін вагову кількість грошового металу, яка приймалася за грошову одиницю.

Гроші як міра вартості однорідні, що дуже важливо для обчислень і ведення записів по здійснюваних угодах. Визначаючи ціни у гривнях, люди без особливих зусиль можуть співставити і порівняти вартості різних благ. Зрозуміло, що грошові одиниці різних країн відрізняються між собою, тому вони можуть розглядатися як універсальний засіб виміру тільки в межах дії даної грошової одиниці. Для встановлення пропорції обміну різних грошових одиниць, використовуються курси валют.

При виконанні функції засобу обігу гроші виступають посередниками при товарообмінних операціях і використовуються під час купівлі та продажу благ між людьми, фірмами, країнами. Як засіб обігу, гроші допомагають замінити натуральний обмін товарами за схемою „товар - товар" на обмін за схемою „товар - гроші — товар", що тягне за собою якісні зміни економічних відносин. Застосування грошей як визнаного всіма посередниками в угодах купівлі-продажу роблять процес обміну більш швидким та ефективним. В умовах системи бартерного (натурального) обміну форми торгівлі, коли обмін одного товару на інший відбувався без допомоги грошей, - виникали значні проблеми, оскільки обмін міг здійснитися лише у тому випадку, коли мав місце подвійний збіг потреб. Така система обміну товарами була характерна для традиційного суспільства. У сучасних умовах повернення до бартерного обміну спостерігається, коли відбуваються порушення в грошовому обігу.

Швидкий розцінок саме цієї функції грошей привів до виникнення паперових грошей, оскільки людям при здійсненні операцій купівлі-продажу відносно байдуже, що саме вони приймають як гроші. Головне для них - наявність гарантій, що інші люди теж приймуть це як гроші. Такі гарантії надає держава своїм підписом на грошових купюрах, а також за допомогою системи заходів, які попереджують можливі підробки. У сучасних економічно розвинутих країнах функцію засобу обігу в основному виконують монети, паперові знаки і різноманітні форми вкладів до запитання.

Третю функцію засобу платежу гроші виконують тоді, коли взаємопов'язані зустрічні потоки ресурсів або благ і грошей розриваються у часі і, внаслідок цього, виникає борг. Функція засобу платежу полягає в обслуговуванні грошима погашення різноманітних боргових зобов'язань між суб'єктами економічних відносин. Дану функцію гроші реалізують як у сфері купівлі-продажу благ при здійсненні угоди в кредит, так і поза ним (заробітна плата, сплата податків, орендна і квартирна плата, повернення позик та ін). Розвиток цієї функції привів до виникнення кредитних грошей: векселів, банкнот, чеків, кредитних карток тощо.

Четвертою функцією грошей є засіб зберігання (нагромадження), тобто особливий вид активів, що вилучається з обігу після продажу товарів та послуг, зберігаючись, поступово нагромаджується й забезпечує його власникові купівельну спроможність у майбутньому. Звичайно, будь-який актив певною мірою може бути засобом нагромадження. Ним може служити будь-яка нерухомість, акції, колекції, коштовності та ін. Однак гроші можуть виконувати цю функцію значно ліпше, оскільки їм властива ліквідність.

Ліквідність - це здатність активу швидко і без втрат трансформуватися в будь-який інший актив. Гроші володіють абсолютною ліквідністю, тому що їх можна обміняти на яке-небудь благо, на цінні папери тощо. А будь-який інший актив спочатку необхідно обміняти на гроші (іноді з втратами), а вже потім - на необхідне благо. Тобто іншим видам активів ліквідність властива меншою мірою. Та зауважимо, що незважаючи на високу ліквідність, гроші можуть успішно виконувати функцію нагромадження лише при збереженні їх вартості, тобто при незмінному загальному рівні цін.

П'ята   функція   грошей         світові   гроші        полягає   в обслуговуванні грошима міждержавних економічних відносин, пов'язаних з розрахунками за угодами, укладеними між економічними суб'єктами різних країн. Первісно цю функцію виконувало лише золото. У сучасних умовах золото безпосередньо не використовується як світові гроші. Функцію світових грошей виконують вільноконвертовані національні валюти розвинутих країн і міждержавні грошові одиниці (долар США, японська йєна, євро, SDR). Однак золото виконує функцію централізованого резерву країни, зосередженого в центральних банках і може використовуватися в міжнародних розрахунках опосередковано шляхом попереднього продажу на світових ринках золота в обмін на вільноконвертовані валюти.

У цій функції гроші виступають у трьох значеннях: як загальний платіжний засіб (розрахунки за торгівельним і платіжним балансами країни), як загальний купівельний засіб (купівля різних благ, зокрема таких, як зброя, зерно, енергоресурси з негайною готівковою оплатою), як втілення певної суми нагромадженого багатства (надання міждержавних позик, сплата контрибуцій, передача золотовалютних цінностей на збереження з однієї країни в іншу тощо).

Як ми уже зазначали вище, економічна наука неоднозначно встановлює кількість виконуваних грошима функцій. Прихильники розгляду лише трьох функцій грошей вважають, що функція грошей засіб платежу враховується в функції засіб обігу, а функція світові гроші враховується в усіх інших функціях. Проте, наприклад, в умовах України функцію засіб обігу найкраще виконує гривня, яка відносно непогано виконує також функцію засобу платежу і зовсім не виконує функцію світових грошей, в той же час функції засобу платежу і світових грошей найкраще виконує долар. Тому функції грошей доцільно розглядати в рамках не трьох, а п'яти функцій.

Аналіз функцій грошей потребує розгляду не тільки кожної функції окремо, але і їх сукупності як єдиного цілого. Функції грошей створюють реальний рух грошей або функціонування грошової маси. Виконання грошима вищезазначених функцій означає, що грошова маса може функціонувати в трьох сферах: у внутрішньому (національному) грошовому обігу, у сфері нагромадження скарбів і у міжнародному грошовому обігу.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+