Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

5.2.5. Управлінський облік консервації основних засобів

5.2.5. Управлінський облік консервації основних засобів

Часто на підприємствах складаються такі обставини, що частина об'єктів

основних засобів тривалий час не використовується. Враховуючи, що на всі

об'єкти, які є на підприємстві, амортизація нараховується незалежно від

інтенсивності їхнього використання, це призводить до завищення собівартості

продукції за умови, що певна частина основних засобів не бере участі у

виробництві. У зв’язку з цим доцільно в таких випадках їх законсервувати, що

дає змогу підприємству не нараховувати за цими об’єктами амортизацію, а

отже, виключити негативний вплив цього фактору на формування собівартості

продукції, робіт, послуг в управлінському обліку.

Консервація основних засобів підприємств – це комплекс заходів,

спрямованих на тривале (але не більш ніж три роки) зберігання основних

фондів підприємства у випадку припинення виробничої та іншої господарської

діяльності з можливістю подальшого відновлення і функціонування.

Основні фонди підприємств можуть бути законсервовані, якщо за техніко-

економічним обґрунтуванням подальше використання їх у виробництві визнане

тимчасово недоцільним. Підставою для консервації та розконсервації основних

фондів підприємства є:

– акт Кабінету Міністрів України – для підприємств державної власності.

Проект такого акта подає у встановленому порядку орган, уповноважений

керувати майном таких підприємств;

– рішення платника податку, узгоджене з міжвідомчою комісією, – для

підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави

(крім підприємств державної власності);

– рішення платника податку – для інших підприємств.

Проект консервації складається з: пояснювальної записки; технологічної

документації проведення консервації; переліку робіт, ресурсів (матеріальних і

оскільки здебільшого здійснюються щодо будівель і споруд.

трудових) і кошторису витрат, пов’язаних з проведенням консервації та

розконсервації основних фондів.

У пояснювальній записці вказують:

а) вид і річні обсяги продукції, що випускають на потужностях основних

фондів підприємства і підлягають консервації, вплив консервації основних

фондів на такі показники діяльності підприємства, як виконання виробничих

планів протягом терміну консервації, використання потужностей,

ціноутворення, рентабельність, прибуток, реалізація, фінансовий стан

підприємства; б) порядок і графік виведення з виробничого процесу основних

фондів підприємства та їх консервації; в) тривалість консервації основних

фондів підприємства; г) заходи із забезпечення безпеки робіт під час консервації

та зберігання законсервованих основних фондів протягом усього терміну

консервації, а також суміжних об’єктів, на технічний стан котрих можуть

негативно вплинути наслідки консервації; д) план-графік розконсервації.

Після закінчення робіт, пов’язаних з консервацією основних фондів

підприємства, складають акт про прийняття основних фондів на консервацію,

котрий затверджують: а) орган, уповноважений керувати майном, – для

підприємств державної власності; б) власник (власники) за узгодженням з

міністерством або іншим центральним органом виконавчої влади (за галузевим

принципом) – для підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і

безпеки держави. Якщо підприємство займається діяльністю в кількох галузях

економіки, вказаний акт узгоджують з Міністерством економіки України; в)

власником (власниками) – для інших підприємств.

АКТ

про тимчасове виведення основних фондів з виробничого процесу та їх

консервацію______________________________________________________________

назва і розташування підприємства

Комісія, утворена наказом (розпорядженням)________від "_____"____ р. №_____

(посада керівника, який видав наказ / розпорядження)

у складі голови комісії_______________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

членів комісії _____________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

провела огляд основних фондів підприємства і проаналізувала такі

матеріали:____________________________

(назва)

Комісія встановила:_________________________________

(висновки щодо техніко-економічних показників стану основних фондів)

Рішення комісії:

(обґрунтовані висновки про необхідність консервації основних фондів,

термін консервації та пропозиції щодо джерел фінансування)

Голова комісії______________________________ “_____”___________2______р.

(підпис, дата)

Члени комісії______________________________ “_____”___________2______р.

(підпис, дата)