Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6.2.11. Взаємозв’язок і відмінність управлінського та фінансового обліку запасів

6.2.11. Взаємозв’язок і відмінність управлінського та фінансового обліку запасів

Як відомо, у світовій практиці застосовуються дві системи обліку:

переплетена й інтегрована. При переплетеній системі обліку управлінський

і фінансовий облік ведуть на рахунках, які не кореспондують один з одним.

За інтегрованою системою обліку рахунки управлінського обліку включені

в загальний план рахунків і кореспондують з рахунками фінансового

обліку. Саме за таким принципом побудований план рахунків

бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських

операцій, що застосовується в Україні з 2000 р.

Щодо запасів, то як в управлінському, такі у фінансовому обліку

використовується інформація, сформована за рахунками класу 2 “Запаси”, а

саме 20 “Виробничі запаси”, 21 “Тварини на вирощуванні і відгодівлі”, 22

“Малоцінні і швидкозношувані предмети”, 23 “Виробництво” (як запаси тут

враховуються витрати незавершеного виробництва), 24 “Брак у виробництві”

(як запаси тут враховується забракована продукція, брак за якою не

виправлений), 25 “Напівфабрикати”, 26 “Готова продукція”, 27 “Продукція

сільськогосподарського виробництва”, 28 “Товари” та субрахунком 112

“Малоцінні необоротні матеріальні активи”. Операції з надходження і

вибуття запасів відображаються за подвійним записом на рахунках

одночасно в системі фінансового й управлінського обліку, правда з різним

ступенем деталізації.

У той же час відмінність управлінського й фінансового обліку запасів

за цими рахунками зумовлена відмінностями їхньої мети. Метою фінансового

обліку є забезпечення інформацією зовнішніх споживачів. На практиці така

інформація наводиться у фінансовій звітності, зокрема, в “Балансі”, ф. № 1,

де в другому розділі активу “Оборотні активи” відображаються сальдо за

наведеними вище синтетичними рахунками. В управлінському обліку

синтетичні дані про сальдо за рахунками не використовуються. Тут

недостатньо навіть даних про сальдо чи обіги за аналітичними рахунками,

оскільки він набагато ширший, як зазначалось, саме через облікові

процедури. Тому, крім деталізованих даних про наявність запасів за

аналітичними рахунками на кінець місяця, їхнє вибуття чи надходження за

місяць, що ідентично відображається у синтезованому вигляді у фінансовому

обліку за синтетичними рахунками, в управлінському обліку

використовується не тільки ця оперативна щоденна облікова інформація, а й

глибша, отримана на основі нормування, планування, аналізу, контролю.

Спільними для управлінського та фінансового обліку запасів є більшість

первинних документів з надходження й вибуття запасів, окремі реєстри,

оскільки як в одній, так і в другій підсистемах записи операцій

здійснюються одночасно. У той же час деякі облікові документи й реєстри

можна чітко поділити на такі, що використовуються лише у підсистемі

фінансового чи управлінського обліку. Зокрема, первинними документами

суто управлінського обліку можна вважати розрахунки норм запасів,

особові картки обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів,

спецодягу, спецвзуття, захисних пристосувань, а реєстром фінансового

обліку запасів – Головну книгу в частині зазначених синтетичних рахунків,

журнал № 5 (5А). Проте в більшості первинних документів і зведених та

аналітичних реєстрів одночасно забезпечується ведення управлінського й

фінансового обліку, що зумовлює їхній взаємозв’язок. Таким чином,

інформація, сформована в системі управлінського обліку, органічно

входить у систему фінансового обліку, що забезпечує зовнішню звітність

підприємства. Конкретизувати зазначене можна на методиці аналітичного й

синтетичного обліку запасів.

Як відомо, за даними карточок складського обліку матеріально

відповідальні особи в кінці місяця складають матеріальний звіт, тип. ф. №

М–19. У ньому відображають тільки ті матеріали, за якими протягом місяця

відбулись зміни (було надходження чи вибуття). Тому залишки на початок

місяця записують не зі звіту за попередній період, а з карточок складського

обліку, на основі аналізу відображених операцій. За тими номенклатурними

номерами, де протягом місяця записів у карточці не було, немає потреби

вказувати залишки у звіті про рух матеріалів, оскільки вони не змінились і в

бухгалтерії відомі за даними сальдових відомостей. Крім цього, на тих

підприємствах, де застосовують сальдовий метод обліку запасів, передбачене

подання, крім звіту про рух матеріалів, відомості обліку залишків матеріалів

на складі, тип. ф. № М–14.

У звіті про рух матеріалів надходження запасів та їхнє вибуття

вказують на основі первинних документів, які додають до першого

примірника і разом з ним передають у бухгалтерію підприємства. Після

перевірки достовірності залишків на початок місяця за кожним

номенклатурним номером матеріалів, включених у звіт про рух матеріалів,

правильності відображення надходження і вибуття за кожним документом

(допускається об’єднання даних кількох документів в одну цифру, якщо

матеріали надійшли від того самого постачальника чи списані на один центр

відповідальності), підрахунку кінцевого залишку звіт приймається, про що

бухгалтер матеріального відділу розписується у примірнику, котрий

зберігається у завскладом.

Далі залишки на кінець місяця зі звіту про рух матеріалів переносять у

сальдові відомості, які можуть бути двох варіантів: щодо матеріально

відповідальних осіб або щодо синтетичних рахунків, а всередині – за

матеріально відповідальними особами.

За тими запасами, де залишки протягом місяця не змінювались, вони

записуються на основі даних сальдових відомостей шляхом переносу

початкових залишків.

Одночасно на основі звітів про рух матеріалів проводять записи у

відомості 5.1 аналітичного обліку запасів за рахунком №__ та журналі 5 (5А),

але відображають у ньому лише обіги за рахунками з обліку запасів. Загальний

кредитовий обіг із журналу № 5 (5А) переносять у Головну книгу. В ній потім

підраховують дебетовий обіг за кожним синтетичним рахунком з обліку

запасів і з урахуванням перенесеного кредитового обігу з журналу № 5 (5А),

визначають сальдо запасів за кожним синтетичним рахунком. Таким чином,

взаємозв’язок фінансового й управлінського обліку запасів забезпечується і за

допомогою звіту про рух матеріалів.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+