Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8.1.1. Облік готової продукції

8.1.1. Облік готової продукції

Готова продукція – це така, що повністю пройшла передбачені

технологією виробництва стадії та процеси, перевірена відповідно до технічних

умов і стандартів і оприбуткована на склад або прийнята замовником. До

готової продукції зараховують також виконані для замовників роботи і послуги

автотранспорту, ремонтного виробництва, будівельно-монтажні роботи. Якщо

на підприємстві поряд з виробництвом здійснюють капітальні вкладення, то

виконані для них послуги також відображають в обліку як готову продукцію.

Готову продукцію оцінюють за плановою і фактичною собівартістю

(виробничою чи повною) або за оптовими цінами, якщо на цей вид продукції їх

регулює держава.

Оприбутковують готову продукцію з виробництва на склади за

накладними (приймально-здавальними накладними) або відомостями здавання

продукції.

Для обліку готової продукції призначений рахунок 26 “Готова продукція”

За дебетом рахунка 26 “Готова продукція” відображають надходження

готової продукції власного виробництва за фактичною виробничою

собівартістю.

В аналітичному обліку можна відображати готову продукцію за

обліковими цінами. При списанні готової продукції з рахунка 26 “Готова

продукція” суму відхилень фактичної виробничої собівартості готової продукції

від її вартості за обліковими цінами визначають як добуток рівня (відсотка)

відхилень і вартості відпущеної зі складу готової продукції за обліковими

цінами. Рівень (відсоток) відхилень визначають шляхом ділення суми відхилень

на початок місяця та суми відхилень за продукцією, що надійшла на склад із

виробництва за звітний місяць, на суму вартості залишку готової продукції за

обліковими цінами на початок місяця та вартості оприбуткованої за звітний

місяць із виробництва на склад готової продукції за обліковими цінами. Суму

відхилень фактичної виробничої собівартості готової продукції від її вартості за

обліковими цінами, котру відносять до реалізованої продукції, відображають за

кредитом рахунка 26 “Готова продукція” і дебетом відповідних рахунків, на

котрих відображено вибуття готової продукції.

Аналітичний облік готової продукції здійснюють за її видами щодо

матеріально відповідальних осіб за масою, кількістю та собівартістю або

оптовими цінами – в окремих підприємствах промисловості. В цьому випадку

потрібно забезпечити облік відхилень фактичної виробничої собівартості

готової продукції від затверджених оптових цін.

Типові операції за рахунком 26 “Готова продукція”

Для обліку зерна, картоплі, цукрових буряків, овочів, грубих, соковитих,

концентрованих та інших кормів і посадкового матеріалу як власного

виробництва, так і придбаних використовують рахунок 27 “Продукція

сільськогосподарського виробництва”. Облік здійснюють окремо за видами,

сортами і репродукціями за масою і вартістю.

Продукцію сільськогосподарського виробництва поточного року

обліковують за плановою собівартістю, котру в кінці звітного періоду доводять

до фактичної собівартості. Підприємства, що не обчислюють собівартість

продукції, наприклад фермерські господарства, беруть її на облік за поточними

(діючими на момент складання звітності) цінами. Різницю між фактичною і

плановою собівартістю готової продукції, що виявляють у кінці року, відносять

пропорційно на рахунок продукції та на інші рахунки, на котрі вона була

списана протягом року.

За дебетом рахунка 27 “Продукція сільськогосподарського виробництва”

відображають надходження сільськогосподарської продукції, за кредитом –

вибуття сільськогосподарської продукції внаслідок продажу, безоплатної

передачі тощо.

На цьому рахунку обліковують продукцію, отриману від власних

рослинницьких, тваринницьких і промислових підрозділів підприємства,

призначену для продажу на сторону та для іншого невиробничого споживання

(видачі й продажу працівникам, передачі в невиробничу сферу, наприклад, у

дитячі садки, їдальні тощо); продукцію, призначену для споживання в

тваринницьких підрозділах як корми або для виробництва кормів у кормоцехах;

продукцію, вирощену для годівлі худоби, наприклад, зелену масу, корм, плоди

тощо, а також побічну продукцію та відходи, одержані при доведенні товарної

продукції та насіння до належних кондицій; насіння та посадкового матеріалу,

включаючи саджанці, призначені для закладання та ремонту власних насаджень.

Аналітичний облік продукції сільськогосподарського виробництва

здійснюють за видами продукції.

Типові операції за рахунком 27 “Продукція сільськогосподарського

виробництва”

Надходження товарів відображають на основі товарно-транспортних

накладних типової форми, до яких можуть додавати інші документи: пакувальні

ярлики, акти зважувань тощо. Якщо товари надходять від постачальників з

інших міст залізницею чи водним шляхом, транспортні органи виписують

залізничну (водну) накладну, котру видають при доставці товарів отримувачу, а

він, у свою чергу, видає постачальнику вантажну квитанцію, що засвідчує

приймання товарів.

Супровідні документи, що надійшли з отриманими від постачальників

товарами після перевірки дотримання умов поставки за найменуваннями

товарів, їх масою чи кількістю, асортиментом, ціною, якістю, знижками,

транспортними витратами тощо, записують у книгу реєстрації рахунків

постачальників, за котрою контролюють терміни поставок.

Якщо трапилося т. зв. “роз’єднання” супровідних документів і товарів,

товари, що надійшли на підприємство, оприбутковують за актом приймання

товарів без рахунка постачальника. Цей акт складає комісія, в котру входять

завідувач складу, товарознавці, представник адміністрації та громадськості. В

акті вказують фактичну кількість (масу) прийнятих товарів, їх якість, ціну за

прейскурантами. Один примірник акта висилають постачальнику, котрий

мусить негайно надіслати товарно-транспортну накладну та податкову

накладну.

Коли надійшли товари, котрих не замовляли або недоброякісні, що

підтверджує акт санепідемстанції чи інших органів, і їх не можна реалізовувати,

ці товари беруть на відповідальне зберігання, про що повідомляють

постачальника.

Обліковують товари на однойменному рахунку 28 “Товари” за видами,

найменуваннями, сортами, сортаментом за купівельною вартістю, що включає

торгову націнку. Тому при оприбуткуванні товарів складають розрахунок

націнки на них і під звіт матеріально-відповідальним особам відносять їх повну

вартість. Реалізовують товари на основі накладних, де зазначено назву, кількість

(масу) товарів, ціну, ПДВ, загальну вартість. Якщо торгівлю здійснюють

стаціонарно, застосовують електронні касові апарати. При реалізації товарів із

лотків чи автомашин використовують товарно-касові книги.

За документами на отримання та реалізацію товарів матеріально

відповідальні особи (продавці, завідувач їдальні) складають звіт про рух

матеріалів, на основі якого здійснюють записи в реєстрах аналітичного і

синтетичного обліку. При цьому складають розрахунок розподілу торгової

націнки між реалізованими товарами та їх залишком.

Крім оплати вартості, при придбанні товарів торгово-посередницькі,

оптово-збутові та торгово-роздрібні й інші підприємства, що здійснюють цю

діяльність, мають також інші витрати, пов’язані з доставкою товарів. Зокрема,

це витрати на перевезення, охорону, розвантаження, зберігання товарів тощо.

Такі витрати відносять на витрати збуту. При виявленні природних втрат

товарів у дорозі їх вартість також включають у ці витрати. Якщо ж при

прийманні товарів виявиться, що фактично відвантажена постачальником їх

кількість, якість або сума не відповідає даним товарно-транспортної та

податкової накладної, тоді на суму розходження при визнанні її постачальником

чи наявності рішення суду пред’являють претензію, а після вирішення претензії

в установленому порядку повернуті кошти зараховують на рахунок у банку.

Якщо при цьому попередньо оплатили за товари і цю суму включили у

валові витрати, необхідно отримати додаток № 2 (Розрахунок коригування

кількісних і вартісних показників до податкової накладної), а також провести

скоригувати податок на додану вартість у книзі обліку придбання товарів,

відобразивши результати цих коригувань у деклараціях про прибуток

підприємства та про податок на додану вартість.

Коли ж при інвентаризації виявиться брак або відходи товарів,

непридатних для реалізації, а винних у цьому не встановлено, їх списують лише

за кількістю без вартісної оцінки. Виявлені на складах або при прийманні

надлишки товарів оприбутковують.

Бухгалтерський облік товарів здійснюють за найменуваннями, якістю,

кількістю, вартістю відповідно до матеріально відповідальних осіб.

Типові операції за рахунком 28 “Товари”

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+