Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.2. Система оціночних показників-індикаторів кризового стану: існуючий стан та напрями удосконалення

Якість діагностики загрози банкрутства визначається, передусім, набором оціночних показників (коефіцієнтів), що використовуються для отримання експертного висновку. Саме тому розробці переліку таких показників та обгрунтуванню доцільності їх застосування при­свячено чимало досліджень іноземних та вітчизняних економістів-фінансистів.

Донині не існує загальновизнаного переліку оціночних показників кризового стану та загрози банкрутства. Окремі дослідники пропонують надто обмеже­ний їх перелік. Враховуючи наявний досвід розв'язання цієї задачі в Російській Федерації (незважаючи на законодавчу відмову від його використання у зв'язку з некоректністю оцінки), як правило, пропо­нується використовувати коефіцієнт абсолютної ліквідності, коефіці­єнт загального покриття та коефіцієнт забезпеченості власними обіго­вими коштами. Інші дослідники не вважають за доцільне чітко виок­ремлювати систему показників-індикаторів загрози банкрутства та ототожнюють з нею систему показників фінансового стану підприєм­ства. Такий підхід не дає можливості чітко визначити правила (критерії) щодо наявності кризи розвитку підприємства.

На думку Лігоненко Л.О. основними методологічними принципами фо­рмування системи показників-індикаторів кризового стану та загрози банкрутства мають бути визнані такі:

1. Адекватність системи показників завданням діагностичного дослідження, тобто можливість за їх допомогою забезпечити вияв­лення й оцінку глибини розвитку кризи та її окремих фаз, здійснення діагностики наявності передумов для її поглиблення або послаблення (переборення).

2. Наявність інформаційного забезпечення для розрахунку зна­чення показників, проведення динамічного та порівняльного аналізу.

3. Можливість чіткого визначення алгоритмів розрахунку показ­ників-індикаторів кризи, що забезпечує тотожність їх економічного розуміння та тлумачення при використанні різними фахівцями-експертами.

4. Можливість накопичення статистичної бази стосовно рівня та динаміки зміни показників, що з часом стане інформаційною переду­мовою розробки спеціальних критеріальних моделей (рейтингових систем) діагностики кризи та загрози банкрутства.

5. Охоплення показниками усіх найважливіших напрямів (сфер) оцінки фінансового стану підприємств, в яких можуть знаходити від­дзеркалення кризові явища, що притаманні їх діяльності, або переду­мови для їх появи.

6. Оптимальна чисельність показників з кожного напряму до­слідження, виключення зі складу системи показників, що дублюють один одного (тобто за цими показниками можна отримати тотожний за економічним змістом аналітичний висновок).

7. Можливість чіткого та однозначного визначення негативного значення (критеріальної межі) або негативної динаміки (напряму змі­ни), які можуть використовуватись як база для ідентифікації кризово­го стану або передумов для його появи в майбутньому.

Враховуючи визначені методологічні принципи, найбільш доціль­ною автор вважає декомпозицію системи запропонованих показників-індикаторів кризового стану та загрози банкрутства за такими класифі­каційними ознаками, як інформаційне забезпечення розрахунку, функці­ональне спрямування, призначення (сфера застосування).

Характеристика системи оціночних показників за наведеними ознаками подається нижче.

Виходячи з інформаційного забезпечення розрахунку показників-індикаторів, необхідне виокремлення показників експрес- та фундаментальної діагностики.

До складу показників експрес-діагностики включають оціночні показники, що розраховуються тільки на підставі публічної звітності підприємства (затверджених форм фінансової звітності). Ці показни­ки можуть бути швидко розраховані будь-яким стороннім дослідни­ком (органами державного контролю, кредиторами, господарськими партнерами тощо).

Фундаментальна діагностика здійснюється спеціалістами са­мого підприємства або за його згодою відповідними фахівцями. Тому розрахунок показників фундаментальної діагностики потребує більш складного інформаційного забезпечення у вигляді матеріалів управ­лінського обліку та результатів спеціальних обстежень.

Виходячи з функціонального спрямування показників-індикаторів, доцільний розгляд чотирьох найважливіших груп показників:

1) стан ліквідності,

2) структура капіталу,

3) оборотність,

4) рентабельність.

Щодо призначення (сфери застосування) показників, то доціль­но виокремлення показників поточної і майбутньої загрози банкрутст­ва та певне уточнення призначення кожної групи показників.

Розрахунок показників поточної загрози банкрутства дає змогу оцінити загрозу порушення передбачених законодавством про банк­рутство термінів виконання фінансових зобов'язань (задоволення пре­тензій кредиторів) за рахунок наявних високоліквідних активів або наявність передумов для ініціювання судових процедур (з боку кре­диторів - наявність заборгованості, термін сплати якої минув, з боку самого підприємства - поточна збитковість та часткова втрата власно­го капіталу). До складу цієї групи доцільно включати показники, що мають еталонний мінімум або критичне значення. Якщо рівень цих показників нижчий еталонного (критичного) - поточний стан підпри­ємства діагностується як неблагополучний, а рівень поточної загрози банкрутства -високий.

Оцінка рівня майбутньої загрози банкрутства може здійснюва­тися за допомогою дослідження динаміки показників структури капі­талу, оборотності та прибутковості за ряд періодів. Стабільна тенден­ція до зниження рівня цих показників свідчить про зростаючу загрозу банкрутства підприємства, що може реалізуватися в майбутньому пе­ріоді. Порівняння абсолютних значень показників із середньогалузевим дає можливість встановити, як швидко "відкладена загроза банк­рутства "може стати наявною.

Лігоненко Л.О. про­ведена систематизація запропонованих показників за визначеними класифікаційними ознаками, розроблені пропозиції щодо доцільності поповнення (оновлення) їх переліку в межах кожної підгрупи, переві­рена можливість їх розрахунку, визначені алгоритми розрахунку (для підсистеми експрес-діагностики).

В узагальнюючому вигляді авторське бачення системи показників-індикаторів кризового стану та загрози банкрутства подано на рис. 2.

Детальна характеристика запропонованих показників, алгоритми їхнього розрахунку та діагностичні можливості наведено в табл. 1 (по­казники експрес-діагностики) та табл. 2 (показники фундаменталь­ної діагностики).

Рис. 2. Система показників-індикаторів кризового стану та загрози банкрутства

Таблиця 1

СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ-ІНДИКАТОРІВ КРИЗОВОГО СТАНУ ТА ЗАГРОЗИ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА

№ з/п

Показник

Алгоритм розрахунку

Напрям використання

Алгоритм розрахун-ку на базі ін­формації фінансової звітності, за­твердженої НСБО № 1-5

І.Показники платоспроможності

1.1.

Коефіцієнт

негайної (абсолютної)

Грошові кошти, їх еквіваленти, поточні фінансові інвестиції

Оцінка можливостей розрахунку за коротко-строковими зобов'я-заннями най­ближчим часом;

220 ф№1 + 230 ф№1 + 240 ф№1

ліквідності

Поточні зобов'я-зання, забезпе-чення, доходи майбутніх пері-одів. (Поточні пасиви)

оцінка ефективності ви-користання вільних грошових коштів. Опти-мальна межа - 0.2- 1.0.

640 ф№1 - 380 ф№1 - 480 ф№1

1

2

3

4

5


1.2.

Загальний коефіцієнт покриття (коефіцієнт поточної лі­квідності)

Обігові активи

Загальна оцінка ліквідності підприємства, його можли­востей покриття коротко­строкових зобов'язань за рахунок усіх обігових ко­штів протягом року, оцінка кредитоспроможності під­приємства.

260 ф№1


Поточні пасиви

Оптимальне значення знаходиться на межі 1.0-3.0.

640 ф№1 - 380 ф№1 - 480 ф№1


1.3.

Проміжний коефіцієнт покриття

Обігові активи - товар­но-матеріальні запаси

Оцінка ступеня покриття короткострокових зобов'я­зань лише за рахунок гро­шових коштів та дебіторсь­кої заборгованості (тобто без врахування товарних запасів).

150 + 240(ф№1)


Поточні пасиви

640 -380- 480 ф№1


1.4.

Рівень опера-ційної плато-спро­можності

Грошові кошти та їх ек­віваленти, поточні фі­нансові інвестиції

Середньоденний обсяг витрат на здійснення дія­льності

Оцінка достатності грошо­вих активів для покриття поточних витрат на здійс­нення господарсько-фінансової діяльності

220 + 230 + 240 (ф№1)


(070 + 080 + 090 + 140 (ф№2)) : Д


1.5.

Рівень лікві­дності про­строченої заборговано­сті

Грошові кошти та їх ек­віваленти, поточні фі­нансові інвестиції

Оцінка можливості негай­ного погашення заборгова­ності, термін сплати якої минувЗаборгованість, термін сплати якої минув


1.6.

Індекс ліквід­ності обіго­вих коштів

Частка даного ви-ду обі­гових кош-тів у їх загаль­ному обсязі се-редній період пе-ретворення на ліквідні кошти ак-тивів даної групи

Узагальнена оцінка ступеня ліквідності підприємства, тобто середньої кількості днів, необхідних для пере­творення усіх поточних ак­тивів на ліквідні кошти

110:140ф№1 150:210ф№1


260 ф№1 3.3 260 ф№1 3.4


260 ф № 1


2. Показники стану та структури капіталу


2.1.

Коефіцієнт забезпеченос­ті власними коштами

Власні обігові кошти

Оцінка структури обі-гових коштів за дже-релами фор­мування - за рахунок влас­ного капі-талу чи заборго­ваності. Оптимальне зна­чення не нижче 0.3-0.4.

380 - 080 ф № 1


260 ф № І


Усі обігові кошти


1

2

3

4

5


2.2.

Рівень про­строченої за­боргова­ності

Заборгованість термін сплати якої минув

Рівень простроченої за-бор­гованості в загальному об­сязі заборгованості. Оптимально-мінімізація.

-


Загальний обсяг забор­гованості


2.3.

Коефіцієнт фінансової автономії (стабіль-ності)

Власний капітал

Оцінка рівня фінансу-вання діяльності за рахунок вла­сних коштів. Оптимальне значення < 0,5

380 ф № 1


Загальний обсяг капіталу (активів)

640 ф № 1


2.4

Коефіцієнт заборгова-но­сті

Позиковий капітал

Оцінка рівня заборго-ваності підприємства в загальному обсязі капі-талу підприємст­ва. Оп-тимальне значення > 0,5

430 + 480 + 620 + 630 ф№1


Загальний обсяг капіталу (активів)

640 ф № 1


2.3.

Коефіцієнт фінансово-го лівериджу

Власний капітал

Оцінка наявності влаcних коштів на одиницю позико­вих, що забезпечує при не­обхідності їх повернення кредиторам. Оптимальне значення < 1-1,5

380 ф № 1


Позиковий капітал

640 - 380 ф № 1


2.6.

Коефіцієнт співвідношен­ня креди-тор­ської та дебіторсь-кої заборго-ваності

Кредиторська заборгованість

Оцінка ступеня переви­щення кредиторської за­боргованості над дебі-тор­ською. Оптимальне зна­чення - 1 .0.

520 + 610ф№1


Дебіторська заборгованість

150 +210ф№1


3. Показники оборотності (ділової активності )


3.1.

Оборот-ність обігових коштів

Чиста виручка від ре-алі­зації продукції (то-варів, робіт, послуг)

Оцінка швидкості обороту всіх обігових коштів під­приємства.

035 ф № 2


Середній обсяг обігових активів

Оптимальний напрямок - прискорення.

260 ф № 1 СР


3.2.

Оборот-ність товарно-матеріаль­них запасів

Собівартість реалізо-ва­ної продукції (това-рів, робіт, послуг)

Оцінка швидкості обороту товарно-матеріальних запа­сів.

040 ф № 2


Середній обсяг товар-но-матеріальних запасів

Оптимально - приско­рення обіговості товар-но-матеріальних запасів, але за умови достатнього обсягу товарних запасів для нор­мальної господарської діяльності

100 + 140 ф № 1 СР


1

2

3

4

5

3.3.

Оборот-ність дебі-торської заборго-вано­сті

Чиста виручка від реалі­зації продукції (товарів, робіт, послуг) без ПДВ

Оцінка швидкості обороту дебіторської заборгованос­ті.

035 ф № 2

Середній обсяг дебі-тор­ської заборгова-ності

Оптимально-приско-рення обіговості.

150 + 210ф№1СР

3.4.

Тривалість операційно­го циклу (Дні)

Середній період обо-роту запасів + серед-ній період погашення дебіторської заборго-ваності

Оцінка довжини опера-цій­ного (торговельного) цик­лу, тобто періоду з момен­ту вкладання коштів у то­варні запаси до отримання виручки від їх продажу.

Оптимально-зменшення довжини операційного циклу.

пок. 3.3.

пок. 3.4

3.5.

Оборот-ність кре-диторсь­кої заборго­ваності

Собівартість реалізо-ва­ної продукції (това-рів, робіт, послуг)

Оцінка середнього пері-оду погашення креди-торської заборгованості, тобто часу, на який кредитується під­приєм-ства з боку своїх го­сподарських партнерів

040 ф № 2

Середній обсяг креди­торської заборгованості

520 + 610ф№1СР

3.6.

Тривалість фінансово-го циклу (дні)

Середній період обо-роту запасів + серед-ній період погашення дебіторської заборгованості - середній період погашення креди­торської заборгованості

Оцінка довжини обороту грошових коштів підпри­ємства, тобто періоду за який вивільняються гро­шові кошти

3.4-3.5

4. Показники прибутковості.

4.1.

Чиста рента­бельність (збитко-вість) власного ка­піталу

Чистий прибуток (збиток)

Оцінка рівня отримання чи­стого прибутку на одиницю власного капі-талу підпри­ємства, кри-терій для коти­рування акцій підприємства на біржі.

220 (225) ф№ 2

Середній обсяг власного капіталу

Оптимально – максимі-зація позитивного зна-чення, відсутність або скорочення від'ємного зна­чення

380 СР ф № 1

1

2

3

4

5

4.2.

Звичайна рентабель­ність (збит­ковість влас­ного капіталу (до оподат­кування)

Фінансовий результат звичайної діяльності до оподаткування

Оцінка рівня звичайного результату діяльності до оподаткування на оди-ницю власного капіталу.

Опти­мально - максиміза-ція пози­тивного значен-ня, відсут­ність або ско-рочення від'ємного зна-чення

170 (175) ф№ 2

Середній обсяг власного капіталу

380 СР ф № 1

4.3.

Рентабель­ність активів

Чистий прибуток

Оцінка обсягу отриман-ня чистого прибутку в розра­хунку на одиницю майна, яке знаходиться в розпоря­дженні під-приємства

220 (225) ф № 2

Середній обсяг активів

640 СР ф № 1

4.4.

Рентабель­ність оборо­ту (продаж)

Прибуток від реалі-зації

Оцінка результатів гос-по­дарської діяльності під­приємств, обсяг при-бутку на одиницю обо-роту (про­даж) і частку прибутку в ціні про-дукції (товарів, ро­біт, послуг)

050 070 080 140 ф№2

Чиста виручка від ре-алі­зації продукції (то-варів, робіт, послуг)

035 ф № 2

4.5.

Рентабель­ність опе-раційних ви­трат

Фінансовий результат від операційної діяль-ності

Оцінка ефективності пото­чних витрат під-приємства, їх окупності; розмір при­бутку на оди-ницю витрат підприєм-ства.

100 (105) ф № 2

Операційні витрати

070 + 080 + 090 ф № 2

4.6.

Рівень втра­ти власного капіталу

Непокритий збиток

Оцінка рівня втрати на-яв­ного власного капіта-лу у зв'язку зі збитками поточ­ного та минулих періодів.

350 К ф № 1 (від'ємне значення)

Наявний власний капітал

Оптимально - мініміза-ція або відсутність.

380Кф№1

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+