Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.3. Фінансові наслідки виникнення ситуації банкрутства та методологічні основи їх прогнозування

Фінансові наслідки виникнення ситуації банкрутства - це фінан­сові результати виникнення цієї ситуації з огляду на інтереси креди­торів та власників підприємства. Логічним методом оцінки фінансових наслідків є імітаційне моделювання виникнення ситуації банкрутства та прогнозна оцінка фінансових результатів, які тягнуть за собою при­йняття судового рішення про банкрутство підприємства.

Нормативною основою проведення такої роботи має бути зако­нодавче закріплений механізм прийняття рішення про банкрутство та його реалізації, тобто ліквідаційний механізм, передбачений діючим Законом "Про банкрутство"

Інформаційною основою проведення прогнозних розрахунків є такі матеріали:

* результати оцінки ліквідаційної вартості майна кризового підприємства;

* результати аналізу зобов'язань підприємства, зокрема оцінка загального обсягу боргів, що можуть бути визнані в судовому поряд­ку, та визначення обсягу зобов'язань за черговістю кредиторів, відпо­відно до визначеного в Законі порядку черговості;

* прогнозна оцінка судових та додаткових витрат, які виника­ють у процесі розгляду справи про банкрутство та роботи ліквідацій­ної комісії;

4 інформація стосовно реальної вартості засновницьких внесків до формування статутного фонду кризового підприємства.

Збирання та обробка вищерозглянутої інформації дає змогу роз­робити прогнозну імітаційну модель руху грошових коштів у процесі ліквідаційної процедури

Для експертної оцінки фінансових наслідків виникнення ситуації банкрутства розроблена та пропонується для використання така система оціночних показників:

1. Фінансовий результат виникнення ситуації банкрутства (обсяг надлишку (+) або дефіциту (-) коштів для розрахунку по зобов'язаннях (ФРб):

ФРб = ЧЛВМ- Св-З

де ЧЛВМ- чиста ліквідаційна вартість майна підприємства ;

СВ- судові витрати, пов'язані з провадженням справи про банк­рутство та роботою ліквідаційної комісії;

З- обсяг зовнішніх зобов'язань, які підлягатимуть виконанню відповідно до рішення Арбітражного суду;

2. Коефіцієнт задоволення претензій кредиторів, який характе­ризує ступінь виконання зобов'язань перед кредиторами кожної черги та в цілому (КЗК).

Загальний коефіцієнт задоволення претензій кредиторів може бути розрахований за формулою:

КЗПзаг =ЧЛВМ-СВ)/ЗК

3. Обсяг примусових втрат кредиторів підприємства внаслідок вини­кнення ситуації банкрутства (ПВ). Цей показник розраховується за фор­мулою:

ПВі= 3-ЗПі

де ЗПі - можливий обсяг виконання зобов'язань перед і-м кре­дитором, враховуючи його черговість. Значення цього показника доцільно розраховувати, якщо КЗП <1.

4. Коефіцієнт збереження власного капіталу (КЗВК)

КЗВК= ЗГК/ВК ,

де ЗГК- залишок грошових коштів після розрахунку по усіх пре­тензіях кредиторів;

ВК- власний капітал підприємства за балансовими даними на останню звітну дату;

5. Коефіцієнт можливості продовження функціонування підприєм­ства після завершення розрахунку по зобов'язаннях та припинення про­цедури банкрутства.

Відповідно до чинного законодавства, якщо майна банкрута ви­стачило, аби задовольнити всі вимоги кредиторів, він вважається таким, що не має боргів, і може продовжувати свою підприємницьку діяльність. Арбітражний суд може винести ухвалу про ліквідацію юридичної особи, що звільнилася від боргів, лише у разі, якщо в неї залишилося майнових активів менше, ніж вимагається для її функціонування згідно із законо­давством. У теперішній час встановлені державні вимоги лише до міні­мального розміру статутних фондів, які залежать від організаційно-правової форми створення підприємства та сфери його діяльності .

Враховуючи вищенаведене, оціночний коефіцієнт, який дає змогу визначити можливості продовження функціонування підприємства після завершення розрахунку по зобов'язаннях та припинення процедури бан­крутства, розраховується таким чином:

Кмпд = ЗГК/ДВА,

де ДВА- державні вимоги до мінімального розміру активів (стату­тного фонду ) підприємства.

Якщо значення оціночного коефіцієнта Кмпд більше одиниці, підприємство має потенційні передумови для продовження своєї діяль­ності після завершення процедури банкрутства. В іншому разі продов­ження діяльності потребуватиме збільшення статутного фонду підпри­ємства відповідно до встановлених державних вимог.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+