Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Вступ

Кардинальні економічні перетворення в Україні перед­бачають розробку стратегії розвитку народного господарства в умовах формування ринку, докорінної зміни пропорцій відтворення, поступового входження країни до інтернаціо­нальних господарських зв'язків. Як свідчить світовий досвід, цілеспрямоване введення ринкових відносин забезпечує відповідні умови для ефективного вкладення капіталу. Фор­мування в Україні нової економічної системи пов'язано на­самперед з наданням підприємствам як суб'єктам підприєм­ницької діяльності повної самостійності не тільки у виборі видів діяльності, а і в вирішенні питань забезпечення не­обхідними видами ресурсів та їхнього раціонального фор­мування та використання. Ефективність діяльності підприємств (фірм, компаній) у довгостроковому періоді, забезпечення їхнього розвитку та підвищення конкуренто­спроможності визначається насамперед рівнем їхньої інве­стиційної діяльності. Одним із напрямків цієї діяльності є інвестування в реальні активи — оцінкою чого займається проектний аналіз.

Проектний аналіз визначають, по-перше, як систему знань про теорію та практику реального інвестування, по-друге, як комплекс заходів, спрямованих на визначення доцільності здійснення проекту та забезпечення максимальних позитив­них результатів від його реалізації.

Предметом проектного аналізу є вивчення реального про­екту з позиції доцільності та ефективності його впроваджен­ня в умовах обмеженості ресурсів з урахуванням:

можливостей його технічного здійснення;

чинників внутрішнього та зовнішнього оточення;

можливостей альтернативного використання ресурсів;

впливу проекту на навколишнє середовище;

корисності проекту для підприємства та для суспільства в цілому.

Дисципліна «Проектний аналіз» є нормативною і викла­дається на рівні бакалавру з економіки. Метою вивчення кур­су «Проектний аналіз» є оволодіння методологією підготовки та реалізації інвестиційних проектів і механізмів управлін­ня ними. У навчальному посібнику розкрито питання інвес­тиційної стратегії та життєвого циклу підприємства; класи­фікації проектів, їх життєвого циклу та фаз; аспектів проект­ного аналізу: маркетингового, технічного, екологічного, соціального, інституційного, фінансового та економічного аналізу; методології проектного аналізу, а саме — оцінки витрат, альтернативної вартості, цінності грошей у часі, гро­шових потоків, інфляції; визначення критеріїв оцінки інвес­тиційних проектів шляхом аналізу їхньої беззбитковості, рівня ризику та розрахунку показників ефективності інвес­тиційного проекту в умовах інфляції та ризику; основ фінан­сового проектування та управління проектами.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+