Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.1. Поняття проекту в системі проектного аналізу

Об'єктом дослідження у системі проектного аналізу є пев­ний проект. Форми та зміст інвестиційних проектів можуть трансформуватися, але є дещо притаманне всім видам — це наявність часового лагу між моментом початку інвестування та моментом одержання першого доходу. Поняття «проект» об'єд­нує різноманітні види діяльності, що характеризуються низкою загальних ознак, найбільш загальними з яких є наступні:

- спрямованість на досягнення конкретних цілей, пев­них результатів;

- координоване виконання багатьох взаємопов'язаних дій;

- обмеженість часом, з певним початком і кінцем.

Проект як система діяльності існує рівно стільки часу, скільки його треба для одержання кінцевого результату. Концепція проекту не протистоїть концепції фірми або підприємства та сумісна з ним.

У сучасній економічній науці, залежно від завдань, що стоять перед спеціалістами, існує декілька визначень понят­тя проекту, кожне з яких має право на існування:

- у самому загальному вигляді проект (project) — це «щось, що замислюється або планується, наприклад, вели­ке підприємство» (тлумачний словник Webser);

- з позиції системного підходу проект можна визначити як процес переходу з початкового стану в кінцевий — ре­зультат за участі ряду обмежень та механізмів (рис.2.1);

Рис. 2.1. Проект з позиції системного підходу [34]

- у «Кодексі знань про управління проектами» проект — деяке завдання з певними вихідними даними та необхідни­ми результатами (цілями), що обумовлюють засоби її рішен­ня. Проект містить у собі проблему, засоби його реалізації та результати, що одержані у процесі її реалізації (рис.2.2);

Рис. 2.2. Основні елементи проекту [34]

- з позиції його природи проект можна визначати як су­купність певних елементів (матеріальної і нематеріальної природи) і зв'язків між ними, що забезпечують досягнення поставлених цілей.

На основі приведених вище визначень поняття проекту та опираючись на визначення Всесвітнього банку, можна зупинитися на тому, що:

«Проект — це комплекс взаємопов'язаних заходів, розробле­них для досягнення певних цілей протягом заданого часу при вста­новлених ресурсних обмеженнях».

Інвестиційний проект — це інвестиційна акція, що перед­бачає вкладання певної кількості ресурсів, а саме інтелектуаль­них, фінансових, матеріальних, людських, для одержання зап­ланованого результату та досягнення певних цілей в обумов­лені строки. Фінансовим результатом інвестиційного проекту, як правило, є прибуток, матеріально-речовим результатом — нові або реконструйовані основні фонди (об'єкти) або прид­бання та використання фінансових інструментів чи нематері­альних активів з наступним одержанням прибутку.

У тому випадку, коли як результати реалізації проекту виступають деякі фізичні об'єкти (будівлі, споруди, вироб­ничий комплекс), визначення проекту може бути конкрети­зовано наступним чином: проект — цілеспрямоване, зазда­легідь пророблене та заплановане створення або модерніза­ція фізичних об'єктів, технологічних процесів, технічної та організаційної документації для них, матеріальних, трудо­вих, фінансових та інших ресурсів, а також управлінських рішень та заходів для їхнього виконання.

Проект, як і будь-яка діяльність, має низку властивих йому рис, основними з яких є наступні:

- виникнення, існування та закінчення проекту у певно­му оточенні;

- зміна структури проекту з триванням його життєвого циклу;

- наявність певних зв'язків між елементами проекту як системи;

- можливість відміни вхідних ресурсів проекту.

Виходячи з визначення проекту виділяють такі основні ознаки проекту:

- зміна стану проекту задля досягнення його мети;

- обмеженість у часі;

- обмеженість ресурсів;

- неповторність.

Зміна стану означає, що реалізація проекту завжди по­в'язана зі змінами у будь-якій системі і є цілеспрямованим Її перетворенням з існуючого стану на бажаний, який виз­начено в меті проекту.

Обмеженість у часі означає, що будь-який проект має термін початку і термін завершення.

Обмеженість ресурсів означає, що будь-який проект має свій обсяг матеріальних, людських та фінансових ресурсів, які використовуються за встановленим і лімітованим бюджетом.

Неповторність означає, що заходи, які необхідно здійснити для реалізації проекту, мають такий рівень інновацій, комплекс­ності й структурованості, якій дозволяє відрізнити як один проект від іншого, так і проект від програми та плану.

Таким чином, проект треба розуміти як цілісний багато­гранний об'єкт, сутність якого пов'язана:

- по-перше, з часом, потрібним для проходження стадій від виникнення ідеї проекту до її матеріалізації, які склада­ють життєвий цикл проекту;

- по-друге, з необхідністю комплексної експертизи, яка доведе його доцільність та можливість застосування;

- по-третє, з оцінкою його ефективності в технічному, комерційному, соціальному, інституційному, екологічному, фінансовому та економічному аспектах.

Поняття проекту в системі проектного аналізу слід виз­начати насамперед з точки зору наукової спеціалізації. Про­ектний аналіз є синтезом знань з різних наукових дисцип­лін, сфокусованих на рішенні проблеми вибору найкращо­го економічного розвитку, чи стосується це суспільства, чи підприємства. Проектний аналіз слід розуміти як динаміч­ний процес, що відбувається у двох площинах — часовій і предметній. У часовій площині провадяться роботи, які за­безпечують процес розвитку проекту починаючи від виник­нення самої ідеї і до його завершення. У предметній площині здійснюється аналіз і розробка проекту в різних змісто­вих аспектах.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+