Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6.1. Поняття проектного ризику та його види

Ризик є об'єктивним явищем, природа якого зумовлена недетермінованістю (неоднозначністю) подій майбутнього.

Проектний ризик у самому загальному розумынні – це небезпека небажаних відхилень від очікуваних станів у майбутньому , із розрахунку яких приймаються рішення в теперішньому.

Т а б л и ц я 6.1

Класифікація проектних ризиків

КЛАСИФІКАЦІЙНА ОЗНАКА

ВИДИ ПРОЕКТНИХ РИЗИКІВ

Залежно від джерела виникнення

а) Природно-кліматичні (у тому числі стихійні ) і екологічні;

б) технічні (відмови машин і устаткування, зниження якості продукції та ін);

в) виробничі (порушення технології,зупинки та перерви виробництва, затримка постачань сировини та ін.);

г)економічні (зростання витрат, збільшення цін на сировину і комплектні, інфлфція та ін.);

д) ринкові (падіння цін на продукцію, зменшення обсягів збуту, зростання конкуренції та ін.);

є) фінансові (кредитні, валютні, процентні та інші ризики, повязані з фінансовими і кредитними операціями);

ж) соціальні (страйки, збільшення соціальних витрат);

з) політичні (зміна законодавства, пріоритетів; адміністративні обмеження, преференції та ін.);

і) інноваційні, тобто ризики недосягнення очікуваних результатів наукових і інженерних розробок;

ї) регіональні, тобто ризики підприємницької діяльності з урахуванням різних країн і регіонів;

к) галузеві, тобто специфічні ризики галузі підприємницької діяльності (промисловість, будівництво, сільське господарство, транспорт, фінанси та ін.);

л) ризики зловмисних дій (шахтарство , вандалізм та ін. ).

Залежно від місця прояву

а) зовнішні (стосовно проекту );

б) внутрішні.

За видом виробництва

а) ризики основного виробництва;

б) ризики допоміжних і обслуговуючих виробництв.

За тяжкістю прояву

Ризики , що викликають:

а) втрачену вигоду;

б) збиток;

в) втрати;

г) банкрутство.

За формою впливу

а) ризики прямих збитків;

б) ризики непрямих збитків.

За можливістю страхування (захисту)

а) ризики , що страхуються;

б) ризики , що нестрахуються.

За складнісю:

а) ризики часткові (локальні );

б) ризики системні;

в) ризик сукупний.

За ступенем контролю

а) контрольовані ризики , яких можна уникнути або зменшити їхні шкідливі наслідки;

б) частково контрольовані ризики , котрих можна лише частково уникнути або зменшити їхні шкідливі наслідки;

в) неконтрольовані ризики , яких неможна уникнути або зменшити їхні шкідливі наслідки.

За інтенсивністю прояву наслідків

а) що швидко проявляються;

б) що проявляються повільно.

За рівнем прояву

а) низькі;

б) помірні;

в) сильні;

г) катастрофічні.

За ступенем передбачуваності

а) передбачувані з високою можливістю;

б) передбаувані з малою можливістю;

в) непередбачувані.

За регулярністю

а) систематичні (регулярно повторювані );

б) не систематичні.

За характером причин

а) ризики випадкових подій;

б) ризики злочинних дій.

За часом прояву

а) ретроспективні;

б) поточного періоду;

в) майбутнього періоду.

Хоча майбутнє є принципово не передбачуваним, очіку­вані події можна передбачати з тією або іншою похибкою (часто дуже низькою) залежно від того, якою є природа та­ких подій: ймовірною або невизначеною.

Таким чином, походження ризиків пов'язане з неодноз­начністю майбутнього через стохастичність (імовірність) і невизначеність багатьох процесів і подій. Ризики, зумовленіневизначеністю, можна звести до ситуації з нормальними ризиками, якщо вдається розкрити і зменшити невизна­ченість до розумних меж.

Поняття інвестиційного ризику може, бути визначено як непостійність, мінливість доходів від інвестицій. Ця мін­ливість властива всім капіталовкладенням як результат змінситуацій на ринку або в макроекономіці. Однак одні інвес­тиції менше схильні до цих коливань, ніж інші. Для оцінки рівню проектного ризику використовують певні методи.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+