Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.5. Соціальний аналіз

Метою соціального аналізу є визначення прийнятності ва­ріантів реалізації проекту з погляду користувачів, населен­ня регіону, де здійснюється проект, розробка стратегії реа­лізації проекту, що дає змогу здобути підтримку населення, досягти цілей проекту та поліпшити характеристики його соціального середовища. Соціальний аналіз зосереджуєть­ся на наступних основних аспектах:

1.Соціокультурні та демографічні характеристики насе­лення, якого торкається проект, його кількісні характерис­тики і соціальна структура, включаючи розподіл за етнічни­ми, племінними і класовими ознаками.

2.Форми виробничої самоорганізації населення в районі реалізації проекту, включаючи структуру родин (наявність робочої сили, форми землеволодіння, доступ до ресурсів ірегулювання їхнього використання).

3.Прийнятність проекту з погляду місцевої культури, а саме здатність проекту адаптуватися щодо існуючих соціаль­них норм і, разом із тим, приводити до потрібних змін у по­водженні людей і їхньому сприйнятті власних нестатків.

4.Зацікавленість у проекті місцевого населення і реалізуючих проект організацій, їхня безупинна участь у всіх стадіях проектного циклу починаючи з розробки й аж до його успіш­ного здійснення, експлуатації і технічного обслуговування.

Комплексний підхід до оцінки проекту передбачає виз­начення впливу проекту на людей, що беруть у ньому участь, користуються його результатами, одержують відповідні ви­годи, на виробників, постачальників та інших учасників проекту. Доволі часто нехтування соціальними аспектами проекту призводить до невдач, оскільки він заходить у супе­речність із традиційними цінностями, не бере до уваги со­ціальну організацію людей, їх мотивацію до реалізації проекту. Особливістю соціального аналізу є неможливість кількісної характеристики багатьох соціальних змін та ре­зультатів, що супроводять проект. Оцінка результатів про­екту різними соціальними групами може бути діаметральнопротилежною, оскільки йдеться про суб'єктивні інтереси.

Проблема суб'єктивності оцінок знаходить свій вияв і в зби­ранні, опрацюванні та аналізі інформації, яка лежить в ос­нові прийняття проектних рішень. Тому рішення з оцінкисоціальних аспектів проектування значною мірою залежать від соціальної і культурної орієнтації розробників проекту. Адже саме їм необхідно визначити наслідки й результатипроекту, обрати критерії порівняння, виробити процедуру розробки рішення, визнати необхідність колегіальності прийняття рішень.

Соціальний аналіз передбачає не лише фіксацію існую­чого рівня, а й прогнозування зміни показників під впливом проекту. Однак слід обережно ставитись до проектуваннясоціальних показників, оскільки багато з них мають тісний взаємозв'язок. Так, зміна вікової структури населення сприя­тиме і трансформації суспільного й майнового статусу, змі­нам у житлових потребах та соціальних послугах. Прогнози соціального середовища мають враховувати весь спектр мож­ливих впливів, а не лише змін, зумовлених реалізацією про­ектів. Різнобічний аналіз цих показників дає можливість визначати зрушення, що відбуваються в соціальному роз­витку при реалізації проекту.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+