Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

У чому полягають проблеми корпоративного управління і що де таке? Друга половина 90-х і початок 2000-х років в Україні прохо­дять під впливом перерозподілу власності та глибокої трансформа­ційної кризи, в яких усе частіше звинувачують недосконале корпо­ративне управління.

Виникнення недержавного сектору, який представлений в основ­ному акціонерними товариствами, викликало необхідність створен­ня принципово нової системи управління, з якою вітчизняним ме­неджерам не доводилось раніше мати справу — управління корпо­ративними структурами суттєво відрізняється від управління дер­жавними підприємствами. Як свідчить практика, сьогодні багато управлінців перенесли методи і прийоми управління державними підприємствами на акціонерні товариства, що призводить до нега­тивних результатів у діяльності приватизованих підприємств. Вий­шло так, що ми тільки вчимося керувати акціонерними товариства­ми. Тому незаперечним фактом є брак фахівців з корпоративного управління.

Водночас слід зауважити, що серед фахівців і практиків немає єдиних підходів до суті корпоративного управління. Досить часто під корпоративним управлінням розуміють загальний менеджмент, стратегічне управління організацією та ін. Тому потрібно підкрес­лити, що в цьому навчальному посібнику корпоративне управління подано, з одного боку, з погляду особливостей управління корпора­тивними структурами в інтересах їх власників, а з другого — в ньо­му розглянуто лише основи корпоративного управління, оскільки в широкому плані цей предмет потребує комплексного дослідження з точки зору менеджменту організацій, персоналу та ін.

Автор вважав за доцільне подати матеріал, згрупувавши його в три основні блоки. До першого блоку ввійшли питання сутності корпоративного управління, з’ясування особливостей поняття кор­порацій, сутність господарських товариств корпоративного типу і місце серед них акціонерних товариств, специфіка корпоративної власності й управління акціонерним капіталом. У другому блоці розглянуто зовнішню ('фору корпоративного управління: особли­вості державного регулювання корпоративного сектору, функції Комісії зцінних паперів та фопдоного ринку, антимонопольного регулювання, депозитарної системи, управління рухом акцій на пер­винному та вторинному ринках, особливості діяльності фінансових посередників у корпоративному секторі. Третій блок присвячений особливостям внутрішньокорпоративного регулювання різних сторін діяльності акціонерних товариств — формуванню організаційно- економічної структури, повноважень і обов’язків органів управлін­ня, управління капіталом та працею, договірній роботі, особливос­тям антикризового управління акціонерними товариствами.

На зміст посібника і вибір логіки подачі матеріалу вплинуло те, що автор викладав і продовжує викладати курс “Основи корпоративного управління" на економічному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка. Крім того, при написанні посібни­ка «даної'» пикоригтппі ііракіичнмй досвід роботи автора в консалтингових структурах, під час якої доводилось розробляти системи корпоративного управління в багатьох вітчизняних акціонерних товариствах.

Мета навчального посібника — сприяти поширенню знань з кор­поративного управління серед студентів, фахівців-практиків, які працюють у корпоративних структурах, власників акцій. Не можна заперечувати, що рівень знань про особливості функціонування ак­ціонерних товариств виступає важливим чинником їх успішного функціонування. Навіть для простих власників акцій знання своїх прав та обов’язків, особливостей прийняття рішень в акціонерних товариствах допоможе підвищити ефективність їх впливу на прий­няття рішень.

У кінці посібника вміщено додатки. Вони побудовані як система ув’язаних між собою положень, що можуть знайти застосування в усіх акціонерних товариствах, зрозуміло, з урахуванням специфіки кожного з них і відповідного доопрацювання. Автор не може ствер­джувати, що постійні зміни в законодавчо-нормативній базі Украї­ни не викличуть появи невідповідностей у деяких пунктах поло­жень та й у самому матеріалі посібника, але основна частина мате­ріалу є базовою і буде надійною основою для вивчення “Основ кор­поративного управління”.

Автор сподівається, що ознайомлення з цим посібником не роз­чарує читачів, і з вдячністю прийме конструктивні зауваження та побажання щодо вдосконалення посібника.