Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.1.2. Економічна роль статутного фонду

При вивченні корпоративного управління треба мати на увазі, що існує поняття статутного фонду, яке потребує аналізу та з’ясу­вання його суті. Економічна суть статутного фонду полягає у ство­ренні матеріальної бази для формування і розвитку товариства. За рахунок статутного фонду створюються основні та оборотні фон­ди товариства. Для того щоб створити таку матеріальну базу, в Украї­ні статутний фонд має бути не меншим від 1250 мінімальних заро­бітних плат, які законодавчо визначені на момент створення акціо­нерного товариства. Для товариств з обмеженою відповідальністю вимоги значно полегшені, така сума має бути не меншою від 100 мінімальних заробітних плат. Особливістю статутного фонду також є те, що він складається з паїв (часток) учасників. В акціонерному товаристві такі частки представлені у вигляді акцій.

На практиці роль статутного фонду акціонерного товариства є важливою лише для його створення. Практично з перших днів функ­ціонування товариства величина статутного фонду починає відрізня­тись від величини активів товариства. Наприклад, для створення товариства необхідні організаційні витрати, які здійснюються з коштів, переданих до статутного фонду. Тому він одразу зменшується на цю суму організаційних витрат.

Капітал уже зареєстрованого АТ не є незмінним, товариство кож­ний день вступає у різні відносини з партнерами — споживачами продукції, постачальниками. Через нього проходять матеріальні та фінансові потоки, і при цьому активи підприємства увесь час зміню­ються. Тому поняття “статутний фонд” для економістів є лише тією величиною, яка показує стартові умови, з яких починало діяти АТ. При поганому веденні справ можна за короткий час “проїсти” ста­тутний фонд, при доброму — збільшити капітал, зробити його наба­гато більшим, ніж статутний фонд.

Існують різні підходи до визначення капіталу корпорації, іноді його називають “реальний капітал”, іноді — “власний капітал”.

Капітал, який представлений цінними паперами акціонерного това­риства, досить давно отримав назву фіктивного капіталу. Реальний, або власний, капітал, як правило, відрізняється від статутного фонду і включає статутний фонд, резервний фонд, капіталізований прибу­ток, інші надходження.

Для залучення додаткових коштів або для приведення статутно­го фонду у відповідність з активами АТ досить часто здійснює збільшення статутного фонду. Якщо товариство має гарні перспек­тиви і хоче здійснити якісь інвестиційні проекти через залучення додаткових коштів і при цьому будуть змінюватись власники кор­поративних прав на майно цього товариства, воно збільшує статут­ний фонд і за рахунок цього збільшення залучає гроші нових акці­онерів. Можлива ситуація, за якої акціонерне товариство здійснює додаткову емісію для власних акціонерів, які хочуть додатково про- інвестувати “своє” підприємство, при цьому застосовуються різні методи, щоб не втратити існуючого співвідношення власників і ста­ну контролю над фірмою.

При приведенні статутного фонду до розмірів реального капіта­лу (активів) залежно від їх співвідношення можуть або збільшува­ти, або зменшувати статутний фонд. Це використовується іноді для зміни співвідношення прав власності, випуску додаткових акцій, а іноді для підвищення номінальної вартості акцій. Не є винятком випадки вилучення акцій з обігу (анулювання), а також зменшення номінальної вартості акцій.

Так, в Україні підприємства, які на початку та в середині 90-х років були приватизовані, мали невеликі у вартісному вираженні статутні фонди, оскільки не враховувались величезні темпи інфляції 1993—1995 років. Тому на багатьох з них не була проведена індек­сація основних фондів. Під невеликі у вартісному вираженні ста­тутні фонди були випущені акції і на них проведена підписка. В результаті акціонери отримали невелику кількість акцій з низь­ким номіналом, але з великими реальними активами. Тобто було здійснене збільшення статутних фондів через зміну номінальної вартості акцій (наприклад, ВАТ “Готельний комплекс “Київська Русь”, де номінальна вартість була збільшена з 25 коп. до 1 грн.) Деякі АТ пішли шляхом збільшення кількості акцій і зберегли їхню номі­нальну вартість.

Тому, аналізуючи статутний фонд, завжди слід мати на увазі, що ефективність господарювання товариства впливає на його матеріаль­ний стан і відмінності між реальними активами і статутним фон­дом: неефективне призводить до збитків і, отже, до зменшення ак­тивів щодо статутного фонду, а ефективне — до перевищення влас­ного (реального) капіталу над статутним фондом. Відповідно існу­ють відмінності цієї величини в бухгалтерському обліку в господарських товариствах, де він залишається незмінним (крім випадків офіційного збільшення або зменшення), і державних підприємствах, де його величина змінна.

У разі аналізу власності окремих учасників треба враховувати їх внески, співвідношення та зміни часток, паїв, кількості акцій. Так, персональні зміни власності на акції якогось товариства можуть впливати на відповідне співвідношення у статутному фонді. Водно­час слід зазначити, що для товариств з обмеженою відповідальністю існує законодавчо визначена вимога, відповідно до якої додаткові внески учасників не впливають на співвідношення їх паїв. Тому для змін такого співвідношення необхідно здійснювати більш складні дії.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+