Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6.3.1. Перехід і реалізація права власності на цінні папери

Перехід прав власності на акції та паї залежить від видів госпо­дарських товариств. Механізм переходу прав власності в товари­ствах з обмеженою відповідальністю закладено в їхніх статутних документах. Державний сектор має свою нормативну базу і відповідно свою специфіку відносин власності. Перехід прав власності в акці­онерних товариствах також має свої відмінності. Вони залежать від установчих документів і внутрішньокорпоративних норм, які ма­ють свої специфічні особливості, але у рамках законодавчої бази. Базовим положенням щодо переходу власності є те, що корпора­тивні права громадян — це приватна власність, з якою вони можуть здійснювати дії, властиві цій формі власності. Корпоративні права держави та юридичних осіб (господарських товариств) виступають відповідно державною та колективною власністю і регулюються відповідно до цих форм власності.

Підтвердженням права власності на цінні папери є сертифікат, а в разі знерухомлення цінних паперів чи їх емісії в бездокумен- тарній формі — виписка з рахунку у цінних паперах, яку зберігач зобов’язаний надавати власнику цінних паперів. Проте слід мати на увазі, що виписка з рахунка у цінних паперах не може бути предметом угод, що тягнуть за собою перехід права власності на цінні папери. Крім того, угоди щодо цінних паперів не підлягають нотаріальному посвідченню, якщо інше не передбачено законодав­ством чи угодою сторін.

Акції на пред’явника мають найбільш вільний рух, і реалізація прав власності здійснюється за угодою сторін. В Україні таких акцій поки що небагато, загальний їх випуск реєструється, а купівля-про- даж здійснюється інвесторами на свій страх і ризик. Право влас­ності на цінні папери на пред’явника, випущені в документарній формі, переходить до нового власника з моменту передачі (постав­ки) цінних паперів. У разі відчуження знерухомлених цінних па­перів на пред’явника право власності на цінні папери переходить до нового власника з моменту зарахування їх на рахунок власника у зберігача.

Іменні цінні папери, випущені в документарній формі (якщо умовами емісії спеціально не зазначено, що вони не підлягають пе­редачі), передаються новому власнику шляхом повного індосамен­ту. У разі відчуження знерухомлених іменних цінних паперів пра­во власності переходить до нового власника з моменту зарахування їх на рахунок власника у зберігача.

Не допускається самовільне відчуження іменних цінних паперів, яке не відображене в депозитарній або реєстраторській системі. Законодавчо визначено, що права на участь в управлінні, одержання доходу тощо, які випливають з іменних цінних паперів, можуть бути реалізовані новим власником лише з моменту внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів. Тобто право власності на цінні папери, випущені в бездокументарній формі, переходить до нового власника з моменту зарахування цінних паперів на рахунок власника у зберігача. Внесення номінального утримувача до реєст­ру власників іменних цінних паперів, а також перереєстрація цінних паперів на іншого номінального утримувача не означає, що право власності на цінні папери переходить до номінального утримувача.

Операції з цінними паперами, що здійснюються між депонента­ми одного номінального утримувача, не відображаються у реєстрі власників іменних цінних паперів.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+