Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.2.1. Поняття фондової біржі

У світовій практиці на ринку цінних паперів набула поширення біржова діяльність. У цілому фондова біржа являє собою організацій­но оформлений, постійно діючий ринок, на якому здійснюється тор­гівля цінними паперами. На фондовій біржі купуються і продають­ся не тільки цінні папери, що являють собою корпоративні права, а й інші, які перебувають в обігу згідно з чинним законодавством тієї чи іншої країни.

Найстарішою у світі фондовою біржею вважається Амстердамсь­ка біржа, заснована у 1602 р. для операцій з цінними паперами Ост- Індської та Вест-Індської компаній.

У сучасних умовах у світі існує близько 200 фондових бірж, серед яких є кілька провідних. Найбільшими фондовими біржами є Токійська, Нью-йоркська, Лондонська, Франкфуртська та деякі інші. Активно розвиваються фондові біржі Азії, Тихоокеанського регіону. Невеликі біржі обслуговують регіональний обіг цінних паперів. Існують також відділи, що займаються цінними паперами на товарних біржах. Так, у СІЛА діють великі фондові біржі — Американська, Середньозахідна, Філадельфійська, Тихоокеанська, Бостонська. Водночас здійснюються торги цінними паперами на Чиказьких зерновій та м’ясній біржах.

Як правило, в багатьох країнах існує по кілька бірж. Проте мож­на спостерігати певну тенденцію до централізації обігу цінних папе­рів. У СІЛА в 90-ті XX ст. роки обсяг торгів на регіональних фондо­вих біржах сягав близько ЗО відсотків обороту Нью-йоркської фон­дової біржі. На їх частку припадало близько 17 відсотків доходів від комісійних операцій з цінними паперами. Кілька років тому в світі існувало 22 національні фондові біржі, тобто ці біржі є єдини­ми, де проводяться біржові торги.

У країнах, де існує по кілька бірж, спостерігається процес їх інтег­рації в різних формах. Так, у Франції в 1984 р. вісім бірж об’єдна­лися в Товариство французьких бірж, яке діє під егідою Паризької фондової біржі разом з національним депозитарієм Франції. У ФРН з 1986 р. також відбулося об’єднання семи бірж на базі Франкфуртсь­кої біржі і було створено товариство “Німецька біржа”. До його складу входить також центральний депозитарій — Німецький ка­совий союз. У 2000 р. оголошено про злиття Франкфуртської та Лондонської фондових бірж.

Проте це не означає повної монополізації ринку цінних паперів, оскільки існують інші його елементи. Не треба забувати, що існує розвинута система позабіржової торгівлі, яка отримала широке по­ширення. Наприклад, у СІЛА, незважаючи на значну кількість офіцій­них фондових бірж, існує й успішно функціонує система NASDAQ, створена Національною асоціацією біржових дилерів, а також сис­тема автоматичного порівняння замовлень CATS. Оскільки до акцій, що мають котирування на провідних біржах, висуваються суворі вимоги, система NASDAQ була створена як міждилерський ринок зареєстрованих, але таких, що не котируються на провідних біржах (насамперед Нью-йоркській фондовій біржі), цінних паперів. Що­правда, у 1998 р. оголошено про початок об’єднання цієї інституції з Американською фондовою біржею.

В Україні перша товарна біржа була створена в Одесі, а початок біржової фондової діяльності було закладено 22 вересня 1862 р.

створенням Київської біржі, на якій потім здійснювались торги цінними паперами. У роки громадянської війни діяльність бірж була призупинена і відновлена тільки в роки непу. На восьми біржах СРСР тоді були створені фондові відділи. Проте наприкінці 20-х років біржі були зачинені вольовими рішеннями урядовців. У 1930 р. припинила діяльність також і Київська біржа.

Створення і реєстрація Української фондової біржі припадає на 1991 р. — рік проголошення незалежності України. Система ста­новлення фондового ринку пройшла непростий шлях. Протягом майже п’яти років Українська фондова біржа була єдиною в країні. Однак поступово створювалася система багатофакторної організації фондового ринку: мережа центрів сертифікатних аукціонів, позабір- жова фондова торговельна система, система незалежних реєстраторів іменних цінних паперів. Почали створюватись інші фондові біржі — Київська міжнародна, Донецька, Придніпровська. На Українській міжбанківській валютній біржі розпочалися торги цінними папера­ми. Зараз існує п’ять-шість бірж, які з більшим чи меншим успі­хом здійснюють торги цінними паперами. Розвивається позабіржо- ва фондова торговельна система, яка займає чільне місце в обігу корпоративних цінних паперів.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+