Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.2.3. Позабірнсова торговельна система

Рух акціонерного фіктивного капіталу здійснюється не тільки на фондових біржах. Значна частина акцій купується і продається на позабіржових фондових ринках. Такі ринки в економічній літературі отримали різні назви: “дилерські (неаукціонні)”, “другі”, “треті”, “паралельні”, “вуличні” ринки. В цілому позабіржовий фон­довий ринок передбачає операції з цінними паперами, що здійсню­ються поза фондовою біржею. Як засвідчила зарубіжна та вітчиз­няна практика, на таких ринках здійснювалось первинне розміщен­ня акцій, у тому числі підприємств, що приватизувались. Крім того, в котирування на біржах не потрапляють акції невеликих (менш надійних порівняно з зареєстрованими на біржі) акціонерних това­риств, які також мають продаватись і купуватись.

Найбільш стихійну форму позабіржова торгівля має при купівлі- продажу корпоративних цінних паперів фізичними особами. Так, у роки активного здійснення сертифікатної приватизації в Україні (1994—1997) укладалися масштабні угоди про продаж фізичними особами прав на придбання акцій підприємств, що підпадали під приватизацію і були привабливими для інвестора. Купувались при­ватизаційні сертифікати як фізичними особами, так і фінансовими посередниками. Такі угоди здійснювались стихійно, ціни визнача­лись тільки від попиту і пропозиції, інформація не отримувала офі­ційного поширення. Значна частина таких угод укладалась в “тіні”. На сьогодні в Україні також значна частина угод щодо переходів права власності на корпоративні цінні папери укладається стихійно.

У світовій практиці стихійна торгівля охоплює частіше акції на пред’явника, в цілому системи позабіржової торгівлі мають органі­зовані форми. Як правило, ринки позабіржової торгівлі створюють­ся і функціонують у системі “прибіржової” торгівлі і розвиток їх технічної бази надає їм рис організованої фондової торгівлі. При­кладами успішного застосування систем позабіржової торгівлі мож­на вважати позабіржові системи КАвБАО та N^18 (США), СОАТС (Канада), БЕБВАО (Сінгапур).

В Україні створена асоціація “Позабіржова фондова торговельна система” (ПФТС), яка являє собою основну структурну форму поза­біржової торгівлі. Основна торгівля акціями в Україні зосереджена як раз у системі позабіржової торгівлі, за деякими даними в 2000 р. там здійснювалось більш як 98 відсотків усіх продаж. Організаційно ця система утворилась на базі центрів сертифікатних аукціонів, які в цілому виконали свої початкові завдання. ПФТС розроблена і діє як багатофункціональна система для забезпечення діяльності бро­керів і дилерів з розміщення фінансових інструментів. Вона має певну матеріально-технічну базу, яка об’єднує офіси фінансових по­середників — учасників Системи. Програмне забезпечення Систе­ми базується на застосуванні системи “Портал”, розробленої фахів­цями асоціації КАББАС}.

ПФТС виконує такі завдання: торгівля акціями в режимі реаль­ного часу (виставляти котирування, отримувати оперативну інфор­мацію про стан ринку, укладати угоди), здійснення обміну повідом­леннями на дисплеях, надання режиму перегляду стану фондового ринку зацікавленим сторонам.

Асоціацію утворюють фінансові посередники, які мають відпові­дати певним вимогам. Так, член ПФТС повинен мати права на здійснення всіх видів діяльності по випуску й обігу цінних паперів, виконувати положення статуту ПФТС, сплачувати вступні та по­точні членські внески. Особливістю вступу до Асоціації є необхідність мати для вступника три письмові рекомендації від членів Асоціації, що виконують свої членські зобов’язання і мають стаж роботи на фондовому ринку не менш як рік. Крім того, в положенні про член­ство в Асоціації є вимоги про дотримання її членом загальновизна­них у ділових колах стандартів етичної і професійної поведінки.

Для вступу до Асоціації необхідно зробити одноразовий вступ­ний внесок, еквівалентний 500 дол. США, після цього сплачуються місячні внески з розрахунку 250 дол. США за квартал у національній валюті. Виконавши ці вимоги, члени ПФТС здійснюють купівлю- продаж цінних паперів у цій системі фондової торгівлі.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+