Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

9.3.4. Особливості організаційної структури управління в товариствах з обмеженою відповідальністю

Як і в акціонерних товариствах, вищим органом товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) є збори учасників. Вони збира­ються учасниками товариства або призначеними ними представни­ками. Учасники мають кількість голосів, пропорційну до розміру їх часток у статутному фонді. Особливістю є те, що в ТОВ збори учас­ників товариства обирають голову товариства, а також те, що на зборах вирішуються специфічні питання, що стосуються тільки ТОВ. До таких питань належать:

а) встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових внесків;

б) вирішення питання про придбання товариством частки учас­ника;

в) виключення учасника з товариства.

Однією з важливих характерних рис управління в ТОВ порівня­но з АТ є те, що тут вимагається одностайність щодо прийняття важливих для ТОВ питань. Так, з питань визначення планів підприє­мства та затвердження його звітів, внесення змін до статуту, а також при вирішенні питання про виключення учасника з товариства по­трібна одностайність у вищому органі — на зборах. З інших питань рішення приймається простою більшістю голосів.

Будь-хто з учасників товариства з обмеженою відповідальністю має право вимагати розгляду питання на зборах учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніш як за 25 днів до початку зборів. У ТОВ у випадках, передбачених установчими документами або затвердженими товариством правилами процедури, допускаєть­ся прийняття рішення методом опитування. У цьому разі проект рішення або питання для голосування надсилається учасникам, які повинні у письмовій формі викласти щодо цього свою думку. Про­тягом 10 днів з моменту отримання повідомлення від останнього учасника голосування всі вони повинні бути проінформовані головою про прийняте рішення. Рішення методом опитування вважається прийнятим при відсутності заперечень хоча б одного з учасників.

Існують певні особливості, пов’язані з періодичністю проведення зборів. У ТОВ вони скликаються не рідше двох разів на рік, якщо інше не передбачено установчими документами. Позачергові збори учасників скликаються головою товариства за наявності обставин, зазначених в установчих документах, у разі неплатоспроможності товариства, а також у будь-якому іншому випадку, якщо цього по­требують інтереси товариства в цілому, зокрема якщо виникає загроза значного скорочення статутного фонду. Збори учасників товариства мають скликатися також на вимогу виконавчого органу. Учасники товариства, що володіють у сукупності більш як 20 відсотками го­лосів, мають право вимагати скликання позачергових зборів учас­ників у будь-який момент і з будь-якого приводу, що стосується діяльності товариства. Якщо протягом 25 днів голова товариства не виконав зазначеної вимоги, вони мають право самі скликати збо­ри учасників.

Слід зазначити і відмінності від АТ по проведенню загальних зборів. Про проведення загальних зборів ТОВ учасники повідомля­ються передбаченим статутом способом із зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. Повідомлення має бути зроб­лено не менш як за ЗО днів до скликання загальних зборів. Будь- хто з учасників товариства має право вимагати розгляду питання на зборах учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніш як за 25 днів до початку зборів. Не пізніш як за 7 днів до скликан­ня загальних зборів учасникам товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного зборів. З питань, не внесених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх учасників, присутніх на зборах.

У товаристві з обмеженою відповідальністю створюється вико­навчий орган — колегіальний (дирекція) або одноособовий (дирек­тор). Дирекцію очолює генеральний директор. Членами виконавчо­го органу можуть бути також особи, які не є учасниками товариства.

Дирекція (директор) вирішує всі питання діяльності товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції зборів учасників. Збори учасників товариства можуть ухвалити рішення про передачу частини повноважень, що належать їм, до компетенції дирекції (директора). Дирекція (директор) підзвітна зборам учас­ників і організовує виконання їх рішень. Проте дирекція (дирек­тор) не має права приймати рішення, обов’язкові для учасників товариства.

Генеральний директор має право без довіреності виконувати дії від імені товариства, а інші члени дирекції також можуть бути наділені цим правом. Характерним є те, що генеральний директор (директор) не може бути одночасно головою зборів учасників това­риства.

Контроль за діяльністю дирекції (директора) товариства з обме­женою відповідальністю здійснюється ревізійною комісією, що ство­рюється зборами учасників товариства з їх числа, в кількості, перед­баченій установчими документами, але не менш як три особи. Чле­ни дирекції (директор) не можуть бути членами ревізійної комісії.

Перевірка діяльності дирекції (директора) товариства здійснюєть­ся ревізійною комісією за дорученням зборів, з власної ініціативи або на вимогу учасників товариства. Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб товариства надання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших документів та особистих пояс­нень і доповідає результати проведених нею перевірок вищому орга­ну товариства. Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах. Без її висновку збори учасників товариства не мають права затверджувати баланс товариства. Ревізійна комісія має пра­во ставити питання про скликання позачергових зборів учасників, якщо виникла загроза суттєвим інтересам товариства або виявле­но зловживання посадовими особами товариства.

Учасника товариства з обмеженою відповідальністю, який систе­матично не виконує або несумлінно виконує обов’язки, або перешкод­жає своїми діями досягненню цілей товариства, може бути виключе­но з товариства на основі одностайно прийнятого рішення зборів учасників товариства. При цьому цей учасник (його представник) у голосуванні участі не бере.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+