Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

11.3.3. Інші види стимулювання працівників

Регулювання оплати праці здійснюється згідно з одним поло­женням про оплату праці або допоміжними, наприклад положення­ми про контракти з посадовими особами, головою правління, про винагороди за результатами діяльності корпорації. Інколи розроб­ляються положення про надання позик працівникам та забезпе­чення персоналу житлом, надання матеріальної допомоги, положен­ня про опціони. З метою підвищення ролі оплати використовують також положення про неустойки за недоліки в роботі.

Про контрактну систему і стимулювання посадових осіб, а також організацію винагород за результатами діяльності йшлося в попе­редній темі посібника, тому тут доцільно зупинитися на особливос­тях деяких інших внутрішніх документів корпорації. Наприклад, іноді приймається положення про надання позик і забезпечення житлом. Воно визначає умови надання позик і сприяння забезпе­ченню житлом працівників акціонерного товариства. В положенні визначаються джерела витрат (в основному власні кошти АТ) та органи управління, які ухвалюють рішення про надання позики. Як правило, це робить правління або рада товариства з урахуван­ням думки керівників структурних підрозділів. При цьому виходять з фінансового стану АТ і доцільності соціального забезпечення кон­кретного працівника. Іноді в положення закладається норма, що таке рішення правління чи ради товариства має бути обов’язково схвалене загальними зборами.

Часто в положення включається перелік напрямів позики. Як правило, вона надається конкретним цільовим призначенням під будівництво житла, купівлю житла, придбання ділянки під забудо­ву, придбання будівельних матеріалів під забудову, навчання у вищо­му навчальному закладі. Особливо важливим є затвердження штраф­них санкцій за неповернення або невчасне повернення позик.

У корпораціях інколи приймають положення про надання мате­ріальної допомоги (пенсій), яке вводиться в систему внутрішнього управління з метою посилення соціального захисту колишніх пра­цівників акціонерного товариства, які перебувають на пенсії по ста­рості. Розміри виплат у вигляді матеріальної допомоги визнача­ються правлінням залежно від фінансового стану АТ і проводяться після затвердження розподілу чистого прибутку загальними збора­ми. Конкретні напрями виплат визначаються правлінням або ра­дою товариства. Часто ці напрями також визначають на зборах ак­ціонерів.

Як правило, пенсії встановлюються непрацюючим пенсіонерам, які пропрацювали на підприємстві не менше певної кількості років, що обов’язково затверджується в положенні, і які пішли на пенсію по старості безпосередньо з нього. Крім того, пенсії встановлюють­ся особам, які перебувають на пенсії по інвалідності, що настала внаслідок отримання в АТ каліцтва чи професійної хвороби (неза­лежно від стажу роботи). У положенні визначають розмір пенсій, можливі його зміни у разі зміни індексу цін і наявності коштів. Розписується також організація виплат.

Для підвищення відповідальності інколи приймається положен­ня про застосування неустойок в акціонерному товаристві. В ньому мають бути враховані норми законодавства, з тим щоб захистити працівника від протиправних дій управлінців. Положення запро­ваджується з метою зміцнення виробничої і трудової дисципліни, збільшення продуктивності праці, підвищення відповідальності пра­цівників за результати праці.

При запровадженні такого документа слід мати на увазі, що не­устойки не пов’язані з матеріальною відповідальністю працівників за збитки, заподіяні АТ внаслідок порушення покладених на них трудових обов’язків. Матеріальна відповідальність за збитки, запо­діяні підприємству працівниками при виконанні трудових обов’язків, регулюється чинним законодавством України. Неустойки поляга­ють насамперед у депреміюванні працівників АТ за конкретні дис­циплінарні порушення.

При цьому неустойки можуть бути застосовані до кожного окре­мого працівника АТ, колективу працівників (бригади, структурного підрозділу, групи працівників та ін.) за конкретні порушення тру­дової дисципліни. Як правило, неустойки розраховуються у відсот­ковому відношенні до додаткової заробітної плати (премій), у тому числі при виплатах винагороди за результатами роботи АТ за рік, у певних розмірах за певні порушення трудової дисципліни. Такі порушення і розміри розробляються і включаються в положення, що слугує у майбутньому основою для їх застосування. У положен­нях доцільно також визначити порядок стягнення, перелік осіб, які фіксують причини для стягнення, особи, які накладають стягнення, служби, що здійснюють виконання рішень, методи оприлюднення інформації про стягнення та ін.