Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

11.3.3. Інші види стимулювання працівників

Регулювання оплати праці здійснюється згідно з одним поло­женням про оплату праці або допоміжними, наприклад положення­ми про контракти з посадовими особами, головою правління, про винагороди за результатами діяльності корпорації. Інколи розроб­ляються положення про надання позик працівникам та забезпе­чення персоналу житлом, надання матеріальної допомоги, положен­ня про опціони. З метою підвищення ролі оплати використовують також положення про неустойки за недоліки в роботі.

Про контрактну систему і стимулювання посадових осіб, а також організацію винагород за результатами діяльності йшлося в попе­редній темі посібника, тому тут доцільно зупинитися на особливос­тях деяких інших внутрішніх документів корпорації. Наприклад, іноді приймається положення про надання позик і забезпечення житлом. Воно визначає умови надання позик і сприяння забезпе­ченню житлом працівників акціонерного товариства. В положенні визначаються джерела витрат (в основному власні кошти АТ) та органи управління, які ухвалюють рішення про надання позики. Як правило, це робить правління або рада товариства з урахуван­ням думки керівників структурних підрозділів. При цьому виходять з фінансового стану АТ і доцільності соціального забезпечення кон­кретного працівника. Іноді в положення закладається норма, що таке рішення правління чи ради товариства має бути обов’язково схвалене загальними зборами.

Часто в положення включається перелік напрямів позики. Як правило, вона надається конкретним цільовим призначенням під будівництво житла, купівлю житла, придбання ділянки під забудо­ву, придбання будівельних матеріалів під забудову, навчання у вищо­му навчальному закладі. Особливо важливим є затвердження штраф­них санкцій за неповернення або невчасне повернення позик.

У корпораціях інколи приймають положення про надання мате­ріальної допомоги (пенсій), яке вводиться в систему внутрішнього управління з метою посилення соціального захисту колишніх пра­цівників акціонерного товариства, які перебувають на пенсії по ста­рості. Розміри виплат у вигляді матеріальної допомоги визнача­ються правлінням залежно від фінансового стану АТ і проводяться після затвердження розподілу чистого прибутку загальними збора­ми. Конкретні напрями виплат визначаються правлінням або ра­дою товариства. Часто ці напрями також визначають на зборах ак­ціонерів.

Як правило, пенсії встановлюються непрацюючим пенсіонерам, які пропрацювали на підприємстві не менше певної кількості років, що обов’язково затверджується в положенні, і які пішли на пенсію по старості безпосередньо з нього. Крім того, пенсії встановлюють­ся особам, які перебувають на пенсії по інвалідності, що настала внаслідок отримання в АТ каліцтва чи професійної хвороби (неза­лежно від стажу роботи). У положенні визначають розмір пенсій, можливі його зміни у разі зміни індексу цін і наявності коштів. Розписується також організація виплат.

Для підвищення відповідальності інколи приймається положен­ня про застосування неустойок в акціонерному товаристві. В ньому мають бути враховані норми законодавства, з тим щоб захистити працівника від протиправних дій управлінців. Положення запро­ваджується з метою зміцнення виробничої і трудової дисципліни, збільшення продуктивності праці, підвищення відповідальності пра­цівників за результати праці.

При запровадженні такого документа слід мати на увазі, що не­устойки не пов’язані з матеріальною відповідальністю працівників за збитки, заподіяні АТ внаслідок порушення покладених на них трудових обов’язків. Матеріальна відповідальність за збитки, запо­діяні підприємству працівниками при виконанні трудових обов’язків, регулюється чинним законодавством України. Неустойки поляга­ють насамперед у депреміюванні працівників АТ за конкретні дис­циплінарні порушення.

При цьому неустойки можуть бути застосовані до кожного окре­мого працівника АТ, колективу працівників (бригади, структурного підрозділу, групи працівників та ін.) за конкретні порушення тру­дової дисципліни. Як правило, неустойки розраховуються у відсот­ковому відношенні до додаткової заробітної плати (премій), у тому числі при виплатах винагороди за результатами роботи АТ за рік, у певних розмірах за певні порушення трудової дисципліни. Такі порушення і розміри розробляються і включаються в положення, що слугує у майбутньому основою для їх застосування. У положен­нях доцільно також визначити порядок стягнення, перелік осіб, які фіксують причини для стягнення, особи, які накладають стягнення, служби, що здійснюють виконання рішень, методи оприлюднення інформації про стягнення та ін.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+