Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

12.2.3. Реструктуризація в системі антикризового управління

За умови визначення можливостей проведення тих чи інших заходів антикризового управління можна розробити і здійснити програму реструктуризації підприємства, яка може являти здійснен­ня значної частини усієї системи антикризових заходів або окре­мих її елементів. Щодо реструктуризації, то існує багато її визна­чень; інколи під реструктуризацією розуміють увесь комплекс за­ходів впливу на господарську діяльність підприємства. Уявляється, що реструктуризація є одним із важливих елементів антикризового корпоративного управління, який стосується насамперед організацій­них змін, і входить в нього.

Найчастіше в сучасних умовах під реструктуризацією підприєм­ства розуміють здійснення організаційно-економічних, правових та технічних заходів, спрямованих на зміну структури підприємства, його управління, форм власності, організаційно-правових форм з метою підвищення ефективності виробництва, фінансового оздоров­лення, збільшення випуску і реалізації конкурентоспроможної про­дукції.

За метою реструктуризацію поділяють на два види: стратегічну та оздоровчу. В системі антикризового управління частіше прово­диться оздоровча реструктуризація, хоча зовсім не виключається й стратегічна. Розрізняють реструктуризацію також за її змістом. У цьому плані її розглядають у трьох аспектах: операційному (екс­плуатаційному), фінансовому та корпоративному. При усій важли­вості перших двох аспектів антикризове корпоративне управління насамперед передбачає корпоративну реструктуризацію, оскільки вона пов’язана з найбільш суттєвими змінами в організаційно-економічній структурі підприємства: злиттями і поглинаннями, відчуженнями структурних підрозділів або значних активів через прямий продаж, участь в інших корпоративних утвореннях, зміни структури влас­ності перерозподілом або збільшенням чи зменшенням статутного фонду та ін.

Реструктуризацію корпорація може здійснити самостійно, якщо вона має таке право (залежно від наявності і величини державного пакета акцій), для державних підприємств після занесення їх до Реєстру неплатоспроможних підприємств та організацій реструкту­ризація здійснюється Агентством з питань запобігання банкрут­ству підприємств та організацій. Якщо підприємство не занесене до цього Реєстру, але має державні корпоративні права, що забезпечу­ють реальну керованість, то реструктуризація проводиться за узго­дженістю з Фондом державного майна України та іншими органа­ми, які здійснюють державне управління.

У сучасних умовах найчастіше використовують такі методи кор­поративної реструктуризації підприємств:

— об’єднання (злиття) корпорацій з утворенням нової юридич­ної особи;

— розділення господарського товариства корпоративного типу;

— приєднання господарського товариства корпоративного типу;

— перетворення товариства;

— виділення окремих структурних підрозділів для продажу;

— виділення окремих структурних підрозділів з утворенням на їх базі нових юридичних осіб у формі дочірніх підприємств або господарських товариств;

— створення холдингових компаній та дозволених чинним за­конодавством об’єднань;

— залучення стратегічного інвестора з уступкою йому корпора­тивних прав;

— перепрофілювання підприємства;

— проведення процедури банкрутства підприємства.

Реструктуризація є елементом системи антикризового управлін­ня і має включати бізнес-план розвитку підприємства, а при виді­ленні з нього або створенні за його участю нових юридичних осіб — бізнес-плани їх функціонування. Для корпоративних структур, які мають цінні папери, при різних формах реструктуризації слід мати на увазі, що деякі зміни приводять до змін у цінних паперах, а тому існують певні особливості конвертації та анулювання акцій, їх ви­купу товариством.

Практика реструктуризації вітчизняних підприємств показала, що найчастіше використовувались такі форми реструктуризації, як поділ підприємств на окремі господарюючі суб’єкти, участь в інших корпоративних структурах та створення холдингових компаній.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+