Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.4.2. Загальні питання технологій вирощування кормових культур

Інтенсивне кормовиробництво, що ґрунтується на максималь­ному використанні періоду вегетації багатоукісних трав і вирощу­ванні двох — трьох урожаїв із широким введенням проміжних посі­вів, потребує і відповідних підходів до технології вирощування ви­соких урожаїв кормів з одиниці сівозмінної площі. Основні його принципи — зменшення кількості оранок, якомога більше прово­дити поверхневий і нульовий обробіток ґрунту, глибокі розпушу­вання (до 40 — 60 см) у зв’язку із застосуванням важкої ґрунтообро­бної, посівної, збиральної і транспортної техніки. Агротехнічні та біологічні методи вирощування кормових культур — реальна аль­тернатива застосуванню гербіцидів і пестицидів у кормовиробни­цтві. Своєчасне боронування 1 — 3 рази, міжрядний обробіток з присипанням захисних смуг і підгортанням рослин у рядках, густі травостої післяукісних і післяжнивних культур, скошування посі­вів у ранні фази вегетації дають змогу без зайвих витрат звільни­ти поля сівозміни від надмірної кількості бур’янів. Слід проте досконало оволодіти цими агротехнічними методами, своєчасно і якісно їх проводити. Лише за цієї умови можна ефективно очища­ти поля від бур’янів.

Поєднання (комбінування) технологічних прийомів при вирощуванні кормових культур. Комплексне виконання робіт з обробітку ґрунту, підготовки його до сівби, передпосівного удоб­рення, сівби, внесення добрив у рядки, післяпосівного коткування на кормовій площі доцільно проводити спеціальними комбінова­ними агрегатами. Те саме стосується і міжрядного обробітку та підживлення. Це дає змогу економити паливо, скорочувати строки проведення робіт, поліпшувати їх якість, зменшувати енергетичні і трудові витрати на вирощування культур і, що дуже важливо, уникати надмірного ущільнення ґрунту завдяки зменшенню про­ходів тракторів, сільськогосподарських машин. Наприклад, при висіванні коренеплодів використовують набір машин в агрегаті з колісними або гусеничними тракторами для одночасного прове­дення передпосівної культивації, внесення добрив у рядки, стріч­кового внесення гербіцидів, сівби і післяпосівного коткування. На посівах проміжних культур широко використовують сівалки- культиватори, наприклад СЗС-2,1, СЗС-2.1М, лущильники- сівалки ЛДС-6 та ін. За один прохід виконують передпосівну під­готовку ґрунту, сівбу, внесення добрив, коткування або вирівню­вання поверхні. Це економить кошти, підвищує технологічний рі­вень вирощування кормових культур.

При висіванні трав у дернину на пасовищах і сіножатях одноча­сно вносять добрива. Для загортання насіння використовують спе­ціальні пристрої, які запобігають пересушуванню насіннєвого ложа і забезпечують високу схожість насіння.

Більше уваги при підготовці ґрунту слід приділяти ґрунтооброб­ним машинам фрезерного типу. Фрезбарабан за один прохід після збирання попередника повністю готує ґрунт до сівби. Основна мета всього обробітку (основного, передпосівного, післяпосівного і міжря­дного) — створення оптимальних умов для вегетації культури.

Кожний технологічний прийом має свої параметри, додержання яких є непорушною вимогою і основою для бракеражу польових ро­біт. Це показано у другій і третій частинах підручника на прикла­дах технологій створення пасовищних травостоїв і вирощування кормових і зернокормових культур.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+