Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

Подальший розвиток ринкових перетво­рень в економіці України потребує принци­пово нових підходів до розвитку аграрного сектора. Його реформування має ґрунтува­тися на глибокому аналізі та врахуванні всіх чинників, які можуть вплинути на ефектив­ність підприємництва й агробізнесу.

Успішний перехід до ринкових відносин, розвиток підприємництва та агробізнесу з виходом на світовий ринок передбачають ви­сокі ефективність виробництва, якість про­дукції, культуру обслуговування. Забезпечи­ти ці параметри можна лише на основі гли­боких знань законів і закономірностей рин­кової економіки, їхніх особливостей в аграр­ній сфері.

Важливим напрямом подальшого розвит­ку агробізнесу є формування структур мало­го та середнього бізнесу на основі приватної власності на землю і майно.

У навчальному посібнику розглянуто ці питання, а також питання культури бізнесу, прогнозування ринкового середовища, від­криття власної справи, розроблення заснов­ницьких документів і бізнес-планів, дер­жавної реєстрації підприємницьких струк­тур, обліку та податків, визначення економіч­ної ефективності роботи підприємств агро­бізнесу.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до типової про­грами вивчення основ підприємницької діяльності та агробізнесу для студентів неекономічних спеціальностей аграрних вищих на­вчальних закладів ІІ — IV рівнів акредитації, а також для під­приємців аграрної сфери.

Авторський колектив висловлює подяку співробітникам Науко­во-методичного центру аграрної освіти Міністерства аграрної полі­тики України за допомогу у виданні книги.