Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.5. Чи можна навчитися підприємництву і бізнесу?

Спостерігаючи за розвитком підприємництва в Україні, можна побачити деяку зовнішню схожість наших ділових людей з їхніми колегами з економічно розвинених країн — енергійність, наполег­ливість, ініціатива, сміливість. Проте зовнішня схожість після більш глибокого ознайомлення виявляється досить поверховою. Го­ловне, що відрізняє наших ділових людей від американців та інших зарубіжних бізнесменів, — це передовсім повна відсутність елемен­тарних знань у галузі бізнесу.

Ситуація нагадує становище, коли люди, не знаючи елементар­них арифметичних і геометричних правил, намагаються розв’язати складне математичне рівняння. Крім того, нашим бізнесменам оче­видно не вистачає навичок, практики і вміння ведення бізнесу, без чого володіння навіть широкими знаннями в різних сферах бізнесу не має великого сенсу.

Може і правильно, що підприємцем треба народитися, маючи на увазі наявність певних природних задатків. Проте велика історія зарубіжного підприємництва, і насамперед американського, засвід­чує, що навіть найталановитіші бізнесмени терпіли невдачі через те, що нехтували правилами постійного навчання і вдосконалення. Наприклад, нехтування Форда-старшого основними принципами менеджменту, недооцінка робіт у галузі маркетингу, опора лише на власну інтуїцію і талант призвели до того, що з компанії пішли до конкурентів найбільш здібні спеціалісти і до втрат фірмою своїх по­зицій до кінця 20-х років.

Сьогодні підприємець — це не просто власник будь-якої справи. Сьогодні підприємець має знати досить багато. Час неграмотних, але досить здібних підприємців пройшов. К. Рендолл вважає, що бізнес відчайдушно потребує мудрості й натхнення вчених людей. Бізнесу потрібні все нові й нові кадри навчених молодих юнаків і дівчат. Потрібні неоціненні досягнення досліджень у галузі точних і суспільних наук, які можуть проводити лише університети. Вченим потрібна міцна фінансова підтримка стану вільного підприємницт­ва, щоб вони не були змушені попрощатися зі своєю свободою вна­слідок прямого контролю держави.

Чи можна взагалі навчитися підприємництву? Методи, принци­пи, правила, прийоми теорії і практики бізнесу підприємницької діяльності можуть вивчатися так само, як вивчаються інші акаде­мічні дисципліни (фізика, економіка, медицина, право тощо). Як і в інших спеціальностях, людина, яка отримала необхідний обсяг знань у галузі бізнесу, не стане вмілим підприємцем без досвіду.

Щодо нашої країни, то для виконання завдань у галузі менедж­менту, фінансів тощо в сучасних умовах їй потрібні десятки, а може й сотні тисяч працівників світового рівня. Нині їх немає, і навряд чи найближчими роками їх з’явиться багато. Програми вищих навчаль­них закладів переробляються досить повільно, викладачі в них в основному дотримуються старих поглядів на практичні питання біз­несу. Навчальних посібників недостатньо. Потрібна широкомасштаб­на урядова програма підготовки наших ділових людей.

Академік Л. І. Абалкін справедливо зазначав, що у нас в багато­мільйонній країні навряд чи набереться хоча б з десяток людей, які дійсно розбираються в банківській справі. Це саме стосується і бага­тьох інших спеціалістів (маркетинг, менеджмент, фінансовий мене­джмент, посередництво тощо).

Які основні предмети, знання потрібні будь-яким підприємцям? Основами, без яких ні американський, ні наш підприємець не може розраховувати на успіх, є господарське і комерційне право, органі­заційні форми бізнесу, фінансова і кредитна справа, екаунтінг, ме­неджмент, маркетинг і елементи інформаційної культури. Слід за­значити, що підприємництву (історії, методам, традиціям, досвіду тощо) за кордоном приділяється багато уваги в спеціальних видан­нях і журнальних статтях. Існують навіть такі журнали, як «Амери­канське підприємництво, «Закон і бізнес», «Бізнесмен».

Що дає вивчення дисциплін з бізнесу? Передусім воно дає змогу зрозуміти складності ділового життя, без чого сьогодні в діловому світі не можна ступити і кроку. Освіта допомагає розібратися в тому, як функціонують окремо різні підрозділи в межах одного підприєм­ства, як один вид бізнесу пов’язаний з іншими. Вивчення бізнесу розвиває допитливість, творчий підхід, які дуже знадобляться для роботи, наприклад у галузі маркетингу. Хорошим менеджерам слід мати навички стратегічного мислення, систематичного аналізу. Взагалі, це досить творчі спеціалісти.

Щодо конкретної користі вивчення бізнесу як академічного предмета, то вивчення досвіду закордонних підприємств допоможе:

► краще уявити можливості найоптимальнішого (з точки зору матеріальної винагороди) використання своєї праці;

► зробити кваліфікований вибір ділової кар’єри;

► використати американський досвід при вивченні організацій­ної форми своєї підприємницької діяльності в Україні;

► розпочати свою власну справу з урахуванням рекомендацій і досвіду американського бізнесу;

► більш системно, упорядковано, змістовно вести свої особисті справи;

► глибше розібратись у проблемах економічних реформ в Україні;

► зрозуміти, варто чи не варто займатися підприємництвом.

У зарубіжних країнах вважають першим завданням слухача школи бізнесу навчитись управляти своїм часом і особистими спра­вами так, як це робиться у справжньому бізнесі, що, по суті, є пре­амбулою до практичного менеджменту. Людина, яка не вміє управ­ляти своїми особистими справами, навряд чи зможе досягти вели­ких успіхів на ниві підприємництва.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+