Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.3. Фактор інфляції та методика його врахування в інвестиційних розрахунках

В інвестиційній практиці постійно приходиться враховувати фактор інфляції, яка через певний проміжок часу обезцінює вартість грошових коштів. Це пов’язано з тим, що ріст інфляції (індексу середніх цін) викликає відповідне зниження купівельної спроможності грошей.

Концепція врахування впливу фактора інфляції в керуванні різними аспектами ІД підприємства полягає в необхідності реального відображення вартості його інвестиційни хактивів і грошових потоків, а також у забезпеченні відшкодування втрат інвестиційних доходів, що викликані інфляційними процесами, при здійсненні різних інвестиційних операцій.

При розрахунках, які пов’язані з коректуванням грошових потоків в процесі інвестування з врахуванням інфляції, прийнято використовувати два основних поняття – номінальна та реальна сума грошових коштів.

Номінальна сума грошових коштів представляє собою оцінку її величини без врахування змін купівельної спроможності грошей.

Реальна сума грошових коштів представляє собою оцінку її величини з врахуванням змін купівельної спроможності грошей у зв’язку з процесом інфляції. Така оцінка може проводитися при визначенні як теперішньої, так і майбутньої вартості грошових коштів.

Якщо оцінка доходів і витрат відбувається при вільному інвестуванні за умов впливу ринкових процесів, то доцільно використовувати реальні виміри грошових потоків. Проте, коли інвестування відбувається за довгостроковими контрактами, оцінку грошових потоків більш коректно здійснювати в номінальних значеннях.

Перетворення номінальних грошових потоків на реальні можливе через використання відповідного індексу інфляції.

Наприклад: Грошовий потік від інвестицій розподілився по роках находження таким чином:

0 рік – 0;

1-й рік – 1000грн;

2-й рік – 1000грн.

Зважаючи на те, що ставка дисконтування в інвестиційних розрахунках була прийнята на рівні 10%, теперішня вартість грошового потоку склала:

Р = 1000 грн. • 0,909 + 1000 грн. • 0,826 = 1735 грн.

Відомо, що індекс цін в ці роки становив, відповідно: 140; 145,6; та 151,4%.

Для переведення номінальних грошових потоків у реальні необхідно наведені індекси цін привести до базового періоду, тобто до нульового року інвестування.

Для року 0: 140 / 140 = 1;

Для року 1: 145,6 / 140 = 1,04;

Для року 2: 151,4 / 140 = 1,081.

Тоді реальні грошові потоки від інвестицій можна визначити таким чином:

Для року 0: 0 / 1 = 0;

Для року 1: 1000 / 1,04 = 961,5 грн.;

Для року 2: 1000 / 1,081 = 925,1 грн.

При оцінці в умовах інфляції вартість не повинна залежати від того, чи в номінальних, чи в реальних величинах її визначають. Об'єктивність оцінки досягається через застосування відповідної ставки дисконтування. Якщо потоки розглядаються в номінальних величинах, для їх оцінки має застосовуватись номінальна ставка. У випадку з реальними грошовими потоками оцінка відбувається через реальну ставку дисконтування.

Методичний інструментарій формування реальної процентної ставки з урахуванням фактора інфляції ґрунтується на прогнозованому номінальному її рівні на інвестиційному ринку (результати такого прогнозу відбиті звичайно в цінах ф'ючерсних і опціонних контрактів, що укладаються на фондовій біржі) і результатах прогнозу річних темпів інфляції. В основі розрахунку реальної процентної ставки з урахуванням фактора інфляції лежить Модель Фішера:

Ip = (I ­ TI) / (1 + TI), де: (18)

Ір – реальна процентна ставка у визначеному періоді (десятковий дріб);

І – номінальна процентна ставка у визначеному періоді (десятковий дріб);

ТІ – темп інфляції у визначеному періоді (десятковий дріб).

Приклад 15: Необхідно розрахувати реальну річну процентну ставку на майбутній рік виходячи з таких даних:

- номінальна річна процентна ставка по опціонних і ф'ючерсних операціях на фондовій біржі на майбутній рік склалася в розмірі 19 %;

- прогнозований річний темп інфляції становить 7%.

Підставляючи ці дані в Модель Фішера одержимо реальну річну процентну ставку в розмірі:

Ip = (0,19 – 0,07) / (1 + 0,07) = 0,112 (або 11,2%)

Методичний інструментарій оцінки вартості грошових коштів з урахуванням фактора інфляції дозволяє здійснювати розрахунки як майбутньої, так і теперішньої їх вартості з відповідною "інфляційною складовою". В основі цих розрахунків лежить сформована реальна процентна ставка.

1. При оцінці майбутньої вартості грошових коштів з урахуванням інфляції використовується формула, що являє собою модифікацію розглянутої раніше Моделі Фішера:

FIH = Р * [(1 + Ір) х (1 + ТІ)]t де (19)

FIH – номінальна майбутня вартість внеску (грошових коштів), що враховує інфляцію;

Р – первісна сума внеску;

Ір – реальна процентна ставка (десятковий дріб);

І – прогнозований темп інфляції (десятковий дріб);

t – кількість інтервалів, за якими здійснюються процентні платежі.

Приклад 16: Визначити номінальну майбутню вартість внеску з урахуванням інфляції, якщо:

- первісна сума внеску становить 1000 грн;

- реальна річна процентна ставка, використовувана для нарощування вартості внеску – 20 %;

- прогнозований річний темп інфляції – 12%;

- загальний період розміщення внеску – 3 роки при нарахуванні відсотка один раз на рік.

Підставляючи ці показники у вищенаведену формулу, одержимо номінальну майбутню вартість внеску, що враховує фактор інфляції:

FIH = 1000 х [(1 + 0,20) х (1 + 0,12)] 3 = 2428 грн.

2. Дійсна вартість коштів з урахуванням інфляції визначається за формулою:

Рр = FIH / [(1 + Ір) х (1 + ТІ)] t де (20)

Рр – реальна теперішня сума внеску (коштів), що враховує фактор інфляції;

FIH – очікувана номінальна майбутня вартість внеску (грошових коштів);

Ір – реальна процентна ставка, використовувана для дисконтування (десятковий дріб);

ТІ – прогнозований темп інфляції (десятковий дріб);

t – кількість інтервалів, за якими здійснюються процентні платежі.

Приклад 17: Необхідно визначити реальну вартість коштів за таких умов:

- очікувана номінальна майбутня вартість грошових коштів – 1000грн;

- реальна процентна ставка для дисконтування вартості - 20% за рік;

- прогнозований річний темп інфляції - 12 %;

- період дисконтування - 3 роки, а його інтервал - 1 рік.

Підставляючи ці показники у вищенаведену формулу, одержимо реальну теперішню суму грошових коштів, що враховує фактор інфляції:

Рр = 1000 / [(1 + 0,20) х (1 + 0,12)]3 = 412 грн.

В інвестиційних розрахунках важливо врахувати вплив на цінність проекту інфляції.

Якщо в умовах інфляції номінальну ставку відсотка розглядати як складну, то її можна умовно поділити на дві складові – реальну ставку і поправку на інфляцію, яку прийнятоназивати "інфляційною премією". Саме ця складова має забезпечити відшкодування інвестору втрат, що спричинені інфляцією, і отримання цільового розміру інвестиційного прибутку в реальному вимірі. Розмір даної премії, необхідний для компенсування втрат реальної суми доходу інвестора від інфляції, і розраховується по формулі:

Пі = Dp х Ti, де (21)

Пі - сума інфляційної премії;

Dp - реальний середньо ринковий рівень доходу від інвестицій;

Tiрічний темп інфляції.

Приклад 18. Розрахувати розмір річної інфляційної премії за таких умов:

- первісна вартість грошових коштів – 1000 грн.;

- прогнозований річний темп інфляції – 12%.

Пі = 1000 х 0,12 = 120 грн.

Відповідно загальна сума доходу за інвестиційним проектом (в номінальному розрахунку) складатиме:

DH = Dp + Пі ,де (22)

DH – номінальна сума доходу за інвестиційною операцією з урахуванням інфляції;

Dp – реальна сума доходу за інвестиційній операції, обчислена з використанням реальної процентної ставки;

Пі – сума інфляційної премії за період.

При визначенні необхідного рівня прибутковості інвестиційних операцій з урахуванням інфляції використовується формула:

PDH = (DH / Dp ) – 1, де (23)

PDH – необхідний рівень прибутковості з урахуванням інфляції, десятковим дробом;

DH – загальна номінальна сума необхідного доходу по інвестиційній операції в розглянутому періоді;

Dp – реальна сума необхідного доходу по інвестиційній операції в розглянутому періоді.

Слід зазначити, що прогнозування темпів інфляції являє собою досить складний і трудомісткий ймовірнісний процес, який значною мірою зазнає впливу суб'єктивних факторів. Тому в практиці інвестиційного менеджменту може бути використаний більш простий спосіб обліку фактора інфляції. З цією метою вартість грошових коштів при їх наступному нарощенні та розмір необхідного доходу при наступному його дисконтуванні перераховується заздалегідь з національної валюти в одну з "сильних" (тобто найменше підвладнийінфляції) вільно конвертованих валют. Процес нарощення і дисконтування вартості здійснюється потім по реальній процентній ставці (мінімальній реальній нормі прибутку на капітал). Такий спосіб оцінки дійсної чи майбутньої вартості необхідного доходу дозволяє взагалі виключити з її розрахунків фактор інфляції всередині країни.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+