Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.5. Фактор ліквідності та методика його врахування в інвестиційних розрахунках

В ІМ істотну роль відіграє оцінка ліквідності різних форм і видів інвестицій Вона необхідна при зміні стратегії і тактики ІД, реінвестування засобів у кращі активи, "виходу" з неефективних інвестиційних програм і проектів.

Ліквідність інвестицій це їхня потенційна здатність у короткий час і без істотних фінансових втрат трансформуватися в кошти. При оцінці ступеня ліквідності інвестицій використовується два основних критерії: час трансформації інвестицій у кошти та розмір фінансових втрат інвестора, пов'язаних з цією трансформацією.

Оцінка ліквідності інвестицій за часом вимірюється кількістю днів, необхідних для реалізації на ринку того чи іншого об'єкта інвестування (спектр досить великий )(рис.1.)

В інвестиційній практиці за критерієм витрат часу на реалізацію ліквідність окремих об'єктів інвестування прийнято класифікувати в такий спосіб:

- терміново ліквідні об'єкти інвестування - об'єкти, що можуть бути трансформовані в грошову форму протягом 7 днів;

- високоліквідні об'єкти інвестування - період трансформації таких об'єктів у кошти (можливий термін реалізації) складає від 8 до 30 днів;

- середньо ліквідні об'єкти інвестування - термін реалізації об'єктів від одного до трьох місяців;

- низьколіквідні об'єкти інвестування - термін можливої реалізації становить понад 3 місяці.

Високий

Рівень ліквідності інвестицій

Низький

Депозитні вклади до запитання


Ліквідний ЦП з коротким періодом обігу (короткострокові ощадні сертифікати, короткострокові облігації, короткострокові векселі)


Строкові депозитні вклади в банках


Низьколіквідні ЦП з тривалим періодом обертання (довгострокові облігації, довгострокові ощадні сертифікати, акції підприємств і т.п.)


Устаткування, машини, механізми


Нерухомість споживчого призначення (гаражі, дачі, квартири, котеджі і т.п.)


Будівлі і споруди виробничого призначення; виробничі об'єкти незавершеного будівництва і т.п.Рис.1. Спектр ліквідності окремих видів інвестицій за часом

В окремих випадках інвестору необхідно оцінити ліквідність у часі окремих активів компанії (фірми), у які вкладені кошти. Оцінка ліквідності активів діючої компанії (фірми) трохи відрізняється від оцінки ліквідності інвестицій. Така оцінка провадиться за даними останнього звітного бухгалтерського балансу на основі наступної групування активів чи компанії фірми (таблиця 1).

Таблиця 1.Групування окремих видів активів компанії (фірми) за рівнем ліквідності

Групи активів

Види активів

I. Швидко реалізуються

Кошти в касі і на поточному рахунку; короткострокові фінансові вкладення

П. Середньо реалізуються

Дебіторська заборгованість по поточним господарських операціях

III. Повільно реалізуються

Запаси товарно-матеріальних цінностей, незавершене виробництво; витрати майбутніх періодів

IV. Важко реалізуються

Основні засоби; нематеріальні активи; незавершені капітальні вкладення; довгострокові фінансові вкладення

У міру зниження рівня ліквідності інвестицій зацікавленість інвестора в їх реалізації має стимулюватись через додаткові суми прибутку від інвестицій (через премію за ліквідність). Чим нижчий рівень ліквідності інвестицій, тим вищий має бути розмір премії за ліквідність при інших рівних умовах.

Необхідний рівень премії за ліквідність визначається за формулою:

ПЛ = (ОПЛ * ДН) / 360, де (31)

ПЛ – необхідний рівень премії за ліквідність, у відсотках;

ОПЛ період ліквідності конкретного об'єкта (інструмента) інвестування, у днях;

ДН – середня річна норма дохідності інвестиційного об'єкту (інструмента) з

абсолютною ліквідністю, в кредитах;

n – кількість інтервалів, у яких здійснюються платежі, у загальному періоді часу.

Майбутня вартість інструмента інвестування, яка враховує фактор ліквідності визначається за формулою (32):

FЛ = PЛ * [(1 + ДН) * (1 + ПЛ)]n (32)

Приклад 24: Визначити майбутню вартість інструмента з урахуванням ліквідності якщо:

- вартість придбання інструмента інвестування становить 1000 грн.;

- середньорічна норма дохідності ін вест. інструментів з абсолютною ліквідністю - 20%;

- необхідний рівень премії за ліквідність, визначений по інструменту інвестування - 2 %;

- загальний період, що планується для використання даного інструмента інвестування - 2 роки, при передбачуваних виплатах поточного доходу по ньому один раз за рік.

Підставляючи ці показники у вищенаведену формулу (32) одержимо:

Майбутня вартість інструмента інвестування, яка враховує фактор ліквідності (FЛ):

FЛ = 1000 х [(1 + 0,2) х (1 + 0,02)]2 = 1498 грн.

При оцінці теперішньої вартості коштів з урахуванням ліквідності використаємо формулу:

PЛ = FЛ / [(1 + ДН) х (1 + ПЛ)]n , де (33)

Рл – теперішня вартість внеску (коштів), що враховує фактор ліквідності;

Приклад 25: Визначити теперішню вартість коштів з урахуванням ліквідності, якщо:

- очікувана майбутня вартість інструмента інвестування 1000 грн;

-середньорічна норма дохідності інвестиційних інструментів з абсолютною ліквідністю - 20%;

- необхідний рівень премії за ліквідність, визначений за цим інструментом інвестування - 2%;

- загальний період наміченого використання даного інструмента інвестування —3 роки, при виплатах поточного доходу по ньому один раз на рік.

Підставляючи ці значення у вищенаведену формулу (33) отримаємо теперішню вартість інструмента інвестування, яка враховує фактор їхньої ліквідності:

Рл = 1000 / [(1 + 0,2) х (1 + 0,02)]2 = 546 грн.

Розглянутий методичний інструментарій найбільш широко використовується у сучасній практиці ІМ.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+