Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.2. Метод системного аналізу

Як методологію вивчення об’єктів управлінського аналізу рекомендуємо сис­темний підхід, який являє собою форму застосування теорії пізнання і діалектики до дослідження процесів, що відбуваються у природі, суспільстві, мисленні.

Сутність системного підходу полягає в реалізації вимог загальної теорії систем, відповідно до якої кожен об’єкт у процесі його дослідження розгляда­ється як велика і складна система й одночасно як елемент ще більшої системи.

Поняття «система» є базовим для всієї теорії управління. Існує безліч дефі­ніцій поняття системи, що вносить плутанину в її розуміння. З нашого погляду система - це сукупність внутрішньо пов’язаних компонентів, спрямованих до деякої кінцевої мети, а система управління земельними ресурсами як деяка ці­лісність, що складається з взаємозалежних підсистем, кожна з яких вносить свій вклад у характеристику системи використання та охорони земель в Україні.

Отже, система - це безліч пов’язаних один з одним взаємозалежних еле­ментів, що складають цілісне утворення.

Подпись: Характеристика основних модифікацій системного підходуЗастосування системного підходу до управління може реалізуватися фа­хівцями в різних модифікаціях (табл. 3.1), використання яких окремо не дає можливості охопити весь об’єкт управлінського аналізу як систему. Тому ви­користання модифікацій доцільно тільки в комплексі з дотриманням обов’яз­ковості вивчення всіх його аспектів.

Підхід

Характеристика

1

2

1. Системно-комплексний (чи системно-елементний)

З’ясування складових елементів системи:

• матеріальних компонентів (засобів вироб­ництва і предметів споживання)

• процесів (економічних, соціальних, полі­тичних, духовних і т. д.)

• ідей (науково усвідомлених інтересів людей)

2. Системно-структурний

З’ясування внутрішніх зв’язків і залежностей між елементами системи, які допомагають отримати уявлення про внутрішню організацію об’єкта

3. Системно-функціональний

Виявлення функцій, для виконання яких існу­ють відповідні об’єкти

4. Системно-цільовий

Наукове визначення цілей дослідження, їхньо­го взаємного погодження між собою

Таблиця 3.1.Продовження таблиці 3.1.

1

2

5. Системно-ресурсний

Виявлення ресурсів, які потрібні для розв’я­зання тієї чи іншої проблеми

6. Системно-інтеграційний

Визначення сукупних якісних властивостей системи, які забезпечують її цілісність і осо­бливість

7. Системно-комунікацій­ний

З’ясування зовнішніх зв’язків певного об’єкта з іншими, тобто його зв’язків із зовнішнім се­редовищем

8. Системно-історичний

З’ясування умов і часу виникнення дослід­жуваного об’єкта, пройдені ним етапи, сво­єчасний стан, а також можливі перспективи розвитку


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+