Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

10.4. Проектування організаційної структури управління земельними ресурсами на рівні району та міст

Міські та районні органи управління вирішують усі місцеві питання за­безпечення умов нормальної життєдіяльності населення, у тому числі здій­снюють управління землекористуванням. Важливим для місцевих органів управління є розширення чинників економічного впливу (місцеві податки і пільги, штрафні санкції тощо).

Типове положення про Київське та Севастопольське міське (а також міст обласного та районного підпорядкування) управління (відділ) земельних ресур­сів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1996 р. № 930.

Основними завданнями, відповідно до типового положення, Київського та Севастопольського міських управлінь земельних ресурсів є:

- забезпечення проведення земельної реформи, спрямованої на роздержав­лення і приватизацію земель;

- здійснення державного контролю за використанням і охороною земельних ресурсів;

- ведення державного земельного кадастру, моніторингу земель, здійснення землеустрою;

- реалізація державних, розроблення і здійснення регіональних програм ра­ціонального використання та охорони земель, поліпшення навколишнього природного середовища.

Міське управління відповідно до покладених положенням на нього завдань:

1) реалізує державну політику у використанні та охороні земель, проведенні земельної реформи, готує і подає Держкомзему пропозиції щодо вдоско­налення законодавства з питань регулювання земельних відносин;

2) створює умови для раціонального і економічно обґрунтованого викорис­тання земель міста;

3) організовує виконання робіт із землеустрою, інвентаризації земель, роз­роблення та реалізацію плану земельно-господарського устрою території міста;

4) здійснює державний контроль за додержанням власниками землі та зем­лекористувачами земельного законодавства, встановленого режиму вико­ристання земельних ділянок відповідно до їх цільового призначення та умов надання;

5) виявляє землі, що використовуються не за цільовим призначенням та з по­рушенням установлених законодавством вимог;

6) розробляє і подає Держкомзему та міській державній адміністрації необ­хідні розрахунки і обґрунтування програм робіт з проведення земельної реформи, здійснення землеустрою, реалізації заходів щодо раціонального використання та охорони земель, а також прогнозування розвитку земель­них відносин;

7) виконує делеговані йому Держкомземом функції замовника проектно- розвідувальних і будівельних робіт, пов’язаних з проведенням земельної реформи, здійсненням землеустрою, веденням державного земельного кадастру, моніторингу земель, раціональним використанням і охороною земель;

8) забезпечує використання за цільовим призначенням бюджетних асигну­вань, а також коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сіль­ськогосподарського і лісогосподарського виробництва;

9) проводить грошову оцінку земель, подає міській державній адміністрації пропозиції щодо плати за землю;

10) бере участь у виборі земельних ділянок під розміщення об’єктів будівни­цтва, дає висновки щодо попереднього погодження місць розташування об’єктів відповідно до вимог земельного законодавства та готує проекти розпоряджень (висновків) міської державної адміністрації про попереднє погодження місць розташування об’єктів, про передачу і придбання зе­мельних ділянок у власність, вилучення (викупу) та надання земель у ко­ристування, в тому числі в тимчасове на умовах оренди;

11) організовує видачу державних актів на право власності на землю і пра­во користування землею, оформлення договорів на право тимчасового користування землею, у тому числі на умовах оренди, та здійснює їх реєстрацію;

12) проводить державну землевпорядну експертизу регіональних програм, схем і проектів щодо здійснення земельної реформи, землеустрою, вико­ристання та охорони земель;

13) здійснює нагляд за освоєнням проектів землеустрою, будівництвом про­тиерозійних та інших об’єктів, що споруджуються з метою раціонального використання та охорони земель;

14) забезпечує виконання землевпорядних робіт, аерофотознімальних, аеро- фотогеодезичних, геодезичних та інших досліджень для ведення держав­ного земельного кадастру, моніторингу земель, здійснення землеустрою та робіт з охорони земель;

15) здійснює контроль за встановленням на місцевості меж земельних діля­нок, переданих у власність або наданих у користування;

16) подає Держкомзему, міській державній адміністрації інформацію про хід здійснення земельної реформи;

17) забезпечує складання планово-картографічних матеріалів у растровому і цифровому вигляді для ведення державного земельного кадастру, моніто­рингу земель, здійснення землеустрою;

18) організовує проведення земельних аукціонів та конкурсів;

19) створює систему інформації, необхідної для здійснення комплексу робіт, пов’язаних з проведенням земельної реформи, здійсненням землеустрою, веденням державного земельного кадастру, моніторингу земель, забезпе­ченням раціонального використання та охорони земель;

20) здійснює за погодженням з Держкомземом науково-технічне співробітни­цтво з науковими установами та організаціями, фірмами іноземних дер­жав з питань проведення земельної реформи;

21) сприяє підготовці та перепідготовці спеціалістів, забезпечує підвищення кваліфікації працівників управління для виконання покладених на нього завдань, організовує навчання з питань земельного законодавства;

22) забезпечує охорону праці та соціальний захист працівників управління, а також виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної го­товності у межах повноважень, визначених законодавством;

23) веде облік і звітність державної та відомчої статистики;

24) забезпечує в межах своєї компетенції збереження державної таємниці в управлінні та здійснює контроль за її збереженням у підпорядкованих йому органах земельних ресурсів;

25) здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

Для реалізації покладених завдань міське управління має право:

1) вносити на розгляд відповідних державних адміністрацій і відносин, що суперечать законодавству, пропозиції про припинення права власності або права користування землею у випадках, передбачених Земельним кодек­сом України, а також про вжиття заходів щодо поліпшення якості земель;

2) перевіряти на підприємствах, в установах і організаціях, у тому числі на військових та оборонних об’єктах, об’єктах органів внутрішніх справ, служби безпеки, додержання вимог земельного законодавства, складати та розглядати відповідно до законодавства протоколи про адміністратив­ні правопорушення, у разі потреби ставити перед відповідними органами питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні земельного законодавства;

3) залучати спеціалістів органів державної виконавчої влади, установ, орга­нізацій (за погодженням з керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

4) одержувати безплатно від місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій до­кументи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

5) вносити пропозиції відповідним міським державним адміністраціям і Радам щодо обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення промислового, цивільного та інших видів будівництва, освоєння земель­них ділянок, проведення геолого-розвідувальних, пошукових, агротехніч­них та інших робіт, які проводяться з порушенням земельного законодав­ства або можуть негативно вплинути на стан земельних ресурсів;

6) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його

компетенції.

Міське управління у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими органами державної виконавчої влади, представницьки­ми органами, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян. Воно у межах своїх повноважень на основі та на виконання законодавства України видає накази, організовує та контролює їх виконання.

Міське управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Держкомзему за погодженням з головою місь­кої державної адміністрації. Начальник управління одночасно є головним дер­жавним інспектором з використання та охорони земель міста.

Начальник управління має заступників, яких за його поданням призначає на посаду і звільняє з посади голова Держкомзему. Заступники начальника управління одночасно є заступниками головного державного інспектора по використанню та охороні земель міста. Розподіляє обов’язки між заступника­ми начальник управління.

Начальник міського управління:

1) здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, визначає ступінь відпові­дальності заступників начальника управління та керівників його структур­них підрозділів;

2) затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов’яз­ки працівників управління;

3) затверджує штатний розпис управління в межах граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

4) розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання управління;

5) призначає на посади і звільняє з посад працівників управління.

Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції управ­ління, обговорення найважливіших напрямів його діяльності в управлінні утворюється колегія у складі начальника управління (голова колегії), заступ­ників начальника управління за посадою та інших працівників управління.

До складу колегії можуть входити керівники інших підрозділів органів дер­жавної виконавчої влади.

Склад колегії затверджується головою Держкомзему за поданням началь­ника управління. Рішення колегії проводяться в життя наказами управління.

Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій щодо викорис­тання та охорони земель, реформування земельних відносин та вирішення пи­тань, пов’язаних з проведенням земельної реформи, в управлінні може бути утворена науково-технічна рада з учених і висококваліфікованих фахівців. Склад ради та положення про неї затверджує начальник управління. Типове положення про районний відділ земельних ресурсів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1996 р. № 930.

Районний відділ земельних ресурсів (далі - відділ) є місцевим державним органом, підпорядкованим обласному управлінню земельних ресурсів.

Відділ у межах своєї компетенції здійснює державне управління земель­ними ресурсами, забезпечує проведення земельної реформи, раціональне ви­користання та охорону земель на території району.

Районний відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, за­конами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпоря­дженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням, наказами Держкомзему та обласного управління земельних ресурсів.

Основними завданнями районного відділу відповідно до типового по­ложення є:

• забезпечення проведення земельної реформи, спрямованої на роздержав­лення, приватизацію земель, сприяння паюванню земель, переданих у ко­лективну власність, створення умов для рівноправного розвитку різних форм власності на землю;

• здійснення державного контролю за використанням і охороною земельних ресурсів;

• ведення державного земельного кадастру, моніторингу земель, здійснення землеустрою;

• реалізація державних, розроблення і здійснення регіональних програм раціонального використання та охорони земель, відновлення родючості ґрунтів, поліпшення навколишнього природного середовища.

Районний відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) реалізує державну політику у використанні та охороні земель, проведенні земельної реформи, готує і подає обласному управлінню земельних ресур­сів пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань регулювання земельних відносин;

2) координує і контролює виконання робіт із землеустрою, топографо-геоде­зичних розвідувань, Грунтових, агрохімічних і геоботанічних обстежень;

3) здійснює державний контроль за додержанням власниками землі та зем­лекористувачами земельного законодавства, встановленого режиму вико­ристання земельних ділянок відповідно до їх цільового призначення та умов надання;

4) виявляє землі, що використовуються не за цільовим призначенням та з по­рушенням установлених законодавством вимог;

5) розробляє і подає обласному управлінню земельних ресурсів та районній державній адміністрації необхідні розрахунки і обГрунтування програм робіт з проведення земельної реформи, здійснення землеустрою, реаліза­ції заходів щодо раціонального використання та охорони земель, а також забезпечує використання за цільовим призначенням асигнувань, що виді­ляються на виконання цих робіт, та здійснює систематичне інформування зазначених органів про їх виконання;

6) виконує делеговані йому Держкомземом функції замовника проектно-роз­відувальних і будівельних робіт, пов’язаних з проведенням земельної рефор­ми, здійсненням землеустрою, веденням державного земельного кадастру, моніторингу земель, раціональним використанням і охороною земель;

7) бере участь у виборі земельних ділянок під розміщення об’єктів будівни­цтва, дає висновки щодо попереднього погодження місць розташування об’єктів відповідно до вимог земельного законодавства та готує проекти розпоряджень (висновків) районної державної адміністрації про попере­днє погодження місць розташування об’єктів, про передачу і придбання земельних ділянок у власність, вилучення (викуп) та надання їх у корис­тування, в тому числі в тимчасове на умовах оренди;

8) організовує видачу державних актів на право власності на землю і право користування землею, оформлення договорів на право тимчасового корис­тування землею, у тому числі на умовах оренди, та здійснює їх реєстрацію;

9) організовує проведення земельних аукціонів та конкурсів;

10) сприяє підготовці та перепідготовці спеціалістів, забезпечує підвищення кваліфікації працівників відділу для виконання покладених на нього за­вдань, включаючи посади інженерів - землевпорядників сіл і селищ, орга­нізовує навчання з питань земельного законодавства;

11) забезпечує охорону праці та соціальний захист працівників відділу, а та­кож виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готов­ності у межах повноважень, визначених законодавством;

12) проводить грошову оцінку земель, подає районній державній адміністра­ції пропозиції щодо плати за землю;


13) проводить державну землевпорядну експертизу регіональних програм, схем і проектів щодо здійснення земельної реформи, землеустрою, вико­ристання та охорони земель;

14) забезпечує в межах своєї компетенції збереження державної таємниці у відділі та здійснює контроль за її збереженням у підпорядкованих йому органах земельних ресурсів;

15) веде облік і звітність державної та відомчої статистики;

16) забезпечує складання планово-картографічних матеріалів у растровому і цифровому вигляді для ведення державного земельного кадастру, моніторин­гу земель, здійснення землеустрою та проведення робіт з охорони земель;

17) створює систему інформації, необхідної для здійснення комплексу робіт, пов’язаних з проведенням земельної реформи, здійсненням землеустрою, веденням державного земельного кадастру, моніторингу земель, забезпе­ченням раціонального використання та охорони земель;

18) здійснює нагляд за освоєнням проектів землеустрою, будівництвом про­тиерозійних та інших об’єктів, що споруджуються з метою раціонального використання та охорони земель;

19) забезпечує виконання землевпорядних робіт, аерофотознімальних, аеро- фотогеодезичних, геодезичних та інших досліджень для ведення держав­ного земельного кадастру, моніторингу земель, здійснення землеустрою та робіт з охорони земель;

20) подає обласному управлінню земельних ресурсів, районній державній ад­міністрації інформацію про хід здійснення земельної реформи;

21) здійснює за погодженням з Держкомземом науково-технічне співробітни­цтво з науковими установами та організаціями, фірмами іноземних дер­жав з питань проведення земельної реформи;

22) здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

Для реалізації вказаних завдань відділ має право:

1) вносити на розгляд відповідних державних адміністрацій і Рад подання про зупинення рішень, їх дій або бездіяльності з питань регулювання зе­мельних відносин, що суперечать законодавству, пропозиції про припи­нення права власності або права користування землею у випадках, перед­бачених Земельним кодексом України, а також про вжиття заходів щодо поліпшення якості земель;

2) перевіряти на підприємствах, в установах і організаціях, у тому числі на військових та оборонних об’єктах, об’єктах органів внутрішніх справ, служби безпеки, додержання вимог земельного законодавства, складати та розглядати відповідно до законодавства протоколи про адміністратив­


ні правопорушення, у разі потреби ставити перед відповідними органами питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні земельного законодавства;

3) залучати спеціалістів органів державної виконавчої влади, установ, орга­нізацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що нале­жать до його компетенції;

4) одержувати безплатно від місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій до­кументи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

5) вносити пропозиції відповідним районним державним адміністраціям і Радам щодо обмеження, тимчасової заборони, (зупинення) чи припинення промислового, цивільного та інших видів будівництва, освоєння земель­них ділянок, проведення геолого-розвідувальних, пошукових, агротехніч­них та інших робіт, які проводяться з порушенням земельного законодав­ства або можуть негативно вплинути на стан земельних ресурсів;

6) брати участь у роботі комісій з приймання в експлуатацію меліорованих і рекультивованих земель, захисних лісонасаджень, протиерозійних гідро­технічних споруд та інших об’єктів, що будуються з метою раціонального використання та охорони земель;

7) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з ін­шими органами державної виконавчої влади, представницькими органами, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян. Він у межах своїх повноважень на основі та на виконання законодавства України видає накази, організовує та контролює їх виконання.

Відділ очолює начальник, якого призначає на посаду і звільняє з посади голова Держкомзему за погодженням з головою районної державної адміні­страції та поданням начальника обласного управління земельних ресурсів. Начальник відділу одночасно є головним державним інспектором з викорис­тання та охорони земель району.

Начальник відділу має заступника, якого за його поданням призначає на посаду і звільняє з посади начальник обласного управління земельних ресур­сів. Заступник начальника відділу одночасно є заступником головного дер­жавного інспектора з використання та охорони земель району. Обов’язки за­ступника визначає начальник відділу.

Начальник відділу:

1) здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за ви­конання покладених на відділ завдань, визначає ступінь відповідальності заступника начальника відділу та керівників його структурних підрозділів, у тому числі інженерів-землевпорядників сіл і селищ;

2) затверджує штатний розпис районного та міського (міст районного підпо­рядкування) відділу земельних ресурсів у межах граничної чисельності та фонду оплати праці їх працівників;

3) затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов’яз­ки працівників відділу;

4) розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання відділу;

5) призначає на посади і звільняє з посад працівників відділу.

Типове положення про міське (міст обласного та районного підпоряд­кування) управління (відділ) земельних ресурсів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 199б р. № 930. Міське (міст облас­ного та районного підпорядкування) управління (відділ) земельних ресурсів є місцевим державним органом, підпорядкованим відповідно обласному управ­лінню земельних ресурсів і районному відділу земельних ресурсів.

Управління у межах своєї компетенції здійснює державне управління зе­мельними ресурсами, забезпечує проведення земельної реформи, раціональне використання та охорону земель на території міста.

Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням, наказами Держкомзему, облас­ного управління (районого відділу) земельних ресурсів.

Основними завданнями міського (міст обласного та районного підпо­рядкування) управління відповідно до типового положення є:

- забезпечення проведення земельної реформи, спрямованої на роздержав­лення і приватизацію земель;

- здійснення державного контролю за використанням і охороною земельних ресурсів;

- ведення державного земельного кадастру, моніторингу земель, здійснення землеустрою;

- реалізація державних, розроблення і здійснення регіональних програм ра­ціонального використання та охорони земель, поліпшення навколишнього природного середовища.

Міське (міст обласного та районного підпорядкування) управління

відповідно до покладених на нього завдань:

1) реалізує державну політику у використанні та охороні земель, проведенні земельної реформи, готує і подає обласному управлінню (районному від­ділу) земельних ресурсів пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань регулювання земельних відносин;

2) створює умови для раціонального і економічно обГрунтованого викорис­тання земель міста;

3) організовує виконання робіт з інвентаризації земель, розроблення та реа­лізацію плану земельно-господарського устрою території міста;

4) здійснює державний контроль за додержанням власниками землі та землеко­ристувачами земельного законодавства, встановленого режиму використання земельних ділянок відповідно до їх цільового призначення та умов надання;

5) виявляє землі, що використовуються не за цільовим призначенням та з по­рушенням установлених законодавством вимог;

6) розробляє і подає обласному управлінню (районному відділу) земельних ресурсів і міським Радам необхідні розрахунки і обгрунтування програм робіт з проведення земельної реформи, здійснення землеустрою, реаліза­ції заходів щодо раціонального використання та охорони земель, а також забезпечує використання з цільовим призначенням асигнувань, що виді­ляються на ці роботи, та здійснює систематичне інформування зазначених органів про їх виконання;

7) виконує делеговані йому Держкомземом функції замовника проектно-роз­відувальних і будівельних робіт, пов’язаних з проведенням земельної рефор­ми, здійсненням землеустрою, веденням державного земельного кадастру, моніторингу земель, раціональним використанням і охороною земель;

8) проводить грошову оцінку земель, подає міській Раді пропозиції щодо плати за землю;

9) бере участь у виборі земельних ділянок під розміщення об’єктів будівни­цтва, готує проекти рішень (висновків) міської Ради про попереднє пого­дження місць розташування об’єктів, передачу і придбання земельних ді­лянок у власність, вилучення (викупу) та надання земель у користування, в тому числі в тимчасове на умовах оренди;

10) організовує видачу державних актів на право власності на землю і право ко­ристування землею, оформлення договорів на право тимчасового користу­вання землею, у тому числі на умовах оренди, та здійснює їхню реєстрацію;

11) забезпечує виконання землевпорядних робіт, аеро-фотознімальних, аеро- фотогеодезичних, геодезичних та інших досліджень для ведення держав­ного земельного кадастру, моніторингу земель, здійснення землеустрою та робіт з охорони земель;

12) подає обласному управлінню (районному відділу) земельних ресурсів та міській Раді інформації про хід здійснення земельної реформи;

13) забезпечує складання планово-картографічних матеріалів у растровому і цифровому вигляді для ведення державного земельного кадастру, моніто­рингу земель, здійснення землеустрою;

14) організовує проведення земельних аукціонів та конкурсів;

15) створює систему інформації, необхідної для здійснення комплексу робіт, пов’язаних з проведенням земельної реформи, здійсненням землеустрою, веденням державного земельного кадастру, моніторингу земель, забезпе­ченням раціонального використання та охорони земель;

16) сприяє підготовці та перепідготовці спеціалістів управління, забезпечує підвищення кваліфікації працівників для виконання покладених на нього завдань, організовує навчання з питань земельного законодавства;

17) забезпечує охорону праці та соціальний захист працівників управління, а також виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної го­товності у межах повноважень, визначених законодавством;

18) веде облік і звітність державної та відомчої статистики;

19) забезпечує в межах своєї компетенції збереження державної таємниці в управлінні;

20) здійснює контроль за встановленням на місцевості меж земельних діля­нок, переданих у власність або наданих у користування;

21) здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань. Для реалізації покладених завдань міське (міст обласного та районного

підпорядкування) управління має право:

1) вносити на розгляд відповідних Рад подання про зупинення рішень, їхніх дій або бездіяльності з питань регулювання земельних відносин, що су­перечать законодавству, пропозиції про припинення права власності або права користування землею у випадках, передбачених Земельним кодек­сом України, а також про вжиття заходів до поліпшення якості земель;

2) перевіряти на підприємствах, в установах і організаціях, у тому числі на військових та оборонних об’єктах, об’єктах органів внутрішніх справ, служби безпеки, додержання вимог земельного законодавства, складати та розглядати відповідно до законодавства протоколи про адміністратив­ні правопорушення, у разі потреби ставити перед відповідними органами питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні земельного законодавства;

3) залучати спеціалістів органів державної виконавчої влади, установ, орга­нізацій (за погодженням з керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

4) одержувати безплатно від місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій до­кументи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

5) вносити пропозиції відповідним міським Радам щодо обмеження, тимча­сової заборони (зупинення) чи припинення промислового, цивільного та інших видів будівництва, освоєння земельних ділянок, проведення гео­логорозвідувальних, пошукових, агротехнічних та інших робіт, які про­водяться з порушенням земельного законодавства або можуть негативно вплинути на стан земельних ресурсів;

6) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

Міське (міст обласного та районного підпорядкування) управління у про­цесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими органами державної виконавчої влади, представницькими органами, органами місце­вого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян.

Міське (міст обласного та районного підпорядкування) управління очолює начальник, якого призначає на посаду і звільняє з посади голова Держкомзему за поданням, внесеним у встановленому порядку начальником обласного управління земельних ресурсів. Начальник управління одночасно є головним державним інспектором з використання і охорони земель міста.

Начальник управління має заступників, яких, за його поданням, призна­чає на посаду та звільняє з посади начальник обласного управління земель­них ресурсів. Заступники начальника управління одночасно є заступниками головного державного інспектора з використання та охорони земель міста. Розподіляє обов’язки між заступниками начальник управління.

Начальник міського (міст обласного та районного підпорядкування) управління:

1) здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, визначає ступінь відпові­дальності заступників начальника управління та керівників його струк­турних підрозділів;

2) затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов’яз­ки працівників управління;

3) розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання управління;

4) призначає на посади і звільняє з посад працівників управління.

Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо використання і охорони земель, реформування земельних відносин та вирішення питань, пов’язаних з проведенням земельної реформи, в управлінні може бути утворе­на науково-технічна рада.

Склад цієї ради та положення про неї затверджує начальник управління.

Враховуючи функції управління організаційних структур, завдання та функції, які визначаються положеннями районних (міських) відділів (управ­лінь), найбільш оптимальна модель організаційної структури управління зе­мельними ресурсами на рівні району та великих міст наведена у таблиці 10.5. Як і для регіонального рівня, для конкретних регіонів і міст проектуються організаційні структури відділів (управлінь) з врахуванням місцевих особли­востей та можливого навантаження.

Таблиця 10.5.

Модель організаційної структури головного управління земельними ресурсами на рівні району та великих міст

Функції

управління

(відділу)

Функціональні

напрями

управління

Управлінсько-контрольні відділи (сектори, групи, спеціалісти)

1

2

3

Збір і аналіз да­них про об’єкт управління та процеси управ­ління

Відділ (сектор, спеціаліст) дер­жавного земель­ного кадастру та моніторингу земель

1. Сектор (спеціаліст) статистики земельних ресурсів та моніторингу земель

2. Сектор (спеціаліст) реєстрації зе­мельних ділянок та прав на них

3. Сектор (спеціаліст) оцінки земель та земельних платежів

4. Сектор (спеціаліст) геоінформацій- них систем (ГІС)

Розробка

управлінських

рішень

Відділ (сектор, спеціаліст) стра­тегічного плану­вання та земле­устрою

1. Сектор (спеціаліст) прогнозування та планування використання і охорони земель

2. Сектор (спеціаліст) організації зем­левпорядних та земельно-кадастрових робіт і землевпорядної експертизи

3. Сектор (спеціаліст) планування зем- леохоронних заходів

4. Юрист або група юристів


1

2

3

Реалізація

управлінських

рішень

Відділ (сектор, спеціаліст) регу­лювання земель­них відносин та організації здійс­нення землевпо­рядних заходів

1. Сектор (спеціаліст) відводів земель

2. Відділ (група) організації та фінан­сування заходів з поліпшення земель

3. Сектор (спеціаліст) економіки зем­лекористування

Контроль за функціонуван­ням сформова­ного процесу і його коректу­вання

Відділ (сектор, спеціаліст) з кон­тролю

1. Сектор (спеціаліст) контролю за до­триманням земельного законодавства

2. Сектор (спеціаліст) вирішення зе­мельних спорів і робота із судами

3. Сектор (спеціаліст) координації зв’язків з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+