Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

ВСТУП

Відновлення в Україні права приватної власності на землю стало фунда­ментом кардинальних змін в економічній, соціальній, політичній та правовій сферах життя держави. Правові зміни у відносинах власності на землю від­крили шлях до приватизації земель колективних сільськогосподарських під­приємств, передачі їх у приватну власність громадян, що у свою чергу сприя­ло відновленню земельних орендних правовідносин.

Правове регулювання земельних орендних правовідносин в Україні за­безпечують Земельний кодекс України, Цивільний кодекс України, Закони України „Про оренду землі“, „Про плату за землю“, інші закони України, Укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України з цього питання, інші нормативно-правові акти. За такої розгалуженості чинного зе­мельного законодавства та відсутності реальної юридичної підтримки про­цесу захисту прав сільського населення, яке не маючи змоги оплачувати по­слуги адвокатів та перебуваючи в стані традиційної боязні судів, намагання відстояти свої права шляхом написання листів та скарг у різні інстанції, у пе­реважній більшості випадків не дає жодних позитивних результатів.

В цій главі наведено найбільш поширені запитання практичного характе­ру, які виникають у повсякденному житті землевласника (землекористува­ча), а також запропоновано короткі обґрунтовані відповіді на них щодо суча­сних орендних правовідносин, які дадуть змогу з'ясувати основні положення земельного, податкового та іншого законодавства, способів і форм їх прак­тичного застосування.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+