Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Чи має право орендар утримувати земельну ділянку і користуватися нею після закінчення договору оренди, посилаючись на заборгованість орендодавця?

Відповідно до ст. 34 Закону України „Про оренду землі“ (у разі припи­нення або розірвання договору оренди землі) орендар зобов'язаний поверну­ти орендодавцеві земельну ділянку на умовах, визначених договором. Орен­дар не має права утримувати земельну ділянку після закінчення строку оренди для задоволення своїх вимог до орендодавця.

Таким чином, орендар не має права після закінчення договору оренди зе­млі користуватись нею на тій підставі, що орендодавець є його боржником. Таке утримання є незаконним та тягне за собою обов'язок орендаря відшко­дувати орендодавцю завдані такими діями збитки.

Хто має відшкодувати орендареві збитки за погіршення якості землі внаслідок виробничої діяльності хімічного підприємства, що розташоване неподалік від земельної ділянки?

Відповідно до п. „в“ ч. 1 ст. 211 Земельного кодексу України, громадяни та юридичні особи несуть юридичну відповідальність за псування сільсько­господарських угідь та інших земель, їх забруднення хімічними та радіоак­тивними речовинами, ... побутовими та іншими відходами.

Якщо внаслідок виробничої діяльності якість землі погіршилася, то влас­никові землі або землекористувачеві (зокрема орендареві) заподіяні збитки підлягають відшкодуванню тими суб'єктами, діяльність яких призвела до по­гіршення якості землі. Визначаючи обсяг збитків, належить врахувати й ви­трати на поліпшення якості землі за час її використання, а також не одержані доходи. Визначення та відшкодування збитків власникам землі та землеко­ристувачам здійснюється в порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 р. № 284.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+